Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ ἐν κυρίῳ λέγων Εἰ ἀναβῶ εἰς μίαν τῶν πόλεων Ιουδα; καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν ’Ανάβηθι. καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποῦ ἀναβῶ; καὶ εἶπεν Εἰς Χεβρων.

Kaì egéneto metà taûta kaì epērṓtēsen Dauid en kyríōi légōn Ei anabō̂ eis mían tō̂n póleōn Iouda? kaì eîpen kýrios pròs autón ’Anábēthi. kaì eîpen Dauid Poû anabō̂? kaì eîpen Eis Chebrōn.

2
καὶ ἀνέβη ἐκεῖ Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ ἀμϕότεραι αἱ γυναῖκες αὐτοῦ, Αχινοομ ἡ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου,

kaì anébē ekeî Dauid eis Chebrōn kaì amphóterai hai gynaîkes autoû, Achinoom hē Iezraēlîtis kaì Abigaia hē gynḕ Nabal toû Karmēlíou,

3
καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ, καὶ κατῴκουν ἐν ταῖς πόλεσιν Χεβρων.

kaì hoi ándres hoi met’ autoû, hékastos kaì ho oîkos autoû, kaì katṓikoun en taîs pólesin Chebrōn.

4
καὶ ἔρχονται ἄνδρες τῆς Ιουδαίας καὶ χρίουσιν τὸν Δαυιδ ἐκεῖ τοῦ βασιλεύειν ἐπὶ τὸν οἶκον Ιουδα. Καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυιδ λέγοντες ὅτι Οἱ ἄνδρες Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος ἔθαψαν τὸν Σαουλ.

kaì érchontai ándres tē̂s Ioudaías kaì chríousin tòn Dauid ekeî toû basileúein epì tòn oîkon Iouda. Kaì apḗngeilan tō̂i Dauid légontes hóti Hoi ándres Iabis tē̂s Galaadítidos éthapsan tòn Saoul.

5
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ ἀγγέλους πρὸς τοὺς ἡγουμένους Ιαβις τῆς Γαλααδίτιδος καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ, ὅτι πεποιήκατε τὸ ἔλεος τοῦτο ἐπὶ τὸν κύριον ὑμῶν ἐπὶ Σαουλ τὸν χριστὸν κυρίου καὶ ἐθάψατε αὐτὸν καὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ·

kaì apésteilen Dauid angélous pròs toùs hēgouménous Iabis tē̂s Galaadítidos kaì eîpen pròs autoús Eulogēménoi hymeîs tō̂i kyríōi, hóti pepoiḗkate tò éleos toûto epì tòn kýrion hymō̂n epì Saoul tòn christòn kyríou kaì ethápsate autòn kaì Iōnathan tòn hyiòn autoû:

6
καὶ νῦν ποιήσαι κύριος μεθ’ ὑμῶν ἔλεος καὶ ἀλήθειαν, καί γε ἐγὼ ποιήσω μεθ’ ὑμῶν τὰ ἀγαθὰ ταῦτα, ὅτι ἐποιήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο·

kaì nŷn poiḗsai kýrios meth’ hymō̂n éleos kaì alḗtheian, kaí ge egṑ poiḗsō meth’ hymō̂n tà agathà taûta, hóti epoiḗsate tò rhē̂ma toûto:

7
καὶ νῦν κραταιούσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν καὶ γίνεσθε εἰς υἱοὺς δυνατούς, ὅτι τέθνηκεν ὁ κύριος ὑμῶν Σαουλ, καί γε ἐμὲ κέχρικεν ὁ οἶκος Ιουδα ἐϕ’ ἑαυτοὺς εἰς βασιλέα.

kaì nŷn krataioústhōsan hai cheîres hymō̂n kaì gínesthe eis hyioùs dynatoús, hóti téthnēken ho kýrios hymō̂n Saoul, kaí ge emè kéchriken ho oîkos Iouda eph’ heautoùs eis basiléa.

8
Καὶ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ ἀρχιστράτηγος τοῦ Σαουλ ἔλαβεν τὸν Ιεβοσθε υἱὸν Σαουλ καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐκ τῆς παρεμβολῆς εἰς Μαναεμ

Kaì Abennēr hyiòs Nēr archistrátēgos toû Saoul élaben tòn Iebosthe hyiòn Saoul kaì anebíbasen autòn ek tē̂s parembolē̂s eis Manaem

9
καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Γαλααδῖτιν καὶ ἐπὶ τὸν θασιρι καὶ ἐπὶ τὸν Ιεζραελ καὶ ἐπὶ τὸν Εϕραιμ καὶ ἐπὶ τὸν Βενιαμιν καὶ ἐπὶ πάντα Ισραηλ.

kaì ebasíleusen autòn epì tḕn Galaadîtin kaì epì tòn thasiri kaì epì tòn Iezrael kaì epì tòn Ephraim kaì epì tòn Beniamin kaì epì pánta Israēl.

10
τεσσαράκοντα ἐτῶν Ιεβοσθε υἱὸς Σαουλ, ὅτε ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν πλὴν τοῦ οἴκου Ιουδα, οἳ ἦσαν ὀπίσω Δαυιδ·

tessarákonta etō̂n Iebosthe hyiòs Saoul, hóte ebasíleusen epì tòn Israēl, kaì dýo étē ebasíleusen plḕn toû oíkou Iouda, hoì ē̂san opísō Dauid:

11
καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι, ἃς Δαυιδ ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρων ἐπὶ τὸν οἶκον Ιουδα, ἑπτὰ ἔτη καὶ ἓξ μῆνας.

kaì egénonto hai hēmérai, hàs Dauid ebasíleusen en Chebrōn epì tòn oîkon Iouda, heptà étē kaì hèx mē̂nas.

12
Καὶ ἐξῆλθεν Αβεννηρ υἱὸς Νηρ καὶ οἱ παῖδες Ιεβοσθε υἱοῦ Σαουλ ἐκ Μαναεμ εἰς Γαβαων·

Kaì exē̂lthen Abennēr hyiòs Nēr kaì hoi paîdes Iebosthe hyioû Saoul ek Manaem eis Gabaōn:

13
καὶ Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας καὶ οἱ παῖδες Δαυιδ ἐξήλθοσαν ἐκ Χεβρων καὶ συναντῶσιν αὐτοῖς ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαβαων ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἐκάθισαν οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν Γαβαων ἐντεῦθεν καὶ οὗτοι ἐπὶ τὴν κρήνην ἐντεῦθεν.

kaì Iōab hyiòs Sarouias kaì hoi paîdes Dauid exḗlthosan ek Chebrōn kaì synantō̂sin autoîs epì tḕn krḗnēn tḕn Gabaōn epì tò autó, kaì ekáthisan hoûtoi epì tḕn krḗnēn tḕn Gabaōn enteûthen kaì hoûtoi epì tḕn krḗnēn enteûthen.

14
καὶ εἶπεν Αβεννερ πρὸς Ιωαβ ’Αναστήτωσαν δὴ τὰ παιδάρια καὶ παιξάτωσαν ἐνώπιον ἡμῶν· καὶ εἶπεν Ιωαβ ’Αναστήτωσαν.

kaì eîpen Abenner pròs Iōab ’Anastḗtōsan dḕ tà paidária kaì paixátōsan enṓpion hēmō̂n: kaì eîpen Iōab ’Anastḗtōsan.

15
καὶ ἀνέστησαν καὶ παρῆλθον ἐν ἀριθμῷ τῶν παίδων Βενιαμιν δώδεκα τῶν Ιεβοσθε υἱοῦ Σαουλ καὶ δώδεκα ἐκ τῶν παίδων Δαυιδ.

kaì anéstēsan kaì parē̂lthon en arithmō̂i tō̂n paídōn Beniamin dṓdeka tō̂n Iebosthe hyioû Saoul kaì dṓdeka ek tō̂n paídōn Dauid.

16
καὶ ἐκράτησαν ἕκαστος τῇ χειρὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ μάχαιρα αὐτοῦ εἰς πλευρὰν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ πίπτουσιν κατὰ τὸ αὐτό· καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Μερὶς τῶν ἐπιβούλων, ἥ ἐστιν ἐν Γαβαων.

kaì ekrátēsan hékastos tē̂i cheirì tḕn kephalḕn toû plēsíon autoû, kaì máchaira autoû eis pleuràn toû plēsíon autoû, kaì píptousin katà tò autó: kaì eklḗthē tò ónoma toû tópou ekeínou Merìs tō̂n epiboúlōn, hḗ estin en Gabaōn.

17
καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος σκληρὸς ὥστε λίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπταισεν Αβεννηρ καὶ ἄνδρες Ισραηλ ἐνώπιον παίδων Δαυιδ.

kaì egéneto ho pólemos sklēròs hṓste lían en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì éptaisen Abennēr kaì ándres Israēl enṓpion paídōn Dauid.

18
καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ τρεῖς υἱοὶ Σαρουιας, Ιωαβ καὶ Αβεσσα καὶ Ασαηλ, καὶ Ασαηλ κοῦϕος τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ὡσεὶ μία δορκὰς ἐν ἀγρῷ.

kaì egénonto ekeî treîs hyioì Sarouias, Iōab kaì Abessa kaì Asaēl, kaì Asaēl koûphos toîs posìn autoû hōseì mía dorkàs en agrō̂i.

19
καὶ κατεδίωξεν Ασαηλ ὀπίσω Αβεννηρ καὶ οὐκ ἐξέκλινεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερὰ κατόπισθεν Αβεννηρ.

kaì katedíōxen Asaēl opísō Abennēr kaì ouk exéklinen toû poreúesthai eis dexià oudè eis aristerà katópisthen Abennēr.

20
καὶ ἐπέβλεψεν Αβεννηρ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶπεν Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς Ασαηλ; καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι.

kaì epéblepsen Abennēr eis tà opísō autoû kaì eîpen Ei sỳ eî autòs Asaēl? kaì eîpen ’Egṓ eimi.

21
καὶ εἶπεν αὐτῷ Αβεννηρ ῎Εκκλινον σὺ εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ κάτασχε σαυτῷ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ λαβὲ σεαυτῷ τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ· καὶ οὐκ ἠθέλησεν Ασαηλ ἐκκλῖναι ἐκ τῶν ὄπισθεν αὐτοῦ.

kaì eîpen autō̂i Abennēr ῎Ekklinon sỳ eis tà dexià ḕ eis tà aristerà kaì kátasche sautō̂i hèn tō̂n paidaríōn kaì labè seautō̂i tḕn panoplían autoû: kaì ouk ēthélēsen Asaēl ekklînai ek tō̂n ópisthen autoû.

22
καὶ προσέθετο ἔτι Αβεννηρ λέγων τῷ Ασαηλ ’Απόστηθι ἀπ’ ἐμοῦ, ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν γῆν· καὶ πῶς ἀρῶ τὸ πρόσωπόν μου πρὸς Ιωαβ; καὶ ποῦ ἐστιν ταῦτα; ἐπίστρεϕε πρὸς Ιωαβ τὸν ἀδελϕόν σου.

kaì prosétheto éti Abennēr légōn tō̂i Asaēl ’Apóstēthi ap’ emoû, hína mḕ patáxō se eis tḕn gē̂n: kaì pō̂s arō̂ tò prósōpón mou pròs Iōab? kaì poû estin taûta? epístrephe pròs Iōab tòn adelphón sou.

23
καὶ οὐκ ἐβούλετο τοῦ ἀποστῆναι. καὶ τύπτει αὐτὸν Αβεννηρ ἐν τῷ ὀπίσω τοῦ δόρατος ἐπὶ τὴν ψόαν, καὶ διεξῆλθεν τὸ δόρυ ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ πίπτει ἐκεῖ καὶ ἀποθνῄσκει ὑποκάτω αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ἐρχόμενος ἕως τοῦ τόπου, οὗ ἔπεσεν ἐκεῖ Ασαηλ καὶ ἀπέθανεν, καὶ ὑϕίστατο.

kaì ouk eboúleto toû apostē̂nai. kaì týptei autòn Abennēr en tō̂i opísō toû dóratos epì tḕn psóan, kaì diexē̂lthen tò dóry ek tō̂n opísō autoû, kaì píptei ekeî kaì apothnḗiskei hypokátō autoû. kaì egéneto pâs ho erchómenos héōs toû tópou, hoû épesen ekeî Asaēl kaì apéthanen, kaì hyphístato.

24
καὶ κατεδίωξεν Ιωαβ καὶ Αβεσσα ὀπίσω Αβεννηρ· καὶ ὁ ἥλιος ἔδυνεν, καὶ αὐτοὶ εἰσῆλθον ἕως τοῦ βουνοῦ Αμμαν, ὅ ἐστιν ἐπὶ προσώπου Γαι ὁδὸν ἔρημον Γαβαων.

kaì katedíōxen Iōab kaì Abessa opísō Abennēr: kaì ho hḗlios édynen, kaì autoì eisē̂lthon héōs toû bounoû Amman, hó estin epì prosṓpou Gai hodòn érēmon Gabaōn.

25
καὶ συναθροίζονται υἱοὶ Βενιαμιν οἱ ὀπίσω Αβεννηρ καὶ ἐγενήθησαν εἰς συνάντησιν μίαν καὶ ἔστησαν ἐπὶ κεϕαλὴν βουνοῦ ἑνός.

kaì synathroízontai hyioì Beniamin hoi opísō Abennēr kaì egenḗthēsan eis synántēsin mían kaì éstēsan epì kephalḕn bounoû henós.

26
καὶ ἐκάλεσεν Αβεννηρ Ιωαβ καὶ εἶπεν Μὴ εἰς νῖκος καταϕάγεται ἡ ῥομϕαία; ἦ οὐκ οἶδας ὅτι πικρὰ ἔσται εἰς τὰ ἔσχατα; καὶ ἕως πότε οὐ μὴ εἴπῃς τῷ λαῷ ἀναστρέϕειν ἀπὸ ὄπισθεν τῶν ἀδελϕῶν ἡμῶν;

kaì ekálesen Abennēr Iōab kaì eîpen Mḕ eis nîkos kataphágetai hē rhomphaía? ē̂ ouk oîdas hóti pikrà éstai eis tà éschata? kaì héōs póte ou mḕ eípēis tō̂i laō̂i anastréphein apò ópisthen tō̂n adelphō̂n hēmō̂n?

27
καὶ εἶπεν Ιωαβ Ζῇ κύριος ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι τότε ἐκ πρωίθεν ἀνέβη ὁ λαὸς ἕκαστος κατόπισθεν τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ.

kaì eîpen Iōab Zē̂i kýrios hóti ei mḕ elálēsas, dióti tóte ek prōíthen anébē ho laòs hékastos katópisthen toû adelphoû autoû.

28
καὶ ἐσάλπισεν Ιωαβ τῇ σάλπιγγι, καὶ ἀπέστησαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ οὐ κατεδίωξαν ὀπίσω τοῦ Ισραηλ καὶ οὐ προσέθεντο ἔτι τοῦ πολεμεῖν.

kaì esálpisen Iōab tē̂i sálpingi, kaì apéstēsan pâs ho laòs kaì ou katedíōxan opísō toû Israēl kaì ou proséthento éti toû polemeîn.

29
καὶ Αβεννηρ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς δυσμὰς ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην καὶ διέβαιναν τὸν Ιορδάνην καὶ ἐπορεύθησαν ὅλην τὴν παρατείνουσαν καὶ ἔρχονται εἰς τὴν παρεμβολήν.

kaì Abennēr kaì hoi ándres autoû apē̂lthon eis dysmàs hólēn tḕn nýkta ekeínēn kaì diébainan tòn Iordánēn kaì eporeúthēsan hólēn tḕn parateínousan kaì érchontai eis tḕn parembolḗn.

30
καὶ Ιωαβ ἀνέστρεψεν ὄπισθεν ἀπὸ τοῦ Αβεννηρ καὶ συνήθροισεν πάντα τὸν λαόν, καὶ ἐπεσκέπησαν τῶν παίδων Δαυιδ ἐννεακαίδεκα ἄνδρες καὶ Ασαηλ.

kaì Iōab anéstrepsen ópisthen apò toû Abennēr kaì synḗthroisen pánta tòn laón, kaì epesképēsan tō̂n paídōn Dauid enneakaídeka ándres kaì Asaēl.

31
καὶ οἱ παῖδες Δαυιδ ἐπάταξαν τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀνδρῶν Αβεννηρ τριακοσίους ἑξήκοντα ἄνδρας παρ’ αὐτοῦ.

kaì hoi paîdes Dauid epátaxan tō̂n hyiō̂n Beniamin tō̂n andrō̂n Abennēr triakosíous hexḗkonta ándras par’ autoû.

32
καὶ αἴρουσιν τὸν Ασαηλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν τῷ τάϕῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν Βαιθλεεμ. καὶ ἐπορεύθη Ιωαβ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα, καὶ διέϕαυσεν αὐτοῖς ἐν Χεβρων.

kaì aírousin tòn Asaēl kaì tháptousin autòn en tō̂i táphōi toû patròs autoû en Baithleem. kaì eporeúthē Iōab kaì hoi ándres hoi met’ autoû hólēn tḕn nýkta, kaì diéphausen autoîs en Chebrōn.