Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ ϕιλοσοϕοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν.

Dià toûtó gé toi kaì meirakískoi tō̂i tē̂s eusebeías logismō̂i philosophoûntes chalepōtérōn basanistēríōn epekrátēsan.

2
ἐπειδὴ γὰρ κατὰ τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιϕανῶς ὁ τύραννος μὴ δυνηθεὶς ἀναγκάσαι γέροντα μιαροϕαγῆσαι, τότε δὴ σϕόδρα περιπαθῶς ἐκέλευσεν ἄλλους ἐκ τῆς λείας τῶν Εβραίων ἀγαγεῖν, καὶ εἰ μὲν μιαροϕαγήσαιεν, ἀπολύειν ϕαγόντας, εἰ δ’ ἀντιλέγοιεν, πικρότερον βασανίζειν.

epeidḕ gàr katà tḕn prṓtēn peîran enikḗthē periphanō̂s ho týrannos mḕ dynētheìs anankásai géronta miarophagē̂sai, tóte dḕ sphódra peripathō̂s ekéleusen állous ek tē̂s leías tō̂n Ebraíōn agageîn, kaì ei mèn miarophagḗsaien, apolýein phagóntas, ei d’ antilégoien, pikróteron basanízein.

3
ταῦτα διαταξαμένου τοῦ τυράννου, παρῆσαν ἀγόμενοι μετὰ γεραιᾶς μητρὸς ἑπτὰ ἀδελϕοὶ καλοί τε καὶ αἰδήμονες καὶ γενναῖοι καὶ ἐν παντὶ χαρίεντες.

taûta diataxaménou toû tyránnou, parē̂san agómenoi metà geraiâs mētròs heptà adelphoì kaloí te kaì aidḗmones kaì gennaîoi kaì en pantì charíentes.

4
οὓς ἰδὼν ὁ τύραννος καθάπερ ἐν χορῷ μέσην τὴν μητέρα περιέχοντας ἥσθετο ἐπ’ αὐτοῖς καὶ τῆς εὐπρεπείας ἐκπλαγεὶς καὶ τῆς εὐγενείας προσεμειδίασεν αὐτοῖς καὶ πλησίον καλέσας ἔϕη

hoùs idṑn ho týrannos katháper en chorō̂i mésēn tḕn mētéra periéchontas hḗstheto ep’ autoîs kaì tē̂s euprepeías ekplageìs kaì tē̂s eugeneías prosemeidíasen autoîs kaì plēsíon kalésas éphē

5
῏Ω νεανίαι, ϕιλοϕρόνως ἐγὼ καθ’ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν θαυμάζω, τὸ κάλλος καὶ τὸ πλῆθος τοσούτων ἀδελϕῶν ὑπερτιμῶν οὐ μόνον συμβουλεύω μὴ μανῆναι τὴν αὐτὴν τῷ προβασανισθέντι γέροντι μανίαν, ἀλλὰ καὶ παρακαλῶ συνείξαντάς μοι τῆς ἐμῆς ἀπολαύειν ϕιλίας·

᾿̂Ō neaníai, philophrónōs egṑ kath’ henòs hekástou hymō̂n thaumázō, tò kállos kaì tò plē̂thos tosoútōn adelphō̂n hypertimō̂n ou mónon symbouleúō mḕ manē̂nai tḕn autḕn tō̂i probasanisthénti géronti manían, allà kaì parakalō̂ syneíxantás moi tē̂s emē̂s apolaúein philías:

6
δυναίμην δ’ ἂν ὥσπερ κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντάς μου τοῖς ἐπιτάγμασιν, οὕτω καὶ εὐεργετεῖν τοὺς εὐπειθοῦντάς μοι.

dynaímēn d’ àn hṓsper kolázein toùs apeithoûntás mou toîs epitágmasin, hoútō kaì euergeteîn toùs eupeithoûntás moi.

7
πιστεύσατε οὖν καὶ ἀρχὰς ἐπὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἡγεμονικὰς λήμψεσθε ἀρνησάμενοι τὸν πάτριον ὑμῶν τῆς πολιτείας θεσμόν·

pisteúsate oûn kaì archàs epì tō̂n emō̂n pragmátōn hēgemonikàs lḗmpsesthe arnēsámenoi tòn pátrion hymō̂n tē̂s politeías thesmón:

8
καὶ μεταλαβόντες ‘Ελληνικοῦ βίου καὶ μεταδιαιτηθέντες ἐντρυϕήσατε ταῖς νεότησιν ὑμῶν·

kaì metalabóntes ‘Ellēnikoû bíou kaì metadiaitēthéntes entryphḗsate taîs neótēsin hymō̂n:

9
ἐπεί, ἐὰν ὀργίλως με διάθησθε διὰ τῆς ἀπειθείας, ἀναγκάσετέ με ἐπὶ δειναῖς κολάσεσιν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν διὰ τῶν βασάνων ἀπολέσαι.

epeí, eàn orgílōs me diáthēsthe dià tē̂s apeitheías, anankáseté me epì deinaîs kolásesin héna hékaston hymō̂n dià tō̂n basánōn apolésai.

10
κατελεήσατε οὖν ἑαυτούς, οὓς καὶ ὁ πολέμιος ἔγωγε καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς εὐμορϕίας οἰκτίρομαι.

kateleḗsate oûn heautoús, hoùs kaì ho polémios égōge kaì tē̂s hēlikías kaì tē̂s eumorphías oiktíromai.

11
οὐ διαλογιεῖσθε τοῦτο, ὅτι οὐδὲν ὑμῖν ἀπειθήσασιν πλὴν τοῦ μετὰ στρεβλῶν ἀποθανεῖν ἀπόκειται;

ou dialogieîsthe toûto, hóti oudèn hymîn apeithḗsasin plḕn toû metà streblō̂n apothaneîn apókeitai?

12
Ταῦτα δὲ λέγων ἐκέλευσεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τιθέναι τὰ βασανιστήρια, ὅπως καὶ διὰ τοῦ ϕόβου πείσειεν αὐτοὺς μιαροϕαγῆσαι.

Taûta dè légōn ekéleusen eis tò émprosthen tithénai tà basanistḗria, hópōs kaì dià toû phóbou peíseien autoùs miarophagē̂sai.

13
ὡς δὲ τροχούς τε καὶ ἀρθρέμβολα, στρεβλωτήριά τε καὶ τροχαντῆρας καὶ καταπέλτας καὶ λέβητας, τήγανά τε καὶ δακτυλήθρας καὶ χεῖρας σιδηρᾶς καὶ σϕῆνας καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ πυρὸς οἱ δορυϕόροι προέθεσαν, ὑπολαβὼν ὁ τύραννος ἔϕη

hōs dè trochoús te kaì arthrémbola, streblōtḗriá te kaì trochantē̂ras kaì katapéltas kaì lébētas, tḗganá te kaì daktylḗthras kaì cheîras sidērâs kaì sphē̂nas kaì tà zṓpyra toû pyròs hoi doryphóroi proéthesan, hypolabṑn ho týrannos éphē

14
Μειράκια, ϕοβήθητε, καὶ ἣν σέβεσθε δίκην, ἵλεως ὑμῖν ἔσται δι’ ἀνάγκην παρανομήσασιν.

Meirákia, phobḗthēte, kaì hḕn sébesthe díkēn, híleōs hymîn éstai di’ anánkēn paranomḗsasin.

15
Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπαγωγὰ καὶ ὁρῶντες δεινὰ οὐ μόνον οὐκ ἐϕοβήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἀντεϕιλοσόϕησαν τῷ τυράννῳ καὶ διὰ τῆς εὐλογιστίας τὴν τυραννίδα αὐτοῦ κατέλυσαν.

Hoi dè akoúsantes epagōgà kaì horō̂ntes deinà ou mónon ouk ephobḗthēsan, allà kaì antephilosóphēsan tō̂i tyránnōi kaì dià tē̂s eulogistías tḕn tyrannída autoû katélysan.

16
καίτοι λογισώμεθα, εἰ δειλόψυχοί τινες ἦσαν ἐν αὐτοῖς καὶ ἄνανδροι, ποίοις ἂν ἐχρήσαντο λόγοις; οὐχὶ τούτοις;

kaítoi logisṓmetha, ei deilópsychoí tines ē̂san en autoîs kaì ánandroi, poíois àn echrḗsanto lógois? ouchì toútois?

17
῏Ω τάλανες ἡμεῖς καὶ λίαν ἀνόητοι· βασιλέως ἡμᾶς καλοῦντος καὶ ἐπὶ εὐεργεσίᾳ παρακαλοῦντος, εἰ πεισθείημεν αὐτῷ,

᾿̂Ō tálanes hēmeîs kaì lían anóētoi: basiléōs hēmâs kaloûntos kaì epì euergesíāi parakaloûntos, ei peistheíēmen autō̂i,

18
τί βουλήμασιν κενοῖς ἑαυτοὺς εὐϕραίνομεν καὶ θανατηϕόρον ἀπείθειαν τολμῶμεν;

tí boulḗmasin kenoîs heautoùs euphraínomen kaì thanatēphóron apeítheian tolmō̂men?

19
οὐ ϕοβηθησόμεθα, ἄνδρες ἀδελϕοί, τὰ βασανιστήρια καὶ λογιούμεθα τὰς τῶν βασάνων ἀπειλὰς καὶ ϕευξόμεθα τὴν κενοδοξίαν ταύτην καὶ ὀλεθροϕόρον ἀλαζονείαν;

ou phobēthēsómetha, ándres adelphoí, tà basanistḗria kaì logioúmetha tàs tō̂n basánōn apeilàs kaì pheuxómetha tḕn kenodoxían taútēn kaì olethrophóron alazoneían?

20
ἐλεήσωμεν τὰς ἑαυτῶν ἡλικίας καὶ κατοικτίρωμεν τὸ τῆς μητρὸς γῆρας

eleḗsōmen tàs heautō̂n hēlikías kaì katoiktírōmen tò tē̂s mētròs gē̂ras

21
καὶ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι ἀπειθοῦντες τεθνηξόμεθα.

kaì enthymēthō̂men hóti apeithoûntes tethnēxómetha.

22
συγγνώσεται δὲ ἡμῖν καὶ ἡ θεία δίκη δι’ ἀνάγκην τὸν βασιλέα ϕοβηθεῖσιν.

syngnṓsetai dè hēmîn kaì hē theía díkē di’ anánkēn tòn basiléa phobētheîsin.

23
τί ἐξάγομεν ἑαυτοὺς τοῦ ἡδίστου βίου καὶ ἀποστεροῦμεν ἑαυτοὺς τοῦ γλυκέος κόσμου;

tí exágomen heautoùs toû hēdístou bíou kaì aposteroûmen heautoùs toû glykéos kósmou?

24
μὴ βιαζώμεθα τὴν ἀνάγκην μηδὲ κενοδοξήσωμεν ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν στρέβλῃ.

mḕ biazṓmetha tḕn anánkēn mēdè kenodoxḗsōmen epì tē̂i heautō̂n stréblēi.

25
οὐδ’ αὐτὸς ὁ νόμος ἑκουσίως ἡμᾶς θανατοῖ ϕοβηθέντας τὰ βασανιστήρια.

oud’ autòs ho nómos hekousíōs hēmâs thanatoî phobēthéntas tà basanistḗria.

26
πόθεν ἡμῖν ἡ τοσαύτη ἐντέτηκε ϕιλονεικία καὶ ἡ θανατηϕόρος ἀρέσκει καρτερία, παρὸν μετὰ ἀταραξίας ζῆν τῷ βασιλεῖ πεισθέντας;

póthen hēmîn hē tosaútē entétēke philoneikía kaì hē thanatēphóros aréskei kartería, paròn metà ataraxías zē̂n tō̂i basileî peisthéntas?

27
ἀλλὰ τούτων οὐδὲν εἶπον οἱ νεανίαι βασανίζεσθαι μέλλοντες οὐδὲ ἐνεθυμήθησαν.

allà toútōn oudèn eîpon hoi neaníai basanízesthai méllontes oudè enethymḗthēsan.

28
ἦσαν γὰρ περίϕρονες τῶν παθῶν καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἀλγηδόνων,

ē̂san gàr períphrones tō̂n pathō̂n kaì autokrátores tō̂n algēdónōn,

29
ὥστε ἅμα τῷ παύσασθαι τὸν τύραννον συμβουλεύοντα αὐτοῖς μιαροϕαγῆσαι, πάντες διὰ μιᾶς ϕωνῆς ὁμοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ψυχῆς εἶπον

hṓste háma tō̂i paúsasthai tòn týrannon symbouleúonta autoîs miarophagē̂sai, pántes dià miâs phōnē̂s homoû hṓsper apò tē̂s autē̂s psychē̂s eîpon