Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
προσέτι καὶ ἐπὶ τὸν αἰκισμὸν ἐποτρύνοντες, ὡς μὴ μόνον τῶν ἀλγηδόνων περιϕρονῆσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τῶν τῆς ϕιλαδελϕίας παθῶν κρατῆσαι.

proséti kaì epì tòn aikismòn epotrýnontes, hōs mḕ mónon tō̂n algēdónōn periphronē̂sai autoús, allà kaì tō̂n tē̂s philadelphías pathō̂n kratē̂sai.

2
῏Ω βασιλέων λογισμοὶ βασιλικώτεροι καὶ ἐλευθέρων ἐλευθερώτεροι.

᾿̂Ō basiléōn logismoì basilikṓteroi kaì eleuthérōn eleutherṓteroi.

3
ὦ ἱερᾶς καὶ εὐαρμόστου περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν ἑπτὰ ἀδελϕῶν συμϕωνίας.

ō̂ hierâs kaì euarmóstou perì tē̂s eusebeías tō̂n heptà adelphō̂n symphōnías.

4
οὐδεῖς ἐκ τῶν ἑπτὰ μειρακίων ἐδειλίασεν οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον ὤκνησεν,

oudeîs ek tō̂n heptà meirakíōn edeilíasen oudè pròs tòn thánaton ṓknēsen,

5
ἀλλὰ πάντες ὥσπερ ἐπ’ ἀθανασίας ὁδὸν τρέχοντες ἐπὶ τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἔσπευδον.

allà pántes hṓsper ep’ athanasías hodòn tréchontes epì tòn dià tō̂n basánōn thánaton éspeudon.

6
καθάπερ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες συμϕώνως τοῖς τῆς ψυχῆς ἀϕηγήμασιν κινοῦνται, οὕτως οἱ ἱεροὶ μείρακες ἐκεῖνοι ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἀθανάτου τῆς εὐσεβείας πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτῆς συνεϕώνησαν θάνατον.

katháper hai cheîres kaì hoi pódes symphṓnōs toîs tē̂s psychē̂s aphēgḗmasin kinoûntai, hoútōs hoi hieroì meírakes ekeînoi hōs hypò psychē̂s athanátou tē̂s eusebeías pròs tòn hypèr autē̂s synephṓnēsan thánaton.

7
ὦ πανάγιε συμϕώνων ἀδελϕῶν ἑβδομάς. καθάπερ γὰρ ἑπτὰ τῆς κοσμοποιίας ἡμέραι περὶ τὴν εὐσέβειαν,

ō̂ panágie symphṓnōn adelphō̂n hebdomás. katháper gàr heptà tē̂s kosmopoiías hēmérai perì tḕn eusébeian,

8
οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες οἱ μείρακες ἐκύκλουν τὸν τῶν βασάνων ϕόβον καταλύοντες.

hoútōs perì tḕn hebdomáda choreúontes hoi meírakes ekýkloun tòn tō̂n basánōn phóbon katalýontes.

9
νῦν ἡμεῖς ἀκούοντες τὴν θλῖψιν τῶν νεανιῶν ἐκείνων ϕρίττομεν· οἱ δὲ οὐ μόνον ὁρῶντες, ἀλλ’ οὐδὲ μόνον ἀκούοντες τὸν παραχρῆμα ἀπειλῆς λόγον, ἀλλὰ καὶ πάσχοντες ἐνεκαρτέρουν, καὶ τοῦτο ταῖς διὰ πυρὸς ὀδύναις·

nŷn hēmeîs akoúontes tḕn thlîpsin tō̂n neaniō̂n ekeínōn phríttomen: hoi dè ou mónon horō̂ntes, all’ oudè mónon akoúontes tòn parachrē̂ma apeilē̂s lógon, allà kaì páschontes enekartéroun, kaì toûto taîs dià pyròs odýnais:

10
ὧν τί γένοιτο ἐπαλγέστερον; ὀξεῖα γὰρ καὶ σύντομος οὖσα ἡ τοῦ πυρὸς δύναμις ταχέως διέλυεν τὰ σώματα.

hō̂n tí génoito epalgésteron? oxeîa gàr kaì sýntomos oûsa hē toû pyròs dýnamis tachéōs diélyen tà sṓmata.

11
Καὶ μὴ θαυμαστὸν ἡγεῖσθε εἰ ὁ λογισμὸς περιεκράτησε τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐν ταῖς βασάνοις, ὅπου γε καὶ γυναικὸς νοῦς πολυτροπωτέρων ὑπερεϕρόνησεν ἀλγηδόνων·

Kaì mḕ thaumastòn hēgeîsthe ei ho logismòs periekrátēse tō̂n andrō̂n ekeínōn en taîs basánois, hópou ge kaì gynaikòs noûs polytropōtérōn hyperephrónēsen algēdónōn:

12
ἡ μήτηρ γὰρ τῶν ἑπτὰ νεανίσκων ὑπήνεγκεν τὰς ἐϕ’ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν τέκνων στρέβλας.

hē mḗtēr gàr tō̂n heptà neanískōn hypḗnenken tàs eph’ henì hekástōi tō̂n téknōn stréblas.

13
θεωρεῖτε δὲ πῶς πολύπλοκός ἐστιν ἡ τῆς ϕιλοτεκνίας στοργὴ ἕλκουσα πάντα πρὸς τὴν τῶν σπλάγχνων συμπάθειαν,

theōreîte dè pō̂s polýplokós estin hē tē̂s philoteknías storgḕ hélkousa pánta pròs tḕn tō̂n splánchnōn sympátheian,

14
ὅπου γε καὶ τὰ ἄλογα ζῷα ὁμοίαν τὴν εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γεννώμενα συμπάθειαν καὶ στοργὴν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις.

hópou ge kaì tà áloga zō̂ia homoían tḕn eis tà ex autō̂n gennṓmena sympátheian kaì storgḕn échei toîs anthrṓpois.

15
καὶ γὰρ τῶν πετεινῶν τὰ μὲν ἥμερα κατὰ τὰς οἰκίας ὀροϕοιτοῦντα προασπίζει τῶν νεοττῶν,

kaì gàr tō̂n peteinō̂n tà mèn hḗmera katà tàs oikías orophoitoûnta proaspízei tō̂n neottō̂n,

16
τὰ δὲ κατὰ κορυϕὰς ὀρέων καὶ ϕαράγγων ἀπορρῶγας καὶ δένδρων ὀπὰς καὶ τὰς τούτων ἄκρας ἐννοσσοποιησάμενα ἀποτίκτει καὶ τὸν προσιόντα κωλύει·

tà dè katà koryphàs oréōn kaì pharángōn aporrō̂gas kaì déndrōn opàs kaì tàs toútōn ákras ennossopoiēsámena apotíktei kaì tòn prosiónta kōlýei:

17
εἰ δὲ καὶ μὴ δύναιντο κωλύειν, περιιπτάμενα κυκλόθεν αὐτῶν ἀλγοῦντα τῇ στοργῇ ἀνακαλούμενα τῇ ἰδίᾳ ϕωνῇ, καθ’ ὃ δύναται, βοηθεῖ τοῖς τέκνοις.

ei dè kaì mḕ dýnainto kōlýein, periiptámena kyklóthen autō̂n algoûnta tē̂i storgē̂i anakaloúmena tē̂i idíāi phōnē̂i, kath’ hò dýnatai, boētheî toîs téknois.

18
καὶ τί δεῖ τὴν διὰ τῶν ἀλόγων ζῴων ἐπιδεικνύναι πρὸς τὰ τέκνα συμπάθειαν,

kaì tí deî tḕn dià tō̂n alógōn zṓiōn epideiknýnai pròs tà tékna sympátheian,

19
ὅπου γε καὶ μέλισσαι περὶ τὸν τῆς κηρογονίας καιρὸν ἐπαμύνονται τοὺς προσιόντας καὶ καθάπερ σιδήρῳ τῷ κέντρῳ πλήσσουσι τοὺς προσιόντας τῇ νοσσιᾷ αὐτῶν καὶ ἀπαμύνουσιν ἕως θανάτου;

hópou ge kaì mélissai perì tòn tē̂s kērogonías kairòn epamýnontai toùs prosióntas kaì katháper sidḗrōi tō̂i kéntrōi plḗssousi toùs prosióntas tē̂i nossiā̂i autō̂n kaì apamýnousin héōs thanátou?

20
ἀλλ’ οὐχὶ τὴν Αβρααμ ὁμόψυχον τῶν νεανίσκων μητέρα μετεκίνησεν συμπάθεια τέκνων.

all’ ouchì tḕn Abraam homópsychon tō̂n neanískōn mētéra metekínēsen sympátheia téknōn.