Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ελεγον δὲ καὶ τῶν δορυϕόρων τινὲς ὅτι ὡς ἔμελλεν συλλαμβάνεσθαι καὶ αὐτὴ πρὸς θάνατον, ἵνα μὴ ψαύσειέν τις τοῦ σώματος αὐτῆς, ἑαυτὴν ἔρριψε κατὰ τῆς πυρᾶς.

῎Elegon dè kaì tō̂n doryphórōn tinès hóti hōs émellen syllambánesthai kaì autḕ pròs thánaton, hína mḕ psaúseién tis toû sṓmatos autē̂s, heautḕn érripse katà tē̂s pyrâs.

2
῏Ω μήτηρ σὺν ἑπτὰ παισὶν καταλύσασα τὴν τοῦ τυράννου βίαν καὶ ἀκυρώσασα τὰς κακὰς ἐπινοίας αὐτοῦ καὶ δείξασα τὴν τῆς πίστεως γενναιότητα.

᾿̂Ō mḗtēr sỳn heptà paisìn katalýsasa tḕn toû tyránnou bían kaì akyrṓsasa tàs kakàs epinoías autoû kaì deíxasa tḕn tē̂s písteōs gennaiótēta.

3
καθάπερ γὰρ σὺ στέγη ἐπὶ τοὺς στύλους τῶν παίδων γενναίως ἱδρυμένη ἀκλινὴς ὑπήνεγκας τὸν διὰ τῶν βασάνων σεισμόν.

katháper gàr sỳ stégē epì toùs stýlous tō̂n paídōn gennaíōs hidryménē aklinḕs hypḗnenkas tòn dià tō̂n basánōn seismón.

4
θάρρει τοιγαροῦν, ὦ μήτηρ ἱερόψυχε, τὴν ἐλπίδα τῆς ὑπομονῆς βεβαίαν ἔχουσα πρὸς τὸν θεόν.

thárrei toigaroûn, ō̂ mḗtēr hierópsyche, tḕn elpída tē̂s hypomonē̂s bebaían échousa pròs tòn theón.

5
οὐχ οὕτως σελήνη κατ’ οὐρανὸν σὺν ἄστροις σεμνὴ καθέστηκεν, ὡς σὺ τοὺς ἰσαστέρους ἑπτὰ παῖδας ϕωταγωγήσασα πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἔντιμος καθέστηκας θεῷ καὶ ἐστήρισαι σὺν αὐτοῖς ἐν οὐρανῷ·

ouch hoútōs selḗnē kat’ ouranòn sỳn ástrois semnḕ kathéstēken, hōs sỳ toùs isastérous heptà paîdas phōtagōgḗsasa pròs tḕn eusébeian éntimos kathéstēkas theō̂i kaì estḗrisai sỳn autoîs en ouranō̂i:

6
ἦν γὰρ ἡ παιδοποιία σου ἀπὸ Αβρααμ τοῦ πατρός.

ē̂n gàr hē paidopoiía sou apò Abraam toû patrós.

7
Εἰ δὲ ἐξὸν ἡμῖν ἦν ὥσπερ ἐπί τινος ζωγραϕῆσαι τὴν τῆς εὐσεβείας σου ἱστορίαν, οὐκ ἂν ἔϕριττον οἱ θεωροῦντες ὁρῶντες μητέρα ἑπτὰ τέκνων δι’ εὐσέβειαν ποικίλας βασάνους μέχρι θανάτου ὑπομείνασαν;

Ei dè exòn hēmîn ē̂n hṓsper epí tinos zōgraphē̂sai tḕn tē̂s eusebeías sou historían, ouk àn éphritton hoi theōroûntes horō̂ntes mētéra heptà téknōn di’ eusébeian poikílas basánous méchri thanátou hypomeínasan?

8
καὶ γὰρ ἄξιον ἦν καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ἐπιταϕίου ἀναγράψαι καὶ ταῦτα τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα

kaì gàr áxion ē̂n kaì ep’ autoû toû epitaphíou anagrápsai kaì taûta toîs apò toû éthnous eis mneían legómena

9
’Ενταῦθα γέρων ἱερεὺς καὶ γυνὴ γεραιὰ καὶ ἑπτὰ παῖδες ἐγκεκήδευνται διὰ τυράννου βίαν τὴν Εβραίων πολιτείαν καταλῦσαι θέλοντος,

’Entaûtha gérōn hiereùs kaì gynḕ geraià kaì heptà paîdes enkekḗdeuntai dià tyránnou bían tḕn Ebraíōn politeían katalŷsai thélontos,

10
οἳ καὶ ἐξεδίκησαν τὸ γένος εἰς θεὸν ἀϕορῶντες καὶ μέχρι θανάτου τὰς βασάνους ὑπομείναντες.

hoì kaì exedíkēsan tò génos eis theòn aphorō̂ntes kaì méchri thanátou tàs basánous hypomeínantes.

11
’Αληθῶς γὰρ ἦν ἀγὼν θεῖος ὁ δι’ αὐτῶν γεγενημένος.

’Alēthō̂s gàr ē̂n agṑn theîos ho di’ autō̂n gegenēménos.

12
ἠθλοθέτει γὰρ τότε ἀρετὴ δι’ ὑπομονῆς δοκιμάζουσα. τὸ νῖκος ἀϕθαρσία ἐν ζωῇ πολυχρονίῳ.

ēthlothétei gàr tóte aretḕ di’ hypomonē̂s dokimázousa. tò nîkos aphtharsía en zōē̂i polychroníōi.

13
Ελεαζαρ δὲ προηγωνίζετο, ἡ δὲ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων ἐνήθλει, οἱ δὲ ἀδελϕοὶ ἠγωνίζοντο·

Eleazar dè proēgōnízeto, hē dè mḗtēr tō̂n heptà paídōn enḗthlei, hoi dè adelphoì ēgōnízonto:

14
ὁ τύραννος ἀντηγωνίζετο· ὁ δὲ κόσμος καὶ ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος ἐθεώρει·

ho týrannos antēgōnízeto: ho dè kósmos kaì ho tō̂n anthrṓpōn bíos etheṓrei:

15
θεοσέβεια δὲ ἐνίκα τοὺς ἑαυτῆς ἀθλητὰς στεϕανοῦσα.

theosébeia dè eníka toùs heautē̂s athlētàs stephanoûsa.

16
τίνες οὐκ ἐθαύμασαν τοὺς τῆς θείας νομοθεσίας ἀθλητάς; τίνες οὐκ ἐξεπλάγησαν;

tínes ouk ethaúmasan toùs tē̂s theías nomothesías athlētás? tínes ouk exeplágēsan?

17
Αὐτός γέ τοι ὁ τύραννος καὶ ὅλον τὸ συμβούλιον ἐθαύμασαν αὐτῶν τὴν ὑπομονήν,

Autós gé toi ho týrannos kaì hólon tò symboúlion ethaúmasan autō̂n tḕn hypomonḗn,

18
δι’ ἣν καὶ τῷ θείῳ νῦν παρεστήκασιν θρόνῳ καὶ τὸν μακάριον βιοῦσιν αἰῶνα.

di’ hḕn kaì tō̂i theíōi nŷn parestḗkasin thrónōi kaì tòn makárion bioûsin aiō̂na.

19
καὶ γάρ ϕησιν ὁ Μωυσῆς Καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου.

kaì gár phēsin ho Mōysē̂s Kaì pántes hoi hēgiasménoi hypò tàs cheîrás sou.

20
καὶ οὗτοι οὖν ἁγιασθέντες διὰ θεὸν τετίμηνται, οὐ μόνον ταύτῃ τῇ τιμῇ, ἀλλὰ καὶ τῷ δι’ αὐτοὺς τὸ ἔθνος ἡμῶν τοὺς πολεμίους μὴ ἐπικρατῆσαι

kaì hoûtoi oûn hagiasthéntes dià theòn tetímēntai, ou mónon taútēi tē̂i timē̂i, allà kaì tō̂i di’ autoùs tò éthnos hēmō̂n toùs polemíous mḕ epikratē̂sai

21
καὶ τὸν τύραννον τιμωρηθῆναι καὶ τὴν πατρίδα καθαρισθῆναι, ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας τῆς τοῦ ἔθνους ἁμαρτίας.

kaì tòn týrannon timōrēthē̂nai kaì tḕn patrída katharisthē̂nai, hṓsper antípsychon gegonótas tē̂s toû éthnous hamartías.

22
καὶ διὰ τοῦ αἵματος τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων καὶ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ θανάτου αὐτῶν ἡ θεία πρόνοια τὸν Ισραηλ προκακωθέντα διέσωσεν.

kaì dià toû haímatos tō̂n eusebō̂n ekeínōn kaì toû hilastēríou toû thanátou autō̂n hē theía prónoia tòn Israēl prokakōthénta diésōsen.

23
Πρὸς γὰρ τὴν ἀνδρείαν αὐτῶν τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ἐπὶ ταῖς βασάνοις αὐτῶν ὑπομονὴν ὁ τύραννος ἀπιδὼν ἀνεκήρυξεν ὁ ’Αντίοχος τοῖς στρατιώταις αὐτοῦ εἰς ὑπόδειγμα τὴν ἐκείνων ὑπομονὴν

Pròs gàr tḕn andreían autō̂n tē̂s aretē̂s kaì tḕn epì taîs basánois autō̂n hypomonḕn ho týrannos apidṑn anekḗryxen ho ’Antíochos toîs stratiṓtais autoû eis hypódeigma tḕn ekeínōn hypomonḕn

24
ἔσχεν τε αὐτοὺς γενναίους καὶ ἀνδρείους εἰς πεζομαχίαν καὶ πολιορκίαν καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησεν πάντας τοὺς πολεμίους.

éschen te autoùs gennaíous kaì andreíous eis pezomachían kaì poliorkían kaì ekporthḗsas eníkēsen pántas toùs polemíous.