Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συνήγαγεν ἔτι Δαυιδ πάντα νεανίαν ἐξ Ισραηλ ὡς ἑβδομήκοντα χιλιάδας.

Kaì synḗgagen éti Dauid pánta neanían ex Israēl hōs hebdomḗkonta chiliádas.

2
καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ιουδα ἐν ἀναβάσει τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, ἐϕ’ ἣν ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα κυρίου τῶν δυνάμεων καθημένου ἐπὶ τῶν χερουβιν ἐπ’ αὐτῆς.

kaì anéstē kaì eporeúthē Dauid kaì pâs ho laòs ho met’ autoû apò tō̂n archóntōn Iouda en anabásei toû anagageîn ekeîthen tḕn kibōtòn toû theoû, eph’ hḕn epeklḗthē tò ónoma kyríou tō̂n dynámeōn kathēménou epì tō̂n cheroubin ep’ autē̂s.

3
καὶ ἐπεβίβασεν τὴν κιβωτὸν κυρίου ἐϕ’ ἅμαξαν καινὴν καὶ ἦρεν αὐτὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ τοῦ ἐν τῷ βουνῷ· καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ υἱοὶ Αμιναδαβ ἦγον τὴν ἅμαξαν

kaì epebíbasen tḕn kibōtòn kyríou eph’ hámaxan kainḕn kaì ē̂ren autḕn ex oíkou Aminadab toû en tō̂i bounō̂i: kaì Oza kaì hoi adelphoì autoû hyioì Aminadab ē̂gon tḕn hámaxan

4
σὺν τῇ κιβωτῷ, καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ἐπορεύοντο ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ.

sỳn tē̂i kibōtō̂i, kaì hoi adelphoì autoû eporeúonto émprosthen tē̂s kibōtoû.

5
καὶ Δαυιδ καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παίζοντες ἐνώπιον κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύι καὶ ἐν ᾠδαῖς καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν αὐλοῖς.

kaì Dauid kaì hoi hyioì Israēl paízontes enṓpion kyríou en orgánois hērmosménois en ischýi kaì en ōidaîs kaì en kinýrais kaì en náblais kaì en tympánois kaì en kymbálois kaì en auloîs.

6
καὶ παραγίνονται ἕως ἅλω Νωδαβ, καὶ ἐξέτεινεν Οζα τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κατασχεῖν αὐτὴν καὶ ἐκράτησεν αὐτήν, ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν ὁ μόσχος, τοῦ κατασχεῖν αὐτήν.

kaì paragínontai héōs hálō Nōdab, kaì exéteinen Oza tḕn cheîra autoû epì tḕn kibōtòn toû theoû katascheîn autḕn kaì ekrátēsen autḗn, hóti periéspasen autḕn ho móschos, toû katascheîn autḗn.

7
καὶ ἐθυμώθη κύριος τῷ Οζα, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐκεῖ ὁ θεός, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

kaì ethymṓthē kýrios tō̂i Oza, kaì épaisen autòn ekeî ho theós, kaì apéthanen ekeî parà tḕn kibōtòn toû kyríou enṓpion toû theoû.

8
καὶ ἠθύμησεν Δαυιδ ὑπὲρ οὗ διέκοψεν κύριος διακοπὴν ἐν τῷ Οζα· καὶ ἐκλήθη ὁ τόπος ἐκεῖνος Διακοπὴ Οζα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì ēthýmēsen Dauid hypèr hoû diékopsen kýrios diakopḕn en tō̂i Oza: kaì eklḗthē ho tópos ekeînos Diakopḕ Oza héōs tē̂s hēméras taútēs.

9
καὶ ἐϕοβήθη Δαυιδ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Πῶς εἰσελεύσεται πρός με ἡ κιβωτὸς κυρίου;

kaì ephobḗthē Dauid tòn kýrion en tē̂i hēmérāi ekeínēi légōn Pō̂s eiseleúsetai prós me hē kibōtòs kyríou?

10
καὶ οὐκ ἐβούλετο Δαυιδ τοῦ ἐκκλῖναι πρὸς αὑτὸν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ, καὶ ἀπέκλινεν αὐτὴν Δαυιδ εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου.

kaì ouk eboúleto Dauid toû ekklînai pròs hautòn tḕn kibōtòn diathḗkēs kyríou eis tḕn pólin Dauid, kaì apéklinen autḕn Dauid eis oîkon Abeddara toû Geththaíou.

11
καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς τοῦ κυρίου εἰς οἶκον Αβεδδαρα τοῦ Γεθθαίου μῆνας τρεῖς· καὶ εὐλόγησεν κύριος ὅλον τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ.

kaì ekáthisen hē kibōtòs toû kyríou eis oîkon Abeddara toû Geththaíou mē̂nas treîs: kaì eulógēsen kýrios hólon tòn oîkon Abeddara kaì pánta tà autoû.

12
Καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ Δαυιδ λέγοντες Ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον Αβεδδαρα καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἕνεκεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἀνήγαγεν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου ἐκ τοῦ οἴκου Αβεδδαρα εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ ἐν εὐϕροσύνῃ.

Kaì apēngélē tō̂i basileî Dauid légontes Ēylógēsen kýrios tòn oîkon Abeddara kaì pánta tà autoû héneken tē̂s kibōtoû toû theoû. kaì eporeúthē Dauid kaì anḗgagen tḕn kibōtòn toû kyríou ek toû oíkou Abeddara eis tḕn pólin Dauid en euphrosýnēi.

13
καὶ ἦσαν μετ’ αὐτῶν αἴροντες τὴν κιβωτὸν ἑπτὰ χοροὶ καὶ θῦμα μόσχος καὶ ἄρνα.

kaì ē̂san met’ autō̂n aírontes tḕn kibōtòn heptà choroì kaì thŷma móschos kaì árna.

14
καὶ Δαυιδ ἀνεκρούετο ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὁ Δαυιδ ἐνδεδυκὼς στολὴν ἔξαλλον.

kaì Dauid anekroúeto en orgánois hērmosménois enṓpion kyríou, kaì ho Dauid endedykṑs stolḕn éxallon.

15
καὶ Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ ἀνήγαγον τὴν κιβωτὸν κυρίου μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ ϕωνῆς σάλπιγγος.

kaì Dauid kaì pâs ho oîkos Israēl anḗgagon tḕn kibōtòn kyríou metà kraugē̂s kaì metà phōnē̂s sálpingos.

16
καὶ ἐγένετο τῆς κιβωτοῦ παραγινομένης ἕως πόλεως Δαυιδ καὶ Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ διέκυπτεν διὰ τῆς θυρίδος καὶ εἶδεν τὸν βασιλέα Δαυιδ ὀρχούμενον καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

kaì egéneto tē̂s kibōtoû paraginoménēs héōs póleōs Dauid kaì Melchol hē thygátēr Saoul diékypten dià tē̂s thyrídos kaì eîden tòn basiléa Dauid orchoúmenon kaì anakrouómenon enṓpion kyríou kaì exoudénōsen autòn en tē̂i kardíāi autē̂s.

17
καὶ ϕέρουσιν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ ἀνέθηκαν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς μέσον τῆς σκηνῆς, ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ· καὶ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ὁλοκαυτώματα ἐνώπιον κυρίου καὶ εἰρηνικάς.

kaì phérousin tḕn kibōtòn toû kyríou kaì anéthēkan autḕn eis tòn tópon autē̂s eis méson tē̂s skēnē̂s, hē̂s épēxen autē̂i Dauid: kaì anḗnenken Dauid holokautṓmata enṓpion kyríou kaì eirēnikás.

18
καὶ συνετέλεσεν Δαυιδ συναναϕέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ τὰς εἰρηνικὰς καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου τῶν δυνάμεων.

kaì synetélesen Dauid synanaphérōn tàs holokautṓseis kaì tàs eirēnikàs kaì eulógēsen tòn laòn en onómati kyríou tō̂n dynámeōn.

19
καὶ διεμέρισεν παντὶ τῷ λαῷ εἰς πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ Ισραηλ ἀπὸ Δαν ἕως Βηρσαβεε ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικὸς ἑκάστῳ κολλυρίδα ἄρτου καὶ ἐσχαρίτην καὶ λάγανον ἀπὸ τηγάνου· καὶ ἀπῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì diemérisen pantì tō̂i laō̂i eis pâsan tḕn dýnamin toû Israēl apò Dan héōs Bērsabee apò andròs héōs gynaikòs hekástōi kollyrída ártou kaì escharítēn kaì láganon apò tēgánou: kaì apē̂lthen pâs ho laòs hékastos eis tòn oîkon autoû.

20
καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν Τί δεδόξασται σήμερον ὁ βασιλεὺς Ισραηλ, ὃς ἀπεκαλύϕθη σήμερον ἐν ὀϕθαλμοῖς παιδισκῶν τῶν δούλων ἑαυτοῦ, καθὼς ἀποκαλύπτεται ἀποκαλυϕθεὶς εἷς τῶν ὀρχουμένων.

kaì epéstrepsen Dauid eulogē̂sai tòn oîkon autoû, kaì exē̂lthen Melchol hē thygátēr Saoul eis apántēsin Dauid kaì eulógēsen autòn kaì eîpen Tí dedóxastai sḗmeron ho basileùs Israēl, hòs apekalýphthē sḗmeron en ophthalmoîs paidiskō̂n tō̂n doúlōn heautoû, kathṑs apokalýptetai apokalyphtheìs heîs tō̂n orchouménōn.

21
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Μελχολ ’Ενώπιον κυρίου ὀρχήσομαι· εὐλογητὸς κύριος, ὃς ἐξελέξατό με ὑπὲρ τὸν πατέρα σου καὶ ὑπὲρ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ καταστῆσαί με εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ· καὶ παίξομαι καὶ ὀρχήσομαι ἐνώπιον κυρίου

kaì eîpen Dauid pròs Melchol ’Enṓpion kyríou orchḗsomai: eulogētòs kýrios, hòs exeléxató me hypèr tòn patéra sou kaì hypèr pánta tòn oîkon autoû toû katastē̂saí me eis hēgoúmenon epì tòn laòn autoû epì tòn Israēl: kaì paíxomai kaì orchḗsomai enṓpion kyríou

22
καὶ ἀποκαλυϕθήσομαι ἔτι οὕτως καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀϕθαλμοῖς σου καὶ μετὰ τῶν παιδισκῶν, ὧν εἶπάς με δοξασθῆναι.

kaì apokalyphthḗsomai éti hoútōs kaì ésomai achreîos en ophthalmoîs sou kaì metà tō̂n paidiskō̂n, hō̂n eîpás me doxasthē̂nai.

23
καὶ τῇ Μελχολ θυγατρὶ Σαουλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν.

kaì tē̂i Melchol thygatrì Saoul ouk egéneto paidíon héōs tē̂s hēméras toû apothaneîn autḗn.