Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν Δαυιδ Εἰ ἔστιν ἔτι ὑπολελειμμένος τῷ οἴκῳ Σαουλ καὶ ποιήσω μετ’ αὐτοῦ ἔλεος ἕνεκεν Ιωναθαν;

Kaì eîpen Dauid Ei éstin éti hypoleleimménos tō̂i oíkōi Saoul kaì poiḗsō met’ autoû éleos héneken Iōnathan?

2
καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Σαουλ παῖς ἦν καὶ ὄνομα αὐτῷ Σιβα, καὶ καλοῦσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεύς Εἰ σὺ εἶ Σιβα; καὶ εἶπεν ’Εγὼ δοῦλος σός.

kaì ek toû oíkou Saoul paîs ē̂n kaì ónoma autō̂i Siba, kaì kaloûsin autòn pròs Dauid. kaì eîpen pròs autòn ho basileús Ei sỳ eî Siba? kaì eîpen ’Egṑ doûlos sós.

3
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Εἰ ὑπολέλειπται ἐκ τοῦ οἴκου Σαουλ ἔτι ἀνὴρ καὶ ποιήσω μετ’ αὐτοῦ ἔλεος θεοῦ; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα ῎Ετι ἔστιν υἱὸς τῷ Ιωναθαν πεπληγὼς τοὺς πόδας.

kaì eîpen ho basileús Ei hypoléleiptai ek toû oíkou Saoul éti anḕr kaì poiḗsō met’ autoû éleos theoû? kaì eîpen Siba pròs tòn basiléa ῎Eti éstin hyiòs tō̂i Iōnathan peplēgṑs toùs pódas.

4
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Ποῦ οὗτος; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα ’Ιδοὺ ἐν οἴκῳ Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ.

kaì eîpen ho basileús Poû hoûtos? kaì eîpen Siba pròs tòn basiléa ’Idoù en oíkōi Machir hyioû Amiēl ek tē̂s Ladabar.

5
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου Μαχιρ υἱοῦ Αμιηλ ἐκ τῆς Λαδαβαρ.

kaì apésteilen ho basileùs Dauid kaì élaben autòn ek toû oíkou Machir hyioû Amiēl ek tē̂s Ladabar.

6
καὶ παραγίνεται Μεμϕιβοσθε υἱὸς Ιωναθαν υἱοῦ Σαουλ πρὸς τὸν βασιλέα Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Μεμϕιβοσθε· καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ὁ δοῦλός σου.

kaì paragínetai Memphibosthe hyiòs Iōnathan hyioû Saoul pròs tòn basiléa Dauid kaì épesen epì prósōpon autoû kaì prosekýnēsen autō̂i. kaì eîpen autō̂i Dauid Memphibosthe: kaì eîpen ’Idoù ho doûlós sou.

7
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Μὴ ϕοβοῦ, ὅτι ποιῶν ποιήσω μετὰ σοῦ ἔλεος διὰ Ιωναθαν τὸν πατέρα σου καὶ ἀποκαταστήσω σοι πάντα ἀγρὸν Σαουλ πατρὸς τοῦ πατρός σου, καὶ σὺ ϕάγῃ ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου διὰ παντός.

kaì eîpen autō̂i Dauid Mḕ phoboû, hóti poiō̂n poiḗsō metà soû éleos dià Iōnathan tòn patéra sou kaì apokatastḗsō soi pánta agròn Saoul patròs toû patrós sou, kaì sỳ phágēi árton epì tē̂s trapézēs mou dià pantós.

8
καὶ προσεκύνησεν Μεμϕιβοσθε καὶ εἶπεν Τίς εἰμι ὁ δοῦλός σου, ὅτι ἐπέβλεψας ἐπὶ τὸν κύνα τὸν τεθνηκότα τὸν ὅμοιον ἐμοί;

kaì prosekýnēsen Memphibosthe kaì eîpen Tís eimi ho doûlós sou, hóti epéblepsas epì tòn kýna tòn tethnēkóta tòn hómoion emoí?

9
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Σιβα τὸ παιδάριον Σαουλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Πάντα, ὅσα ἐστὶν τῷ Σαουλ καὶ ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, δέδωκα τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου·

kaì ekálesen ho basileùs Siba tò paidárion Saoul kaì eîpen pròs autón Pánta, hósa estìn tō̂i Saoul kaì hólōi tō̂i oíkōi autoû, dédōka tō̂i hyiō̂i toû kyríou sou:

10
καὶ ἐργᾷ αὐτῷ τὴν γῆν, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ δοῦλοί σου, καὶ εἰσοίσεις τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου ἄρτους, καὶ ἔδεται αὐτούς· καὶ Μεμϕιβοσθε υἱὸς τοῦ κυρίου σου ϕάγεται διὰ παντὸς ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου. (καὶ τῷ Σιβα ἦσαν πεντεκαίδεκα υἱοὶ καὶ εἴκοσι δοῦλοι.)

kaì ergā̂i autō̂i tḕn gē̂n, sỳ kaì hoi hyioí sou kaì hoi doûloí sou, kaì eisoíseis tō̂i hyiō̂i toû kyríou sou ártous, kaì édetai autoús: kaì Memphibosthe hyiòs toû kyríou sou phágetai dià pantòs árton epì tē̂s trapézēs mou. (kaì tō̂i Siba ē̂san pentekaídeka hyioì kaì eíkosi doûloi.)

11
καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα Κατὰ πάντα, ὅσα ἐντέταλται ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τῷ δούλῳ αὐτοῦ, οὕτως ποιήσει ὁ δοῦλός σου. καὶ Μεμϕιβοσθε ἤσθιεν ἐπὶ τῆς τραπέζης Δαυιδ καθὼς εἷς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως.

kaì eîpen Siba pròs tòn basiléa Katà pánta, hósa entétaltai ho kýriós mou ho basileùs tō̂i doúlōi autoû, hoútōs poiḗsei ho doûlós sou. kaì Memphibosthe ḗsthien epì tē̂s trapézēs Dauid kathṑs heîs tō̂n hyiō̂n toû basiléōs.

12
καὶ τῷ Μεμϕιβοσθε υἱὸς μικρὸς καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχα. καὶ πᾶσα ἡ κατοίκησις τοῦ οἴκου Σιβα δοῦλοι τοῦ Μεμϕιβοσθε.

kaì tō̂i Memphibosthe hyiòs mikròs kaì ónoma autō̂i Micha. kaì pâsa hē katoíkēsis toû oíkou Siba doûloi toû Memphibosthe.

13
καὶ Μεμϕιβοσθε κατῴκει ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως διὰ παντὸς ἤσθιεν· καὶ αὐτὸς ἦν χωλὸς ἀμϕοτέροις τοῖς ποσὶν αὐτοῦ.

kaì Memphibosthe katṓikei en Ierousalēm, hóti epì tē̂s trapézēs toû basiléōs dià pantòs ḗsthien: kaì autòs ē̂n chōlòs amphotérois toîs posìn autoû.