Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐταράχθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἀνέβη εἰς τὸ ὑπερῷον τῆς πύλης καὶ ἔκλαυσεν· καὶ οὕτως εἶπεν ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτόν Υἱέ μου Αβεσσαλωμ, υἱέ μου υἱέ μου Αβεσσαλωμ, τίς δῴη τὸν θάνατόν μου ἀντὶ σοῦ, ἐγὼ ἀντὶ σοῦ; Αβεσσαλωμ υἱέ μου υἱέ μου.

kaì etaráchthē ho basileùs kaì anébē eis tò hyperō̂ion tē̂s pýlēs kaì éklausen: kaì hoútōs eîpen en tō̂i poreúesthai autón Hyié mou Abessalōm, hyié mou hyié mou Abessalōm, tís dṓiē tòn thánatón mou antì soû, egṑ antì soû? Abessalōm hyié mou hyié mou.

2
καὶ ἀνηγγέλη τῷ Ιωαβ λέγοντες ’Ιδοὺ ὁ βασιλεὺς κλαίει καὶ πενθεῖ ἐπὶ Αβεσσαλωμ.

kaì anēngélē tō̂i Iōab légontes ’Idoù ho basileùs klaíei kaì pentheî epì Abessalōm.

3
καὶ ἐγένετο ἡ σωτηρία ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς πένθος παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἤκουσεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων ὅτι Λυπεῖται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτοῦ·

kaì egéneto hē sōtēría en tē̂i hēmérāi ekeínēi eis pénthos pantì tō̂i laō̂i, hóti ḗkousen ho laòs en tē̂i hēmérāi ekeínēi légōn hóti Lypeîtai ho basileùs epì tō̂i hyiō̂i autoû:

4
καὶ διεκλέπτετο ὁ λαὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, καθὼς διακλέπτεται ὁ λαὸς οἱ αἰσχυνόμενοι ἐν τῷ αὐτοὺς ϕεύγειν ἐν τῷ πολέμῳ.

kaì dieklépteto ho laòs en tē̂i hēmérāi ekeínēi toû eiseltheîn eis tḕn pólin, kathṑs diakléptetai ho laòs hoi aischynómenoi en tō̂i autoùs pheúgein en tō̂i polémōi.

5
καὶ ὁ βασιλεὺς ἔκρυψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἔκραξεν ὁ βασιλεὺς ϕωνῇ μεγάλῃ λέγων Υἱέ μου Αβεσσαλωμ, Αβεσσαλωμ υἱέ μου.

kaì ho basileùs ékrypsen tò prósōpon autoû, kaì ékraxen ho basileùs phōnē̂i megálēi légōn Hyié mou Abessalōm, Abessalōm hyié mou.

6
καὶ εἰσῆλθεν Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶκον καὶ εἶπεν Κατῄσχυνας σήμερον τὸ πρόσωπον πάντων τῶν δούλων σου τῶν ἐξαιρουμένων σε σήμερον καὶ τὴν ψυχὴν τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν θυγατέρων σου καὶ τὴν ψυχὴν τῶν γυναικῶν σου καὶ τῶν παλλακῶν σου

kaì eisē̂lthen Iōab pròs tòn basiléa eis tòn oîkon kaì eîpen Katḗischynas sḗmeron tò prósōpon pántōn tō̂n doúlōn sou tō̂n exairouménōn se sḗmeron kaì tḕn psychḕn tō̂n hyiō̂n sou kaì tō̂n thygatérōn sou kaì tḕn psychḕn tō̂n gynaikō̂n sou kaì tō̂n pallakō̂n sou

7
τοῦ ἀγαπᾶν τοὺς μισοῦντάς σε καὶ μισεῖν τοὺς ἀγαπῶντάς σε καὶ ἀνήγγειλας σήμερον ὅτι οὔκ εἰσιν οἱ ἄρχοντές σου οὐδὲ παῖδες, ὅτι ἔγνωκα σήμερον ὅτι εἰ Αβεσσαλωμ ἔζη, πάντες ἡμεῖς σήμερον νεκροί, ὅτι τότε τὸ εὐθὲς ἦν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου·

toû agapân toùs misoûntás se kaì miseîn toùs agapō̂ntás se kaì anḗngeilas sḗmeron hóti oúk eisin hoi árchontés sou oudè paîdes, hóti égnōka sḗmeron hóti ei Abessalōm ézē, pántes hēmeîs sḗmeron nekroí, hóti tóte tò euthès ē̂n en ophthalmoîs sou:

8
καὶ νῦν ἀναστὰς ἔξελθε καὶ λάλησον εἰς τὴν καρδίαν τῶν δούλων σου, ὅτι ἐν κυρίῳ ὤμοσα ὅτι εἰ μὴ ἐκπορεύσῃ σήμερον, εἰ αὐλισθήσεται ἀνὴρ μετὰ σοῦ τὴν νύκτα ταύτην· καὶ ἐπίγνωθι σεαυτῷ καὶ κακόν σοι τοῦτο ὑπὲρ πᾶν τὸ κακὸν τὸ ἐπελθόν σοι ἐκ νεότητός σου ἕως τοῦ νῦν.

kaì nŷn anastàs éxelthe kaì lálēson eis tḕn kardían tō̂n doúlōn sou, hóti en kyríōi ṓmosa hóti ei mḕ ekporeúsēi sḗmeron, ei aulisthḗsetai anḕr metà soû tḕn nýkta taútēn: kaì epígnōthi seautō̂i kaì kakón soi toûto hypèr pân tò kakòn tò epelthón soi ek neótētós sou héōs toû nŷn.

9
καὶ ἀνέστη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκάθισεν ἐν τῇ πύλῃ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀνήγγειλαν λέγοντες ’Ιδοὺ ὁ βασιλεὺς κάθηται ἐν τῇ πύλῃ· καὶ εἰσῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως. Καὶ Ισραηλ ἔϕυγεν ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ.

kaì anéstē ho basileùs kaì ekáthisen en tē̂i pýlēi, kaì pâs ho laòs anḗngeilan légontes ’Idoù ho basileùs káthētai en tē̂i pýlēi: kaì eisē̂lthen pâs ho laòs katà prósōpon toû basiléōs. Kaì Israēl éphygen anḕr eis tà skēnṓmata autoû.

10
καὶ ἦν πᾶς ὁ λαὸς κρινόμενος ἐν πάσαις ϕυλαῖς Ισραηλ λέγοντες ‘Ο βασιλεὺς Δαυιδ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ αὐτὸς ἐξείλατο ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἀλλοϕύλων, καὶ νῦν πέϕευγεν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἀπὸ Αβεσσαλωμ·

kaì ē̂n pâs ho laòs krinómenos en pásais phylaîs Israēl légontes ‘O basileùs Dauid errýsato hēmâs apò pántōn tō̂n echthrō̂n hēmō̂n, kaì autòs exeílato hēmâs ek cheiròs allophýlōn, kaì nŷn pépheugen apò tē̂s gē̂s kaì apò tē̂s basileías autoû apò Abessalōm:

11
καὶ Αβεσσαλωμ, ὃν ἐχρίσαμεν ἐϕ’ ἡμῶν, ἀπέθανεν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ νῦν ἵνα τί ὑμεῖς κωϕεύετε τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα; καὶ τὸ ῥῆμα παντὸς Ισραηλ ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα.

kaì Abessalōm, hòn echrísamen eph’ hēmō̂n, apéthanen en tō̂i polémōi, kaì nŷn hína tí hymeîs kōpheúete toû epistrépsai tòn basiléa? kaì tò rhē̂ma pantòs Israēl ē̂lthen pròs tòn basiléa.

12
καὶ ὁ βασιλεὺς Δαυιδ ἀπέστειλεν πρὸς Σαδωκ καὶ πρὸς Αβιαθαρ τοὺς ἱερεῖς λέγων Λαλήσατε πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδα λέγοντες ῞Ινα τί γίνεσθε ἔσχατοι τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ; καὶ λόγος παντὸς Ισραηλ ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα.

kaì ho basileùs Dauid apésteilen pròs Sadōk kaì pròs Abiathar toùs hiereîs légōn Lalḗsate pròs toùs presbytérous Iouda légontes ῞Ina tí gínesthe éschatoi toû epistrépsai tòn basiléa eis tòn oîkon autoû? kaì lógos pantòs Israēl ē̂lthen pròs tòn basiléa.

13
ἀδελϕοί μου ὑμεῖς, ὀστᾶ μου καὶ σάρκες μου ὑμεῖς, καὶ ἵνα τί γίνεσθε ἔσχατοι τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ;

adelphoí mou hymeîs, ostâ mou kaì sárkes mou hymeîs, kaì hína tí gínesthe éschatoi toû epistrépsai tòn basiléa eis tòn oîkon autoû?

14
καὶ τῷ Αμεσσαϊ ἐρεῖτε Οὐχὶ ὀστοῦν μου καὶ σάρξ μου σύ; καὶ νῦν τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, εἰ μὴ ἄρχων δυνάμεως ἔσῃ ἐνώπιον ἐμοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ἀντὶ Ιωαβ.

kaì tō̂i Amessaï ereîte Ouchì ostoûn mou kaì sárx mou sý? kaì nŷn táde poiḗsai moi ho theòs kaì táde prostheíē, ei mḕ árchōn dynámeōs ésēi enṓpion emoû pásas tàs hēméras antì Iōab.

15
καὶ ἔκλινεν τὴν καρδίαν παντὸς ἀνδρὸς Ιουδα ὡς ἀνδρὸς ἑνός, καὶ ἀπέστειλαν πρὸς τὸν βασιλέα λέγοντες ’Επιστράϕητι σὺ καὶ πάντες οἱ δοῦλοί σου.

kaì éklinen tḕn kardían pantòs andròs Iouda hōs andròs henós, kaì apésteilan pròs tòn basiléa légontes ’Epistráphēti sỳ kaì pántes hoi doûloí sou.

16
καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἄνδρες Ιουδα ἦλθαν εἰς Γαλγαλα τοῦ πορεύεσθαι εἰς ἀπαντὴν τοῦ βασιλέως διαβιβάσαι τὸν βασιλέα τὸν Ιορδάνην.

kaì epéstrepsen ho basileùs kaì ē̂lthen héōs toû Iordánou, kaì ándres Iouda ē̂lthan eis Galgala toû poreúesthai eis apantḕn toû basiléōs diabibásai tòn basiléa tòn Iordánēn.

17
καὶ ἐτάχυνεν Σεμεϊ υἱὸς Γηρα υἱοῦ τοῦ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ καὶ κατέβη μετὰ ἀνδρὸς Ιουδα εἰς ἀπαντὴν τοῦ βασιλέως Δαυιδ

kaì etáchynen Semeï hyiòs Gēra hyioû toû Iemeni ek Baourim kaì katébē metà andròs Iouda eis apantḕn toû basiléōs Dauid

18
καὶ χίλιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ἐκ τοῦ Βενιαμιν καὶ Σιβα τὸ παιδάριον τοῦ οἴκου Σαουλ καὶ δέκα πέντε υἱοὶ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ εἴκοσι δοῦλοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ κατεύθυναν τὸν Ιορδάνην ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως

kaì chílioi ándres met’ autoû ek toû Beniamin kaì Siba tò paidárion toû oíkou Saoul kaì déka pénte hyioì autoû met’ autoû kaì eíkosi doûloi autoû met’ autoû kaì kateúthynan tòn Iordánēn émprosthen toû basiléōs

19
καὶ ἐλειτούργησαν τὴν λειτουργίαν τοῦ διαβιβάσαι τὸν βασιλέα, καὶ διέβη ἡ διάβασις ἐξεγεῖραι τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ. καὶ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως διαβαίνοντος αὐτοῦ τὸν Ιορδάνην

kaì eleitoúrgēsan tḕn leitourgían toû diabibásai tòn basiléa, kaì diébē hē diábasis exegeîrai tòn oîkon toû basiléōs kaì toû poiē̂sai tò euthès en ophthalmoîs autoû. kaì Semeï hyiòs Gēra épesen epì prósōpon autoû enṓpion toû basiléōs diabaínontos autoû tòn Iordánēn

20
καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Μὴ διαλογισάσθω ὁ κύριός μου ἀνομίαν καὶ μὴ μνησθῇς ὅσα ἠδίκησεν ὁ παῖς σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ἐξεπορεύετο ἐξ Ιερουσαλημ, τοῦ θέσθαι τὸν βασιλέα εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ,

kaì eîpen pròs tòn basiléa Mḕ dialogisásthō ho kýriós mou anomían kaì mḕ mnēsthē̂is hósa ēdíkēsen ho paîs sou en tē̂i hēmérāi, hē̂i ho kýriós mou ho basileùs exeporeúeto ex Ierousalēm, toû thésthai tòn basiléa eis tḕn kardían autoû,

21
ὅτι ἔγνω ὁ δοῦλός σου ὅτι ἐγὼ ἥμαρτον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἦλθον σήμερον πρότερος παντὸς οἴκου Ιωσηϕ τοῦ καταβῆναι εἰς ἀπαντὴν τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως.

hóti égnō ho doûlós sou hóti egṑ hḗmarton, kaì idoù egṑ ē̂lthon sḗmeron próteros pantòs oíkou Iōsēph toû katabē̂nai eis apantḕn toû kyríou mou toû basiléōs.

22
καὶ ἀπεκρίθη Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ εἶπεν Μὴ ἀντὶ τούτου οὐ θανατωθήσεται Σεμεϊ, ὅτι κατηράσατο τὸν χριστὸν κυρίου;

kaì apekríthē Abessa hyiòs Sarouias kaì eîpen Mḕ antì toútou ou thanatōthḗsetai Semeï, hóti katērásato tòn christòn kyríou?

23
καὶ εἶπεν Δαυιδ Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουιας, ὅτι γίνεσθέ μοι σήμερον εἰς ἐπίβουλον; σήμερον οὐ θανατωθήσεταί τις ἀνὴρ ἐξ Ισραηλ, ὅτι οὐκ οἶδα εἰ σήμερον βασιλεύω ἐγὼ ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

kaì eîpen Dauid Tí emoì kaì hymîn, hyioì Sarouias, hóti gínesthé moi sḗmeron eis epíboulon? sḗmeron ou thanatōthḗsetaí tis anḕr ex Israēl, hóti ouk oîda ei sḗmeron basileúō egṑ epì tòn Israēl.

24
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σεμεϊ Οὐ μὴ ἀποθάνῃς· καὶ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς.

kaì eîpen ho basileùs pròs Semeï Ou mḕ apothánēis: kaì ṓmosen autō̂i ho basileús.

25
καὶ Μεμϕιβοσθε υἱὸς Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ κατέβη εἰς ἀπαντὴν τοῦ βασιλέως· καὶ οὐκ ἐθεράπευσεν τοὺς πόδας αὐτοῦ οὐδὲ ὠνυχίσατο οὐδὲ ἐποίησεν τὸν μύστακα αὐτοῦ καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ οὐκ ἔπλυνεν ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἀπῆλθεν ὁ βασιλεύς, ἕως τῆς ἡμέρας, ἧς αὐτὸς παρεγένετο ἐν εἰρήνῃ.

kaì Memphibosthe hyiòs Iōnathan hyioû Saoul katébē eis apantḕn toû basiléōs: kaì ouk etherápeusen toùs pódas autoû oudè ōnychísato oudè epoíēsen tòn mýstaka autoû kaì tà himátia autoû ouk éplynen apò tē̂s hēméras, hē̂s apē̂lthen ho basileús, héōs tē̂s hēméras, hē̂s autòs paregéneto en eirḗnēi.

26
καὶ ἐγένετο ὅτε εἰσῆλθεν εἰς Ιερουσαλημ εἰς ἀπάντησιν τοῦ βασιλέως, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Τί ὅτι οὐκ ἐπορεύθης μετ’ ἐμοῦ, Μεμϕιβοσθε;

kaì egéneto hóte eisē̂lthen eis Ierousalēm eis apántēsin toû basiléōs, kaì eîpen autō̂i ho basileús Tí hóti ouk eporeúthēs met’ emoû, Memphibosthe?

27
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Μεμϕιβοσθε Κύριέ μου βασιλεῦ, ὁ δοῦλός μου παρελογίσατό με, ὅτι εἶπεν ὁ παῖς σου αὐτῷ ’Επίσαξόν μοι τὴν ὄνον καὶ ἐπιβῶ ἐπ’ αὐτὴν καὶ πορεύσομαι μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅτι χωλὸς ὁ δοῦλός σου·

kaì eîpen pròs autòn Memphibosthe Kýrié mou basileû, ho doûlós mou parelogísató me, hóti eîpen ho paîs sou autō̂i ’Epísaxón moi tḕn ónon kaì epibō̂ ep’ autḕn kaì poreúsomai metà toû basiléōs, hóti chōlòs ho doûlós sou:

28
καὶ μεθώδευσεν ἐν τῷ δούλῳ σου πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα, καὶ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ὡς ἄγγελος τοῦ θεοῦ, καὶ ποίησον τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου·

kaì methṓdeusen en tō̂i doúlōi sou pròs tòn kýrión mou tòn basiléa, kaì ho kýriós mou ho basileùs hōs ángelos toû theoû, kaì poíēson tò agathòn en ophthalmoîs sou:

29
ὅτι οὐκ ἦν πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἀλλ’ ἢ ὅτι ἄνδρες θανάτου τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ, καὶ ἔθηκας τὸν δοῦλόν σου ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου· καὶ τί ἐστίν μοι ἔτι δικαίωμα καὶ τοῦ κεκραγέναι με ἔτι πρὸς τὸν βασιλέα;

hóti ouk ē̂n pâs ho oîkos toû patrós mou all’ ḕ hóti ándres thanátou tō̂i kyríōi mou tō̂i basileî, kaì éthēkas tòn doûlón sou en toîs esthíousin tḕn trápezán sou: kaì tí estín moi éti dikaíōma kaì toû kekragénai me éti pròs tòn basiléa?

30
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς ῞Ινα τί λαλεῖς ἔτι τοὺς λόγους σου; εἶπον Σὺ καὶ Σιβα διελεῖσθε τὸν ἀγρόν.

kaì eîpen autō̂i ho basileús ῞Ina tí laleîs éti toùs lógous sou? eîpon Sỳ kaì Siba dieleîsthe tòn agrón.

31
καὶ εἶπεν Μεμϕιβοσθε πρὸς τὸν βασιλέα Καί γε τὰ πάντα λαβέτω μετὰ τὸ παραγενέσθαι τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα ἐν εἰρήνῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì eîpen Memphibosthe pròs tòn basiléa Kaí ge tà pánta labétō metà tò paragenésthai tòn kýrión mou tòn basiléa en eirḗnēi eis tòn oîkon autoû.

32
καὶ Βερζελλι ὁ Γαλααδίτης κατέβη ἐκ Ρωγελλιμ καὶ διέβη μετὰ τοῦ βασιλέως τὸν Ιορδάνην ἐκπέμψαι αὐτὸν τὸν Ιορδάνην·

kaì Berzelli ho Galaadítēs katébē ek Rōgellim kaì diébē metà toû basiléōs tòn Iordánēn ekpémpsai autòn tòn Iordánēn:

33
καὶ Βερζελλι ἀνὴρ πρεσβύτερος σϕόδρα, υἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν, καὶ αὐτὸς διέθρεψεν τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἰκεῖν αὐτὸν ἐν Μαναϊμ, ὅτι ἀνὴρ μέγας ἐστὶν σϕόδρα.

kaì Berzelli anḕr presbýteros sphódra, hyiòs ogdoḗkonta etō̂n, kaì autòs diéthrepsen tòn basiléa en tō̂i oikeîn autòn en Manaïm, hóti anḕr mégas estìn sphódra.

34
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Βερζελλι Σὺ διαβήσῃ μετ’ ἐμοῦ, καὶ διαθρέψω τὸ γῆράς σου μετ’ ἐμοῦ ἐν Ιερουσαλημ.

kaì eîpen ho basileùs pròs Berzelli Sỳ diabḗsēi met’ emoû, kaì diathrépsō tò gē̂rás sou met’ emoû en Ierousalēm.

35
καὶ εἶπεν Βερζελλι πρὸς τὸν βασιλέα Πόσαι ἡμέραι ἐτῶν ζωῆς μου, ὅτι ἀναβήσομαι μετὰ τοῦ βασιλέως εἰς Ιερουσαλημ;

kaì eîpen Berzelli pròs tòn basiléa Pósai hēmérai etō̂n zōē̂s mou, hóti anabḗsomai metà toû basiléōs eis Ierousalēm?

36
υἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐγώ εἰμι σήμερον· μὴ γνώσομαι ἀνὰ μέσον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ; ἢ γεύσεται ὁ δοῦλός σου ἔτι ὃ ϕάγομαι ἢ πίομαι; ἢ ἀκούσομαι ἔτι ϕωνὴν ᾀδόντων καὶ ᾀδουσῶν; ἵνα τί ἔσται ἔτι ὁ δοῦλός σου εἰς ϕορτίον ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα;

hyiòs ogdoḗkonta etō̂n egṓ eimi sḗmeron: mḕ gnṓsomai anà méson agathoû kaì kakoû? ḕ geúsetai ho doûlós sou éti hò phágomai ḕ píomai? ḕ akoúsomai éti phōnḕn āidóntōn kaì āidousō̂n? hína tí éstai éti ho doûlós sou eis phortíon epì tòn kýrión mou tòn basiléa?

37
ὡς βραχὺ διαβήσεται ὁ δοῦλός σου τὸν Ιορδάνην μετὰ τοῦ βασιλέως· καὶ ἵνα τί ἀνταποδίδωσίν μοι ὁ βασιλεὺς τὴν ἀνταπόδοσιν ταύτην;

hōs brachỳ diabḗsetai ho doûlós sou tòn Iordánēn metà toû basiléōs: kaì hína tí antapodídōsín moi ho basileùs tḕn antapódosin taútēn?

38
καθισάτω δὴ ὁ δοῦλός σου καὶ ἀποθανοῦμαι ἐν τῇ πόλει μου παρὰ τῷ τάϕῳ τοῦ πατρός μου καὶ τῆς μητρός μου· καὶ ἰδοὺ ὁ δοῦλός σου Χαμααμ διαβήσεται μετὰ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως, καὶ ποίησον αὐτῷ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου.

kathisátō dḕ ho doûlós sou kaì apothanoûmai en tē̂i pólei mou parà tō̂i táphōi toû patrós mou kaì tē̂s mētrós mou: kaì idoù ho doûlós sou Chamaam diabḗsetai metà toû kyríou mou toû basiléōs, kaì poíēson autō̂i tò agathòn en ophthalmoîs sou.

39
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Μετ’ ἐμοῦ διαβήτω Χαμααμ, κἀγὼ ποιήσω αὐτῷ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου καὶ πάντα, ὅσα ἐκλέξῃ ἐπ’ ἐμοί, ποιήσω σοι.

kaì eîpen ho basileús Met’ emoû diabḗtō Chamaam, kagṑ poiḗsō autō̂i tò agathòn en ophthalmoîs sou kaì pánta, hósa ekléxēi ep’ emoí, poiḗsō soi.

40
καὶ διέβη πᾶς ὁ λαὸς τὸν Ιορδάνην, καὶ ὁ βασιλεὺς διέβη· καὶ κατεϕίλησεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βερζελλι καὶ εὐλόγησεν αὐτόν, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì diébē pâs ho laòs tòn Iordánēn, kaì ho basileùs diébē: kaì katephílēsen ho basileùs tòn Berzelli kaì eulógēsen autón, kaì epéstrepsen eis tòn tópon autoû.

41
καὶ διέβη ὁ βασιλεὺς εἰς Γαλγαλα, καὶ Χαμααμ διέβη μετ’ αὐτοῦ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς Ιουδα διαβαίνοντες μετὰ τοῦ βασιλέως καί γε τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ Ισραηλ.

kaì diébē ho basileùs eis Galgala, kaì Chamaam diébē met’ autoû, kaì pâs ho laòs Iouda diabaínontes metà toû basiléōs kaí ge tò hḗmisy toû laoû Israēl.

42
καὶ ἰδοὺ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ παρεγένοντο πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπον πρὸς τὸν βασιλέα Τί ὅτι ἔκλεψάν σε οἱ ἀδελϕοὶ ἡμῶν ἀνὴρ Ιουδα καὶ διεβίβασαν τὸν βασιλέα καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ τὸν Ιορδάνην καὶ πάντες ἄνδρες Δαυιδ μετ’ αὐτοῦ;

kaì idoù pâs anḕr Israēl paregénonto pròs tòn basiléa kaì eîpon pròs tòn basiléa Tí hóti éklepsán se hoi adelphoì hēmō̂n anḕr Iouda kaì diebíbasan tòn basiléa kaì tòn oîkon autoû tòn Iordánēn kaì pántes ándres Dauid met’ autoû?

43
καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ἀνὴρ Ιουδα πρὸς ἄνδρα Ισραηλ καὶ εἶπαν Διότι ἐγγίζει πρός με ὁ βασιλεύς· καὶ ἵνα τί οὕτως ἐθυμώθης περὶ τοῦ λόγου τούτου; μὴ βρώσει ἐϕάγαμεν ἐκ τοῦ βασιλέως, ἢ δόμα ἔδωκεν ἢ ἄρσιν ἦρεν ἡμῖν;

kaì apekríthē pâs anḕr Iouda pròs ándra Israēl kaì eîpan Dióti engízei prós me ho basileús: kaì hína tí hoútōs ethymṓthēs perì toû lógou toútou? mḕ brṓsei ephágamen ek toû basiléōs, ḕ dóma édōken ḕ ársin ē̂ren hēmîn?

44
καὶ ἀπεκρίθη ἀνὴρ Ισραηλ τῷ ἀνδρὶ Ιουδα καὶ εἶπεν Δέκα χεῖρές μοι ἐν τῷ βασιλεῖ, καὶ πρωτότοκος ἐγὼ ἢ σύ, καί γε ἐν τῷ Δαυιδ εἰμὶ ὑπὲρ σέ· καὶ ἵνα τί τοῦτο ὕβρισάς με καὶ οὐκ ἐλογίσθη ὁ λόγος μου πρῶτός μοι τοῦ ἐπιστρέψαι τὸν βασιλέα ἐμοί; καὶ ἐσκληρύνθη ὁ λόγος ἀνδρὸς Ιουδα ὑπὲρ τὸν λόγον ἀνδρὸς Ισραηλ.

kaì apekríthē anḕr Israēl tō̂i andrì Iouda kaì eîpen Déka cheîrés moi en tō̂i basileî, kaì prōtótokos egṑ ḕ sý, kaí ge en tō̂i Dauid eimì hypèr sé: kaì hína tí toûto hýbrisás me kaì ouk elogísthē ho lógos mou prō̂tós moi toû epistrépsai tòn basiléa emoí? kaì esklērýnthē ho lógos andròs Iouda hypèr tòn lógon andròs Israēl.