Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 4 Maccabees 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῏Ω τῶν Αβραμιαίων σπερμάτων ἀπόγονοι παῖδες Ισραηλῖται, πείθεσθε τῷ νόμῳ τούτῳ καὶ πάντα τρόπον εὐσεβεῖτε

᾿̂Ō tō̂n Abramiaíōn spermátōn apógonoi paîdes Israēlîtai, peíthesthe tō̂i nómōi toútōi kaì pánta trópon eusebeîte

2
γινώσκοντες ὅτι τῶν παθῶν ἐστιν δεσπότης ὁ εὐσεβὴς λογισμὸς καὶ οὐ μόνον τῶν ἔνδοθεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξωθεν πόνων.

ginṓskontes hóti tō̂n pathō̂n estin despótēs ho eusebḕs logismòs kaì ou mónon tō̂n éndothen, allà kaì tō̂n éxōthen pónōn.

3
’Ανθ’ ὧν διὰ τὴν εὐσέβειαν προέμενοι τὰ σώματα τοῖς πόνοις ἐκεῖνοι οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐθαυμάσθησαν, ἀλλὰ καὶ θείας μερίδος κατηξιώθησαν.

’Anth’ hō̂n dià tḕn eusébeian proémenoi tà sṓmata toîs pónois ekeînoi ou mónon hypò tō̂n anthrṓpōn ethaumásthēsan, allà kaì theías merídos katēxiṓthēsan.

4
Καὶ δι’ αὐτοὺς εἰρήνευσεν τὸ ἔθνος, καὶ τὴν εὐνομίαν τὴν ἐπὶ τῆς πατρίδος ἀνανεωσάμενοι ἐκπεπόρθηκαν τοὺς πολεμίους.

Kaì di’ autoùs eirḗneusen tò éthnos, kaì tḕn eunomían tḕn epì tē̂s patrídos ananeōsámenoi ekpepórthēkan toùs polemíous.

5
καὶ ὁ τύραννος ’Αντίοχος καὶ ἐπὶ γῆς τετιμώρηται καὶ ἀποθανὼν κολάζεται· ὡς γὰρ οὐδὲν οὐδαμῶς ἴσχυσεν ἀναγκάσαι τοὺς Ιεροσολυμίτας ἀλλοϕυλῆσαι καὶ τῶν πατρίων ἐθῶν ἐκδιαιτηθῆναι, τότε ἀπάρας ἀπὸ τῶν Ιεροσολύμων ἐστράτευσεν ἐπὶ Πέρσας.

kaì ho týrannos ’Antíochos kaì epì gē̂s tetimṓrētai kaì apothanṑn kolázetai: hōs gàr oudèn oudamō̂s íschysen anankásai toùs Ierosolymítas allophylē̂sai kaì tō̂n patríōn ethō̂n ekdiaitēthē̂nai, tóte apáras apò tō̂n Ierosolýmōn estráteusen epì Pérsas.

6
῎Ελεγεν δὲ ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ παίδων καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα τοῖς τέκνοις

῎Elegen dè hē mḗtēr tō̂n heptà paídōn kaì taûta tà dikaiṓmata toîs téknois

7
ὅτι ’Εγὼ ἐγενήθην παρθένος ἁγνὴ οὐδὲ ὑπερέβην πατρικὸν οἶκον, ἐϕύλασσον δὲ τὴν ᾠκοδομημένην πλευράν.

hóti ’Egṑ egenḗthēn parthénos hagnḕ oudè hyperébēn patrikòn oîkon, ephýlasson dè tḕn ōikodomēménēn pleurán.

8
οὐδὲ ἔϕθειρέν με λυμεὼν ἐρημίας ϕθορεὺς ἐν πεδίῳ, οὐδὲ ἐλυμήνατό μου τὰ ἁγνὰ τῆς παρθενίας λυμεὼν ἀπάτης ὄϕις.

oudè éphtheirén me lymeṑn erēmías phthoreùs en pedíōi, oudè elymḗnató mou tà hagnà tē̂s parthenías lymeṑn apátēs óphis.

9
ἔμεινα δὲ χρόνον ἀκμῆς σὺν ἀνδρί· τούτων δὲ ἐνηλίκων γενομένων ἐτελεύτησεν ὁ πατὴρ αὐτῶν, μακάριος μὲν ἐκεῖνος, τὸν γὰρ τῆς εὐτεκνίας βίον ἐπιζήσας τὸν τῆς ἀτεκνίας οὐκ ὠδυνήθη καιρόν.

émeina dè chrónon akmē̂s sỳn andrí: toútōn dè enēlíkōn genoménōn eteleútēsen ho patḕr autō̂n, makários mèn ekeînos, tòn gàr tē̂s euteknías bíon epizḗsas tòn tē̂s ateknías ouk ōdynḗthē kairón.

10
ὃς ἐδίδασκεν ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν τὸν νόμον καὶ τοὺς προϕήτας.

hòs edídasken hymâs éti ṑn sỳn hymîn tòn nómon kaì toùs prophḗtas.

11
τὸν ἀναιρεθέντα Αβελ ὑπὸ Καιν ἀνεγίνωσκέν τε ὑμῖν καὶ τὸν ὁλοκαρπούμενον Ισαακ καὶ τὸν ἐν ϕυλακῇ Ιωσηϕ.

tòn anairethénta Abel hypò Kain anegínōskén te hymîn kaì tòn holokarpoúmenon Isaak kaì tòn en phylakē̂i Iōsēph.

12
ἔλεγεν δὲ ὑμῖν τὸν ζηλωτὴν Φινεες, ἐδίδασκέν τε ὑμᾶς τοὺς ἐν πυρὶ Ανανιαν καὶ Αζαριαν καὶ Μισαηλ.

élegen dè hymîn tòn zēlōtḕn Phinees, edídaskén te hymâs toùs en pyrì Ananian kaì Azarian kaì Misaēl.

13
ἐδόξαζεν δὲ καὶ τὸν ἐν λάκκῳ λεόντων Δανιηλ, ὃν ἐμακάριζεν.

edóxazen dè kaì tòn en lákkōi leóntōn Daniēl, hòn emakárizen.

14
ὑπεμίμνῃσκεν δὲ ὑμᾶς καὶ τὴν Ησαιου γραϕὴν τὴν λέγουσαν Κἂν διὰ πυρὸς διέλθῃς, ϕλὸξ οὐ κατακαύσει σε.

hypemímnēisken dè hymâs kaì tḕn Ēsaiou graphḕn tḕn légousan Kàn dià pyròs diélthēis, phlòx ou katakaúsei se.

15
τὸν ὑμνογράϕον ἐμελῴδει ὑμῖν Δαυιδ λέγοντα Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων.

tòn hymnográphon emelṓidei hymîn Dauid légonta Pollaì hai thlípseis tō̂n dikaíōn.

16
τὸν Σαλωμῶντα ἐπαροιμίαζεν ὑμῖν λέγοντα Ξύλον ζωῆς ἐστιν τοῖς ποιοῦσιν αὐτοῦ τὸ θέλημα.

tòn Salōmō̂nta eparoimíazen hymîn légonta Xýlon zōē̂s estin toîs poioûsin autoû tò thélēma.

17
τὸν Ιεζεκιηλ ἐπιστοποίει τὸν λέγοντα Εἰ ζήσεται τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ ταῦτα;

tòn Iezekiēl epistopoíei tòn légonta Ei zḗsetai tà ostâ tà xērà taûta?

18
ᾠδὴν μὲν γάρ, ἣν ἐδίδαξεν Μωυσῆς, οὐκ ἐπελάθετο διδάσκων τὴν λέγουσαν

ōidḕn mèn gár, hḕn edídaxen Mōysē̂s, ouk epelátheto didáskōn tḕn légousan

19
’Εγὼ ἀποκτενῶ καὶ ζῆν ποιήσω· αὕτη ἡ ζωὴ ὑμῶν καὶ ἡ μακρότης τῶν ἡμερῶν.

’Egṑ apoktenō̂ kaì zē̂n poiḗsō: haútē hē zōḕ hymō̂n kaì hē makrótēs tō̂n hēmerō̂n.

20
῏Ω πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτε ὁ πικρὸς ‘Ελλήνων τύραννος πῦρ πυρὶ σβέσας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάλιν τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς Αβρααμίτιδος

᾿̂Ō pikrâs tē̂s tóte hēméras kaì ou pikrâs, hóte ho pikròs ‘Ellḗnōn týrannos pŷr pyrì sbésas lébēsin ōmoîs kaì zéousi thymoîs agagṑn epì tòn katapéltēn kaì pálin tàs basánous autoû toùs heptà paîdas tē̂s Abraamítidos

21
τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπήρωσεν καὶ γλώσσας ἐξέτεμεν καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν.

tàs tō̂n ommátōn kóras epḗrōsen kaì glṓssas exétemen kaì basánois poikílais apékteinen.

22
ὑπὲρ ὧν ἡ θεία δίκη μετῆλθεν καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον.

hypèr hō̂n hē theía díkē metē̂lthen kaì meteleúsetai tòn alástora týrannon.

23
οἱ δὲ Αβραμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοϕόρῳ μητρὶ εἰς πατέρων χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληϕότες παρὰ τοῦ θεοῦ.

hoi dè Abramiaîoi paîdes sỳn tē̂i athlophórōi mētrì eis patérōn choròn synagelázontai psychàs hagnàs kaì athanátous apeilēphótes parà toû theoû.

24
ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· αμην.

hō̂i hē dóxa eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amēn.