Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῏Ω λογισμὲ τέκνων παθῶν τύραννε καὶ εὐσέβεια μητρὶ τέκνων ποθεινοτέρα.

᾿̂Ō logismè téknōn pathō̂n týranne kaì eusébeia mētrì téknōn potheinotéra.

2
μήτηρ δυεῖν προκειμένων, εὐσεβείας καὶ τῆς ἑπτὰ υἱῶν σωτηρίας προσκαίρου κατὰ τὴν τοῦ τυράννου ὑπόσχεσιν,

mḗtēr dyeîn prokeiménōn, eusebeías kaì tē̂s heptà hyiō̂n sōtērías proskaírou katà tḕn toû tyránnou hypóschesin,

3
τὴν εὐσέβειαν μᾶλλον ἠγάπησεν τὴν σῴζουσαν εἰς αἰωνίαν ζωὴν κατὰ θεόν.

tḕn eusébeian mâllon ēgápēsen tḕn sṓizousan eis aiōnían zōḕn katà theón.

4
ὦ τίνα τρόπον ἠθολογήσαιμι ϕιλότεκνα γονέων πάθη. ψυχῆς τε καὶ μορϕῆς ὁμοιότητα εἰς μικρὸν παιδὸς χαρακτῆρα θαυμάσιον ἐναποσϕραγίζομεν, μάλιστα διὰ τὸ τῶν παθῶν τοῖς γεννηθεῖσιν τὰς μητέρας τῶν πατέρων καθεστάναι συμπαθεστέρας.

ō̂ tína trópon ēthologḗsaimi philótekna gonéōn páthē. psychē̂s te kaì morphē̂s homoiótēta eis mikròn paidòs charaktē̂ra thaumásion enaposphragízomen, málista dià tò tō̂n pathō̂n toîs gennētheîsin tàs mētéras tō̂n patérōn kathestánai sympathestéras.

5
ὅσῳ γὰρ καὶ ἀσθενόψυχοι καὶ πολυγονώτεραι ὑπάρχουσιν αἱ μητέρες, τοσούτῳ μᾶλλόν εἰσιν ϕιλοτεκνότεραι.

hósōi gàr kaì asthenópsychoi kaì polygonṓterai hypárchousin hai mētéres, tosoútōi mâllón eisin philoteknóterai.

6
πασῶν δὲ τῶν μητέρων ἐγένετο ἡ τῶν ἑπτὰ παίδων μήτηρ ϕιλοτεκνοτέρα, ἥτις ἑπτὰ κυοϕορίαις τὴν πρὸς αὐτοὺς ἐπιϕυτευομένη ϕιλοστοργίαν

pasō̂n dè tō̂n mētérōn egéneto hē tō̂n heptà paídōn mḗtēr philoteknotéra, hḗtis heptà kyophoríais tḕn pròs autoùs epiphyteuoménē philostorgían

7
καὶ διὰ πολλὰς τὰς καθ’ ἕκαστον αὐτῶν ὠδῖνας ἠναγκασμένη τὴν εἰς αὐτοὺς ἔχειν συμπάθειαν,

kaì dià pollàs tàs kath’ hékaston autō̂n ōdînas ēnankasménē tḕn eis autoùs échein sympátheian,

8
διὰ τὸν πρὸς τὸν θεὸν ϕόβον ὑπερεῖδεν τὴν τῶν τέκνων πρόσκαιρον σωτηρίαν.

dià tòn pròs tòn theòn phóbon hypereîden tḕn tō̂n téknōn próskairon sōtērían.

9
οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλοκἀγαθίαν τῶν υἱῶν καὶ τὴν πρὸς τὸν νόμον αὐτῶν εὐπείθειαν μείζω τὴν ἐν αὐτοῖς ἔσχεν ϕιλοστοργίαν.

ou mḕn dè allà kaì dià tḕn kalokagathían tō̂n hyiō̂n kaì tḕn pròs tòn nómon autō̂n eupeítheian meízō tḕn en autoîs éschen philostorgían.

10
δίκαιοί τε γὰρ ἦσαν καὶ σώϕρονες καὶ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι καὶ ϕιλάδελϕοι καὶ ϕιλομήτορες οὕτως ὥστε καὶ μέχρι θανάτου τὰ νόμιμα ϕυλάσσοντας πείθεσθαι αὐτῇ.

díkaioí te gàr ē̂san kaì sṓphrones kaì andreîoi kaì megalópsychoi kaì philádelphoi kaì philomḗtores hoútōs hṓste kaì méchri thanátou tà nómima phylássontas peíthesthai autē̂i.

11
ἀλλ’ ὅμως καίπερ τοσούτων ὄντων τῶν περὶ τὴν ϕιλοτεκνίαν εἰς συμπάθειαν ἑλκόντων τὴν μητέρα, ἐπ’ οὐδενὸς αὐτῶν τὸν λογισμὸν αὐτῆς αἱ παμποίκιλοι βάσανοι ἴσχυσαν μετατρέψαι,

all’ hómōs kaíper tosoútōn óntōn tō̂n perì tḕn philoteknían eis sympátheian helkóntōn tḕn mētéra, ep’ oudenòs autō̂n tòn logismòn autē̂s hai pampoíkiloi básanoi íschysan metatrépsai,

12
ἀλλὰ καὶ καθ’ ἕνα παῖδα καὶ ὁμοῦ πάντας ἡ μήτηρ ἐπὶ τὸν τῆς εὐσεβείας προετρέπετο θάνατον.

allà kaì kath’ héna paîda kaì homoû pántas hē mḗtēr epì tòn tē̂s eusebeías proetrépeto thánaton.

13
ὦ ϕύσις ἱερὰ καὶ ϕίλτρα γονέων καὶ γένεσι ϕιλόστοργε καὶ τροϕεία καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη.

ō̂ phýsis hierà kaì phíltra gonéōn kaì génesi philóstorge kaì tropheía kaì mētérōn adámasta páthē.

14
καθένα στρεβλούμενον καὶ ϕλεγόμενον ὁρῶσα μήτηρ οὐ μετεβάλλετο διὰ τὴν εὐσέβειαν.

kathéna strebloúmenon kaì phlegómenon horō̂sa mḗtēr ou metebálleto dià tḕn eusébeian.

15
τὰς σάρκας τῶν τέκνων ἑώρα περὶ τὸ πῦρ τηκομένας καὶ τοὺς τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν δακτύλους ἐπὶ γῆς σπαίροντας καὶ τὰς τῶν κεϕαλῶν μέχρι τῶν περὶ τὰ γένεια σάρκας ὥσπερ προσωπεῖα προκειμένας.

tàs sárkas tō̂n téknōn heṓra perì tò pŷr tēkoménas kaì toùs tō̂n podō̂n kaì cheirō̂n daktýlous epì gē̂s spaírontas kaì tàs tō̂n kephalō̂n méchri tō̂n perì tà géneia sárkas hṓsper prosōpeîa prokeiménas.

16
ὦ πικροτέρων νῦν πόνων πειρασθεῖσα μήτηρ ἤπερ τῶν ἐπ’ αὐτοῖς ὠδίνων.

ō̂ pikrotérōn nŷn pónōn peirastheîsa mḗtēr ḗper tō̂n ep’ autoîs ōdínōn.

17
ὦ μόνη γύναι τὴν εὐσέβειαν ὁλόκληρον ἀποκυήσασα.

ō̂ mónē gýnai tḕn eusébeian holóklēron apokyḗsasa.

18
οὐ μετέτρεψέν σε πρωτοτόκος ἀποπνέων οὐδὲ δεύτερος εἰς σὲ οἰκτρὸν βλέπων ἐν βασάνοις, οὐ τρίτος ἀποψύχων,

ou metétrepsén se prōtotókos apopnéōn oudè deúteros eis sè oiktròn blépōn en basánois, ou trítos apopsýchōn,

19
οὐδὲ τοὺς ὀϕθαλμοὺς ἑνὸς ἑκάστου θεωροῦσα ταυρηδὸν ἐπὶ τῶν βασάνων ὁρῶντας τὸν αὐτὸν αἰκισμὸν καὶ τοὺς μυκτῆρας προσημειουμένους τὸν θάνατον αὐτῶν οὐκ ἔκλαυσας.

oudè toùs ophthalmoùs henòs hekástou theōroûsa taurēdòn epì tō̂n basánōn horō̂ntas tòn autòn aikismòn kaì toùs myktē̂ras prosēmeiouménous tòn thánaton autō̂n ouk éklausas.

20
ἐπὶ σαρξὶν τέκνων ὁρῶσα σάρκας τέκνων ἀποκαιομένας καὶ ἐπὶ χερσὶν χεῖρας ἀποτεμνομένας καὶ ἐπὶ κεϕαλαῖς κεϕαλὰς ἀποδειροτομουμένας καὶ ἐπὶ νεκροῖς νεκροὺς πίπτοντας καὶ πολυάνδριον ὁρῶσα τῶν τέκνων τὸ χωρίον διὰ τῶν βασάνων οὐκ ἐδάκρυσας.

epì sarxìn téknōn horō̂sa sárkas téknōn apokaioménas kaì epì chersìn cheîras apotemnoménas kaì epì kephalaîs kephalàs apodeirotomouménas kaì epì nekroîs nekroùs píptontas kaì polyándrion horō̂sa tō̂n téknōn tò chōríon dià tō̂n basánōn ouk edákrysas.

21
οὐχ οὕτως σειρήνιοι μελῳδίαι οὐδὲ κύκνειοι πρὸς ϕιληκοΐαν ϕωναὶ τοὺς ἀκούοντας ἐϕέλκονται ὡς τέκνων ϕωναὶ μετὰ βασάνων μητέρα ϕωνούντων.

ouch hoútōs seirḗnioi melōidíai oudè kýkneioi pròs philēkoḯan phōnaì toùs akoúontas ephélkontai hōs téknōn phōnaì metà basánōn mētéra phōnoúntōn.

22
πηλίκαις καὶ πόσαις τότε ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν βασανιζομένων τροχοῖς τε καὶ καυτηρίοις ἐβασανίζετο βασάνοις.

pēlíkais kaì pósais tóte hē mḗtēr tō̂n hyiō̂n basanizoménōn trochoîs te kaì kautēríois ebasanízeto basánois.

23
ἀλλὰ τὰ σπλάγχνα αὐτῆς ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς πάθεσιν ἀνδρειώσας ἐπέτεινεν τὴν πρόσκαιρον ϕιλοτεκνίαν παριδεῖν.

allà tà splánchna autē̂s ho eusebḕs logismòs en autoîs toîs páthesin andreiṓsas epéteinen tḕn próskairon philoteknían parideîn.

24
καίπερ ἑπτὰ τέκνων ὁρῶσα ἀπώλειαν καὶ τὴν τῶν στρεβλῶν πολύπλοκον ποικιλίαν, ἁπάσας ἡ γενναία μήτηρ ἐξέλυσεν διὰ τὴν πρὸς θεὸν πίστιν.

kaíper heptà téknōn horō̂sa apṓleian kaì tḕn tō̂n streblō̂n polýplokon poikilían, hapásas hē gennaía mḗtēr exélysen dià tḕn pròs theòn pístin.

25
καθάπερ γὰρ ἐν βουλευτηρίῳ τῇ ἑαυτῆς ψυχῇ δεινοὺς ὁρῶσα συμβούλους ϕύσιν καὶ γένεσιν καὶ ϕιλοτεκνίαν καὶ τέκνων στρέβλας,

katháper gàr en bouleutēríōi tē̂i heautē̂s psychē̂i deinoùs horō̂sa symboúlous phýsin kaì génesin kaì philoteknían kaì téknōn stréblas,

26
δύο ψήϕους κρατοῦσα μήτηρ, θανατηϕόρον τε καὶ σωτήριον, ὑπὲρ τέκνων

dýo psḗphous kratoûsa mḗtēr, thanatēphóron te kaì sōtḗrion, hypèr téknōn

27
οὐκ ἐπέγνω τὴν σῴζουσαν ἑπτὰ υἱοὺς πρὸς ὀλίγον χρόνον σωτηρίαν,

ouk epégnō tḕn sṓizousan heptà hyioùs pròs olígon chrónon sōtērían,

28
ἀλλὰ τῆς θεοσεβοῦς Αβρααμ καρτερίας ἡ θυγάτηρ ἐμνήσθη.

allà tē̂s theoseboûs Abraam karterías hē thygátēr emnḗsthē.

29
ὦ μήτηρ ἔθνους, ἔκδικε τοῦ νόμου καὶ ὑπερασπίστρια τῆς εὐσεβείας καὶ τοῦ διὰ σπλάγχνων ἀγῶνος ἀθλοϕόρε·

ō̂ mḗtēr éthnous, ékdike toû nómou kaì hyperaspístria tē̂s eusebeías kaì toû dià splánchnōn agō̂nos athlophóre:

30
ὦ ἀρρένων πρὸς καρτερίαν γενναιοτέρα καὶ ἀνδρῶν πρὸς ὑπομονὴν ἀνδρειοτέρα.

ō̂ arrénōn pròs karterían gennaiotéra kaì andrō̂n pròs hypomonḕn andreiotéra.

31
καθάπερ γὰρ ἡ Νωε κιβωτὸς ἐν τῷ κοσμοπληθεῖ κατακλυσμῷ κοσμοϕοροῦσα καρτερῶς ὑπέμεινεν τοὺς κλύδωνας,

katháper gàr hē Nōe kibōtòs en tō̂i kosmoplētheî kataklysmō̂i kosmophoroûsa karterō̂s hypémeinen toùs klýdōnas,

32
οὕτως σὺ ἡ νομοϕύλαξ πανταχόθεν ἐν τῷ τῶν παθῶν περιαντλουμένη κατακλυσμῷ καὶ καρτεροῖς ἀνέμοις, ταῖς τῶν υἱῶν βασάνοις, συνεχομένη γενναίως ὑπέμεινας τοὺς ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας χειμῶνας.

hoútōs sỳ hē nomophýlax pantachóthen en tō̂i tō̂n pathō̂n periantlouménē kataklysmō̂i kaì karteroîs anémois, taîs tō̂n hyiō̂n basánois, synechoménē gennaíōs hypémeinas toùs hypèr tē̂s eusebeías cheimō̂nas.