Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐκεῖ ἐπικαλούμενος υἱὸς παράνομος καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαβεε υἱὸς Βοχορι ἀνὴρ ὁ Ιεμενι καὶ ἐσάλπισεν ἐν τῇ κερατίνῃ καὶ εἶπεν Οὐκ ἔστιν ἡμῖν μερὶς ἐν Δαυιδ οὐδὲ κληρονομία ἡμῖν ἐν τῷ υἱῷ Ιεσσαι· ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματά σου, Ισραηλ.

Kaì ekeî epikaloúmenos hyiòs paránomos kaì ónoma autō̂i Sabee hyiòs Bochori anḕr ho Iemeni kaì esálpisen en tē̂i keratínēi kaì eîpen Ouk éstin hēmîn merìs en Dauid oudè klēronomía hēmîn en tō̂i hyiō̂i Iessai: anḕr eis tà skēnṓmatá sou, Israēl.

2
καὶ ἀνέβη πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἀπὸ ὄπισθεν Δαυιδ ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι, καὶ ἀνὴρ Ιουδα ἐκολλήθη τῷ βασιλεῖ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου καὶ ἕως Ιερουσαλημ.

kaì anébē pâs anḕr Israēl apò ópisthen Dauid opísō Sabee hyioû Bochori, kaì anḕr Iouda ekollḗthē tō̂i basileî autō̂n apò toû Iordánou kaì héōs Ierousalēm.

3
καὶ εἰσῆλθεν Δαυιδ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ, καὶ ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς τὰς δέκα γυναῖκας τὰς παλλακὰς αὐτοῦ, ἃς ἀϕῆκεν ϕυλάσσειν τὸν οἶκον, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ἐν οἴκῳ ϕυλακῆς καὶ διέθρεψεν αὐτὰς καὶ πρὸς αὐτὰς οὐκ εἰσῆλθεν, καὶ ἦσαν συνεχόμεναι ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτῶν, χῆραι ζῶσαι.

kaì eisē̂lthen Dauid eis tòn oîkon autoû eis Ierousalēm, kaì élaben ho basileùs tàs déka gynaîkas tàs pallakàs autoû, hàs aphē̂ken phylássein tòn oîkon, kaì édōken autàs en oíkōi phylakē̂s kaì diéthrepsen autàs kaì pròs autàs ouk eisē̂lthen, kaì ē̂san synechómenai héōs hēméras thanátou autō̂n, chē̂rai zō̂sai.

4
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Αμεσσαϊ Βόησόν μοι τὸν ἄνδρα Ιουδα τρεῖς ἡμέρας, σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι.

kaì eîpen ho basileùs pròs Amessaï Bóēsón moi tòn ándra Iouda treîs hēméras, sỳ dè autoû stē̂thi.

5
καὶ ἐπορεύθη Αμεσσαϊ τοῦ βοῆσαι τὸν Ιουδαν καὶ ἐχρόνισεν ἀπὸ τοῦ καιροῦ, οὗ ἐτάξατο αὐτῷ Δαυιδ.

kaì eporeúthē Amessaï toû boē̂sai tòn Ioudan kaì echrónisen apò toû kairoû, hoû etáxato autō̂i Dauid.

6
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα Νῦν κακοποιήσει ἡμᾶς Σαβεε υἱὸς Βοχορι ὑπὲρ Αβεσσαλωμ, καὶ νῦν σὺ λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ τοὺς παῖδας τοῦ κυρίου σου καὶ καταδίωξον ὀπίσω αὐτοῦ, μήποτε ἑαυτῷ εὕρῃ πόλεις ὀχυρὰς καὶ σκιάσει τοὺς ὀϕθαλμοὺς ἡμῶν.

kaì eîpen Dauid pròs Abessa Nŷn kakopoiḗsei hēmâs Sabee hyiòs Bochori hypèr Abessalōm, kaì nŷn sỳ labè metà seautoû toùs paîdas toû kyríou sou kaì katadíōxon opísō autoû, mḗpote heautō̂i heúrēi póleis ochyràs kaì skiásei toùs ophthalmoùs hēmō̂n.

7
καὶ ἐξῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ οἱ ἄνδρες Ιωαβ καὶ ὁ χερεθθι καὶ ὁ ϕελεθθι καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ καὶ ἐξῆλθαν ἐξ Ιερουσαλημ διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι.

kaì exē̂lthon opísō autoû hoi ándres Iōab kaì ho chereththi kaì ho pheleththi kaì pántes hoi dynatoì kaì exē̂lthan ex Ierousalēm diō̂xai opísō Sabee hyioû Bochori.

8
καὶ αὐτοὶ παρὰ τῷ λίθῳ τῷ μεγάλῳ τῷ ἐν Γαβαων, καὶ Αμεσσαϊ εἰσῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῶν. καὶ Ιωαβ περιεζωσμένος μανδύαν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ καὶ ἐπ’ αὐτῷ περιεζωσμένος μάχαιραν ἐζευγμένην ἐπὶ τῆς ὀσϕύος αὐτοῦ ἐν κολεῷ αὐτῆς, καὶ ἡ μάχαιρα ἐξῆλθεν καὶ ἔπεσεν.

kaì autoì parà tō̂i líthōi tō̂i megálōi tō̂i en Gabaōn, kaì Amessaï eisē̂lthen émprosthen autō̂n. kaì Iōab periezōsménos mandýan tò éndyma autoû kaì ep’ autō̂i periezōsménos máchairan ezeugménēn epì tē̂s osphýos autoû en koleō̂i autē̂s, kaì hē máchaira exē̂lthen kaì épesen.

9
καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ Αμεσσαϊ Εἰ ὑγιαίνεις σύ, ἀδελϕέ; καὶ ἐκράτησεν ἡ χεὶρ ἡ δεξιὰ Ιωαβ τοῦ πώγωνος Αμεσσαϊ τοῦ καταϕιλῆσαι αὐτόν·

kaì eîpen Iōab tō̂i Amessaï Ei hygiaíneis sý, adelphé? kaì ekrátēsen hē cheìr hē dexià Iōab toû pṓgōnos Amessaï toû kataphilē̂sai autón:

10
καὶ Αμεσσαϊ οὐκ ἐϕυλάξατο τὴν μάχαιραν τὴν ἐν τῇ χειρὶ Ιωαβ, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ Ιωαβ εἰς τὴν ψόαν, καὶ ἐξεχύθη ἡ κοιλία αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ οὐκ ἐδευτέρωσεν αὐτῷ, καὶ ἀπέθανεν. καὶ Ιωαβ καὶ Αβεσσα ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι·

kaì Amessaï ouk ephyláxato tḕn máchairan tḕn en tē̂i cheirì Iōab, kaì épaisen autòn en autē̂i Iōab eis tḕn psóan, kaì exechýthē hē koilía autoû eis tḕn gē̂n, kaì ouk edeutérōsen autō̂i, kaì apéthanen. kaì Iōab kaì Abessa ho adelphòs autoû edíōxen opísō Sabee hyioû Bochori:

11
καὶ ἀνὴρ ἔστη ἐπ’ αὐτὸν τῶν παιδαρίων Ιωαβ καὶ εἶπεν Τίς ὁ βουλόμενος Ιωαβ καὶ τίς τοῦ Δαυιδ, ὀπίσω Ιωαβ·

kaì anḕr éstē ep’ autòn tō̂n paidaríōn Iōab kaì eîpen Tís ho boulómenos Iōab kaì tís toû Dauid, opísō Iōab:

12
καὶ Αμεσσαϊ πεϕυρμένος ἐν τῷ αἵματι ἐν μέσῳ τῆς τρίβου, καὶ εἶδεν ὁ ἀνὴρ ὅτι εἱστήκει πᾶς ὁ λαός, καὶ ἀπέστρεψεν τὸν Αμεσσαϊ ἐκ τῆς τρίβου εἰς ἀγρὸν καὶ ἐπέρριψεν ἐπ’ αὐτὸν ἱμάτιον, καθότι εἶδεν πάντα τὸν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτὸν ἑστηκότα·

kaì Amessaï pephyrménos en tō̂i haímati en mésōi tē̂s tríbou, kaì eîden ho anḕr hóti heistḗkei pâs ho laós, kaì apéstrepsen tòn Amessaï ek tē̂s tríbou eis agròn kaì epérripsen ep’ autòn himátion, kathóti eîden pánta tòn erchómenon ep’ autòn hestēkóta:

13
ἡνίκα δὲ ἔϕθασεν ἐκ τῆς τρίβου, παρῆλθεν πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ὀπίσω Ιωαβ τοῦ διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι.

hēníka dè éphthasen ek tē̂s tríbou, parē̂lthen pâs anḕr Israēl opísō Iōab toû diō̂xai opísō Sabee hyioû Bochori.

14
καὶ διῆλθεν ἐν πάσαις ϕυλαῖς Ισραηλ εἰς Αβελ καὶ εἰς Βαιθμαχα καὶ πάντες ἐν Χαρρι, καὶ ἐξεκκλησιάσθησαν καὶ ἦλθον κατόπισθεν αὐτοῦ.

kaì diē̂lthen en pásais phylaîs Israēl eis Abel kaì eis Baithmacha kaì pántes en Charri, kaì exekklēsiásthēsan kaì ē̂lthon katópisthen autoû.

15
καὶ παρεγενήθησαν καὶ ἐπολιόρκουν ἐπ’ αὐτὸν τὴν Αβελ καὶ τὴν Βαιθμαχα καὶ ἐξέχεαν πρόσχωμα πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ἔστη ἐν τῷ προτειχίσματι, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετὰ Ιωαβ ἐνοοῦσαν καταβαλεῖν τὸ τεῖχος.

kaì paregenḗthēsan kaì epoliórkoun ep’ autòn tḕn Abel kaì tḕn Baithmacha kaì exéchean próschōma pròs tḕn pólin, kaì éstē en tō̂i proteichísmati, kaì pâs ho laòs ho metà Iōab enooûsan katabaleîn tò teîchos.

16
καὶ ἐβόησεν γυνὴ σοϕὴ ἐκ τοῦ τείχους καὶ εἶπεν ’Ακούσατε ἀκούσατε, εἴπατε δὴ πρὸς Ιωαβ ῎Εγγισον ἕως ὧδε, καὶ λαλήσω πρὸς αὐτόν.

kaì ebóēsen gynḕ sophḕ ek toû teíchous kaì eîpen ’Akoúsate akoúsate, eípate dḕ pròs Iōab ῎Engison héōs hō̂de, kaì lalḗsō pròs autón.

17
καὶ προσήγγισεν πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπεν ἡ γυνή Εἰ σὺ εἶ Ιωαβ; ὁ δὲ εἶπεν ’Εγώ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ῎Ακουσον τοὺς λόγους τῆς δούλης σου. καὶ εἶπεν Ιωαβ ’Ακούω ἐγώ εἰμι.

kaì prosḗngisen pròs autḗn, kaì eîpen hē gynḗ Ei sỳ eî Iōab? ho dè eîpen ’Egṓ. eîpen dè autō̂i ῎Akouson toùs lógous tē̂s doúlēs sou. kaì eîpen Iōab ’Akoúō egṓ eimi.

18
καὶ εἶπεν λέγουσα Λόγον ἐλάλησαν ἐν πρώτοις λέγοντες ’Ηρωτημένος ἠρωτήθη ἐν τῇ Αβελ καὶ ἐν Δαν εἰ ἐξέλιπον ἃ ἔθεντο οἱ πιστοὶ τοῦ Ισραηλ, ἐρωτῶντες ἐπερωτήσουσιν ἐν Αβελ καὶ οὕτως εἰ ἐξέλιπον.

kaì eîpen légousa Lógon elálēsan en prṓtois légontes ’Ērōtēménos ērōtḗthē en tē̂i Abel kaì en Dan ei exélipon hà éthento hoi pistoì toû Israēl, erōtō̂ntes eperōtḗsousin en Abel kaì hoútōs ei exélipon.

19
ἐγώ εἰμι εἰρηνικὰ τῶν στηριγμάτων Ισραηλ, σὺ δὲ ζητεῖς θανατῶσαι πόλιν καὶ μητρόπολιν ἐν Ισραηλ· ἵνα τί καταποντίζεις κληρονομίαν κυρίου;

egṓ eimi eirēnikà tō̂n stērigmátōn Israēl, sỳ dè zēteîs thanatō̂sai pólin kaì mētrópolin en Israēl: hína tí katapontízeis klēronomían kyríou?

20
καὶ ἀπεκρίθη Ιωαβ καὶ εἶπεν ῞Ιλεώς μοι ἵλεώς μοι, εἰ καταποντιῶ καὶ εἰ διαϕθερῶ·

kaì apekríthē Iōab kaì eîpen ῞Ileṓs moi híleṓs moi, ei katapontiō̂ kaì ei diaphtherō̂:

21
οὐχ οὗτος ὁ λόγος, ὅτι ἀνὴρ ἐξ ὄρους Εϕραιμ, Σαβεε υἱὸς Βοχορι ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν βασιλέα Δαυιδ· δότε αὐτόν μοι μόνον, καὶ ἀπελεύσομαι ἀπάνωθεν τῆς πόλεως. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ιωαβ ’Ιδοὺ ἡ κεϕαλὴ αὐτοῦ ῥιϕήσεται πρὸς σὲ διὰ τοῦ τείχους.

ouch hoûtos ho lógos, hóti anḕr ex órous Ephraim, Sabee hyiòs Bochori ónoma autoû, kaì epē̂ren tḕn cheîra autoû epì tòn basiléa Dauid: dóte autón moi mónon, kaì apeleúsomai apánōthen tē̂s póleōs. kaì eîpen hē gynḕ pròs Iōab ’Idoù hē kephalḕ autoû rhiphḗsetai pròs sè dià toû teíchous.

22
καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ πρὸς πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐλάλησεν πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν ἐν τῇ σοϕίᾳ αὐτῆς· καὶ ἀϕεῖλεν τὴν κεϕαλὴν Σαβεε υἱοῦ Βοχορι καὶ ἔβαλεν πρὸς Ιωαβ. καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ, καὶ διεσπάρησαν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ· καὶ Ιωαβ ἀπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα.

kaì eisē̂lthen hē gynḕ pròs pánta tòn laòn kaì elálēsen pròs pâsan tḕn pólin en tē̂i sophíāi autē̂s: kaì apheîlen tḕn kephalḕn Sabee hyioû Bochori kaì ébalen pròs Iōab. kaì esálpisen en keratínēi, kaì diespárēsan apò tē̂s póleōs anḕr eis tà skēnṓmata autoû: kaì Iōab apéstrepsen eis Ierousalēm pròs tòn basiléa.

23
Καὶ Ιωαβ πρὸς πάσῃ τῇ δυνάμει Ισραηλ, καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ χερεθθι καὶ ἐπὶ τοῦ ϕελεθθι,

Kaì Iōab pròs pásēi tē̂i dynámei Israēl, kaì Banaias hyiòs Iōdae epì toû chereththi kaì epì toû pheleththi,

24
καὶ Αδωνιραμ ἐπὶ τοῦ ϕόρου, καὶ Ιωσαϕατ υἱὸς Αχιλουθ ἀναμιμνῄσκων,

kaì Adōniram epì toû phórou, kaì Iōsaphat hyiòs Achilouth anamimnḗiskōn,

25
καὶ Σουσα γραμματεύς, καὶ Σαδωκ καὶ Αβιαθαρ ἱερεῖς,

kaì Sousa grammateús, kaì Sadōk kaì Abiathar hiereîs,

26
καί γε Ιρας ὁ Ιαριν ἦν ἱερεὺς τοῦ Δαυιδ.

kaí ge Iras ho Iarin ē̂n hiereùs toû Dauid.