Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Επὶ βασιλέως Ιωακιμ τῆς Ιουδαίας ἔτους τρίτου παραγενόμενος Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ ἐπολιόρκει αὐτήν.

’Epì basiléōs Iōakim tē̂s Ioudaías étous trítou paragenómenos Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos eis Ierousalēm epoliórkei autḗn.

2
καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος εἰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ Ιωακιμ τὸν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ μέρος τι τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ κυρίου, καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλίῳ αὐτοῦ.

kaì parédōken autḕn kýrios eis cheîras autoû kaì Iōakim tòn basiléa tē̂s Ioudaías kaì méros ti tō̂n hierō̂n skeuō̂n toû kyríou, kaì apḗnenken autà eis Babylō̂na kaì apēreísato autà en tō̂i eidōlíōi autoû.

3
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Αβιεσδρι τῷ ἑαυτοῦ ἀρχιευνούχῳ ἀγαγεῖν αὐτῷ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν μεγιστάνων τοῦ Ισραηλ καὶ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γένους καὶ ἐκ τῶν ἐπιλέκτων

kaì eîpen ho basileùs Abiesdri tō̂i heautoû archieunoúchōi agageîn autō̂i ek tō̂n hyiō̂n tō̂n megistánōn toû Israēl kaì ek toû basilikoû génous kaì ek tō̂n epiléktōn

4
νεανίσκους ἀμώμους καὶ εὐειδεῖς καὶ ἐπιστήμονας ἐν πάσῃ σοϕίᾳ καὶ γραμματικοὺς καὶ συνετοὺς καὶ σοϕοὺς καὶ ἰσχύοντας ὥστε εἶναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ διάλεκτον Χαλδαϊκὴν

neanískous amṓmous kaì eueideîs kaì epistḗmonas en pásēi sophíāi kaì grammatikoùs kaì synetoùs kaì sophoùs kaì ischýontas hṓste eînai en tō̂i oíkōi toû basiléōs kaì didáxai autoùs grámmata kaì diálekton Chaldaïkḕn

5
καὶ δίδοσθαι αὐτοῖς ἔκθεσιν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καθ’ ἑκάστην ἡμέραν καὶ ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέζης καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου, οὗ πίνει ὁ βασιλεύς, καὶ ἐκπαιδεῦσαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ ἐκ τούτων στῆσαι ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως.

kaì dídosthai autoîs ékthesin ek toû oíkou toû basiléōs kath’ hekástēn hēméran kaì apò tē̂s basilikē̂s trapézēs kaì apò toû oínou, hoû pínei ho basileús, kaì ekpaideûsai autoùs étē tría kaì ek toútōn stē̂sai émprosthen toû basiléōs.

6
καὶ ἦσαν ἐκ τοῦ γένους τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν ἀπὸ τῆς Ιουδαίας Δανιηλ, Ανανιας, Μισαηλ, Αζαριας.

kaì ē̂san ek toû génous tō̂n hyiō̂n Israēl tō̂n apò tē̂s Ioudaías Daniēl, Ananias, Misaēl, Azarias.

7
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὁ ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα, τῷ μὲν Δανιηλ Βαλτασαρ, τῷ δὲ Ανανια Σεδραχ καὶ τῷ Μισαηλ Μισαχ καὶ τῷ Αζαρια Αβδεναγω.

kaì epéthēken autoîs ho archieunoûchos onómata, tō̂i mèn Daniēl Baltasar, tō̂i dè Anania Sedrach kaì tō̂i Misaēl Misach kaì tō̂i Azaria Abdenagō.

8
καὶ ἐνεθυμήθη Δανιηλ ἐν τῇ καρδίᾳ ὅπως μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῷ δείπνῳ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν ᾧ πίνει οἴνῳ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον ἵνα μὴ συμμολυνθῇ.

kaì enethymḗthē Daniēl en tē̂i kardíāi hópōs mḕ alisgēthē̂i en tō̂i deípnōi toû basiléōs kaì en hō̂i pínei oínōi, kaì ēxíōse tòn archieunoûchon hína mḕ symmolynthē̂i.

9
καὶ ἔδωκε κύριος τῷ Δανιηλ τιμὴν καὶ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιευνούχου.

kaì édōke kýrios tō̂i Daniēl timḕn kaì chárin enantíon toû archieunoúchou.

10
καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ ’Αγωνιῶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν ἵνα μὴ ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν διατετραμμένα καὶ ἀσθενῆ παρὰ τοὺς συντρεϕομένους ὑμῖν νεανίας τῶν ἀλλογενῶν, καὶ κινδυνεύσω τῷ ἰδίῳ τραχήλῳ.

kaì eîpen ho archieunoûchos tō̂i Daniēl ’Agōniō̂ tòn kýrión mou tòn basiléa tòn ektáxanta tḕn brō̂sin hymō̂n kaì tḕn pósin hymō̂n hína mḕ ídēi tà prósōpa hymō̂n diatetramména kaì asthenē̂ parà toùs syntrephoménous hymîn neanías tō̂n allogenō̂n, kaì kindyneúsō tō̂i idíōi trachḗlōi.

11
καὶ εἶπεν Δανιηλ Αβιεσδρι τῷ ἀναδειχθέντι ἀρχιευνούχῳ ἐπὶ τὸν Δανιηλ, Ανανιαν, Μισαηλ, Αζαριαν

kaì eîpen Daniēl Abiesdri tō̂i anadeichthénti archieunoúchōi epì tòn Daniēl, Ananian, Misaēl, Azarian

12
Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἐϕ’ ἡμέρας δέκα, καὶ δοθήτω ἡμῖν ἀπὸ τῶν ὀσπρίων τῆς γῆς, ὥστε κάπτειν καὶ ὑδροποτεῖν·

Peírason dḕ toùs paîdás sou eph’ hēméras déka, kaì dothḗtō hēmîn apò tō̂n ospríōn tē̂s gē̂s, hṓste káptein kaì hydropoteîn:

13
καὶ ἐὰν ϕανῇ ἡ ὄψις ἡμῶν διατετραμμένη παρὰ τοὺς ἄλλους νεανίσκους τοὺς ἐσθίοντας ἀπὸ τοῦ βασιλικοῦ δείπνου, καθὼς ἐὰν θέλῃς οὕτω χρῆσαι τοῖς παισί σου.

kaì eàn phanē̂i hē ópsis hēmō̂n diatetramménē parà toùs állous neanískous toùs esthíontas apò toû basilikoû deípnou, kathṑs eàn thélēis hoútō chrē̂sai toîs paisí sou.

14
καὶ ἐχρήσατο αὐτοῖς τὸν τρόπον τοῦτον καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα.

kaì echrḗsato autoîs tòn trópon toûton kaì epeírasen autoùs hēméras déka.

15
μετὰ δὲ τὰς δέκα ἡμέρας ἐϕάνη ἡ ὄψις αὐτῶν καλὴ καὶ ἡ ἕξις τοῦ σώματος κρείσσων τῶν ἄλλων νεανίσκων τῶν ἐσθιόντων τὸ βασιλικὸν δεῖπνον.

metà dè tàs déka hēméras ephánē hē ópsis autō̂n kalḕ kaì hē héxis toû sṓmatos kreíssōn tō̂n állōn neanískōn tō̂n esthióntōn tò basilikòn deîpnon.

16
καὶ ἦν Αβιεσδρι ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον αὐτῶν καὶ ἀντεδίδου αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ὀσπρίων.

kaì ē̂n Abiesdri anairoúmenos tò deîpnon autō̂n kaì tòn oînon autō̂n kaì antedídou autoîs apò tō̂n ospríōn.

17
καὶ τοῖς νεανίσκοις ἔδωκεν ὁ κύριος ἐπιστήμην καὶ σύνεσιν καὶ ϕρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ τέχνῃ· καὶ τῷ Δανιηλ ἔδωκε σύνεσιν ἐν παντὶ ῥήματι καὶ ὁράματι καὶ ἐνυπνίοις καὶ ἐν πάσῃ σοϕίᾳ.

kaì toîs neanískois édōken ho kýrios epistḗmēn kaì sýnesin kaì phrónēsin en pásēi grammatikē̂i téchnēi: kaì tō̂i Daniēl édōke sýnesin en pantì rhḗmati kaì horámati kaì enypníois kaì en pásēi sophíāi.

18
μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, καὶ εἰσήχθησαν ἀπὸ τοῦ ἀρχ<ι>ευνούχου πρὸς τὸν βασιλέα Ναβουχοδονοσορ.

metà dè tàs hēméras taútas epétaxen ho basileùs eisagageîn autoús, kaì eisḗchthēsan apò toû archeunoúchou pròs tòn basiléa Nabouchodonosor.

19
καὶ ὡμίλησεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν τοῖς σοϕοῖς ὅμοιος τῷ Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια· καὶ ἦσαν παρὰ τῷ βασιλεῖ.

kaì hōmílēsen autoîs ho basileús, kaì ouch heuréthē en toîs sophoîs hómoios tō̂i Daniēl kaì Anania kaì Misaēl kaì Azaria: kaì ē̂san parà tō̂i basileî.

20
καὶ ἐν παντὶ λόγῳ καὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ, ὅσα ἐζήτησε παρ’ αὐτῶν ὁ βασιλεύς, κατέλαβεν αὐτοὺς σοϕωτέρους δεκαπλασίως ὑπὲρ τοὺς σοϕιστὰς καὶ τοὺς ϕιλοσόϕους τοὺς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· καὶ ἐδόξασεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ἀνέδειξεν αὐτοὺς σοϕοὺς παρὰ πάντας τοὺς αὐτοῦ ἐν πράγμασιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

kaì en pantì lógōi kaì synései kaì paideíāi, hósa ezḗtēse par’ autō̂n ho basileús, katélaben autoùs sophōtérous dekaplasíōs hypèr toùs sophistàs kaì toùs philosóphous toùs en pásēi tē̂i basileíāi autoû: kaì edóxasen autoùs ho basileùs kaì katéstēsen autoùs árchontas kaì anédeixen autoùs sophoùs parà pántas toùs autoû en prágmasin en pásēi tē̂i gē̂i autoû kaì en tē̂i basileíāi autoû.

21
καὶ ἦν Δανιηλ ἕως τοῦ πρώτου ἔτους τῆς βασιλείας Κύρου βασιλέως Περσῶν.

kaì ē̂n Daniēl héōs toû prṓtou étous tē̂s basileías Kýrou basiléōs Persō̂n.