Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Esdras 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἀναστὰς Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰς τὸ παστοϕόριον Ιωαναν τοῦ Ελιασιβου

kaì anastàs Esdras apò tē̂s aulē̂s toû hieroû eporeúthē eis tò pastophórion Iōanan toû Eliasibou

2
καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιεν πενθῶν ὑπὲρ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους.

kaì aulistheìs ekeî ártou ouk egeúsato oudè hýdōr épien penthō̂n hypèr tō̂n anomiō̂n tō̂n megálōn toû plḗthous.

3
καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ πᾶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας συναχθῆναι εἰς Ιερουσαλημ·

kaì egéneto kḗrygma en hólēi tē̂i Ioudaíāi kaì Ierousalēm pâsi toîs ek tē̂s aichmalōsías synachthē̂nai eis Ierousalēm:

4
καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραις κατὰ τὸ κρίμα τῶν προκαθημένων πρεσβυτέρων, ἀνιερωθήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ αὐτὸς ἀλλοτριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς αἰχμαλωσίας.

kaì hósoi àn mḕ apantḗsōsin en dysìn ḕ trisìn hēmérais katà tò kríma tō̂n prokathēménōn presbytérōn, anierōthḗsontai tà ktḗnē autō̂n, kaì autòs allotriōthḗsetai apò toû plḗthous tē̂s aichmalōsías.

5
Καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆς ϕυλῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ιερουσαλημ (οὗτος ὁ μὴν ἔνατος τῇ εἰκάδι τοῦ μηνός),

Kaì episynḗchthēsan hoi ek tē̂s phylē̂s Iouda kaì Beniamin en trisìn hēmérais eis Ierousalēm (hoûtos ho mḕn énatos tē̂i eikádi toû mēnós),

6
καὶ συνεκάθισαν πᾶν τὸ πλῆθος ἐν τῇ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμοντες διὰ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα.

kaì synekáthisan pân tò plē̂thos en tē̂i eurychṓrōi toû hieroû trémontes dià tòn enestō̂ta cheimō̂na.

7
καὶ ἀναστὰς Εσδρας εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἠνομήσατε καὶ συνῳκίσατε γυναῖκας ἀλλογενεῖς τοῦ προσθεῖναι ἁμαρτίαν τῷ Ισραηλ·

kaì anastàs Esdras eîpen autoîs Hymeîs ēnomḗsate kaì synōikísate gynaîkas allogeneîs toû prostheînai hamartían tō̂i Israēl:

8
καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν

kaì nŷn dóte homologían dóxan tō̂i kyríōi theō̂i tō̂n patérōn hēmō̂n

9
καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν.

kaì poiḗsate tò thélēma autoû kaì chōrísthēte apò tō̂n ethnō̂n tē̂s gē̂s kaì apò tō̂n gynaikō̂n tō̂n allogenō̂n.

10
καὶ ἐϕώνησαν ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ ϕωνῇ Οὕτως ὡς εἴρηκας ποιήσομεν·

kaì ephṓnēsan hápan tò plē̂thos kaì eîpon megálēi tē̂i phōnē̂i Hoútōs hōs eírēkas poiḗsomen:

11
ἀλλὰ τὸ πλῆθος πολὺ καὶ ἡ ὥρα χειμερινή, καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι καὶ οὐχ εὕρομεν, καὶ τὸ ἔργον ἡμῖν οὐκ ἔστιν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ δύο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις.

allà tò plē̂thos polỳ kaì hē hṓra cheimerinḗ, kaì ouk ischýomen stē̂nai aíthrioi kaì ouch heúromen, kaì tò érgon hēmîn ouk éstin hēméras miâs oudè dýo: epì pleîon gàr hēmártomen en toútois.

12
στήτωσαν δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους, καὶ πάντες οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν, ὅσοι ἔχουσιν γυναῖκας ἀλλογενεῖς, παραγενηθήτωσαν λαβόντες χρόνον·

stḗtōsan dè hoi proēgoúmenoi toû plḗthous, kaì pántes hoi ek tō̂n katoikiō̂n hēmō̂n, hósoi échousin gynaîkas allogeneîs, paragenēthḗtōsan labóntes chrónon:

13
καὶ ἑκάστου δὲ τόπου τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς κριτὰς ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν τοῦ κυρίου ἀϕ’ ἡμῶν τοῦ πράγματος τούτου.

kaì hekástou dè tópou toùs presbytérous kaì toùs kritàs héōs toû lŷsai tḕn orgḕn toû kyríou aph’ hēmō̂n toû prágmatos toútou.

14
Ιωναθας Αζαηλου καὶ Ιεζιας θοκανου ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα, καὶ Μοσολλαμος καὶ Λευις καὶ Σαββαταιος συνεβράβευσαν αὐτοῖς.

Iōnathas Azaēlou kaì Iezias thokanou epedéxanto katà taûta, kaì Mosollamos kaì Leuis kaì Sabbataios synebrábeusan autoîs.

15
καὶ ἐποίησαν κατὰ πάντα ταῦτα οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας.

kaì epoíēsan katà pánta taûta hoi ek tē̂s aichmalōsías.

16
καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν, κατ’ ὄνομα πάντας, καὶ συνεκάθισαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα.

kaì epeléxato heautō̂i Esdras ho hiereùs ándras hēgouménous tō̂n patriō̂n autō̂n, kat’ ónoma pántas, kaì synekáthisan tē̂i noumēníāi toû mēnòs toû dekátou etásai tò prâgma.

17
καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας τὰ κατὰ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπισυνέχοντας γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός.

kaì ḗchthē epì péras tà katà toùs ándras toùs episynéchontas gynaîkas allogeneîs héōs tē̂s noumēnías toû prṓtou mēnós.

18
Καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχοντες·

Kaì heuréthēsan tō̂n hieréōn hoi episynachthéntes allogeneîs gynaîkas échontes:

19
ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ τῶν ἀδελϕῶν Μασηας καὶ Ελεαζαρος καὶ Ιωριβος καὶ Ιωδανος·

ek tō̂n hyiō̂n Iēsoû toû Iōsedek kaì tō̂n adelphō̂n Masēas kaì Eleazaros kaì Iōribos kaì Iōdanos:

20
καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν.

kaì epébalon tàs cheîras ekbaleîn tàs gynaîkas autō̂n, kaì eis exilasmòn krioùs hypèr tē̂s agnoías autō̂n.

21
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εμμηρ Ανανιας καὶ Ζαβδαιος καὶ Μανης καὶ Σαμαιος καὶ Ιιηλ καὶ Αζαριας.

kaì ek tō̂n hyiō̂n Emmēr Ananias kaì Zabdaios kaì Manēs kaì Samaios kaì Iiēl kaì Azarias.

22
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισουρ Ελιωναις, Μασσιας, Ισμαηλος καὶ Ναθαναηλος καὶ Ωκιδηλος καὶ Σαλθας.

kaì ek tō̂n hyiō̂n Phaisour Eliōnais, Massias, Ismaēlos kaì Nathanaēlos kaì Ōkidēlos kaì Salthas.

23
καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν· Ιωζαβδος καὶ Σεμεϊς καὶ Κωλιος (οὗτος Καλιτας) καὶ Παθαιος καὶ Ωουδας καὶ Ιωανας·

kaì ek tō̂n Leuitō̂n: Iōzabdos kaì Semeïs kaì Kōlios (hoûtos Kalitas) kaì Pathaios kaì Ōoudas kaì Iōanas:

24
ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν Ελιασιβος, Βακχουρος·

ek tō̂n hieropsaltō̂n Eliasibos, Bakchouros:

25
ἐκ τῶν θυρωρῶν Σαλλουμος καὶ Τολβανης.

ek tō̂n thyrōrō̂n Salloumos kaì Tolbanēs.

26
ἐκ τοῦ Ισραηλ· ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ιερμας καὶ Ιεζιας καὶ Μελχιας καὶ Μιαμινος καὶ Ελεαζαρος καὶ Ασιβιας καὶ Βανναιας·

ek toû Israēl: ek tō̂n hyiō̂n Phoros Iermas kaì Iezias kaì Melchias kaì Miaminos kaì Eleazaros kaì Asibias kaì Bannaias:

27
ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ματανιας καὶ Ζαχαριας, Ιεζριηλος καὶ Ωβαδιος καὶ Ιερεμωθ καὶ Ηλιας·

ek tō̂n hyiō̂n Ēlam Matanias kaì Zacharias, Iezriēlos kaì Ōbadios kaì Ieremōth kaì Ēlias:

28
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμοθ Ελιαδας, Ελιασιμος, Οθονιας, Ιαριμωθ καὶ Σαβαθος καὶ Ζερδαιας·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Zamoth Eliadas, Eliasimos, Othonias, Iarimōth kaì Sabathos kaì Zerdaias:

29
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαι Ιωαννης καὶ Ανανιας καὶ Ζαβδος καὶ Εμαθις·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Bēbai Iōannēs kaì Ananias kaì Zabdos kaì Emathis:

30
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μανι Ωλαμος, Μαμουχος, Ιεδαιος, Ιασουβος καὶ Ασαηλος καὶ Ιερεμωθ·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Mani Ōlamos, Mamouchos, Iedaios, Iasoubos kaì Asaēlos kaì Ieremōth:

31
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αδδι Νααθος καὶ Μοοσσιας, Λακκουνος καὶ Ναϊδος καὶ Βεσκασπασμυς καὶ Σεσθηλ καὶ Βαλνουος καὶ Μανασσηας·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Addi Naathos kaì Moossias, Lakkounos kaì Naïdos kaì Beskaspasmys kaì Sesthēl kaì Balnouos kaì Manassēas:

32
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ανναν Ελιωνας καὶ Ασαιας καὶ Μελχιας καὶ Σαββαιας καὶ Σιμων Χοσαμαιος·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Annan Eliōnas kaì Asaias kaì Melchias kaì Sabbaias kaì Simōn Chosamaios:

33
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ασομ Μαλτανναιος καὶ Ματταθιας καὶ Σαβανναιους καὶ Ελιϕαλατ καὶ Μανασσης καὶ Σεμεϊ·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Asom Maltannaios kaì Mattathias kaì Sabannaious kaì Eliphalat kaì Manassēs kaì Semeï:

34
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανι Ιερεμιας, Μομδιος, Μαηρος, Ιουηλ, Μαμδαι καὶ Πεδιας καὶ Ανως, Καραβασιων καὶ Ελιασιβος καὶ Μαμνιταναιμος, Ελιασις, Βαννους, Ελιαλις, Σομεϊς, Σελεμιας, Ναθανιας· καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εζωρα Σεσσις, Εζριλ, Αζαηλος, Σαματος, Ζαμβρις, Ιωσηπος·

kaì ek tō̂n hyiō̂n Baani Ieremias, Momdios, Maēros, Iouēl, Mamdai kaì Pedias kaì Anōs, Karabasiōn kaì Eliasibos kaì Mamnitanaimos, Eliasis, Bannous, Elialis, Someïs, Selemias, Nathanias: kaì ek tō̂n hyiō̂n Ezōra Sessis, Ezril, Azaēlos, Samatos, Zambris, Iōsēpos:

35
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Νοομα Μαζιτιας, Ζαβαδαιας, Ηδαις, Ιουηλ, Βαναιας.

kaì ek tō̂n hyiō̂n Nooma Mazitias, Zabadaias, Ēdais, Iouēl, Banaias.

36
πάντες οὗτοι συνῴκισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς· καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέκνοις.

pántes hoûtoi synṓikisan gynaîkas allogeneîs: kaì apélysan autàs sỳn téknois.

37
Καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ. τῇ νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνόςκαὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν –

Kaì katṓikēsan hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì hoi ek toû Israēl en Ierousalēm kaì en tē̂i chṓrāi. tē̂i noumēníāi toû hebdómou mēnós̱kaì hoi hyioì Israēl en taîs katoikíais autō̂n –

38
καὶ συνήχθη πᾶν τὸ πλῆθος ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος

kaì synḗchthē pân tò plē̂thos homothymadòn epì tò eurýchōron toû pròs anatolàs toû hieroû pylō̂nos

39
καὶ εἶπον Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ κομίσαι τὸν νόμον Μωυσέως τὸν παραδοθέντα ὑπὸ τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ.

kaì eîpon Esdra tō̂i archiereî kaì anagnṓstēi komísai tòn nómon Mōyséōs tòn paradothénta hypò toû kyríou theoû Israēl.

40
καὶ ἐκόμισεν Εσδρας ὁ ἀρχιερεὺς τὸν νόμον παντὶ τῷ πλήθει ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως γυναικὸς καὶ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν ἀκοῦσαι τοῦ νόμου νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός·

kaì ekómisen Esdras ho archiereùs tòn nómon pantì tō̂i plḗthei apò anthrṓpou héōs gynaikòs kaì pâsin toîs hiereûsin akoûsai toû nómou noumēníāi toû hebdómou mēnós:

41
καὶ ἀνεγίγνωσκεν ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος εὐρυχώρῳ ἀπὸ ὄρθρου ἕως μεσημβρινοῦ ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, καὶ ἐπέδωκαν πᾶν τὸ πλῆθος τὸν νοῦν εἰς τὸν νόμον.

kaì anegígnōsken en tō̂i prò toû hieroû pylō̂nos eurychṓrōi apò órthrou héōs mesēmbrinoû enṓpion andrō̂n te kaì gynaikō̂n, kaì epédōkan pân tò plē̂thos tòn noûn eis tòn nómon.

42
καὶ ἔστη Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἀναγνώστης τοῦ νόμου ἐπὶ τοῦ ξυλίνου βήματος τοῦ κατασκευασθέντος,

kaì éstē Esdras ho hiereùs kaì anagnṓstēs toû nómou epì toû xylínou bḗmatos toû kataskeuasthéntos,

43
καὶ ἔστησαν παρ’ αὐτῷ Ματταθιας, Σαμμους, Ανανιας, Αζαριας, Ουριας, Εζεκιας, Βααλσαμος ἐκ δεξιῶν,

kaì éstēsan par’ autō̂i Mattathias, Sammous, Ananias, Azarias, Ourias, Ezekias, Baalsamos ek dexiō̂n,

44
καὶ ἐξ εὐωνύμων Φαδαιος, Μισαηλ, Μελχιας, Λωθασουβος, Ναβαριας, Ζαχαριας.

kaì ex euōnýmōn Phadaios, Misaēl, Melchias, Lōthasoubos, Nabarias, Zacharias.

45
καὶ ἀναλαβὼν Εσδρας τὸ βιβλίον τοῦ νόμου ἐνώπιον τοῦ πλήθουςπροεκάθητο γὰρ ἐπιδόξως ἐνώπιον πάντων –

kaì analabṑn Esdras tò biblíon toû nómou enṓpion toû plḗthous̱proekáthēto gàr epidóxōs enṓpion pántōn –

46
καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν νόμον πάντες ὀρθοὶ ἔστησαν. καὶ εὐλόγησεν Εσδρας τῷ κυρίῳ θεῷ ὑψίστῳ θεῷ σαβαωθ παντοκράτορι,

kaì en tō̂i lŷsai tòn nómon pántes orthoì éstēsan. kaì eulógēsen Esdras tō̂i kyríōi theō̂i hypsístōi theō̂i sabaōth pantokrátori,

47
καὶ ἐπεϕώνησεν πᾶν τὸ πλῆθος Αμην, καὶ ἄραντες ἄνω τὰς χεῖρας προσπεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ.

kaì epephṓnēsen pân tò plē̂thos Amēn, kaì árantes ánō tàs cheîras prospesóntes epì tḕn gē̂n prosekýnēsan tō̂i kyríōi.

48
Ἰησοῦς καὶ Αννιουθ καὶ Σαραβιας, Ιαδινος, Ιακουβος, Σαββαταιος, Αυταιας, Μαιαννας καὶ Καλιτας, Αζαριας καὶ Ιωζαβδος, Ανανιας, Φαλιας οἱ Λευῖται ἐδίδασκον τὸν νόμον κυρίου καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἀνεγίνωσκον τὸν νόμον τοῦ κυρίου ἐμϕυσιοῦντες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν.

Iēsoûs kaì Anniouth kaì Sarabias, Iadinos, Iakoubos, Sabbataios, Autaias, Maiannas kaì Kalitas, Azarias kaì Iōzabdos, Ananias, Phalias hoi Leuîtai edídaskon tòn nómon kyríou kaì pròs tò plē̂thos anegínōskon tòn nómon toû kyríou emphysioûntes háma tḕn anágnōsin.

49
καὶ εἶπεν Ατταρατης Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ καὶ τοῖς Λευίταις τοῖς διδάσκουσι τὸ πλῆθος ἐπὶ πάντας

kaì eîpen Attaratēs Esdra tō̂i archiereî kaì anagnṓstēi kaì toîs Leuítais toîs didáskousi tò plē̂thos epì pántas

50
Ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ κυρίῳ – καὶ πάντες ἔκλαιον ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοῦ νόμου – ·

HĒ hēméra haútē estìn hagía tō̂i kyríōi – kaì pántes éklaion en tō̂i akoûsai toû nómou – :

51
βαδίσαντες οὖν ϕάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν,

badísantes oûn phágete lipásmata kaì píete glykásmata kaì aposteílate apostolàs toîs mḕ échousin,

52
ἁγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ· καὶ μὴ λυπεῖσθε, ὁ γὰρ κύριος δοξάσει ὑμᾶς.

hagía gàr hē hēméra tō̂i kyríōi: kaì mḕ lypeîsthe, ho gàr kýrios doxásei hymâs.

53
καὶ οἱ Λευῖται ἐκέλευον τῷ δήμῳ παντὶ λέγοντες Ἡ ἡμέρα αὕτη ἁγία, μὴ λυπεῖσθε.

kaì hoi Leuîtai ekéleuon tō̂i dḗmōi pantì légontes HĒ hēméra haútē hagía, mḕ lypeîsthe.

54
καὶ ᾤχοντο πάντες ϕαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ εὐϕραίνεσθαι καὶ δοῦναι ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν καὶ εὐϕρανθῆναι μεγάλως,

kaì ṓichonto pántes phageîn kaì pieîn kaì euphraínesthai kaì doûnai apostolàs toîs mḕ échousin kaì euphranthē̂nai megálōs,

55
ὅτι καὶ ἐνεϕυσιώθησαν ἐν τοῖς ῥήμασιν, οἷς ἐδιδάχθησαν. καὶ ἐπισυνήχθησαν.

hóti kaì enephysiṓthēsan en toîs rhḗmasin, hoîs edidáchthēsan. kaì episynḗchthēsan.