Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Baruch 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἔκδυσαι, Ιερουσαλημ, τὴν στολὴν τοῦ πένθους καὶ τῆς κακώσεώς σου καὶ ἔνδυσαι τὴν εὐπρέπειαν τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δόξης εἰς τὸν αἰῶνα.

ékdysai, Ierousalēm, tḕn stolḕn toû pénthous kaì tē̂s kakṓseṓs sou kaì éndysai tḕn euprépeian tē̂s parà toû theoû dóxēs eis tòn aiō̂na.

2
περιβαλοῦ τὴν διπλοΐδα τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δικαιοσύνης, ἐπίθου τὴν μίτραν ἐπὶ τὴν κεϕαλήν σου τῆς δόξης τοῦ αἰωνίου.

peribaloû tḕn diploḯda tē̂s parà toû theoû dikaiosýnēs, epíthou tḕn mítran epì tḕn kephalḗn sou tē̂s dóxēs toû aiōníou.

3
ὁ γὰρ θεὸς δείξει τῇ ὑπ’ οὐρανὸν πάσῃ τὴν σὴν λαμπρότητα.

ho gàr theòs deíxei tē̂i hyp’ ouranòn pásēi tḕn sḕn lamprótēta.

4
κληθήσεται γάρ σου τὸ ὄνομα παρὰ τοῦ θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα Εἰρήνη δικαιοσύνης καὶ δόξα θεοσεβείας.

klēthḗsetai gár sou tò ónoma parà toû theoû eis tòn aiō̂na Eirḗnē dikaiosýnēs kaì dóxa theosebeías.

5
ἀνάστηθι, Ιερουσαλημ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ καὶ περίβλεψαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ ἰδέ σου συνηγμένα τὰ τέκνα ἀπὸ ἡλίου δυσμῶν ἕως ἀνατολῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντας τῇ τοῦ θεοῦ μνείᾳ.

anástēthi, Ierousalēm, kaì stē̂thi epì toû hypsēloû kaì períblepsai pròs anatolàs kaì idé sou synēgména tà tékna apò hēlíou dysmō̂n héōs anatolō̂n tō̂i rhḗmati toû hagíou chaírontas tē̂i toû theoû mneíāi.

6
ἐξῆλθον γὰρ παρὰ σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἐχθρῶν, εἰσάγει δὲ αὐτοὺς ὁ θεὸς πρὸς σὲ αἰρομένους μετὰ δόξης ὡς θρόνον βασιλείας.

exē̂lthon gàr parà soû pezoì agómenoi hypò echthrō̂n, eiságei dè autoùs ho theòs pròs sè airoménous metà dóxēs hōs thrónon basileías.

7
συνέταξεν γὰρ ὁ θεὸς ταπεινοῦσθαι πᾶν ὄρος ὑψηλὸν καὶ θῖνας ἀενάους καὶ ϕάραγγας πληροῦσθαι εἰς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα βαδίσῃ Ισραηλ ἀσϕαλῶς τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃ·

synétaxen gàr ho theòs tapeinoûsthai pân óros hypsēlòn kaì thînas aenáous kaì phárangas plēroûsthai eis homalismòn tē̂s gē̂s, hína badísēi Israēl asphalō̂s tē̂i toû theoû dóxēi:

8
ἐσκίασαν δὲ καὶ οἱ δρυμοὶ καὶ πᾶν ξύλον εὐωδίας τῷ Ισραηλ προστάγματι τοῦ θεοῦ·

eskíasan dè kaì hoi drymoì kaì pân xýlon euōdías tō̂i Israēl prostágmati toû theoû:

9
ἡγήσεται γὰρ ὁ θεὸς Ισραηλ μετ’ εὐϕροσύνης τῷ ϕωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ σὺν ἐλεημοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ τῇ παρ’ αὐτοῦ.

hēgḗsetai gàr ho theòs Israēl met’ euphrosýnēs tō̂i phōtì tē̂s dóxēs autoû sỳn eleēmosýnēi kaì dikaiosýnēi tē̂i par’ autoû.