Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰ δὲ τοίνυν καὶ γυνὴ καὶ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παίδων μήτηρ ὑπέμεινεν τὰς μέχρι θανάτου βασάνους τῶν τέκνων ὁρῶσα, ὁμολογουμένως αὐτοκράτωρ ἐστὶν τῶν παθῶν ὁ εὐσεβὴς λογισμός.

Ei dè toínyn kaì gynḕ kaì geraià kaì heptà paídōn mḗtēr hypémeinen tàs méchri thanátou basánous tō̂n téknōn horō̂sa, homologouménōs autokrátōr estìn tō̂n pathō̂n ho eusebḕs logismós.

2
ἀπέδειξα οὖν ὅτι οὐ μόνον ἄνδρες τῶν παθῶν ἐκράτησαν, ἀλλὰ καὶ γυνὴ τῶν μεγίστων βασάνων ὑπερεϕρόνησεν.

apédeixa oûn hóti ou mónon ándres tō̂n pathō̂n ekrátēsan, allà kaì gynḕ tō̂n megístōn basánōn hyperephrónēsen.

3
καὶ οὐχ οὕτως οἱ περὶ Δανιηλ λέοντες ἦσαν ἄγριοι οὐδὲ ἡ Μισαηλ ἐκϕλεγομένη κάμινος λαβροτάτῳ πυρί, ὡς ἡ τῆς ϕιλοτεκνίας περιέκαιεν ἐκείνην ϕύσις ὁρῶσαν αὐτῆς οὕτως ποικίλως βασανιζομένους τοὺς ἑπτὰ υἱούς.

kaì ouch hoútōs hoi perì Daniēl léontes ē̂san ágrioi oudè hē Misaēl ekphlegoménē káminos labrotátōi pyrí, hōs hē tē̂s philoteknías periékaien ekeínēn phýsis horō̂san autē̂s hoútōs poikílōs basanizoménous toùs heptà hyioús.

4
ἀλλὰ τῷ λογισμῷ τῆς εὐσεβείας κατέσβεσεν τὰ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα πάθη ἡ μήτηρ.

allà tō̂i logismō̂i tē̂s eusebeías katésbesen tà tosaûta kaì tēlikaûta páthē hē mḗtēr.

5
Καὶ γὰρ τοῦτο ἐπιλογίσασθε, ὅτι δειλόψυχος εἰ ἦν ἡ γυνὴ καίπερ μήτηρ οὖσα, ὠλοϕύρετο ἂν ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἴσως ἂν ταῦτα εἶπεν

Kaì gàr toûto epilogísasthe, hóti deilópsychos ei ē̂n hē gynḕ kaíper mḗtēr oûsa, ōlophýreto àn ep’ autoîs kaì ísōs àn taûta eîpen

6
῏Ω μελέα ἔγωγε καὶ πολλάκις τρισαθλία, ἥτις ἑπτὰ παῖδας τεκοῦσα οὐδενὸς μήτηρ γεγένημαι.

᾿̂Ō meléa égōge kaì pollákis trisathlía, hḗtis heptà paîdas tekoûsa oudenòs mḗtēr gegénēmai.

7
ὦ μάταιοι ἑπτὰ κυοϕορίαι καὶ ἀνόνητοι ἑπτὰ δεκάμηνοι καὶ ἄκαρποι τιθηνίαι καὶ ταλαίπωροι γαλακτοτροϕίαι.

ō̂ mátaioi heptà kyophoríai kaì anónētoi heptà dekámēnoi kaì ákarpoi tithēníai kaì talaípōroi galaktotrophíai.

8
μάτην δὲ ἐϕ’ ὑμῖν, ὦ παῖδες, πολλὰς ὑπέμεινα ὠδῖνας καὶ χαλεπωτέρας ϕροντίδας ἀνατροϕῆς.

mátēn dè eph’ hymîn, ō̂ paîdes, pollàs hypémeina ōdînas kaì chalepōtéras phrontídas anatrophē̂s.

9
ὦ τῶν ἐμῶν παίδων οἱ μὲν ἄγαμοι, οἱ δὲ γήμαντες ἀνόνητοι· οὐκ ὄψομαι ὑμῶν τέκνα οὐδὲ μάμμη κληθεῖσα μακαρισθήσομαι.

ō̂ tō̂n emō̂n paídōn hoi mèn ágamoi, hoi dè gḗmantes anónētoi: ouk ópsomai hymō̂n tékna oudè mámmē klētheîsa makaristhḗsomai.

10
ὦ ἡ πολύπαις καὶ καλλίπαις ἐγὼ γυνὴ χήρα καὶ μόνη πολύθρηνος·

ō̂ hē polýpais kaì kallípais egṑ gynḕ chḗra kaì mónē polýthrēnos:

11
οὐδ’ ἂν ἀποθάνω, θάπτοντα τῶν υἱῶν ἕξω τινά.

oud’ àn apothánō, tháptonta tō̂n hyiō̂n héxō tiná.

12
’Αλλὰ τούτῳ τῷ θρήνῳ οὐδένα ὠλοϕύρετο ἡ ἱερὰ καὶ θεοσεβὴς μήτηρ οὐδ’ ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν ἀπέτρεπεν αὐτῶν τινα οὐδ’ ὡς ἀποθνῃσκόντων ἐλυπήθη,

’Allà toútōi tō̂i thrḗnōi oudéna ōlophýreto hē hierà kaì theosebḕs mḗtēr oud’ hína mḕ apothánōsin apétrepen autō̂n tina oud’ hōs apothnēiskóntōn elypḗthē,

13
ἀλλ’ ὥσπερ ἀδαμάντινον ἔχουσα τὸν νοῦν καὶ εἰς ἀθανασίαν ἀνατίκτουσα τὸν τῶν υἱῶν ἀριθμὸν μᾶλλον ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τὸν θάνατον αὐτοὺς προετρέπετο ἱκετεύουσα.

all’ hṓsper adamántinon échousa tòn noûn kaì eis athanasían anatíktousa tòn tō̂n hyiō̂n arithmòn mâllon hypèr tē̂s eusebeías epì tòn thánaton autoùs proetrépeto hiketeúousa.

14
ὦ μῆτερ δι’ εὐσέβειαν θεοῦ στρατιῶτι πρεσβῦτι καὶ γύναι, διὰ καρτερίαν καὶ τύραννον ἐνίκησας καὶ ἔργοις δυνατωτέρα καὶ λόγοις εὑρέθης ἀνδρός.

ō̂ mē̂ter di’ eusébeian theoû stratiō̂ti presbŷti kaì gýnai, dià karterían kaì týrannon eníkēsas kaì érgois dynatōtéra kaì lógois heuréthēs andrós.

15
καὶ γὰρ ὅτε συνελήμϕθης μετὰ τῶν παίδων, εἱστήκεις τὸν Ελεαζαρον ὁρῶσα βασανιζόμενον καὶ ἔλεγες τοῖς παισὶν ἐν τῇ Εβραΐδι ϕωνῇ

kaì gàr hóte synelḗmphthēs metà tō̂n paídōn, heistḗkeis tòn Eleazaron horō̂sa basanizómenon kaì éleges toîs paisìn en tē̂i Ebraḯdi phōnē̂i

16
῏Ω παῖδες, γενναῖος ὁ ἀγών, ἐϕ’ ὃν κληθέντες ὑπὲρ τῆς διαμαρτυρίας τοῦ ἔθνους ἐναγωνίσασθε προθύμως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου·

᾿̂Ō paîdes, gennaîos ho agṓn, eph’ hòn klēthéntes hypèr tē̂s diamartyrías toû éthnous enagōnísasthe prothýmōs hypèr toû patrṓiou nómou:

17
καὶ γὰρ αἰσχρὸν τὸν μὲν γέροντα τοῦτον ὑπομένειν τὰς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἀλγηδόνας, ὑμᾶς δὲ τοὺς νεανίσκους καταπλαγῆναι τὰς βασάνους.

kaì gàr aischròn tòn mèn géronta toûton hypoménein tàs dià tḕn eusébeian algēdónas, hymâs dè toùs neanískous kataplagē̂nai tàs basánous.

18
ἀναμνήσθητε ὅτι διὰ τὸν θεὸν τοῦ κόσμου μετελάβετε καὶ τοῦ βίου ἀπελαύσατε,

anamnḗsthēte hóti dià tòn theòn toû kósmou metelábete kaì toû bíou apelaúsate,

19
καὶ διὰ τοῦτο ὀϕείλετε πάντα πόνον ὑπομένειν διὰ τὸν θεόν,

kaì dià toûto opheílete pánta pónon hypoménein dià tòn theón,

20
δι’ ὃν καὶ ὁ πατὴρ ἡμῶν Αβρααμ ἔσπευδεν τὸν ἐθνοπάτορα υἱὸν σϕαγιάσαι Ισαακ, καὶ τὴν πατρῴαν χεῖρα ξιϕηϕόρον καταϕερομένην ἐπ’ αὐτὸν ὁρῶν οὐκ ἔπτηξεν.

di’ hòn kaì ho patḕr hēmō̂n Abraam éspeuden tòn ethnopátora hyiòn sphagiásai Isaak, kaì tḕn patrṓian cheîra xiphēphóron katapheroménēn ep’ autòn horō̂n ouk éptēxen.

21
καὶ Δανιηλ ὁ δίκαιος εἰς λέοντας ἐβλήθη, καὶ Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπεσϕενδονήθησαν καὶ ὑπέμειναν διὰ τὸν θεόν.

kaì Daniēl ho díkaios eis léontas eblḗthē, kaì Ananias kaì Azarias kaì Misaēl eis káminon pyròs apesphendonḗthēsan kaì hypémeinan dià tòn theón.

22
καὶ ὑμεῖς οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν θεὸν ἔχοντες μὴ χαλεπαίνετε.

kaì hymeîs oûn tḕn autḕn pístin pròs tòn theòn échontes mḕ chalepaínete.

23
ἀλόγιστον γὰρ εἰδότας εὐσέβειαν μὴ ἀνθίστασθαι τοῖς πόνοις.

alógiston gàr eidótas eusébeian mḕ anthístasthai toîs pónois.

24
Διὰ τούτων τῶν λόγων ἡ ἑπταμήτωρ ἕνα ἕκαστον τῶν υἱῶν παρακαλοῦσα ἀποθανεῖν ἔπεισεν μᾶλλον ἢ παραβῆναι τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ,

Dià toútōn tō̂n lógōn hē heptamḗtōr héna hékaston tō̂n hyiō̂n parakaloûsa apothaneîn épeisen mâllon ḕ parabē̂nai tḕn entolḕn toû theoû,

25
ἔτι δὲ καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι οἱ διὰ τὸν θεὸν ἀποθνῄσκοντες ζῶσιν τῷ θεῷ ὥσπερ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι.

éti dè kaì taûta eidótes hóti hoi dià tòn theòn apothnḗiskontes zō̂sin tō̂i theō̂i hṓsper Abraam kaì Isaak kaì Iakōb kaì pántes hoi patriárchai.