Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν ταῖς ἡμέραις Δαυιδ τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ἐχόμενος ἐνιαυτοῦ, καὶ ἐζήτησεν Δαυιδ τὸ πρόσωπον τοῦ κυρίου. καὶ εἶπεν κύριος ’Επὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀδικία διὰ τὸ αὐτὸν θανάτῳ αἱμάτων περὶ οὗ ἐθανάτωσεν τοὺς Γαβαωνίτας.

Kaì egéneto limòs en taîs hēmérais Dauid tría étē, eniautòs echómenos eniautoû, kaì ezḗtēsen Dauid tò prósōpon toû kyríou. kaì eîpen kýrios ’Epì Saoul kaì epì tòn oîkon autoû adikía dià tò autòn thanátōi haimátōn perì hoû ethanátōsen toùs Gabaōnítas.

2
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ τοὺς Γαβαωνίτας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· καὶ οἱ Γαβαωνῖται οὐχ υἱοὶ Ισραηλ εἰσίν, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἐκ τοῦ λείμματος τοῦ Αμορραίου, καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὤμοσαν αὐτοῖς· καὶ ἐζήτησεν Σαουλ πατάξαι αὐτοὺς ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ Ιουδα.

kaì ekálesen ho basileùs Dauid toùs Gabaōnítas kaì eîpen pròs autoús: kaì hoi Gabaōnîtai ouch hyioì Israēl eisín, hóti all’ ḕ ek toû leímmatos toû Amorraíou, kaì hoi hyioì Israēl ṓmosan autoîs: kaì ezḗtēsen Saoul patáxai autoùs en tō̂i zēlō̂sai autòn toùs hyioùs Israēl kaì Iouda.

3
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς Γαβαωνίτας Τί ποιήσω ὑμῖν καὶ ἐν τίνι ἐξιλάσομαι καὶ εὐλογήσετε τὴν κληρονομίαν κυρίου;

kaì eîpen Dauid pròs toùs Gabaōnítas Tí poiḗsō hymîn kaì en tíni exilásomai kaì eulogḗsete tḕn klēronomían kyríou?

4
καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ Γαβαωνῖται Οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνὴρ θανατῶσαι ἐν Ισραηλ. καὶ εἶπεν Τί ὑμεῖς λέγετε καὶ ποιήσω ὑμῖν;

kaì eîpan autō̂i hoi Gabaōnîtai Ouk éstin hēmîn argýrion kaì chrysíon metà Saoul kaì metà toû oíkou autoû, kaì ouk éstin hēmîn anḕr thanatō̂sai en Israēl. kaì eîpen Tí hymeîs légete kaì poiḗsō hymîn?

5
καὶ εἶπαν πρὸς τὸν βασιλέα ‘Ο ἀνὴρ συνετέλεσεν ἐϕ’ ἡμᾶς καὶ ἐδίωξεν ἡμᾶς, ὃς παρελογίσατο ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς· ἀϕανίσωμεν αὐτὸν τοῦ μὴ ἑστάναι αὐτὸν ἐν παντὶ ὁρίῳ Ισραηλ·

kaì eîpan pròs tòn basiléa ‘O anḕr synetélesen eph’ hēmâs kaì edíōxen hēmâs, hòs parelogísato exolethreûsai hēmâs: aphanísōmen autòn toû mḕ hestánai autòn en pantì horíōi Israēl:

6
δότω ἡμῖν ἑπτὰ ἄνδρας ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐξηλιάσωμεν αὐτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν Γαβαων Σαουλ ἐκλεκτοὺς κυρίου. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ’Εγὼ δώσω.

dótō hēmîn heptà ándras ek tō̂n hyiō̂n autoû, kaì exēliásōmen autoùs tō̂i kyríōi en Gabaōn Saoul eklektoùs kyríou. kaì eîpen ho basileús ’Egṑ dṓsō.

7
καὶ ἐϕείσατο ὁ βασιλεὺς ἐπὶ Μεμϕιβοσθε υἱὸν Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ διὰ τὸν ὅρκον κυρίου τὸν ἀνὰ μέσον αὐτῶν, ἀνὰ μέσον Δαυιδ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ.

kaì epheísato ho basileùs epì Memphibosthe hyiòn Iōnathan hyioû Saoul dià tòn hórkon kyríou tòn anà méson autō̂n, anà méson Dauid kaì anà méson Iōnathan hyioû Saoul.

8
καὶ ἔλαβεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο υἱοὺς Ρεσϕα θυγατρὸς Αια, οὓς ἔτεκεν τῷ Σαουλ, τὸν Ερμωνι καὶ τὸν Μεμϕιβοσθε, καὶ τοὺς πέντε υἱοὺς Μιχολ θυγατρὸς Σαουλ, οὓς ἔτεκεν τῷ Εσριηλ υἱῷ Βερζελλι τῷ Μοουλαθι,

kaì élaben ho basileùs toùs dýo hyioùs Respha thygatròs Aia, hoùs éteken tō̂i Saoul, tòn Ermōni kaì tòn Memphibosthe, kaì toùs pénte hyioùs Michol thygatròs Saoul, hoùs éteken tō̂i Esriēl hyiō̂i Berzelli tō̂i Mooulathi,

9
καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ τῶν Γαβαωνιτῶν, καὶ ἐξηλίασαν αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει ἔναντι κυρίου, καὶ ἔπεσαν οἱ ἑπτὰ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτό· καὶ αὐτοὶ δὲ ἐθανατώθησαν ἐν ἡμέραις θερισμοῦ ἐν πρώτοις ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν.

kaì édōken autoùs en cheirì tō̂n Gabaōnitō̂n, kaì exēlíasan autoùs en tō̂i órei énanti kyríou, kaì épesan hoi heptà autoì epì tò autó: kaì autoì dè ethanatṓthēsan en hēmérais therismoû en prṓtois en archē̂i therismoû krithō̂n.

10
καὶ ἔλαβεν Ρεσϕα θυγάτηρ Αια τὸν σάκκον καὶ ἔπηξεν αὑτῇ πρὸς τὴν πέτραν ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ κριθῶν, ἕως ἔσταξεν ἐπ’ αὐτοὺς ὕδωρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔδωκεν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καταπαῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέρας καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ νυκτός.

kaì élaben Respha thygátēr Aia tòn sákkon kaì épēxen hautē̂i pròs tḕn pétran en archē̂i therismoû krithō̂n, héōs éstaxen ep’ autoùs hýdōr ek toû ouranoû, kaì ouk édōken tà peteinà toû ouranoû katapaûsai ep’ autoùs hēméras kaì tà thēría toû agroû nyktós.

11
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ ὅσα ἐποίησεν Ρεσϕα θυγάτηρ Αια παλλακὴ Σαουλ, καὶ ἐξελύθησαν, καὶ κατέλαβεν αὐτοὺς Δαν υἱὸς Ιωα ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν γιγάντων,

kaì apēngélē tō̂i Dauid hósa epoíēsen Respha thygátēr Aia pallakḕ Saoul, kaì exelýthēsan, kaì katélaben autoùs Dan hyiòs Iōa ek tō̂n apogónōn tō̂n gigántōn,

12
καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἔλαβεν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀνδρῶν υἱῶν Ιαβις Γαλααδ, οἳ ἔκλεψαν αὐτοὺς ἐκ τῆς πλατείας Βαιθσαν, ὅτι ἔστησαν αὐτοὺς ἐκεῖ οἱ ἀλλόϕυλοι ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐπάταξαν οἱ ἀλλόϕυλοι τὸν Σαουλ ἐν Γελβουε,

kaì eporeúthē Dauid kaì élaben tà ostâ Saoul kaì tà ostâ Iōnathan toû hyioû autoû parà tō̂n andrō̂n hyiō̂n Iabis Galaad, hoì éklepsan autoùs ek tē̂s plateías Baithsan, hóti éstēsan autoùs ekeî hoi allóphyloi en hēmérāi, hē̂i epátaxan hoi allóphyloi tòn Saoul en Gelboue,

13
καὶ ἀνήνεγκεν ἐκεῖθεν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ συνήγαγεν τὰ ὀστᾶ τῶν ἐξηλιασμένων.

kaì anḗnenken ekeîthen tà ostâ Saoul kaì tà ostâ Iōnathan toû hyioû autoû kaì synḗgagen tà ostâ tō̂n exēliasménōn.

14
καὶ ἔθαψαν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ τὰ ὀστᾶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν ἡλιασθέντων ἐν γῇ Βενιαμιν ἐν τῇ πλευρᾷ ἐν τῷ τάϕῳ Κις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν πάντα, ὅσα ἐνετείλατο ὁ βασιλεύς.καὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς τῇ γῇ μετὰ ταῦτα.

kaì éthapsan tà ostâ Saoul kaì tà ostâ Iōnathan toû hyioû autoû kaì tō̂n hēliasthéntōn en gē̂i Beniamin en tē̂i pleurā̂i en tō̂i táphōi Kis toû patròs autoû kaì epoíēsan pánta, hósa eneteílato ho basileús.kaì epḗkousen ho theòs tē̂i gē̂i metà taûta.

15
Καὶ ἐγενήθη ἔτι πόλεμος τοῖς ἀλλοϕύλοις μετὰ Ισραηλ. καὶ κατέβη Δαυιδ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ ἐξελύθη Δαυιδ.

Kaì egenḗthē éti pólemos toîs allophýlois metà Israēl. kaì katébē Dauid kaì hoi paîdes autoû met’ autoû kaì epolémēsan metà tō̂n allophýlōn, kaì exelýthē Dauid.

16
καὶ Ιεσβι, ὃς ἦν ἐν τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ραϕα καὶ ὁ σταθμὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ τριακοσίων σίκλων ὁλκὴ χαλκοῦ καὶ αὐτὸς περιεζωσμένος κορύνην, καὶ διενοεῖτο πατάξαι τὸν Δαυιδ.

kaì Iesbi, hòs ē̂n en toîs ekgónois toû Rapha kaì ho stathmòs toû dóratos autoû triakosíōn síklōn holkḕ chalkoû kaì autòs periezōsménos korýnēn, kaì dienoeîto patáxai tòn Dauid.

17
καὶ ἐβοήθησεν αὐτῷ Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόϕυλον καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. τότε ὤμοσαν οἱ ἄνδρες Δαυιδ λέγοντες Οὐκ ἐξελεύσῃ ἔτι μεθ’ ἡμῶν εἰς πόλεμον καὶ οὐ μὴ σβέσῃς τὸν λύχνον Ισραηλ.

kaì eboḗthēsen autō̂i Abessa hyiòs Sarouias kaì epátaxen tòn allóphylon kaì ethanátōsen autón. tóte ṓmosan hoi ándres Dauid légontes Ouk exeleúsēi éti meth’ hēmō̂n eis pólemon kaì ou mḕ sbésēis tòn lýchnon Israēl.

18
καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ μετὰ τῶν ἀλλοϕύλων. τότε ἐπάταξεν Σεβοχα ὁ Αστατωθι τὸν Σεϕ τὸν ἐν τοῖς ἐκγόνοις τοῦ Ραϕα.

kaì egenḗthē metà taûta éti pólemos en Geth metà tō̂n allophýlōn. tóte epátaxen Sebocha ho Astatōthi tòn Seph tòn en toîs ekgónois toû Rapha.

19
καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐν Γοβ μετὰ τῶν ἀλλοϕύλων. καὶ ἐπάταξεν Ελεαναν υἱὸς Αριωργιμ ὁ Βαιθλεεμίτης τὸν Γολιαθ τὸν Γεθθαῖον, καὶ τὸ ξύλον τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡς ἀντίον ὑϕαινόντων.

kaì egéneto ho pólemos en Gob metà tō̂n allophýlōn. kaì epátaxen Eleanan hyiòs Ariōrgim ho Baithleemítēs tòn Goliath tòn Geththaîon, kaì tò xýlon toû dóratos autoû hōs antíon hyphainóntōn.

20
καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ. καὶ ἦν ἀνὴρ μαδων, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες ἀριθμῷ, καί γε αὐτὸς ἐτέχθη τῷ Ραϕα.

kaì egéneto éti pólemos en Geth. kaì ē̂n anḕr madōn, kaì hoi dáktyloi tō̂n cheirō̂n autoû kaì hoi dáktyloi tō̂n podō̂n autoû hèx kaì héx, eíkosi téssares arithmō̂i, kaí ge autòs etéchthē tō̂i Rapha.

21
καὶ ὠνείδισεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωναθαν υἱὸς Σεμεϊ ἀδελϕοῦ Δαυιδ.

kaì ōneídisen tòn Israēl, kaì epátaxen autòn Iōnathan hyiòs Semeï adelphoû Dauid.

22
οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐτέχθησαν ἀπόγονοι τῶν γιγάντων ἐν Γεθ τῷ Ραϕα οἶκος, καὶ ἔπεσαν ἐν χειρὶ Δαυιδ καὶ ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ.

hoi téssares hoûtoi etéchthēsan apógonoi tō̂n gigántōn en Geth tō̂i Rapha oîkos, kaì épesan en cheirì Dauid kaì en cheirì tō̂n doúlōn autoû.