Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Amos 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οὐαὶ τοῖς ἐξουθενοῦσιν Σιων καὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας· ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνῶν, καὶ εἰσῆλθον αὐτοί. οἶκος τοῦ Ισραηλ,

Ouaì toîs exouthenoûsin Siōn kaì toîs pepoithósin epì tò óros Samareías: apetrýgēsan archàs ethnō̂n, kaì eisē̂lthon autoí. oîkos toû Israēl,

2
διάβητε πάντες καὶ ἴδετε καὶ διέλθατε ἐκεῖθεν εἰς Εμαθ Ραββα καὶ κατάβητε ἐκεῖθεν εἰς Γεθ ἀλλοϕύλων, τὰς κρατίστας ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων, εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστιν τῶν ὑμετέρων ὁρίων.

diábēte pántes kaì ídete kaì diélthate ekeîthen eis Emath Rabba kaì katábēte ekeîthen eis Geth allophýlōn, tàs kratístas ek pasō̂n tō̂n basileiō̂n toútōn, ei pléona tà hória autō̂n estin tō̂n hymetérōn horíōn.

3
οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν κακήν, οἱ ἐγγίζοντες καὶ ἐϕαπτόμενοι σαββάτων ψευδῶν,

hoi erchómenoi eis hēméran kakḗn, hoi engízontes kaì ephaptómenoi sabbátōn pseudō̂n,

4
οἱ καθεύδοντες ἐπὶ κλινῶν ἐλεϕαντίνων καὶ κατασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ ἔσθοντες ἐρίϕους ἐκ ποιμνίων καὶ μοσχάρια ἐκ μέσου βουκολίων γαλαθηνά,

hoi katheúdontes epì klinō̂n elephantínōn kaì kataspatalō̂ntes epì taîs strōmnaîs autō̂n kaì ésthontes eríphous ek poimníōn kaì moschária ek mésou boukolíōn galathēná,

5
οἱ ἐπικροτοῦντες πρὸς τὴν ϕωνὴν τῶν ὀργάνων ὡς ἑστῶτα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς ϕεύγοντα·

hoi epikrotoûntes pròs tḕn phōnḕn tō̂n orgánōn hōs hestō̂ta elogísanto kaì ouch hōs pheúgonta:

6
οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μύρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ Ιωσηϕ.

hoi pínontes tòn diulisménon oînon kaì tà prō̂ta mýra chriómenoi kaì ouk épaschon oudèn epì tē̂i syntribē̂i Iōsēph.

7
διὰ τοῦτο νῦν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ’ ἀρχῆς δυναστῶν, καὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ Εϕραιμ.

dià toûto nŷn aichmálōtoi ésontai ap’ archē̂s dynastō̂n, kaì exarthḗsetai chremetismòs híppōn ex Ephraim.

8
ὅτι ὤμοσεν κύριος καθ’ ἑαυτοῦ Διότι βδελύσσομαι ἐγὼ πᾶσαν τὴν ὕβριν Ιακωβ καὶ τὰς χώρας αὐτοῦ μεμίσηκα, καὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν·

hóti ṓmosen kýrios kath’ heautoû Dióti bdelýssomai egṑ pâsan tḕn hýbrin Iakōb kaì tàs chṓras autoû memísēka, kaì exarō̂ pólin sỳn pâsin toîs katoikoûsin autḗn:

9
καὶ ἔσται ἐὰν ὑπολειϕθῶσιν δέκα ἄνδρες ἐν οἰκίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται, καὶ ὑπολειϕθήσονται οἱ κατάλοιποι,

kaì éstai eàn hypoleiphthō̂sin déka ándres en oikíāi miā̂i, kaì apothanoûntai, kaì hypoleiphthḗsontai hoi katáloipoi,

10
καὶ λήμψονται οἱ οἰκεῖοι αὐτῶν καὶ παραβιῶνται τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴκου· καὶ ἐρεῖ τοῖς προεστηκόσι τῆς οἰκίας Εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί; καὶ ἐρεῖ Οὐκέτι· καὶ ἐρεῖ Σίγα, ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου.

kaì lḗmpsontai hoi oikeîoi autō̂n kaì parabiō̂ntai toû exenénkai tà ostâ autō̂n ek toû oíkou: kaì ereî toîs proestēkósi tē̂s oikías Ei éti hypárchei parà soí? kaì ereî Oukéti: kaì ereî Síga, héneka toû mḕ onomásai tò ónoma kyríou.

11
διότι ἰδοὺ κύριος ἐντέλλεται καὶ πατάξει τὸν οἶκον τὸν μέγαν θλάσμασιν καὶ τὸν οἶκον τὸν μικρὸν ῥάγμασιν.

dióti idoù kýrios entélletai kaì patáxei tòn oîkon tòn mégan thlásmasin kaì tòn oîkon tòn mikròn rhágmasin.

12
εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι; εἰ παρασιωπήσονται ἐν θηλείαις; ὅτι ὑμεῖς ἐξεστρέψατε εἰς θυμὸν κρίμα καὶ καρπὸν δικαιοσύνης εἰς πικρίαν,

ei diṓxontai en pétrais híppoi? ei parasiōpḗsontai en thēleíais? hóti hymeîs exestrépsate eis thymòn kríma kaì karpòn dikaiosýnēs eis pikrían,

13
οἱ εὐϕραινόμενοι ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ, οἱ λέγοντες Οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι ἡμῶν ἔσχομεν κέρατα;

hoi euphrainómenoi ep’ oudenì lógōi, hoi légontes Ouk en tē̂i ischýi hēmō̂n éschomen kérata?

14
διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγείρω ἐϕ’ ὑμᾶς, οἶκος τοῦ Ισραηλ, ἔθνος, καὶ ἐκθλίψουσιν ὑμᾶς τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς Εμαθ καὶ ἕως τοῦ χειμάρρου τῶν δυσμῶν.

dióti idoù egṑ epegeírō eph’ hymâs, oîkos toû Israēl, éthnos, kaì ekthlípsousin hymâs toû mḕ eiseltheîn eis Emath kaì héōs toû cheimárrou tō̂n dysmō̂n.