Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην παρελεύσεται Μιχαηλ ὁ ἄγγελος ὁ μέγας ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· ἐκείνη ἡ ἡμέρα θλίψεως, οἵα οὐκ ἐγενήθη ἀϕ’ οὗ ἐγενήθησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης· καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται πᾶς ὁ λαός, ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐγγεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ.

kaì katà tḕn hṓran ekeínēn pareleúsetai Michaēl ho ángelos ho mégas ho hestēkṑs epì toùs hyioùs toû laoû sou: ekeínē hē hēméra thlípseōs, hoía ouk egenḗthē aph’ hoû egenḗthēsan héōs tē̂s hēméras ekeínēs: kaì en ekeínēi tē̂i hēmérāi hypsōthḗsetai pâs ho laós, hòs àn heurethē̂i engegramménos en tō̂i biblíōi.

2
καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναστήσονται, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς ὀνειδισμόν, οἱ δὲ εἰς διασπορὰν καὶ αἰσχύνην αἰώνιον.

kaì polloì tō̂n katheudóntōn en tō̂i plátei tē̂s gē̂s anastḗsontai, hoi mèn eis zōḕn aiṓnion, hoi dè eis oneidismón, hoi dè eis diasporàn kaì aischýnēn aiṓnion.

3
καὶ οἱ συνιέντες ϕανοῦσιν ὡς ϕωστῆρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ κατισχύοντες τοὺς λόγους μου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

kaì hoi syniéntes phanoûsin hōs phōstē̂res toû ouranoû kaì hoi katischýontes toùs lógous mou hōseì tà ástra toû ouranoû eis tòn aiō̂na toû aiō̂nos.

4
καὶ σύ, Δανιηλ, κάλυψον τὰ προστάγματα καὶ σϕράγισαι τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως ἂν ἀπομανῶσιν οἱ πολλοὶ καὶ πλησθῇ ἡ γῆ ἀδικίας.

kaì sý, Daniēl, kálypson tà prostágmata kaì sphrágisai tò biblíon héōs kairoû synteleías, héōs àn apomanō̂sin hoi polloì kaì plēsthē̂i hē gē̂ adikías.

5
καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ καὶ ἰδοὺ δύο ἕτεροι εἱστήκεισαν, εἷς ἔνθεν τοῦ ποταμοῦ καὶ εἷς ἔνθεν.

kaì eîdon egṑ Daniēl kaì idoù dýo héteroi heistḗkeisan, heîs énthen toû potamoû kaì heîs énthen.

6
καὶ εἶπα τῷ ἑνὶ τῷ περιβεβλημένῳ τὰ βύσσινα τῷ ἐπάνω Πότε οὖν συντέλεια ὧν εἴρηκάς μοι τῶν θαυμαστῶν καὶ ὁ καθαρισμὸς τούτων;

kaì eîpa tō̂i henì tō̂i peribeblēménōi tà býssina tō̂i epánō Póte oûn syntéleia hō̂n eírēkás moi tō̂n thaumastō̂n kaì ho katharismòs toútōn?

7
καὶ ἤκουσα τοῦ περιβεβλημένου τὰ βύσσινα, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ ῞Εως καιροῦ συντελείας· καὶ ὕψωσε τὴν δεξιὰν καὶ τὴν ἀριστερὰν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὤμοσε τὸν ζῶντα εἰς τὸν αἰῶνα θεὸν ὅτι εἰς καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἡ συντέλεια χειρῶν ἀϕέσεως λαοῦ ἁγίου, καὶ συντελεσθήσεται πάντα ταῦτα.

kaì ḗkousa toû peribeblēménou tà býssina, hòs ē̂n epánō toû hýdatos toû potamoû ῞Eōs kairoû synteleías: kaì hýpsōse tḕn dexiàn kaì tḕn aristeràn eis tòn ouranòn kaì ṓmose tòn zō̂nta eis tòn aiō̂na theòn hóti eis kairòn kaì kairoùs kaì hḗmisy kairoû hē syntéleia cheirō̂n aphéseōs laoû hagíou, kaì syntelesthḗsetai pánta taûta.

8
καὶ ἐγὼ ἤκουσα καὶ οὐ διενοήθην παρ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν καὶ εἶπα Κύριε, τίς ἡ λύσις τοῦ λόγου τούτου, καὶ τίνος αἱ παραβολαὶ αὗται;

kaì egṑ ḗkousa kaì ou dienoḗthēn par’ autòn tòn kairòn kaì eîpa Kýrie, tís hē lýsis toû lógou toútou, kaì tínos hai parabolaì haûtai?

9
καὶ εἶπέν μοι ’Απότρεχε, Δανιηλ, ὅτι κατακεκαλυμμένα καὶ ἐσϕραγισμένα τὰ προστάγματα, ἕως ἂν

kaì eîpén moi ’Apótreche, Daniēl, hóti katakekalymména kaì esphragisména tà prostágmata, héōs àn

10
πειρασθῶσι καὶ ἁγιασθῶσι πολλοί, καὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοί· καὶ οὐ μὴ διανοηθῶσι πάντες οἱ ἁμαρτωλοί, καὶ οἱ διανοούμενοι προσέξουσιν.

peirasthō̂si kaì hagiasthō̂si polloí, kaì hamártōsin hoi hamartōloí: kaì ou mḕ dianoēthō̂si pántes hoi hamartōloí, kaì hoi dianooúmenoi proséxousin.

11
ἀϕ’ οὗ ἂν ἀποσταθῇ ἡ θυσία διὰ παντὸς καὶ ἑτοιμασθῇ δοθῆναι τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐνενήκοντα.

aph’ hoû àn apostathē̂i hē thysía dià pantòs kaì hetoimasthē̂i dothē̂nai tò bdélygma tē̂s erēmṓseōs, hēméras chilías diakosías enenḗkonta.

12
μακάριος ὁ ἐμμένων καὶ συνάξει εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.

makários ho emménōn kaì synáxei eis hēméras chilías triakosías triákonta pénte.

13
καὶ σὺ βάδισον ἀναπαύου· ἔτι γάρ εἰσιν ἡμέραι καὶ ὧραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ ἀναπαύσῃ καὶ ἀναστήσῃ ἐπὶ τὴν δόξαν σου εἰς συντέλειαν ἡμερῶν.

kaì sỳ bádison anapaúou: éti gár eisin hēmérai kaì hō̂rai eis anaplḗrōsin synteleías, kaì anapaúsēi kaì anastḗsēi epì tḕn dóxan sou eis syntéleian hēmerō̂n.