Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Esdras 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ὑπ’ αὐτὸν καὶ πᾶσιν τοῖς οἰκογενέσιν αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μεγιστᾶσιν τῆς Μηδίας καὶ τῆς Περσίδος

Kaì basileùs Dareîos epoíēsen dochḕn megálēn pâsin toîs hyp’ autòn kaì pâsin toîs oikogenésin autoû kaì pâsin toîs megistâsin tē̂s Mēdías kaì tē̂s Persídos

2
καὶ πᾶσιν τοῖς σατράπαις καὶ στρατηγοῖς καὶ τοπάρχαις τοῖς ὑπ’ αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρι τῆς Αἰθιοπίας ἐν ταῖς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις.

kaì pâsin toîs satrápais kaì stratēgoîs kaì topárchais toîs hyp’ autòn apò tē̂s Indikē̂s méchri tē̂s Aithiopías en taîs hekatòn eíkosi heptà satrapeíais.

3
καὶ ἐϕάγοσαν καὶ ἐπίοσαν καὶ ἐμπλησθέντες ἀνέλυσαν, ὁ δὲ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἀνέλυσεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἔξυπνος ἐγένετο.

kaì ephágosan kaì epíosan kaì emplēsthéntes anélysan, ho dè Dareîos ho basileùs anélysen eis tòn koitō̂na kaì ekoimḗthē kaì éxypnos egéneto.

4
τότε οἱ τρεῖς νεανίσκοι οἱ σωματοϕύλακες οἱ ϕυλύσσοντες τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως εἶπαν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον

tóte hoi treîs neanískoi hoi sōmatophýlakes hoi phylýssontes tò sō̂ma toû basiléōs eîpan héteros pròs tòn héteron

5
Εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν ἕνα λόγον, ὃς ὑπερισχύσει· καὶ οὗ ἂν ϕανῇ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ σοϕώτερον τοῦ ἑτέρου, δώσει αὐτῷ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς δωρεὰς μεγάλας καὶ ἐπινίκια μεγάλα

Eípōmen hékastos hēmō̂n héna lógon, hòs hyperischýsei: kaì hoû àn phanē̂i tò rhē̂ma autoû sophṓteron toû hetérou, dṓsei autō̂i Dareîos ho basileùs dōreàs megálas kaì epiníkia megála

6
καὶ πορϕύραν περιβαλέσθαι καὶ ἐν χρυσώμασιν πίνειν καὶ ἐπὶ χρυσῷ καθεύδειν καὶ ἅρμα χρυσοχάλινον καὶ κίδαριν βυσσίνην καὶ μανιάκην περὶ τὸν τράχηλον,

kaì porphýran peribalésthai kaì en chrysṓmasin pínein kaì epì chrysō̂i katheúdein kaì hárma chrysochálinon kaì kídarin byssínēn kaì maniákēn perì tòn tráchēlon,

7
καὶ δεύτερος καθιεῖται Δαρείου διὰ τὴν σοϕίαν αὐτοῦ καὶ συγγενὴς Δαρείου κληθήσεται.

kaì deúteros kathieîtai Dareíou dià tḕn sophían autoû kaì syngenḕs Dareíou klēthḗsetai.

8
καὶ τότε γράψαντες ἕκαστος τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐσϕραγίσαντο καὶ ἔθηκαν ὑπὸ τὸ προσκεϕάλαιον Δαρείου τοῦ βασιλέως καὶ εἶπαν

kaì tóte grápsantes hékastos tòn heautoû lógon esphragísanto kaì éthēkan hypò tò proskephálaion Dareíou toû basiléōs kaì eîpan

9
Ὅταν ἐγερθῇ ὁ βασιλεύς, δώσουσιν αὐτῷ τὸ γράμμα, καὶ ὃν ἂν κρίνῃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ τρεῖς μεγιστᾶνες τῆς Περσίδος ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ σοϕώτερος, αὐτῷ δοθήσεται τὸ νῖκος καθὼς γέγραπται.

Hótan egerthē̂i ho basileús, dṓsousin autō̂i tò grámma, kaì hòn àn krínēi ho basileùs kaì hoi treîs megistânes tē̂s Persídos hóti ho lógos autoû sophṓteros, autō̂i dothḗsetai tò nîkos kathṑs gégraptai.

10
ὁ εἷς ἔγραψεν Ὑπερισχύει ὁ οἶνος.

ho heîs égrapsen Hyperischýei ho oînos.

11
ὁ ἕτερος ἔγραψεν Ὑπερισχύει ὁ βασιλεύς.

ho héteros égrapsen Hyperischýei ho basileús.

12
ὁ τρίτος ἔγραψεν Ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖκες, ὑπὲρ δὲ πάντα νικᾷ ἡ ἀλήθεια.

ho trítos égrapsen Hyperischýousin hai gynaîkes, hypèr dè pánta nikā̂i hē alḗtheia.

13
καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ βασιλεύς, λαβόντες τὸ γράμμα ἔδωκαν αὐτῷ, καὶ ἀνέγνω.

kaì hóte exēgérthē ho basileús, labóntes tò grámma édōkan autō̂i, kaì anégnō.

14
καὶ ἐξαποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς μεγιστᾶνας τῆς Περσίδος καὶ τῆς Μηδίας καὶ σατράπας καὶ στρατηγοὺς καὶ τοπάρχας καὶ ὑπάτους καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χρηματιστηρίῳ, καὶ ἀνεγνώσθη τὸ γράμμα ἐνώπιον αὐτῶν.

kaì exaposteílas ekálesen pántas toùs megistânas tē̂s Persídos kaì tē̂s Mēdías kaì satrápas kaì stratēgoùs kaì topárchas kaì hypátous kaì ekáthisen en tō̂i chrēmatistēríōi, kaì anegnṓsthē tò grámma enṓpion autō̂n.

15
καὶ εἶπεν Καλέσατε τοὺς νεανίσκους, καὶ αὐτοὶ δηλώσουσιν τοὺς λόγους αὐτῶν· καὶ ἐκλήθησαν καὶ εἰσήλθοσαν.

kaì eîpen Kalésate toùs neanískous, kaì autoì dēlṓsousin toùs lógous autō̂n: kaì eklḗthēsan kaì eisḗlthosan.

16
καὶ εἶπαν αὐτοῖς Ἀπαγγείλατε ἡμῖν περὶ τῶν γεγραμμένων.

kaì eîpan autoîs Apangeílate hēmîn perì tō̂n gegramménōn.

17
Καὶ ἤρξατο ὁ πρῶτος ὁ εἴπας περὶ τῆς ἰσχύος τοῦ οἴνου καὶ ἔϕη οὕτως

Kaì ḗrxato ho prō̂tos ho eípas perì tē̂s ischýos toû oínou kaì éphē hoútōs

18
Ἄνδρες, πῶς ὑπερισχύει ὁ οἶνος; πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πίνοντας αὐτὸν πλανᾷ τὴν διάνοιαν.

Ándres, pō̂s hyperischýei ho oînos? pántas toùs anthrṓpous toùs pínontas autòn planā̂i tḕn diánoian.

19
τοῦ τε βασιλέως καὶ τοῦ ὀρϕανοῦ ποιεῖ τὴν διάνοιαν μίαν, τήν τε τοῦ οἰκέτου καὶ τὴν τοῦ ἐλευθέρου, τήν τε τοῦ πένητος καὶ τὴν τοῦ πλουσίου.

toû te basiléōs kaì toû orphanoû poieî tḕn diánoian mían, tḗn te toû oikétou kaì tḕn toû eleuthérou, tḗn te toû pénētos kaì tḕn toû plousíou.

20
καὶ πᾶσαν διάνοιαν μεταστρέϕει εἰς εὐωχίαν καὶ εὐϕροσύνην καὶ οὐ μέμνηται πᾶσαν λύπην καὶ πᾶν ὀϕείλημα.

kaì pâsan diánoian metastréphei eis euōchían kaì euphrosýnēn kaì ou mémnētai pâsan lýpēn kaì pân opheílēma.

21
καὶ πάσας καρδίας ποιεῖ πλουσίας καὶ οὐ μέμνηται βασιλέα οὐδὲ σατράπην καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν.

kaì pásas kardías poieî plousías kaì ou mémnētai basiléa oudè satrápēn kaì pánta dià talántōn poieî laleîn.

22
καὶ οὐ μέμνηται, ὅταν πίνωσιν, ϕιλιάζειν ϕίλοις καὶ ἀδελϕοῖς, καὶ μετ’ οὐ πολὺ σπῶνται μαχαίρας·

kaì ou mémnētai, hótan pínōsin, philiázein phílois kaì adelphoîs, kaì met’ ou polỳ spō̂ntai machaíras:

23
καὶ ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου γενηθῶσιν, οὐ μέμνηται ἃ ἔπραξαν.

kaì hótan apò toû oínou genēthō̂sin, ou mémnētai hà épraxan.

24
ὦ ἄνδρες, οὐχ ὑπερισχύει ὁ οἶνος, ὅτι οὕτως ἀναγκάζει ποιεῖν; καὶ ἐσίγησεν οὕτως εἴπας.

ō̂ ándres, ouch hyperischýei ho oînos, hóti hoútōs anankázei poieîn? kaì esígēsen hoútōs eípas.