Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
‘Ως δὲ καὶ οὗτος μακαρίως ἀπέθανεν καταβληθεὶς εἰς λέβητα, ὁ ἕβδομος παρεγίνετο πάντων νεώτερος.

‘Ōs dè kaì hoûtos makaríōs apéthanen katablētheìs eis lébēta, ho hébdomos paregíneto pántōn neṓteros.

2
ὃν κατοικτίρας ὁ τύραννος, καίπερ δεινῶς ὑπὸ τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ κακισθείς, ὁρῶν ἤδη τὰ δεσμὰ περικείμενα πλησιέστερον αὐτὸν μετεπέμψατο καὶ παρηγορεῖν ἐπειρᾶτο λέγων

hòn katoiktíras ho týrannos, kaíper deinō̂s hypò tō̂n adelphō̂n autoû kakistheís, horō̂n ḗdē tà desmà perikeímena plēsiésteron autòn metepémpsato kaì parēgoreîn epeirâto légōn

3
Τῆς μὲν τῶν ἀδελϕῶν σου ἀπονοίας τὸ τέλος ὁρᾷς· διὰ γὰρ ἀπείθειαν στρεβλωθέντες τεθνᾶσιν.

Tē̂s mèn tō̂n adelphō̂n sou aponoías tò télos horā̂is: dià gàr apeítheian streblōthéntes tethnâsin.

4
σὺ δὲ εἰ μὲν μὴ πεισθείης, τάλας βασανισθεὶς καὶ αὐτὸς τεθνήξῃ πρὸ ὥρας,

sỳ dè ei mèn mḕ peistheíēs, tálas basanistheìs kaì autòs tethnḗxēi prò hṓras,

5
πεισθεὶς δὲ ϕίλος ἔσῃ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς βασιλείας ἀϕηγήσῃ πραγμάτων.

peistheìs dè phílos ésēi kaì tō̂n epì tē̂s basileías aphēgḗsēi pragmátōn.

6
καὶ ταῦτα παρακαλῶν τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς μετεπέμψατο, ὅπως αὐτὴν ἐλεήσας τοσούτων υἱῶν στερηθεῖσαν παρορμήσειεν ἐπὶ τὴν σωτήριον εὐπείθειαν τὸν περιλειπόμενον.

kaì taûta parakalō̂n tḕn mētéra toû paidòs metepémpsato, hópōs autḕn eleḗsas tosoútōn hyiō̂n sterētheîsan parormḗseien epì tḕn sōtḗrion eupeítheian tòn perileipómenon.

7
ὁ δὲ τῆς μητρὸς τῇ Εβραΐδι ϕωνῇ προτρεψαμένης αὐτόν, ὡς ἐροῦμεν μετὰ μικρὸν ὕστερον,

ho dè tē̂s mētròs tē̂i Ebraḯdi phōnē̂i protrepsaménēs autón, hōs eroûmen metà mikròn hýsteron,

8
Λύσατέ μέ ϕησιν, εἴπω τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ϕίλοις πᾶσιν.

Lýsaté mé phēsin, eípō tō̂i basileî kaì toîs sỳn autō̂i phílois pâsin.

9
καὶ ἐπιχαρέντες μάλιστα ἐπὶ τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ παιδὸς ταχέως ἔλυσαν αὐτόν.

kaì epicharéntes málista epì tē̂i epangelíāi toû paidòs tachéōs élysan autón.

10
καὶ δραμὼν ἐπὶ πλησίον τῶν τηγάνων

kaì dramṑn epì plēsíon tō̂n tēgánōn

11
’Ανόσιέ, ϕησιν, καὶ πάντων πονηρῶν ἀσεβέστατε τύραννε, οὐκ ᾐδέσθης παρὰ τοῦ θεοῦ λαβὼν τὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν βασιλείαν τοὺς θεράποντας αὐτοῦ κατακτεῖναι καὶ τοὺς τῆς εὐσεβείας ἀσκητὰς στρεβλῶσαι;

’Anósié, phēsin, kaì pántōn ponērō̂n asebéstate týranne, ouk ēidésthēs parà toû theoû labṑn tà agathà kaì tḕn basileían toùs therápontas autoû katakteînai kaì toùs tē̂s eusebeías askētàs streblō̂sai?

12
ἀνθ’ ὧν ταμιεύσεταί σε ἡ δίκη πυκνοτέρῳ καὶ αἰωνίῳ πυρὶ καὶ βασάνοις, αἳ εἰς ὅλον τὸν αἰῶνα οὐκ ἀνήσουσίν σε.

anth’ hō̂n tamieúsetaí se hē díkē pyknotérōi kaì aiōníōi pyrì kaì basánois, haì eis hólon tòn aiō̂na ouk anḗsousín se.

13
οὐκ ᾐδέσθης ἄνθρωπος ὤν, θηριωδέστατε, τοὺς ὁμοιοπαθεῖς καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότας στοιχείων γλωττοτομῆσαι καὶ τοῦτον καταικίσας τὸν τρόπον βασανίσαι.

ouk ēidésthēs ánthrōpos ṓn, thēriōdéstate, toùs homoiopatheîs kaì ek tō̂n autō̂n gegonótas stoicheíōn glōttotomē̂sai kaì toûton kataikísas tòn trópon basanísai.

14
ἀλλ’ οἱ μὲν εὐγενῶς ἀποθανόντες ἐπλήρωσαν τὴν εἰς τὸν θεὸν εὐσέβειαν, σὺ δὲ κακῶς οἰμώξεις τοὺς τῆς ἀρετῆς ἀγωνιστὰς ἀναιτίως ἀποκτεῖνας.

all’ hoi mèn eugenō̂s apothanóntes eplḗrōsan tḕn eis tòn theòn eusébeian, sỳ dè kakō̂s oimṓxeis toùs tē̂s aretē̂s agōnistàs anaitíōs apokteînas.

15
ὅθεν καὶ αὐτὸς ἀποθνῄσκειν μέλλων ἔϕη

hóthen kaì autòs apothnḗiskein méllōn éphē

16
Οὐκ ἀπαυτομολῶ τῆς τῶν ἀδελϕῶν μου ἀριστείας·

Ouk apautomolō̂ tē̂s tō̂n adelphō̂n mou aristeías:

17
ἐπικαλοῦμαι δὲ τὸν πατρῷον θεὸν ὅπως ἵλεως γένηται τῷ ἔθνει ἡμῶν.

epikaloûmai dè tòn patrō̂ion theòn hópōs híleōs génētai tō̂i éthnei hēmō̂n.

18
σὲ δὲ καὶ ἐν τῷ νῦν βίῳ καὶ θανόντα τιμωρήσεται.

sè dè kaì en tō̂i nŷn bíōi kaì thanónta timōrḗsetai.

19
καὶ ταῦτα κατευξάμενος ἑαυτὸν ἔρριψε κατὰ τῶν τηγάνων, καὶ οὕτως ἀπέδωκεν.

kaì taûta kateuxámenos heautòn érripse katà tō̂n tēgánōn, kaì hoútōs apédōken.