Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ετους ὀκτωκαιδεκάτου Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς διοικῶν πόλεις καὶ χώρας καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ Ινδικῆς ἕως Αἰθιοπίας ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, τὸ ὕψος αὐτῆς πηχῶν ἑξήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πηχῶν ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου χώρας Βαβυλωνίας.

῎Etous oktōkaidekátou Nabouchodonosor basileùs dioikō̂n póleis kaì chṓras kaì pántas toùs katoikoûntas epì tē̂s gē̂s apò Indikē̂s héōs Aithiopías epoíēsen eikóna chrysē̂n, tò hýpsos autē̂s pēchō̂n hexḗkonta kaì tò plátos autē̂s pēchō̂n héx, kaì éstēsen autḕn en pedíōi toû peribólou chṓras Babylōnías.

2
καὶ Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς βασιλέων καὶ κυριεύων τῆς οἰκουμένης ὅλης ἀπέστειλεν ἐπισυναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ ϕυλὰς καὶ γλώσσας, σατράπας, στρατηγούς, τοπάρχας καὶ ὑπάτους, διοικητὰς καὶ τοὺς ἐπ’ ἐξουσιῶν κατὰ χώραν καὶ πάντας τοὺς κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐλθεῖν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος τῆς χρυσῆς, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς·

kaì Nabouchodonosor basileùs basiléōn kaì kyrieúōn tē̂s oikouménēs hólēs apésteilen episynagageîn pánta tà éthnē kaì phylàs kaì glṓssas, satrápas, stratēgoús, topárchas kaì hypátous, dioikētàs kaì toùs ep’ exousiō̂n katà chṓran kaì pántas toùs katà tḕn oikouménēn eltheîn eis tòn enkainismòn tē̂s eikónos tē̂s chrysē̂s, hḕn éstēse Nabouchodonosor ho basileús:

3
καὶ ἔστησαν οἱ προγεγραμμένοι κατέναντι τῆς εἰκόνος.

kaì éstēsan hoi progegramménoi katénanti tē̂s eikónos.

4
καὶ ὁ κῆρυξ ἐκήρυξε τοῖς ὄχλοις ‘Υμῖν παραγγέλλεται, ἔθνη καὶ χῶραι, λαοὶ καὶ γλῶσσαι·

kaì ho kē̂ryx ekḗryxe toîs óchlois ‘Ymîn parangélletai, éthnē kaì chō̂rai, laoì kaì glō̂ssai:

5
ὅταν ἀκούσητε τῆς ϕωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγος καὶ κιθάρας, σαμβύκης καὶ ψαλτηρίου, συμϕωνίας καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πεσόντες προσκυνήσατε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ βασιλεύς·

hótan akoúsēte tē̂s phōnē̂s tē̂s sálpingos, sýringos kaì kitháras, sambýkēs kaì psaltēríou, symphōnías kaì pantòs génous mousikō̂n, pesóntes proskynḗsate tē̂i eikóni tē̂i chrysē̂i, hḕn éstēse Nabouchodonosor basileús:

6
καὶ πᾶς, ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, ἐμβαλοῦσιν αὐτὸν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.

kaì pâs, hòs àn mḕ pesṑn proskynḗsēi, embaloûsin autòn eis tḕn káminon toû pyròs tḕn kaioménēn.

7
καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτε ἤκουσαν πάντα τὰ ἔθνη τῆς ϕωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν, πίπτοντα πάντα τὰ ἔθνη, ϕυλαὶ καὶ γλῶσσαι προσεκύνησαν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησε Ναβουχοδονοσορ, κατέναντι τούτου.

kaì en tō̂i kairō̂i ekeínōi, hóte ḗkousan pánta tà éthnē tē̂s phōnē̂s tē̂s sálpingos kaì pantòs ḗchou mousikō̂n, píptonta pánta tà éthnē, phylaì kaì glō̂ssai prosekýnēsan tē̂i eikóni tē̂i chrysē̂i, hḕn éstēse Nabouchodonosor, katénanti toútou.

8
ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ προσελθόντες ἄνδρες Χαλδαῖοι διέβαλον τοὺς Ιουδαίους

en ekeínōi tō̂i kairō̂i proselthóntes ándres Chaldaîoi diébalon toùs Ioudaíous

9
καὶ ὑπολαβόντες εἶπον Κύριε βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι·

kaì hypolabóntes eîpon Kýrie basileû, eis tòn aiō̂na zē̂thi:

10
σύ, βασιλεῦ, προσέταξας καὶ ἔκρινας, ἵνα πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν ἀκούσῃ τῆς ϕωνῆς τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν, πεσὼν προσκυνήσῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ,

sý, basileû, prosétaxas kaì ékrinas, hína pâs ánthrōpos, hòs àn akoúsēi tē̂s phōnē̂s tē̂s sálpingos kaì pantòs ḗchou mousikō̂n, pesṑn proskynḗsēi tē̂i eikóni tē̂i chrysē̂i,

11
καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσκυνήσῃ, ἐμβληθήσεται εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην·

kaì hòs àn mḕ pesṑn proskynḗsēi, emblēthḗsetai eis tḕn káminon toû pyròs tḕn kaioménēn:

12
εἰσὶ δέ τινες ἄνδρες Ιουδαῖοι, οὓς κατέστησας ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Βαβυλωνίας, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οὐκ ἐϕοβήθησάν σου τὴν ἐντολὴν καὶ τῷ εἰδώλῳ σου οὐκ ἐλάτρευσαν καὶ τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησας, οὐ προσεκύνησαν.

eisì dé tines ándres Ioudaîoi, hoùs katéstēsas epì tē̂s chṓras tē̂s Babylōnías, Sedrach, Misach, Abdenagō, hoi ánthrōpoi ekeînoi ouk ephobḗthēsán sou tḕn entolḕn kaì tō̂i eidṓlōi sou ouk elátreusan kaì tē̂i eikóni sou tē̂i chrysē̂i, hē̂i éstēsas, ou prosekýnēsan.

13
τότε Ναβουχοδονοσορ θυμωθεὶς ὀργῇ προσέταξεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω· τότε οἱ ἄνθρωποι ἤχθησαν πρὸς τὸν βασιλέα.

tóte Nabouchodonosor thymōtheìs orgē̂i prosétaxen agageîn tòn Sedrach, Misach, Abdenagō: tóte hoi ánthrōpoi ḗchthēsan pròs tòn basiléa.

14
οὓς καὶ συνιδὼν Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τί, Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω, τοῖς θεοῖς μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησα, οὐ προσκυνεῖτε;

hoùs kaì synidṑn Nabouchodonosor ho basileùs eîpen autoîs Dià tí, Sedrach, Misach, Abdenagō, toîs theoîs mou ou latreúete kaì tē̂i eikóni tē̂i chrysē̂i, hḕn éstēsa, ou proskyneîte?

15
καὶ νῦν εἰ μὲν ἔχετε ἑτοίμως ἅμα τῷ ἀκοῦσαι τῆς σάλπιγγος καὶ παντὸς ἤχου μουσικῶν πεσόντες προσκυνῆσαι τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ᾗ ἔστησα· εἰ δὲ μή γε, γινώσκετε ὅτι μὴ προσκυνησάντων ὑμῶν αὐθωρὶ ἐμβληθήσεσθε εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην· καὶ ποῖος θεὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου;

kaì nŷn ei mèn échete hetoímōs háma tō̂i akoûsai tē̂s sálpingos kaì pantòs ḗchou mousikō̂n pesóntes proskynē̂sai tē̂i eikóni tē̂i chrysē̂i, hē̂i éstēsa: ei dè mḗ ge, ginṓskete hóti mḕ proskynēsántōn hymō̂n authōrì emblēthḗsesthe eis tḕn káminon toû pyròs tḕn kaioménēn: kaì poîos theòs exeleîtai hymâs ek tō̂n cheirō̂n mou?

16
ἀποκριθέντες δὲ Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονοσορ Βασιλεῦ, οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ἐπιταγῇ ταύτῃ ἀποκριθῆναί σοι·

apokrithéntes dè Sedrach, Misach, Abdenagō eîpan tō̂i basileî Nabouchodonosor Basileû, ou chreían échomen hēmeîs epì tē̂i epitagē̂i taútēi apokrithē̂naí soi:

17
ἔστι γὰρ θεὸς ἐν οὐρανοῖς εἷς κύριος ἡμῶν, ὃν ϕοβούμεθα, ὅς ἐστι δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τοῦ πυρός, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν σου, βασιλεῦ, ἐξελεῖται ἡμᾶς·

ésti gàr theòs en ouranoîs heîs kýrios hēmō̂n, hòn phoboúmetha, hós esti dynatòs exelésthai hēmâs ek tē̂s kamínou toû pyrós, kaì ek tō̂n cheirō̂n sou, basileû, exeleîtai hēmâs:

18
καὶ τότε ϕανερόν σοι ἔσται, ὅτι οὔτε τῷ εἰδώλῳ σου λατρεύομεν οὔτε τῇ εἰκόνι σου τῇ χρυσῇ, ἣν ἔστησας, προσκυνοῦμεν.

kaì tóte phanerón soi éstai, hóti oúte tō̂i eidṓlōi sou latreúomen oúte tē̂i eikóni sou tē̂i chrysē̂i, hḕn éstēsas, proskynoûmen.

19
τότε Ναβουχοδονοσορ ἐπλήσθη θυμοῦ, καὶ ἡ μορϕὴ τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη, καὶ ἐπέταξε καῆναι τὴν κάμινον ἑπταπλασίως παρ’ ὃ ἔδει αὐτὴν καῆναι·

tóte Nabouchodonosor eplḗsthē thymoû, kaì hē morphḕ toû prosṓpou autoû ēlloiṓthē, kaì epétaxe kaē̂nai tḕn káminon heptaplasíōs par’ hò édei autḕn kaē̂nai:

20
καὶ ἄνδρας ἰσχυροτάτους τῶν ἐν τῇ δυνάμει ἐπέταξε συμποδίσαντας τὸν Σεδραχ, Μισαχ, Αβδεναγω ἐμβαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην.

kaì ándras ischyrotátous tō̂n en tē̂i dynámei epétaxe sympodísantas tòn Sedrach, Misach, Abdenagō embaleîn eis tḕn káminon toû pyròs tḕn kaioménēn.

21
τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι συνεποδίσθησαν ἔχοντες τὰ ὑποδήματα αὐτῶν καὶ τὰς τιάρας αὐτῶν ἐπὶ τῶν κεϕαλῶν αὐτῶν σὺν τῷ ἱματισμῷ αὐτῶν καὶ ἐβλήθησαν εἰς τὴν κάμινον.

tóte hoi ándres ekeînoi synepodísthēsan échontes tà hypodḗmata autō̂n kaì tàs tiáras autō̂n epì tō̂n kephalō̂n autō̂n sỳn tō̂i himatismō̂i autō̂n kaì eblḗthēsan eis tḕn káminon.

22
ἐπειδὴ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ἤπειγεν καὶ ἡ κάμινος ἐξεκαύθη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπταπλασίως, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ προχειρισθέντες συμποδίσαντες αὐτοὺς καὶ προσαγαγόντες τῇ καμίνῳ ἐνεβάλοσαν εἰς αὐτήν.

epeidḕ tò próstagma toû basiléōs ḗpeigen kaì hē káminos exekaúthē hypèr tò próteron heptaplasíōs, kaì hoi ándres hoi procheiristhéntes sympodísantes autoùs kaì prosagagóntes tē̂i kamínōi enebálosan eis autḗn.

23
τοὺς μὲν οὖν ἄνδρας τοὺς συμποδίσαντας τοὺς περὶ τὸν Αζαριαν ἐξελθοῦσα ἡ ϕλὸξ ἐκ τῆς καμίνου ἐνεπύρισε καὶ ἀπέκτεινεν, αὐτοὶ δὲ συνετηρήθησαν.

toùs mèn oûn ándras toùs sympodísantas toùs perì tòn Azarian exelthoûsa hē phlòx ek tē̂s kamínou enepýrise kaì apékteinen, autoì dè synetērḗthēsan.

24
Οὕτως οὖν προσηύξατο Ανανιας καὶ Αζαριας καὶ Μισαηλ καὶ ὕμνησαν τῷ κυρίῳ, ὅτε αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς προσέταξεν ἐμβληθῆναι εἰς τὴν κάμινον.

Hoútōs oûn prosēýxato Ananias kaì Azarias kaì Misaēl kaì hýmnēsan tō̂i kyríōi, hóte autoùs ho basileùs prosétaxen emblēthē̂nai eis tḕn káminon.

25
στὰς δὲ Αζαριας προσηύξατο οὕτως καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐξωμολογεῖτο τῷ κυρίῳ ἅμα τοῖς συνεταίροις αὐτοῦ ἐν μέσῳ τῷ πυρὶ ὑποκαιομένης τῆς καμίνου ὑπὸ τῶν Χαλδαίων σϕόδρα καὶ εἶπαν

stàs dè Azarias prosēýxato hoútōs kaì anoíxas tò stóma autoû exōmologeîto tō̂i kyríōi háma toîs synetaírois autoû en mésōi tō̂i pyrì hypokaioménēs tē̂s kamínou hypò tō̂n Chaldaíōn sphódra kaì eîpan

26
Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας,

Eulogētòs eî, kýrie ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n, kaì ainetòn kaì dedoxasménon tò ónomá sou eis toùs aiō̂nas,

27
ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι, καὶ πᾶσαι αἱ κρίσεις σου ἀληθιναί,

hóti díkaios eî epì pâsin, hoîs epoíēsas hēmîn, kaì pánta tà érga sou alēthiná, kaì hai hodoí sou eutheîai, kaì pâsai hai kríseis sou alēthinaí,

28
καὶ κρίματα ἀληθείας ἐποίησας κατὰ πάντα, ἃ ἐπήγαγες ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν σου τὴν ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ, διότι ἐν ἀληθείᾳ καὶ κρίσει ἐποίησας πάντα ταῦτα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν.

kaì krímata alētheías epoíēsas katà pánta, hà epḗgages hēmîn kaì epì tḕn pólin sou tḕn hagían tḕn tō̂n patérōn hēmō̂n Ierousalēm, dióti en alētheíāi kaì krísei epoíēsas pánta taûta dià tàs hamartías hēmō̂n.

29
ὅτι ἡμάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ καὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ νόμου σου οὐχ ὑπηκούσαμεν

hóti hēmártomen en pâsi kaì ēnomḗsamen apostē̂nai apò soû kaì exēmártomen en pâsi kaì tō̂n entolō̂n toû nómou sou ouch hypēkoúsamen

30
οὐδὲ συνετηρήσαμεν οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται.

oudè synetērḗsamen oudè epoiḗsamen kathṑs eneteílō hēmîn, hína eû hēmîn génētai.

31
καὶ νῦν πάντα, ὅσα ἡμῖν ἐπήγαγες, καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησας ἡμῖν, ἐν ἀληθινῇ κρίσει ἐποίησας

kaì nŷn pánta, hósa hēmîn epḗgages, kaì pánta, hósa epoíēsas hēmîn, en alēthinē̂i krísei epoíēsas

32
καὶ παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἡμῶν ἀνόμων καὶ ἐχθίστων ἀποστατῶν καὶ βασιλεῖ ἀδίκῳ καὶ πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.

kaì parédōkas hēmâs eis cheîras echthrō̂n hēmō̂n anómōn kaì echthístōn apostatō̂n kaì basileî adíkōi kaì ponērotátōi parà pâsan tḕn gē̂n.

33
καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ στόμα, αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐγενήθη τοῖς δούλοις σου καὶ τοῖς σεβομένοις σε.

kaì nŷn ouk éstin hēmîn anoîxai tò stóma, aischýnē kaì óneidos egenḗthē toîs doúlois sou kaì toîs seboménois se.

34
μὴ παραδῷς ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνομά σου καὶ μὴ διασκεδάσῃς σου τὴν διαθήκην

mḕ paradō̂is hēmâs eis télos dià tò ónomá sou kaì mḕ diaskedásēis sou tḕn diathḗkēn

35
καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀϕ’ ἡμῶν διὰ Αβρααμ τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ισαακ τὸν δοῦλόν σου καὶ Ισραηλ τὸν ἅγιόν σου,

kaì mḕ apostḗsēis tò éleós sou aph’ hēmō̂n dià Abraam tòn ēgapēménon hypò soû kaì dià Isaak tòn doûlón sou kaì Israēl tòn hágión sou,

36
ὡς ἐλάλησας πρὸς αὐτοὺς λέγων πληθῦναι τὸ σπέρμα αὐτῶν ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης.

hōs elálēsas pròs autoùs légōn plēthŷnai tò spérma autō̂n hōs tà ástra toû ouranoû kaì hōs tḕn ámmon tḕn parà tò cheîlos tē̂s thalássēs.

37
ὅτι, δέσποτα, ἐσμικρύνθημεν παρὰ πάντα τὰ ἔθνη καί ἐσμεν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν,

hóti, déspota, esmikrýnthēmen parà pánta tà éthnē kaí esmen tapeinoì en pásēi tē̂i gē̂i sḗmeron dià tàs hamartías hēmō̂n,

38
καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προϕήτης οὐδὲ ἡγούμενος οὐδὲ ὁλοκαύτωσις οὐδὲ θυσία οὐδὲ προσϕορὰ οὐδὲ θυμίαμα οὐδὲ τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιόν σου καὶ εὑρεῖν ἔλεος·

kaì ouk éstin en tō̂i kairō̂i toútōi árchōn kaì prophḗtēs oudè hēgoúmenos oudè holokaútōsis oudè thysía oudè prosphorà oudè thymíama oudè tópos toû karpō̂sai enṓpión sou kaì heureîn éleos:

39
ἀλλ’ ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ καὶ πνεύματι τεταπεινωμένῳ προσδεχθείημεν ὡς ἐν ὁλοκαυτώμασι κριῶν καὶ ταύρων καὶ ὡς ἐν μυριάσιν ἀρνῶν πιόνων·

all’ en psychē̂i syntetrimménēi kaì pneúmati tetapeinōménōi prosdechtheíēmen hōs en holokautṓmasi kriō̂n kaì taúrōn kaì hōs en myriásin arnō̂n piónōn:

40
οὕτω γενέσθω ἡμῶν ἡ θυσία ἐνώπιόν σου σήμερον καὶ ἐξιλάσαι ὄπισθέν σου, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰσχύνη τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ σοί, καὶ τελειώσαι ὄπισθέν σου.

hoútō genésthō hēmō̂n hē thysía enṓpión sou sḗmeron kaì exilásai ópisthén sou, hóti ouk éstin aischýnē toîs pepoithósin epì soí, kaì teleiṓsai ópisthén sou.

41
καὶ νῦν ἐξακολουθοῦμεν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ϕοβούμεθά σε καὶ ζητοῦμεν τὸ πρόσωπόν σου, μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς,

kaì nŷn exakolouthoûmen en hólēi kardíāi kaì phoboúmethá se kaì zētoûmen tò prósōpón sou, mḕ kataischýnēis hēmâs,

42
ἀλλὰ ποίησον μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου

allà poíēson meth’ hēmō̂n katà tḕn epieíkeián sou kaì katà tò plē̂thos toû eléous sou

43
καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς κατὰ τὰ θαυμάσιά σου καὶ δὸς δόξαν τῷ ὀνόματί σου, κύριε.

kaì exeloû hēmâs katà tà thaumásiá sou kaì dòs dóxan tō̂i onómatí sou, kýrie.

44
καὶ ἐντραπείησαν πάντες οἱ ἐνδεικνύμενοι τοῖς δούλοις σου κακὰ καὶ καταισχυνθείησαν ἀπὸ πάσης δυναστείας, καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν συντριβείη·

kaì entrapeíēsan pántes hoi endeiknýmenoi toîs doúlois sou kakà kaì kataischyntheíēsan apò pásēs dynasteías, kaì hē ischỳs autō̂n syntribeíē:

45
γνώτωσαν ὅτι σὺ εἶ μόνος κύριος ὁ θεὸς καὶ ἔνδοξος ἐϕ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην.

gnṓtōsan hóti sỳ eî mónos kýrios ho theòs kaì éndoxos eph’ hólēn tḕn oikouménēn.

46
Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμβάλλοντες αὐτοὺς ὑπηρέται τοῦ βασιλέως καίοντες τὴν κάμινον. καὶ ἡνίκα ἐνεβάλοσαν τοὺς τρεῖς εἰς ἅπαξ εἰς τὴν κάμινον, καὶ ἡ κάμινος ἦν διάπυρος κατὰ τὴν θερμασίαν αὐτῆς ἑπταπλασίως, καὶ ὅτε αὐτοὺς ἐνεβάλοσαν, οἱ μὲν ἐμβάλλοντες αὐτοὺς ἦσαν ὑπεράνω αὐτῶν, οἱ δὲ ὑπέκαιον ὑποκάτωθεν αὐτῶν νάϕθαν καὶ στιππύον καὶ πίσσαν καὶ κληματίδα.

Kaì ou diélipon hoi embállontes autoùs hypērétai toû basiléōs kaíontes tḕn káminon. kaì hēníka enebálosan toùs treîs eis hápax eis tḕn káminon, kaì hē káminos ē̂n diápyros katà tḕn thermasían autē̂s heptaplasíōs, kaì hóte autoùs enebálosan, hoi mèn embállontes autoùs ē̂san hyperánō autō̂n, hoi dè hypékaion hypokátōthen autō̂n náphthan kaì stippýon kaì píssan kaì klēmatída.

47
καὶ διεχεῖτο ἡ ϕλὸξ ἐπάνω τῆς καμίνου ἐπὶ πήχεις τεσσαράκοντα ἐννέα

kaì diecheîto hē phlòx epánō tē̂s kamínou epì pḗcheis tessarákonta ennéa

48
καὶ διεξώδευσε καὶ ἐνεπύρισεν οὓς εὗρε περὶ τὴν κάμινον τῶν Χαλδαίων.

kaì diexṓdeuse kaì enepýrisen hoùs heûre perì tḕn káminon tō̂n Chaldaíōn.

49
ἄγγελος δὲ κυρίου συγκατέβη ἅμα τοῖς περὶ τὸν Αζαριαν εἰς τὴν κάμινον καὶ ἐξετίναξε τὴν ϕλόγα τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς καμίνου

ángelos dè kyríou synkatébē háma toîs perì tòn Azarian eis tḕn káminon kaì exetínaxe tḕn phlóga toû pyròs ek tē̂s kamínou

50
καὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς καμίνου ὡσεὶ πνεῦμα δρόσου διασυρίζον, καὶ οὐχ ἥψατο αὐτῶν καθόλου τὸ πῦρ καὶ οὐκ ἐλύπησε καὶ οὐ παρηνώχλησεν αὐτούς.

kaì epoíēse tò méson tē̂s kamínou hōseì pneûma drósou diasyrízon, kaì ouch hḗpsato autō̂n kathólou tò pŷr kaì ouk elýpēse kaì ou parēnṓchlēsen autoús.

51
’Αναλαβόντες δὲ οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ὕμνουν καὶ ἐδόξαζον καὶ εὐλόγουν καὶ ἐξύψουν τὸν θεὸν ἐν τῇ καμίνῳ λέγοντες

’Analabóntes dè hoi treîs hōs ex henòs stómatos hýmnoun kaì edóxazon kaì eulógoun kaì exýpsoun tòn theòn en tē̂i kamínōi légontes

52
Εὐλογητὸς εἶ, κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸς καὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον καὶ ὑπεραινετὸν καὶ ὑπερυψωμένον εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Eulogētòs eî, kýrie ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n, kaì ainetòs kaì hyperypsoúmenos eis toùs aiō̂nas, kaì eulogēménon tò ónoma tē̂s dóxēs sou tò hágion kaì hyperainetòn kaì hyperypsōménon eis pántas toùs aiō̂nas.

53
εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας δόξης σου καὶ ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερένδοξος εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogēménos eî en tō̂i naō̂i tē̂s hagías dóxēs sou kaì hyperymnētòs kaì hyperéndoxos eis toùs aiō̂nas.

54
εὐλογητὸς εἶ ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας σου καὶ ὑμνητὸς καὶ ὑπερυψωμένος εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogētòs eî epì thrónou tē̂s basileías sou kaì hymnētòs kaì hyperypsōménos eis toùs aiō̂nas.

55
εὐλογητὸς εἶ, ὁ βλέπων ἀβύσσους καθήμενος ἐπὶ χερουβιμ, καὶ αἰνετὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogētòs eî, ho blépōn abýssous kathḗmenos epì cheroubim, kaì ainetòs kaì dedoxasménos eis toùs aiō̂nas.

56
εὐλογητὸς εἶ ἐν τῷ στερεώματι καὶ ὑμνητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogētòs eî en tō̂i stereṓmati kaì hymnētòs kaì dedoxasménos eis toùs aiō̂nas.

57
εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα τοῦ κυρίου, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pánta tà érga toû kyríou, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

58
εὐλογεῖτε, ἄγγελοι κυρίου, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, ángeloi kyríou, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

59
εὐλογεῖτε, οὐρανοί, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, ouranoí, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

60
εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ἐπάνω τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, hýdata pánta tà epánō toû ouranoû, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

61
εὐλογεῖτε, πᾶσαι αἱ δυνάμεις κυρίου, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pâsai hai dynámeis kyríou, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

62
εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, hḗlios kaì selḗnē, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

63
εὐλογεῖτε, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, ástra toû ouranoû, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

64
εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pâs ómbros kaì drósos, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

65
εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πνεύματα, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pánta tà pneúmata, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

66
εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pŷr kaì kaûma, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

67
εὐλογεῖτε, ῥῖγος καὶ ψῦχος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, rhîgos kaì psŷchos, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

68
εὐλογεῖτε, δρόσοι καὶ νιϕετοί, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, drósoi kaì niphetoí, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

69
εὐλογεῖτε, πάγοι καὶ ψῦχος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, págoi kaì psŷchos, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

70
εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, páchnai kaì chiónes, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

71
εὐλογεῖτε, νύκτες καὶ ἡμέραι, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, nýktes kaì hēmérai, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

72
εὐλογεῖτε, ϕῶς καὶ σκότος, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, phō̂s kaì skótos, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

73
εὐλογεῖτε, ἀστραπαὶ καὶ νεϕέλαι, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, astrapaì kaì nephélai, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

74
εὐλογείτω ἡ γῆ τὸν κύριον· ὑμνείτω καὶ ὑπερυψούτω αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeítō hē gē̂ tòn kýrion: hymneítō kaì hyperypsoútō autòn eis toùs aiō̂nas.

75
εὐλογεῖτε, ὄρη καὶ βουνοί, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, órē kaì bounoí, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

76
εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ϕυόμενα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pánta tà phyómena epì tē̂s gē̂s, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

77
εὐλογεῖτε, αἱ πηγαί, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, hai pēgaí, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

78
εὐλογεῖτε, θάλασσαι καὶ ποταμοί, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, thálassai kaì potamoí, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

79
εὐλογεῖτε, κήτη καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, kḗtē kaì pánta tà kinoúmena en toîs hýdasi, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

80
εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pánta tà peteinà toû ouranoû, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

81
εὐλογεῖτε, τετράποδα καὶ θηρία τῆς γῆς, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, tetrápoda kaì thēría tē̂s gē̂s, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

82
εὐλογεῖτε, οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, hoi hyioì tō̂n anthrṓpōn, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

83
εὐλογεῖτε, Ισραηλ, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, Israēl, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

84
εὐλογεῖτε, ἱερεῖς, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, hiereîs, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

85
εὐλογεῖτε, δοῦλοι, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, doûloi, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

86
εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ δικαίων, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, pneúmata kaì psychaì dikaíōn, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

87
εὐλογεῖτε, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ καρδίᾳ, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

eulogeîte, hósioi kaì tapeinoì kardíāi, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas.

88
εὐλογεῖτε, Ανανια, Αζαρια, Μισαηλ, τὸν κύριον· ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι ἐξείλετο ἡμᾶς ἐξ ᾅδου καὶ ἔσωσεν ἡμᾶς ἐκ χειρὸς θανάτου καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ μέσου καιομένης ϕλογὸς καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐλυτρώσατο ἡμᾶς.

eulogeîte, Anania, Azaria, Misaēl, tòn kýrion: hymneîte kaì hyperypsoûte autòn eis toùs aiō̂nas, hóti exeíleto hēmâs ex hā́idou kaì ésōsen hēmâs ek cheiròs thanátou kaì errýsato hēmâs ek mésou kaioménēs phlogòs kaì ek toû pyròs elytrṓsato hēmâs.

89
ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι χρηστός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

exomologeîsthe tō̂i kyríōi, hóti chrēstós, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû.

90
εὐλογεῖτε, πάντες οἱ σεβόμενοι τὸν θεὸν τῶν θεῶν· ὑμνεῖτε καὶ ἐξομολογεῖσθε, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων.

eulogeîte, pántes hoi sebómenoi tòn theòn tō̂n theō̂n: hymneîte kaì exomologeîsthe, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû kaì eis tòn aiō̂na tō̂n aiṓnōn.

91
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκοῦσαι τὸν βασιλέα ὑμνούντων αὐτῶν καὶ ἑστὼς ἐθεώρει αὐτοὺς ζῶντας, τότε Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς ἐθαύμασε καὶ ἀνέστη σπεύσας καὶ εἶπεν τοῖς ϕίλοις αὐτοῦ

Kaì egéneto en tō̂i akoûsai tòn basiléa hymnoúntōn autō̂n kaì hestṑs etheṓrei autoùs zō̂ntas, tóte Nabouchodonosor ho basileùs ethaúmase kaì anéstē speúsas kaì eîpen toîs phílois autoû

92
ἰδοὺ ἐγὼ ὁρῶ ἄνδρας τέσσαρας λελυμένους περιπατοῦντας ἐν τῷ πυρί καὶ φθορὰ οὐδεμία ἐγενήθη ἐν αὐτοῖς καὶ ἡ ὅρασις τοῦ τετάρτου ὁμοίωμα ἀγγέλου θεοῦ

idoù egṑ horō̂ ándras téssaras lelyménous peripatoûntas en tō̂i pyrí kaì phthorà oudemía egenḗthē en autoîs kaì hē hórasis toû tetártou homoíōma angélou theoû

93
καὶ προσελθὼν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν θύραν τῆς καμίνου τῆς καιομένης τῷ πυρὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς ἐξ ὀνόματος σεδραχ μισαχ αβδεναγω οἱ παῖδες τοῦ θεοῦ τῶν θεῶν τοῦ ὑψίστου ἐξέλθετε ἐκ τοῦ πυρός οὕτως οὖν ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες ἐκ μέσου τοῦ πυρός

kaì proselthṑn ho basileùs pròs tḕn thýran tē̂s kamínou tē̂s kaioménēs tō̂i pyrì ekálesen autoùs ex onómatos sedrach misach abdenagō hoi paîdes toû theoû tō̂n theō̂n toû hypsístou exélthete ek toû pyrós hoútōs oûn exē̂lthon hoi ándres ek mésou toû pyrós

94
καὶ συνήχθησαν οἱ ὕπατοι τοπάρχαι καὶ ἀρχιπατριῶται καὶ οἱ φίλοι τοῦ βασιλέως καὶ ἐθεώρουν τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ὅτι οὐχ ἥψατο τὸ πῦρ τοῦ σώματος αὐτῶν καὶ αἱ τρίχες αὐτῶν οὐ κατεκάησαν καὶ τὰ σαράβαρα αὐτῶν οὐκ ἠλλοιώθησαν οὐδὲ ὀσμὴ τοῦ πυρὸς ἦν ἐν αὐτοῖς

kaì synḗchthēsan hoi hýpatoi topárchai kaì archipatriō̂tai kaì hoi phíloi toû basiléōs kaì etheṓroun toùs anthrṓpous ekeínous hóti ouch hḗpsato tò pŷr toû sṓmatos autō̂n kaì hai tríches autō̂n ou katekáēsan kaì tà sarábara autō̂n ouk ēlloiṓthēsan oudè osmḕ toû pyròs ē̂n en autoîs

95
ὑπολαβὼν δὲ ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ σεδραχ μισαχ αβδεναγω ὃς ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἔσωσε τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐλπίσαντας ἐπ' αὐτόν τὴν γὰρ προσταγὴν τοῦ βασιλέως ἠθέτησαν καὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν εἰς ἐμπυρισμόν ἵνα μὴ λατρεύσωσι μηδὲ προσκυνήσωσι θεῷ ἑτέρῳ ἀλλ' ἢ τῷ θεῷ αὐτῶν

hypolabṑn dè nabouchodonosor ho basileùs eîpen eulogētòs kýrios ho theòs toû sedrach misach abdenagō hòs apésteile tòn ángelon autoû kaì ésōse toùs paîdas autoû toùs elpísantas ep' autón tḕn gàr prostagḕn toû basiléōs ēthétēsan kaì parédōkan tà sṓmata autō̂n eis empyrismón hína mḕ latreúsōsi mēdè proskynḗsōsi theō̂i hetérōi all' ḕ tō̂i theō̂i autō̂n

96
καὶ νῦν ἐγὼ κρίνω ἵνα πᾶν ἔθνος καὶ πᾶσαι φυλαὶ καὶ πᾶσαι γλῶσσαι ὃς ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸν κύριον τὸν θεὸν σεδραχ μισαχ αβδεναγω διαμελισθήσεται καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ δημευθήσεται διότι οὐκ ἔστιν θεὸς ἕτερος ὃς δυνήσεται ἐξελέσθαι οὕτως

kaì nŷn egṑ krínō hína pân éthnos kaì pâsai phylaì kaì pâsai glō̂ssai hòs àn blasphēmḗsēi eis tòn kýrion tòn theòn sedrach misach abdenagō diamelisthḗsetai kaì hē oikía autoû dēmeuthḗsetai dióti ouk éstin theòs héteros hòs dynḗsetai exelésthai hoútōs

97
οὕτως οὖν ὁ βασιλεὺς τῷ σεδραχ μισαχ αβδεναγω ἐξουσίαν δοὺς ἐφ' ὅλης τῆς χώρας κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας

hoútōs oûn ho basileùs tō̂i sedrach misach abdenagō exousían doùs eph' hólēs tē̂s chṓras katéstēsen autoùs árchontas