Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ παραγίνονται πᾶσαι αἱ ϕυλαὶ Ισραηλ πρὸς Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ εἶπαν αὐτῷ ’Ιδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡμεῖς·

Kaì paragínontai pâsai hai phylaì Israēl pròs Dauid eis Chebrōn kaì eîpan autō̂i ’Idoù ostâ sou kaì sárkes sou hēmeîs:

2
καὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ὄντος Σαουλ βασιλέως ἐϕ’ ἡμῖν σὺ ἦσθα ὁ ἐξάγων καὶ εἰσάγων τὸν Ισραηλ, καὶ εἶπεν κύριος πρὸς σέ Σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ, καὶ σὺ ἔσει εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

kaì echthès kaì trítēn óntos Saoul basiléōs eph’ hēmîn sỳ ē̂stha ho exágōn kaì eiságōn tòn Israēl, kaì eîpen kýrios pròs sé Sỳ poimaneîs tòn laón mou tòn Israēl, kaì sỳ ései eis hēgoúmenon epì tòn Israēl.

3
καὶ ἔρχονται πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων, καὶ διέθετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Δαυιδ διαθήκην ἐν Χεβρων ἐνώπιον κυρίου, καὶ χρίουσιν τὸν Δαυιδ εἰς βασιλέα ἐπὶ πάντα Ισραηλ.

kaì érchontai pántes hoi presbýteroi Israēl pròs tòn basiléa eis Chebrōn, kaì diétheto autoîs ho basileùs Dauid diathḗkēn en Chebrōn enṓpion kyríou, kaì chríousin tòn Dauid eis basiléa epì pánta Israēl.

4
υἱὸς τριάκοντα ἐτῶν Δαυιδ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν,

hyiòs triákonta etō̂n Dauid en tō̂i basileûsai autòn kaì tessarákonta étē ebasíleusen,

5
ἑπτὰ ἔτη καὶ ἓξ μῆνας ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρων ἐπὶ τὸν Ιουδαν καὶ τριάκοντα τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν ἐν Ιερουσαλημ.

heptà étē kaì hèx mē̂nas ebasíleusen en Chebrōn epì tòn Ioudan kaì triákonta tría étē ebasíleusen epì pánta Israēl kaì Ioudan en Ierousalēm.

6
Καὶ ἀπῆλθεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν Ιεβουσαῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν. καὶ ἐρρέθη τῷ Δαυιδ Οὐκ εἰσελεύσει ὧδε, ὅτι ἀντέστησαν οἱ τυϕλοὶ καὶ οἱ χωλοί, λέγοντες ὅτι Οὐκ εἰσελεύσεται Δαυιδ ὧδε.

Kaì apē̂lthen Dauid kaì hoi ándres autoû eis Ierousalēm pròs tòn Iebousaîon tòn katoikoûnta tḕn gē̂n. kaì erréthē tō̂i Dauid Ouk eiseleúsei hō̂de, hóti antéstēsan hoi typhloì kaì hoi chōloí, légontes hóti Ouk eiseleúsetai Dauid hō̂de.

7
καὶ κατελάβετο Δαυιδ τὴν περιοχὴν Σιων (αὕτη ἡ πόλις τοῦ Δαυιδ).

kaì katelábeto Dauid tḕn periochḕn Siōn (haútē hē pólis toû Dauid).

8
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Πᾶς τύπτων Ιεβουσαῖον ἁπτέσθω ἐν παραξιϕίδι καὶ τοὺς χωλοὺς καὶ τοὺς τυϕλοὺς καὶ τοὺς μισοῦντας τὴν ψυχὴν Δαυιδ· διὰ τοῦτο ἐροῦσιν Τυϕλοὶ καὶ χωλοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς οἶκον κυρίου.

kaì eîpen Dauid tē̂i hēmérāi ekeínēi Pâs týptōn Iebousaîon haptésthō en paraxiphídi kaì toùs chōloùs kaì toùs typhloùs kaì toùs misoûntas tḕn psychḕn Dauid: dià toûto eroûsin Typhloì kaì chōloì ouk eiseleúsontai eis oîkon kyríou.

9
καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ ἐκλήθη αὕτη ἡ πόλις Δαυιδ· καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν κύκλῳ ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì ekáthisen Dauid en tē̂i periochē̂i, kaì eklḗthē haútē hē pólis Dauid: kaì ōikodómēsen tḕn pólin kýklōi apò tē̂s ákras kaì tòn oîkon autoû.

10
καὶ ἐπορεύετο Δαυιδ πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος παντοκράτωρ μετ’ αὐτοῦ.

kaì eporeúeto Dauid poreuómenos kaì megalynómenos, kaì kýrios pantokrátōr met’ autoû.

11
καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ καὶ ξύλα κέδρινα καὶ τέκτονας ξύλων καὶ τέκτονας λίθων, καὶ ᾠκοδόμησαν οἶκον τῷ Δαυιδ.

kaì apésteilen Chiram basileùs Týrou angélous pròs Dauid kaì xýla kédrina kaì téktonas xýlōn kaì téktonas líthōn, kaì ōikodómēsan oîkon tō̂i Dauid.

12
καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι ἡτοίμασεν αὐτὸν κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ὅτι ἐπήρθη ἡ βασιλεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.

kaì égnō Dauid hóti hētoímasen autòn kýrios eis basiléa epì Israēl, kaì hóti epḗrthē hē basileía autoû dià tòn laòn autoû Israēl.

13
καὶ ἔλαβεν Δαυιδ ἔτι γυναῖκας καὶ παλλακὰς ἐξ Ιερουσαλημ μετὰ τὸ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐκ Χεβρων, καὶ ἐγένοντο τῷ Δαυιδ ἔτι υἱοὶ καὶ θυγατέρες.

kaì élaben Dauid éti gynaîkas kaì pallakàs ex Ierousalēm metà tò eltheîn autòn ek Chebrōn, kaì egénonto tō̂i Dauid éti hyioì kaì thygatéres.

14
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν γεννηθέντων αὐτῷ ἐν Ιερουσαλημ· Σαμμους καὶ Σωβαβ καὶ Ναθαν καὶ Σαλωμων

kaì taûta tà onómata tō̂n gennēthéntōn autō̂i en Ierousalēm: Sammous kaì Sōbab kaì Nathan kaì Salōmōn

15
καὶ Εβεαρ καὶ Ελισους καὶ Ναϕεκ καὶ Ιεϕιες

kaì Ebear kaì Elisous kaì Naphek kaì Iephies

16
καὶ Ελισαμα καὶ Ελιδαε καὶ λιφαλαθ Σαμαε, Ιεσσιβαθ, Ναθαν, Γαλαμααν, Ιεβααρ, θεησους, Ελϕαλατ, Ναγεδ, Ναϕεκ, Ιαναθα, Λεασαμυς, Βααλιμαθ, Ελιϕαλαθ.

kaì Elisama kaì Elidae kaì liphalath Samae, Iessibath, Nathan, Galamaan, Iebaar, theēsous, Elphalat, Naged, Naphek, Ianatha, Leasamys, Baalimath, Eliphalath.

17
Καὶ ἤκουσαν ἀλλόϕυλοι ὅτι κέχρισται Δαυιδ βασιλεὺς ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλόϕυλοι ζητεῖν τὸν Δαυιδ· καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ κατέβη εἰς τὴν περιοχήν.

Kaì ḗkousan allóphyloi hóti kéchristai Dauid basileùs epì Israēl, kaì anébēsan pántes hoi allóphyloi zēteîn tòn Dauid: kaì ḗkousen Dauid kaì katébē eis tḕn periochḗn.

18
καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι παραγίνονται καὶ συνέπεσαν εἰς τὴν κοιλάδα τῶν τιτάνων.

kaì hoi allóphyloi paragínontai kaì synépesan eis tḕn koiláda tō̂n titánōn.

19
καὶ ἠρώτησεν Δαυιδ διὰ κυρίου λέγων Εἰ ἀναβῶ πρὸς τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ παραδώσεις αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου; καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ ’Ανάβαινε, ὅτι παραδιδοὺς παραδώσω τοὺς ἀλλοϕύλους εἰς τὰς χεῖράς σου.

kaì ērṓtēsen Dauid dià kyríou légōn Ei anabō̂ pròs toùs allophýlous kaì paradṓseis autoùs eis tàs cheîrás mou? kaì eîpen kýrios pròs Dauid ’Anábaine, hóti paradidoùs paradṓsō toùs allophýlous eis tàs cheîrás sou.

20
καὶ ἦλθεν Δαυιδ ἐκ τῶν ἐπάνω διακοπῶν καὶ ἔκοψεν τοὺς ἀλλοϕύλους ἐκεῖ, καὶ εἶπεν Δαυιδ Διέκοψεν κύριος τοὺς ἐχθρούς μου τοὺς ἀλλοϕύλους ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς διακόπτεται ὕδατα· διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου ’Επάνω διακοπῶν.

kaì ē̂lthen Dauid ek tō̂n epánō diakopō̂n kaì ékopsen toùs allophýlous ekeî, kaì eîpen Dauid Diékopsen kýrios toùs echthroús mou toùs allophýlous enṓpion emoû hōs diakóptetai hýdata: dià toûto eklḗthē tò ónoma toû tópou ekeínou ’Epánō diakopō̂n.

21
καὶ καταλιμπάνουσιν ἐκεῖ τοὺς θεοὺς αὐτῶν, καὶ ἐλάβοσαν αὐτοὺς Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ.

kaì katalimpánousin ekeî toùs theoùs autō̂n, kaì elábosan autoùs Dauid kaì hoi ándres hoi met’ autoû.

22
καὶ προσέθεντο ἔτι ἀλλόϕυλοι τοῦ ἀναβῆναι καὶ συνέπεσαν ἐν τῇ κοιλάδι τῶν τιτάνων.

kaì proséthento éti allóphyloi toû anabē̂nai kaì synépesan en tē̂i koiládi tō̂n titánōn.

23
καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ κυρίου, καὶ εἶπεν κύριος Οὐκ ἀναβήσει εἰς συνάντησιν αὐτῶν, ἀποστρέϕου ἀπ’ αὐτῶν καὶ παρέσει αὐτοῖς πλησίον τοῦ κλαυθμῶνος·

kaì epērṓtēsen Dauid dià kyríou, kaì eîpen kýrios Ouk anabḗsei eis synántēsin autō̂n, apostréphou ap’ autō̂n kaì parései autoîs plēsíon toû klauthmō̂nos:

24
καὶ ἔσται ἐν τῷ ἀκοῦσαί σε τὴν ϕωνὴν τοῦ συγκλεισμοῦ τοῦ ἄλσους τοῦ κλαυθμῶνος, τότε καταβήσει πρὸς αὐτούς, ὅτι τότε ἐξελεύσεται κύριος ἔμπροσθέν σου κόπτειν ἐν τῷ πολέμῳ τῶν ἀλλοϕύλων.

kaì éstai en tō̂i akoûsaí se tḕn phōnḕn toû synkleismoû toû álsous toû klauthmō̂nos, tóte katabḗsei pròs autoús, hóti tóte exeleúsetai kýrios émprosthén sou kóptein en tō̂i polémōi tō̂n allophýlōn.

25
καὶ ἐποίησεν Δαυιδ καθὼς ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος, καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοϕύλους ἀπὸ Γαβαων ἕως τῆς γῆς Γαζηρα.

kaì epoíēsen Dauid kathṑs eneteílato autō̂i kýrios, kaì epátaxen toùs allophýlous apò Gabaōn héōs tē̂s gē̂s Gazēra.