Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως Περσῶν πρόσταγμα ἐδείχθη τῷ Δανιηλ, ὃς ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα Βαλτασαρ, καὶ ἀληθὲς τὸ ὅραμα καὶ τὸ πρόσταγμα, καὶ τὸ πλῆθος τὸ ἰσχυρὸν διανοηθήσεται τὸ πρόσταγμα, καὶ διενοήθην αὐτὸ ἐν ὁράματι.

’En tō̂i eniautō̂i tō̂i prṓtōi Kýrou toû basiléōs Persō̂n próstagma edeíchthē tō̂i Daniēl, hòs epeklḗthē tò ónoma Baltasar, kaì alēthès tò hórama kaì tò próstagma, kaì tò plē̂thos tò ischyròn dianoēthḗsetai tò próstagma, kaì dienoḗthēn autò en horámati.

2
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ Δανιηλ ἤμην πενθῶν τρεῖς ἑβδομάδας·

en taîs hēmérais ekeínais egṑ Daniēl ḗmēn penthō̂n treîs hebdomádas:

3
ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔϕαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου, ἔλαιον οὐκ ἠλειψάμην ἕως τοῦ συντελέσαι με τὰς τρεῖς ἑβδομάδας τῶν ἡμερῶν.

árton epithymiō̂n ouk éphagon, kaì kréas kaì oînos ouk eisē̂lthen eis tò stóma mou, élaion ouk ēleipsámēn héōs toû syntelésai me tàs treîs hebdomádas tō̂n hēmerō̂n.

4
καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ ἐγὼ ἤμην ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ὅς ἐστι Τίγρης,

kaì egéneto tē̂i hēmérāi tē̂i tetártēi kaì eikádi toû mēnòs toû prṓtou, kaì egṑ ḗmēn epì toû cheílous toû potamoû toû megálou, hós esti Tígrēs,

5
καὶ ἦρα τοὺς ὀϕθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος εἷς ἐνδεδυμένος βύσσινα καὶ τὴν ὀσϕὺν περιεζωσμένος βυσσίνῳ, καὶ ἐκ μέσου αὐτοῦ ϕῶς,

kaì ē̂ra toùs ophthalmoús mou kaì eîdon kaì idoù ánthrōpos heîs endedyménos býssina kaì tḕn osphỳn periezōsménos byssínōi, kaì ek mésou autoû phō̂s,

6
καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡσεὶ θαρσις, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ λαμπάδες πυρός, καὶ οἱ βραχίονες αὐτοῦ καὶ οἱ πόδες ὡσεὶ χαλκὸς ἐξαστράπτων, καὶ ϕωνὴ λαλιᾶς αὐτοῦ ὡσεὶ ϕωνὴ θορύβου.

kaì tò sō̂ma autoû hōseì tharsis, kaì tò prósōpon autoû hōseì hórasis astrapē̂s, kaì hoi ophthalmoì autoû hōseì lampádes pyrós, kaì hoi brachíones autoû kaì hoi pódes hōseì chalkòs exastráptōn, kaì phōnḕ laliâs autoû hōseì phōnḕ thorýbou.

7
καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ὄντες μετ’ ἐμοῦ οὐκ εἴδοσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, καὶ ϕόβος ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἀπέδρασαν ἐν σπουδῇ·

kaì eîdon egṑ Daniēl tḕn hórasin tḕn megálēn taútēn, kaì hoi ánthrōpoi hoi óntes met’ emoû ouk eídosan tḕn hórasin taútēn, kaì phóbos ischyròs epépesen ep’ autoús, kaì apédrasan en spoudē̂i:

8
καὶ ἐγὼ κατελείϕθην μόνος καὶ εἶδον τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οὐκ ἐ<γ>κατελείϕθη ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐπεστράϕη ἐπ’ ἐμὲ εἰς ϕθοράν, καὶ οὐ κατίσχυσα.

kaì egṑ kateleíphthēn mónos kaì eîdon tḕn hórasin tḕn megálēn taútēn, kaì ouk ekateleíphthē en emoì ischýs, kaì idoù pneûma epestráphē ep’ emè eis phthorán, kaì ou katíschysa.

9
καὶ οὐκ ἤκουσα τὴν ϕωνὴν λαλιᾶς αὐτοῦ, ἐγὼ ἤμην πεπτωκὼς ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì ouk ḗkousa tḕn phōnḕn laliâs autoû, egṑ ḗmēn peptōkṑs epì prósōpón mou epì tḕn gē̂n.

10
καὶ ἰδοὺ χεῖρα προσήγαγέ μοι καὶ ἤγειρέ με ἐπὶ τῶν γονάτων ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν μου.

kaì idoù cheîra prosḗgagé moi kaì ḗgeiré me epì tō̂n gonátōn epì tà íchnē tō̂n podō̂n mou.

11
καὶ εἶπέν μοι Δανιηλ, ἄνθρωπος ἐλεεινὸς εἶ· διανοήθητι τοῖς προστάγμασιν, οἷς ἐγὼ λαλῶ ἐπὶ σέ, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ τόπου σου, ἄρτι γὰρ ἀπεστάλην ἐπὶ σέ. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ τὸ πρόσταγμα τοῦτο ἔστην τρέμων.

kaì eîpén moi Daniēl, ánthrōpos eleeinòs eî: dianoḗthēti toîs prostágmasin, hoîs egṑ lalō̂ epì sé, kaì stē̂thi epì toû tópou sou, árti gàr apestálēn epì sé. kaì en tō̂i lalē̂sai autòn met’ emoû tò próstagma toûto éstēn trémōn.

12
καὶ εἶπεν πρός με Μὴ ϕοβοῦ, Δανιηλ· ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης, ἧς ἔδωκας τὸ πρόσωπόν σου διανοηθῆναι καὶ ταπεινωθῆναι ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, εἰσηκούσθη τὸ ῥῆμά σου, καὶ ἐγὼ εἰσῆλθον <ἐν> τῷ ῥήματί σου.

kaì eîpen prós me Mḕ phoboû, Daniēl: hóti apò tē̂s hēméras tē̂s prṓtēs, hē̂s édōkas tò prósōpón sou dianoēthē̂nai kaì tapeinōthē̂nai enantíon kyríou toû theoû sou, eisēkoústhē tò rhē̂má sou, kaì egṑ eisē̂lthon tō̂i rhḗmatí sou.

13
καὶ ὁ στρατηγὸς βασιλέως Περσῶν ἀνθειστήκει ἐναντίον μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαηλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἐπῆλθε βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν ἐκεῖ κατέλιπον μετὰ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ βασιλέως Περσῶν.

kaì ho stratēgòs basiléōs Persō̂n antheistḗkei enantíon mou eíkosi kaì mían hēméran, kaì idoù Michaēl heîs tō̂n archóntōn tō̂n prṓtōn epē̂lthe boēthē̂saí moi, kaì autòn ekeî katélipon metà toû stratēgoû toû basiléōs Persō̂n.

14
καὶ εἶπέν μοι ῏Ηλθον ὑποδεῖξαί σοι τί ὑπαντήσεται τῷ λαῷ σου ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν, ἔτι γὰρ ὅρασις εἰς ἡμέρας.

kaì eîpén moi ᾿̂Ēlthon hypodeîxaí soi tí hypantḗsetai tō̂i laō̂i sou ep’ eschátou tō̂n hēmerō̂n, éti gàr hórasis eis hēméras.

15
καὶ ἐν τῷ αὐτὸν λαλῆσαι μετ’ ἐμοῦ τὰ προστάγματα ταῦτα ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐσιώπησα.

kaì en tō̂i autòn lalē̂sai met’ emoû tà prostágmata taûta édōka tò prósōpón mou epì tḕn gē̂n kaì esiṓpēsa.

16
καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις χειρὸς ἀνθρώπου ἥψατό μου τῶν χειλέων· καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα καὶ εἶπα τῷ ἑστηκότι ἀπέναντί μου Κύριε, καὶ ὡς ὅρασις ἀπεστράϕη ἐπὶ τὸ πλευρόν μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ οὐκ ἦν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς·

kaì idoù hōs homoíōsis cheiròs anthrṓpou hḗpsató mou tō̂n cheiléōn: kaì ḗnoixa tò stóma mou kaì elálēsa kaì eîpa tō̂i hestēkóti apénantí mou Kýrie, kaì hōs hórasis apestráphē epì tò pleurón mou ep’ emé, kaì ouk ē̂n en emoì ischýs:

17
καὶ πῶς δυνήσεται ὁ παῖς λαλῆσαι μετὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ; καὶ ἐγὼ ἠσθένησα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ ἰσχύς, καὶ πνεῦμα οὐ κατελείϕθη ἐν ἐμοί.

kaì pō̂s dynḗsetai ho paîs lalē̂sai metà toû kyríou autoû? kaì egṑ ēsthénēsa, kaì ouk éstin en emoì ischýs, kaì pneûma ou kateleíphthē en emoí.

18
καὶ προσέθηκε καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου καὶ κατίσχυσέ με

kaì proséthēke kaì hḗpsató mou hōs hórasis anthrṓpou kaì katíschysé me

19
καὶ εἶπέ μοι ῎Ανθρωπος ἐλεεινὸς εἶ, μὴ ϕοβοῦ, ὑγίαινε· ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε. καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ ἴσχυσα καὶ εἶπα Λαλησάτω ὁ κύριός μου, ὅτι ἐνίσχυσέ με.

kaì eîpé moi ῎Anthrōpos eleeinòs eî, mḕ phoboû, hygíaine: andrízou kaì íschye. kaì en tō̂i lalē̂sai autòn met’ emoû íschysa kaì eîpa Lalēsátō ho kýriós mou, hóti eníschysé me.

20
καὶ εἶπεν πρός με Γινώσκεις τί ἦλθον πρὸς σέ; καὶ νῦν ἐπιστρέψω διαμάχεσθαι μετὰ τοῦ στρατηγοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν· καὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, καὶ ἰδοὺ στρατηγὸς ‘Ελλήνων εἰσεπορεύετο.

kaì eîpen prós me Ginṓskeis tí ē̂lthon pròs sé? kaì nŷn epistrépsō diamáchesthai metà toû stratēgoû basiléōs tō̂n Persō̂n: kaì egṑ exeporeuómēn, kaì idoù stratēgòs ‘Ellḗnōn eiseporeúeto.

21
καὶ μάλα ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραϕῇ ἀληθείας, καὶ οὐθεὶς ἦν ὁ βοηθῶν μετ’ ἐμοῦ ὑπὲρ τούτων ἀλλ’ ἢ Μιχαηλ ὁ ἄγγελος·

kaì mála hypodeíxō soi tà prō̂ta en apographē̂i alētheías, kaì outheìs ē̂n ho boēthō̂n met’ emoû hypèr toútōn all’ ḕ Michaēl ho ángelos: