Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 24

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ προσέθετο ὀργὴ κυρίου ἐκκαῆναι ἐν Ισραηλ, καὶ ἐπέσεισεν τὸν Δαυιδ ἐν αὐτοῖς λέγων Βάδιζε ἀρίθμησον τὸν Ισραηλ καὶ τὸν Ιουδα.

Kaì prosétheto orgḕ kyríou ekkaē̂nai en Israēl, kaì epéseisen tòn Dauid en autoîs légōn Bádize aríthmēson tòn Israēl kaì tòn Iouda.

2
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ιωαβ ἄρχοντα τῆς ἰσχύος τὸν μετ’ αὐτοῦ Δίελθε δὴ πάσας ϕυλὰς Ισραηλ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε καὶ ἐπίσκεψαι τὸν λαόν, καὶ γνώσομαι τὸν ἀριθμὸν τοῦ λαοῦ.

kaì eîpen ho basileùs pròs Iōab árchonta tē̂s ischýos tòn met’ autoû Díelthe dḕ pásas phylàs Israēl apò Dan kaì héōs Bērsabee kaì epískepsai tòn laón, kaì gnṓsomai tòn arithmòn toû laoû.

3
καὶ εἶπεν Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα Καὶ προσθείη κύριος ὁ θεός σου πρὸς τὸν λαὸν ὥσπερ αὐτοὺς καὶ ὥσπερ αὐτοὺς ἑκατονταπλασίονα, καὶ ὀϕθαλμοὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως ὁρῶντες· καὶ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς ἵνα τί βούλεται ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ;

kaì eîpen Iōab pròs tòn basiléa Kaì prostheíē kýrios ho theós sou pròs tòn laòn hṓsper autoùs kaì hṓsper autoùs hekatontaplasíona, kaì ophthalmoì toû kyríou mou toû basiléōs horō̂ntes: kaì ho kýriós mou ho basileùs hína tí boúletai en tō̂i lógōi toútōi?

4
καὶ ὑπερίσχυσεν ὁ λόγος τοῦ βασιλέως πρὸς Ιωαβ καὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως. καὶ ἐξῆλθεν Ιωαβ καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς ἰσχύος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ἐπισκέψασθαι τὸν λαὸν Ισραηλ.

kaì hyperíschysen ho lógos toû basiléōs pròs Iōab kaì eis toùs árchontas tē̂s dynámeōs. kaì exē̂lthen Iōab kaì hoi árchontes tē̂s ischýos enṓpion toû basiléōs episképsasthai tòn laòn Israēl.

5
καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ παρενέβαλον ἐν Αροηρ ἐκ δεξιῶν τῆς πόλεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς ϕάραγγος Γαδ καὶ Ελιεζερ

kaì diébēsan tòn Iordánēn kaì parenébalon en Aroēr ek dexiō̂n tē̂s póleōs tē̂s en mésōi tē̂s phárangos Gad kaì Eliezer

6
καὶ ἦλθον εἰς τὴν Γαλααδ καὶ εἰς γῆν θαβασων, ἥ ἐστιν Αδασαι, καὶ παρεγένοντο εἰς Δανιδαν καὶ Ουδαν καὶ ἐκύκλωσαν εἰς Σιδῶνα

kaì ē̂lthon eis tḕn Galaad kaì eis gē̂n thabasōn, hḗ estin Adasai, kaì paregénonto eis Danidan kaì Oudan kaì ekýklōsan eis Sidō̂na

7
καὶ ἦλθαν εἰς Μαψαρ Τύρου καὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ευαίου καὶ τοῦ Χαναναίου καὶ ἦλθαν κατὰ νότον Ιουδα εἰς Βηρσαβεε

kaì ē̂lthan eis Mapsar Týrou kaì pásas tàs póleis toû Euaíou kaì toû Chananaíou kaì ē̂lthan katà nóton Iouda eis Bērsabee

8
καὶ περιώδευσαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ παρεγένοντο ἀπὸ τέλους ἐννέα μηνῶν καὶ εἴκοσι ἡμερῶν εἰς Ιερουσαλημ.

kaì periṓdeusan en pásēi tē̂i gē̂i kaì paregénonto apò télous ennéa mēnō̂n kaì eíkosi hēmerō̂n eis Ierousalēm.

9
καὶ ἔδωκεν Ιωαβ τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐγένετο Ισραηλ ὀκτακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν δυνάμεως σπωμένων ῥομϕαίαν καὶ ἀνὴρ Ιουδα πεντακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν μαχητῶν.

kaì édōken Iōab tòn arithmòn tē̂s episképseōs toû laoû pròs tòn basiléa, kaì egéneto Israēl oktakósiai chiliádes andrō̂n dynámeōs spōménōn rhomphaían kaì anḕr Iouda pentakósiai chiliádes andrō̂n machētō̂n.

10
Καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτὸν μετὰ τὸ ἀριθμῆσαι τὸν λαόν, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον ῞Ημαρτον σϕόδρα ὃ ἐποίησα· νῦν, κύριε, παραβίβασον δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου, ὅτι ἐμωράνθην σϕόδρα.

Kaì epátaxen kardía Dauid autòn metà tò arithmē̂sai tòn laón, kaì eîpen Dauid pròs kýrion ῞Ēmarton sphódra hò epoíēsa: nŷn, kýrie, parabíbason dḕ tḕn anomían toû doúlou sou, hóti emōránthēn sphódra.

11
καὶ ἀνέστη Δαυιδ τὸ πρωί. καὶ λόγος κυρίου ἐγένετο πρὸς Γαδ τὸν προϕήτην τὸν ὁρῶντα Δαυιδ λέγων

kaì anéstē Dauid tò prōí. kaì lógos kyríou egéneto pròs Gad tòn prophḗtēn tòn horō̂nta Dauid légōn

12
Πορεύθητι καὶ λάλησον πρὸς Δαυιδ λέγων Τάδε λέγει κύριος Τρία ἐγώ εἰμι αἴρω ἐπὶ σέ, καὶ ἔκλεξαι σεαυτῷ ἓν ἐξ αὐτῶν, καὶ ποιήσω σοι.

Poreúthēti kaì lálēson pròs Dauid légōn Táde légei kýrios Tría egṓ eimi aírō epì sé, kaì éklexai seautō̂i hèn ex autō̂n, kaì poiḗsō soi.

13
καὶ εἰσῆλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ῎Εκλεξαι σεαυτῷ γενέσθαι, εἰ ἔλθῃ σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῇ σου, ἢ τρεῖς μῆνας ϕεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν σου καὶ ἔσονται διώκοντές σε, ἢ γενέσθαι τρεῖς ἡμέρας θάνατον ἐν τῇ γῇ σου· νῦν οὖν γνῶθι καὶ ἰδὲ τί ἀποκριθῶ τῷ ἀποστείλαντί με ῥῆμα.

kaì eisē̂lthen Gad pròs Dauid kaì anḗngeilen autō̂i kaì eîpen autō̂i ῎Eklexai seautō̂i genésthai, ei élthēi soi tría étē limòs en tē̂i gē̂i sou, ḕ treîs mē̂nas pheúgein se émprosthen tō̂n echthrō̂n sou kaì ésontai diṓkontés se, ḕ genésthai treîs hēméras thánaton en tē̂i gē̂i sou: nŷn oûn gnō̂thi kaì idè tí apokrithō̂ tō̂i aposteílantí me rhē̂ma.

14
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Γαδ Στενά μοι πάντοθεν σϕόδρα ἐστίν· ἐμπεσοῦμαι δὴ ἐν χειρὶ κυρίου, ὅτι πολλοὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ σϕόδρα, εἰς δὲ χεῖρας ἀνθρώπου οὐ μὴ ἐμπέσω· καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δαυιδ τὸν θάνατον.

kaì eîpen Dauid pròs Gad Stená moi pántothen sphódra estín: empesoûmai dḕ en cheirì kyríou, hóti polloì hoi oiktirmoì autoû sphódra, eis dè cheîras anthrṓpou ou mḕ empésō: kaì exeléxato heautō̂i Dauid tòn thánaton.

15
καὶ ἡμέραι θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν Ισραηλ θάνατον ἀπὸ πρωίθεν ἕως ὥρας ἀρίστου, . καὶ ἤρξατο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀπέθανεν ἐκ τοῦ λαοῦ ἀπὸ Δαν καὶ ἕως Βηρσαβεε ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν.

kaì hēmérai therismoû pyrō̂n kaì édōken kýrios en Israēl thánaton apò prōíthen héōs hṓras arístou, . kaì ḗrxato hē thraûsis en tō̂i laō̂i, kaì apéthanen ek toû laoû apò Dan kaì héōs Bērsabee hebdomḗkonta chiliádes andrō̂n.

16
καὶ ἐξέτεινεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ διαϕθεῖραι αὐτήν, καὶ παρεκλήθη κύριος ἐπὶ τῇ κακίᾳ καὶ εἶπεν τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαϕθείροντι ἐν τῷ λαῷ Πολὺ νῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου· καὶ ὁ ἄγγελος κυρίου ἦν παρὰ τῷ ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.

kaì exéteinen ho ángelos toû theoû tḕn cheîra autoû eis Ierousalēm toû diaphtheîrai autḗn, kaì pareklḗthē kýrios epì tē̂i kakíāi kaì eîpen tō̂i angélōi tō̂i diaphtheíronti en tō̂i laō̂i Polỳ nŷn, ánes tḕn cheîrá sou: kaì ho ángelos kyríou ē̂n parà tō̂i hálōi Orna toû Iebousaíou.

17
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς κύριον ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον τύπτοντα ἐν τῷ λαῷ καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγώ εἰμι ἠδίκησα καὶ ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα, καὶ οὗτοι τὰ πρόβατα τί ἐποίησαν; γενέσθω δὴ ἡ χείρ σου ἐν ἐμοὶ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου.

kaì eîpen Dauid pròs kýrion en tō̂i ideîn autòn tòn ángelon týptonta en tō̂i laō̂i kaì eîpen ’Idoù egṓ eimi ēdíkēsa kaì egṓ eimi ho poimḕn ekakopoíēsa, kaì hoûtoi tà próbata tí epoíēsan? genésthō dḕ hē cheír sou en emoì kaì en tō̂i oíkōi toû patrós mou.

18
καὶ ἦλθεν Γαδ πρὸς Δαυιδ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Ανάβηθι καὶ στῆσον τῷ κυρίῳ θυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.

kaì ē̂lthen Gad pròs Dauid en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì eîpen autō̂i ’Anábēthi kaì stē̂son tō̂i kyríōi thysiastḗrion en tō̂i hálōni Orna toû Iebousaíou.

19
καὶ ἀνέβη Δαυιδ κατὰ τὸν λόγον Γαδ, καθ’ ὃν τρόπον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος.

kaì anébē Dauid katà tòn lógon Gad, kath’ hòn trópon eneteílato autō̂i kýrios.

20
καὶ διέκυψεν Ορνα καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ παραπορευομένους ἐπάνω αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν Ορνα καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì diékypsen Orna kaì eîden tòn basiléa kaì toùs paîdas autoû paraporeuoménous epánō autoû, kaì exē̂lthen Orna kaì prosekýnēsen tō̂i basileî epì prósōpon autoû epì tḕn gē̂n.

21
καὶ εἶπεν Ορνα Τί ὅτι ἦλθεν ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν δοῦλον αὐτοῦ; καὶ εἶπεν Δαυιδ Κτήσασθαι παρὰ σοῦ τὸν ἅλωνα τοῦ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ, καὶ συσχεθῇ ἡ θραῦσις ἐπάνω τοῦ λαοῦ.

kaì eîpen Orna Tí hóti ē̂lthen ho kýriós mou ho basileùs pròs tòn doûlon autoû? kaì eîpen Dauid Ktḗsasthai parà soû tòn hálōna toû oikodomē̂sai thysiastḗrion tō̂i kyríōi, kaì syschethē̂i hē thraûsis epánō toû laoû.

22
καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς Δαυιδ Λαβέτω καὶ ἀνενεγκέτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τῷ κυρίῳ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ· ἰδοὺ οἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ οἱ τροχοὶ καὶ τὰ σκεύη τῶν βοῶν εἰς ξύλα.

kaì eîpen Orna pròs Dauid Labétō kaì anenenkétō ho kýriós mou ho basileùs tō̂i kyríōi tò agathòn en ophthalmoîs autoû: idoù hoi bóes eis holokaútōma, kaì hoi trochoì kaì tà skeúē tō̂n boō̂n eis xýla.

23
τὰ πάντα ἔδωκεν Ορνα τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν Ορνα πρὸς τὸν βασιλέα Κύριος ὁ θεός σου εὐλογήσαι σε.

tà pánta édōken Orna tō̂i basileî, kaì eîpen Orna pròs tòn basiléa Kýrios ho theós sou eulogḗsai se.

24
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ορνα Οὐχί, ὅτι ἀλλὰ κτώμενος κτήσομαι παρὰ σοῦ ἐν ἀλλάγματι καὶ οὐκ ἀνοίσω τῷ κυρίῳ θεῷ μου ὁλοκαύτωμα δωρεάν· καὶ ἐκτήσατο Δαυιδ τὸν ἅλωνα καὶ τοὺς βόας ἐν ἀργυρίῳ σίκλων πεντήκοντα.

kaì eîpen ho basileùs pròs Orna Ouchí, hóti allà ktṓmenos ktḗsomai parà soû en allágmati kaì ouk anoísō tō̂i kyríōi theō̂i mou holokaútōma dōreán: kaì ektḗsato Dauid tòn hálōna kaì toùs bóas en argyríōi síklōn pentḗkonta.

25
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Δαυιδ θυσιαστήριον κυρίῳ καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικάς· καὶ προσέθηκεν Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπ’ ἐσχάτῳ, ὅτι μικρὸν ἦν ἐν πρώτοις. καὶ ἐπήκουσεν κύριος τῇ γῇ, καὶ συνεσχέθη ἡ θραῦσις ἐπάνωθεν Ισραηλ.

kaì ōikodómēsen ekeî Dauid thysiastḗrion kyríōi kaì anḗnenken holokautṓseis kaì eirēnikás: kaì proséthēken Salōmōn epì tò thysiastḗrion ep’ eschátōi, hóti mikròn ē̂n en prṓtois. kaì epḗkousen kýrios tē̂i gē̂i, kaì syneschéthē hē thraûsis epánōthen Israēl.