Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Samuel 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐπὶ πολὺ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου Σαουλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου Δαυιδ· καὶ ὁ οἶκος Δαυιδ ἐπορεύετο καὶ ἐκραταιοῦτο, καὶ ὁ οἶκος Σαουλ ἐπορεύετο καὶ ἠσθένει.

Kaì egéneto ho pólemos epì polỳ anà méson toû oíkou Saoul kaì anà méson toû oíkou Dauid: kaì ho oîkos Dauid eporeúeto kaì ekrataioûto, kaì ho oîkos Saoul eporeúeto kaì ēsthénei.

2
Καὶ ἐτέχθησαν τῷ Δαυιδ υἱοὶ ἐν Χεβρων, καὶ ἦν ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ Αμνων τῆς Αχινοομ τῆς Ιεζραηλίτιδος,

Kaì etéchthēsan tō̂i Dauid hyioì en Chebrōn, kaì ē̂n ho prōtótokos autoû Amnōn tē̂s Achinoom tē̂s Iezraēlítidos,

3
καὶ ὁ δεύτερος αὐτοῦ Δαλουια τῆς Αβιγαιας τῆς Καρμηλίας, καὶ ὁ τρίτος Αβεσσαλωμ υἱὸς Μααχα θυγατρὸς θολμι βασιλέως Γεσιρ,

kaì ho deúteros autoû Dalouia tē̂s Abigaias tē̂s Karmēlías, kaì ho trítos Abessalōm hyiòs Maacha thygatròs tholmi basiléōs Gesir,

4
καὶ ὁ τέταρτος Ορνια υἱὸς Φεγγιθ, καὶ ὁ πέμπτος Σαβατια τῆς Αβιταλ,

kaì ho tétartos Ornia hyiòs Phengith, kaì ho pémptos Sabatia tē̂s Abital,

5
καὶ ὁ ἕκτος Ιεθερααμ τῆς Αιγλα γυναικὸς Δαυιδ· οὗτοι ἐτέχθησαν τῷ Δαυιδ ἐν Χεβρων.

kaì ho héktos Ietheraam tē̂s Aigla gynaikòs Dauid: hoûtoi etéchthēsan tō̂i Dauid en Chebrōn.

6
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι τὸν πόλεμον ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου Σαουλ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οἴκου Δαυιδ καὶ Αβεννηρ ἦν κρατῶν τοῦ οἴκου Σαουλ.

Kaì egéneto en tō̂i eînai tòn pólemon anà méson toû oíkou Saoul kaì anà méson toû oíkou Dauid kaì Abennēr ē̂n kratō̂n toû oíkou Saoul.

7
καὶ τῷ Σαουλ παλλακὴ Ρεσϕα θυγάτηρ Ιαλ· καὶ εἶπεν Μεμϕιβοσθε υἱὸς Σαουλ πρὸς Αβεννηρ Τί ὅτι εἰσῆλθες πρὸς τὴν παλλακὴν τοῦ πατρός μου; Τί ὅτι εἰσῆλθες πρὸς τὴν παλλακὴν τοῦ πατρός μου;

kaì tō̂i Saoul pallakḕ Respha thygátēr Ial: kaì eîpen Memphibosthe hyiòs Saoul pròs Abennēr Tí hóti eisē̂lthes pròs tḕn pallakḕn toû patrós mou? Tí hóti eisē̂lthes pròs tḕn pallakḕn toû patrós mou?

8
καὶ ἐθυμώθη σϕόδρα Αβεννηρ περὶ τοῦ λόγου Μεμϕιβοσθε, καὶ εἶπεν Αβεννηρ πρὸς αὐτόν Μὴ κεϕαλὴ κυνὸς ἐγώ εἰμι; ἐποίησα ἔλεος σήμερον μετὰ τοῦ οἴκου Σαουλ τοῦ πατρός σου καὶ περὶ ἀδελϕῶν καὶ γνωρίμων καὶ οὐκ ηὐτομόλησα εἰς τὸν οἶκον Δαυιδ· καὶ ἐπιζητεῖς ἐπ’ ἐμὲ ὑπὲρ ἀδικίας γυναικὸς σήμερον;

kaì ethymṓthē sphódra Abennēr perì toû lógou Memphibosthe, kaì eîpen Abennēr pròs autón Mḕ kephalḕ kynòs egṓ eimi? epoíēsa éleos sḗmeron metà toû oíkou Saoul toû patrós sou kaì perì adelphō̂n kaì gnōrímōn kaì ouk ēytomólēsa eis tòn oîkon Dauid: kaì epizēteîs ep’ emè hypèr adikías gynaikòs sḗmeron?

9
τάδε ποιήσαι ὁ θεὸς τῷ Αβεννηρ καὶ τάδε προσθείη αὐτῷ, ὅτι καθὼς ὤμοσεν κύριος τῷ Δαυιδ, ὅτι οὕτως ποιήσω αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ

táde poiḗsai ho theòs tō̂i Abennēr kaì táde prostheíē autō̂i, hóti kathṑs ṓmosen kýrios tō̂i Dauid, hóti hoútōs poiḗsō autō̂i en tē̂i hēmérāi taútēi

10
περιελεῖν τὴν βασιλείαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Σαουλ καὶ τοῦ ἀναστῆσαι τὸν θρόνον Δαυιδ ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐπὶ τὸν Ιουδαν ἀπὸ Δαν ἕως Βηρσαβεε.

perieleîn tḕn basileían apò toû oíkou Saoul kaì toû anastē̂sai tòn thrónon Dauid epì Israēl kaì epì tòn Ioudan apò Dan héōs Bērsabee.

11
καὶ οὐκ ἠδυνάσθη ἔτι Μεμϕιβοσθε ἀποκριθῆναι τῷ Αβεννηρ ῥῆμα ἀπὸ τοῦ ϕοβεῖσθαι αὐτόν.

kaì ouk ēdynásthē éti Memphibosthe apokrithē̂nai tō̂i Abennēr rhē̂ma apò toû phobeîsthai autón.

12
Καὶ ἀπέστειλεν Αβεννηρ ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ εἰς θαιλαμ, οὗ ἦν παραχρῆμα, λέγων Διάθου διαθήκην σου μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἰδοὺ ἡ χείρ μου μετὰ σοῦ τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς σὲ πάντα τὸν οἶκον Ισραηλ.

Kaì apésteilen Abennēr angélous pròs Dauid eis thailam, hoû ē̂n parachrē̂ma, légōn Diáthou diathḗkēn sou met’ emoû, kaì idoù hē cheír mou metà soû toû epistrépsai pròs sè pánta tòn oîkon Israēl.

13
καὶ εἶπεν Δαυιδ ’Εγὼ καλῶς διαθήσομαι πρὸς σὲ διαθήκην, πλὴν λόγον ἕνα ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ λέγων Οὐκ ὄψει τὸ πρόσωπόν μου, ἐὰν μὴ ἀγάγῃς τὴν Μελχολ θυγατέρα Σαουλ παραγινομένου σου ἰδεῖν τὸ πρόσωπόν μου.

kaì eîpen Dauid ’Egṑ kalō̂s diathḗsomai pròs sè diathḗkēn, plḕn lógon héna egṑ aitoûmai parà soû légōn Ouk ópsei tò prósōpón mou, eàn mḕ agágēis tḕn Melchol thygatéra Saoul paraginoménou sou ideîn tò prósōpón mou.

14
καὶ ἐξαπέστειλεν Δαυιδ πρὸς Μεμϕιβοσθε υἱὸν Σαουλ ἀγγέλους λέγων ’Απόδος μοι τὴν γυναῖκά μου τὴν Μελχολ, ἣν ἔλαβον ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοϕύλων.

kaì exapésteilen Dauid pròs Memphibosthe hyiòn Saoul angélous légōn ’Apódos moi tḕn gynaîká mou tḕn Melchol, hḕn élabon en hekatòn akrobystíais allophýlōn.

15
καὶ ἀπέστειλεν Μεμϕιβοσθε καὶ ἔλαβεν αὐτὴν παρὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, παρὰ Φαλτιηλ υἱοῦ Σελλης.

kaì apésteilen Memphibosthe kaì élaben autḕn parà toû andròs autē̂s, parà Phaltiēl hyioû Sellēs.

16
καὶ ἐπορεύετο ὁ ἀνὴρ αὐτῆς μετ’ αὐτῆς κλαίων ὀπίσω αὐτῆς ἕως Βαρακιμ· καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αβεννηρ Πορεύου ἀνάστρεϕε· καὶ ἀνέστρεψεν.

kaì eporeúeto ho anḕr autē̂s met’ autē̂s klaíōn opísō autē̂s héōs Barakim: kaì eîpen pròs autòn Abennēr Poreúou anástrephe: kaì anéstrepsen.

17
καὶ εἶπεν Αβεννηρ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ λέγων ’Εχθὲς καὶ τρίτην ἐζητεῖτε τὸν Δαυιδ βασιλεύειν ἐϕ’ ὑμῶν·

kaì eîpen Abennēr pròs toùs presbytérous Israēl légōn ’Echthès kaì trítēn ezēteîte tòn Dauid basileúein eph’ hymō̂n:

18
καὶ νῦν ποιήσατε, ὅτι κύριος ἐλάλησεν περὶ Δαυιδ λέγων ’Εν χειρὶ τοῦ δούλου μου Δαυιδ σώσω τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς ἀλλοϕύλων καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν.

kaì nŷn poiḗsate, hóti kýrios elálēsen perì Dauid légōn ’En cheirì toû doúlou mou Dauid sṓsō tòn Israēl ek cheiròs allophýlōn kaì ek cheiròs pántōn tō̂n echthrō̂n autō̂n.

19
καὶ ἐλάλησεν Αβεννηρ ἐν τοῖς ὠσὶν Βενιαμιν. καὶ ἐπορεύθη Αβεννηρ τοῦ λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα τοῦ Δαυιδ εἰς Χεβρων πάντα, ὅσα ἤρεσεν ἐν ὀϕθαλμοῖς Ισραηλ καὶ ἐν ὀϕθαλμοῖς παντὸς οἴκου Βενιαμιν.

kaì elálēsen Abennēr en toîs ōsìn Beniamin. kaì eporeúthē Abennēr toû lalē̂sai eis tà ō̂ta toû Dauid eis Chebrōn pánta, hósa ḗresen en ophthalmoîs Israēl kaì en ophthalmoîs pantòs oíkou Beniamin.

20
Καὶ ἦλθεν Αβεννηρ πρὸς Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ μετ’ αὐτοῦ εἴκοσι ἄνδρες. καὶ ἐποίησεν Δαυιδ τῷ Αβεννηρ καὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς μετ’ αὐτοῦ πότον.

Kaì ē̂lthen Abennēr pròs Dauid eis Chebrōn kaì met’ autoû eíkosi ándres. kaì epoíēsen Dauid tō̂i Abennēr kaì toîs andrásin toîs met’ autoû póton.

21
καὶ εἶπεν Αβεννηρ πρὸς Δαυιδ ’Αναστήσομαι δὴ καὶ πορεύσομαι καὶ συναθροίσω πρὸς κύριόν μου τὸν βασιλέα πάντα Ισραηλ καὶ διαθήσομαι μετὰ σοῦ διαθήκην, καὶ βασιλεύσεις ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου. καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν Αβεννηρ, καὶ ἐπορεύθη ἐν εἰρήνῃ.

kaì eîpen Abennēr pròs Dauid ’Anastḗsomai dḕ kaì poreúsomai kaì synathroísō pròs kýrión mou tòn basiléa pánta Israēl kaì diathḗsomai metà soû diathḗkēn, kaì basileúseis epì pâsin, hoîs epithymeî hē psychḗ sou. kaì apésteilen Dauid tòn Abennēr, kaì eporeúthē en eirḗnēi.

22
καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδες Δαυιδ καὶ Ιωαβ παρεγίνοντο ἐκ τῆς ἐξοδίας καὶ σκῦλα πολλὰ ἔϕερον μετ’ αὐτῶν· καὶ Αβεννηρ οὐκ ἦν μετὰ Δαυιδ εἰς Χεβρων, ὅτι ἀπεστάλκει αὐτὸν καὶ ἀπεληλύθει ἐν εἰρήνῃ.

kaì idoù hoi paîdes Dauid kaì Iōab paregínonto ek tē̂s exodías kaì skŷla pollà épheron met’ autō̂n: kaì Abennēr ouk ē̂n metà Dauid eis Chebrōn, hóti apestálkei autòn kaì apelēlýthei en eirḗnēi.

23
καὶ Ιωαβ καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ αὐτοῦ ἤχθησαν, καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ιωαβ λέγοντες ῞Ηκει Αβεννηρ υἱὸς Νηρ πρὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέσταλκεν αὐτὸν καὶ ἀπῆλθεν ἐν εἰρήνῃ.

kaì Iōab kaì pâsa hē stratià autoû ḗchthēsan, kaì apēngélē tō̂i Iōab légontes ῞Ēkei Abennēr hyiòs Nēr pròs Dauid, kaì apéstalken autòn kaì apē̂lthen en eirḗnēi.

24
καὶ εἰσῆλθεν Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπεν Τί τοῦτο ἐποίησας; ἰδοὺ ἦλθεν Αβεννηρ πρὸς σέ, καὶ ἵνα τί ἐξαπέσταλκας αὐτὸν καὶ ἀπελήλυθεν ἐν εἰρήνῃ;

kaì eisē̂lthen Iōab pròs tòn basiléa kaì eîpen Tí toûto epoíēsas? idoù ē̂lthen Abennēr pròs sé, kaì hína tí exapéstalkas autòn kaì apelḗlythen en eirḗnēi?

25
ἦ οὐκ οἶδας τὴν κακίαν Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ, ὅτι ἀπατῆσαί σε παρεγένετο καὶ γνῶναι τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου καὶ γνῶναι ἅπαντα, ὅσα σὺ ποιεῖς;

ē̂ ouk oîdas tḕn kakían Abennēr hyioû Nēr, hóti apatē̂saí se paregéneto kaì gnō̂nai tḕn éxodón sou kaì tḕn eísodón sou kaì gnō̂nai hápanta, hósa sỳ poieîs?

26
καὶ ἀνέστρεψεν Ιωαβ ἀπὸ τοῦ Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους ὀπίσω Αβεννηρ, καὶ ἐπιστρέϕουσιν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ϕρέατος τοῦ Σεϊραμ· καὶ Δαυιδ οὐκ ᾔδει.

kaì anéstrepsen Iōab apò toû Dauid kaì apésteilen angélous opísō Abennēr, kaì epistréphousin autòn apò toû phréatos toû Seïram: kaì Dauid ouk ḗidei.

27
καὶ ἐπέστρεψεν Αβεννηρ εἰς Χεβρων, καὶ ἐξέκλινεν αὐτὸν Ιωαβ ἐκ πλαγίων τῆς πύλης λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν ἐνεδρεύων καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐκεῖ ἐπὶ τὴν ψόαν, καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ αἵματι Ασαηλ τοῦ ἀδελϕοῦ Ιωαβ.

kaì epéstrepsen Abennēr eis Chebrōn, kaì exéklinen autòn Iōab ek plagíōn tē̂s pýlēs lalē̂sai pròs autòn enedreúōn kaì epátaxen autòn ekeî epì tḕn psóan, kaì apéthanen en tō̂i haímati Asaēl toû adelphoû Iōab.

28
Καὶ ἤκουσεν Δαυιδ μετὰ ταῦτα καὶ εἶπεν ’Αθῷός εἰμι ἐγὼ καὶ ἡ βασιλεία μου ἀπὸ κυρίου ἕως αἰῶνος ἀπὸ τῶν αἱμάτων Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ·

Kaì ḗkousen Dauid metà taûta kaì eîpen ’Athō̂iós eimi egṑ kaì hē basileía mou apò kyríou héōs aiō̂nos apò tō̂n haimátōn Abennēr hyioû Nēr:

29
καταντησάτωσαν ἐπὶ κεϕαλὴν Ιωαβ καὶ ἐπὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ μὴ ἐκλίποι ἐκ τοῦ οἴκου Ιωαβ γονορρυὴς καὶ λεπρὸς καὶ κρατῶν σκυτάλης καὶ πίπτων ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ ἐλασσούμενος ἄρτοις.

katantēsátōsan epì kephalḕn Iōab kaì epì pánta tòn oîkon toû patròs autoû, kaì mḕ eklípoi ek toû oíkou Iōab gonorryḕs kaì lepròs kaì kratō̂n skytálēs kaì píptōn en rhomphaíāi kaì elassoúmenos ártois.

30
Ιωαβ δὲ καὶ Αβεσσα ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ διεπαρετηροῦντο τὸν Αβεννηρ ἀνθ’ ὧν ἐθανάτωσεν τὸν Ασαηλ τὸν ἀδελϕὸν αὐτῶν ἐν Γαβαων ἐν τῷ πολέμῳ.

Iōab dè kaì Abessa ho adelphòs autoû dieparetēroûnto tòn Abennēr anth’ hō̂n ethanátōsen tòn Asaēl tòn adelphòn autō̂n en Gabaōn en tō̂i polémōi.

31
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ιωαβ καὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ Διαρρήξατε τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε ἔμπροσθεν Αβεννηρ· καὶ ὁ βασιλεὺς Δαυιδ ἐπορεύετο ὀπίσω τῆς κλίνης.

kaì eîpen Dauid pròs Iōab kaì pròs pánta tòn laòn tòn met’ autoû Diarrḗxate tà himátia hymō̂n kaì perizṓsasthe sákkous kaì kóptesthe émprosthen Abennēr: kaì ho basileùs Dauid eporeúeto opísō tē̂s klínēs.

32
καὶ θάπτουσιν τὸν Αβεννηρ εἰς Χεβρων· καὶ ἦρεν ὁ βασιλεὺς τὴν ϕωνὴν αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τοῦ τάϕου αὐτοῦ, καὶ ἔκλαυσεν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ Αβεννηρ.

kaì tháptousin tòn Abennēr eis Chebrōn: kaì ē̂ren ho basileùs tḕn phōnḕn autoû kaì éklausen epì toû táphou autoû, kaì éklausen pâs ho laòs epì Abennēr.

33
καὶ ἐθρήνησεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ Αβεννηρ καὶ εἶπεν Εἰ κατὰ τὸν θάνατον Ναβαλ ἀποθανεῖται Αβεννηρ;

kaì ethrḗnēsen ho basileùs epì Abennēr kaì eîpen Ei katà tòn thánaton Nabal apothaneîtai Abennēr?

34
αἱ χεῖρές σου οὐκ ἐδέθησαν, οἱ πόδες σου οὐκ ἐν πέδαις· οὐ προσήγαγεν ὡς Ναβαλ, ἐνώπιον υἱῶν ἀδικίας ἔπεσας. καὶ συνήχθη πᾶς ὁ λαὸς τοῦ κλαῦσαι αὐτόν.

hai cheîrés sou ouk edéthēsan, hoi pódes sou ouk en pédais: ou prosḗgagen hōs Nabal, enṓpion hyiō̂n adikías épesas. kaì synḗchthē pâs ho laòs toû klaûsai autón.

35
καὶ ἦλθεν πᾶς ὁ λαὸς περιδειπνῆσαι τὸν Δαυιδ ἄρτοις ἔτι οὔσης ἡμέρας, καὶ ὤμοσεν Δαυιδ λέγων Τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη, ὅτι ἐὰν μὴ δύῃ ὁ ἥλιος, οὐ μὴ γεύσωμαι ἄρτου ἢ ἀπὸ παντός τινος.

kaì ē̂lthen pâs ho laòs perideipnē̂sai tòn Dauid ártois éti oúsēs hēméras, kaì ṓmosen Dauid légōn Táde poiḗsai moi ho theòs kaì táde prostheíē, hóti eàn mḕ dýēi ho hḗlios, ou mḕ geúsōmai ártou ḕ apò pantós tinos.

36
καὶ ἔγνω πᾶς ὁ λαός, καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτῶν πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς ἐνώπιον τοῦ λαοῦ.

kaì égnō pâs ho laós, kaì ḗresen enṓpion autō̂n pánta, hósa epoíēsen ho basileùs enṓpion toû laoû.

37
καὶ ἔγνω πᾶς ὁ λαὸς καὶ πᾶς Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι οὐκ ἐγένετο παρὰ τοῦ βασιλέως θανατῶσαι τὸν Αβεννηρ υἱὸν Νηρ.

kaì égnō pâs ho laòs kaì pâs Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi hóti ouk egéneto parà toû basiléōs thanatō̂sai tòn Abennēr hyiòn Nēr.

38
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ Οὐκ οἴδατε ὅτι ἡγούμενος μέγας πέπτωκεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐν τῷ Ισραηλ;

kaì eîpen ho basileùs pròs toùs paîdas autoû Ouk oídate hóti hēgoúmenos mégas péptōken en tē̂i hēmérāi taútēi en tō̂i Israēl?

39
καὶ ὅτι ἐγώ εἰμι σήμερον συγγενὴς καὶ καθεσταμένος ὑπὸ βασιλέως, οἱ δὲ ἄνδρες οὗτοι υἱοὶ Σαρουιας σκληρότεροί μού εἰσιν· ἀνταποδῷ κύριος τῷ ποιοῦντι πονηρὰ κατὰ τὴν κακίαν αὐτοῦ.

kaì hóti egṓ eimi sḗmeron syngenḕs kaì kathestaménos hypò basiléōs, hoi dè ándres hoûtoi hyioì Sarouias sklēróteroí moú eisin: antapodō̂i kýrios tō̂i poioûnti ponērà katà tḕn kakían autoû.