Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
0
βαλτασαρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ἐν ἡμέρᾳ ἐγκαινισμοῦ τῶν βασιλείων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ ἐκάλεσεν ἄνδρας δισχιλίους ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ βαλτασαρ ἀνυψούμενος ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ καυχώμενος ἐπῄνεσε πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τοὺς χωνευτοὺς καὶ γλυπτοὺς ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ καὶ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ οὐκ ἔδωκεν αἴνεσιν ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐξῆλθον δάκτυλοι ὡσεὶ ἀνθρώπου καὶ ἐπέγραψαν ἐπὶ τοῦ τοίχου οἴκου αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ κονιάματος κατέναντι τοῦ λύχνους μανη φαρες θεκελ ἔστι δὲ ἡ ἑρμηνεία αὐτῶν μανη ἠρίθμηται φαρες ἐξῆρται θεκελ ἕσταται

baltasar ho basileùs epoíēse dochḕn megálēn en hēmérāi enkainismoû tō̂n basileíōn autoû kaì apò tō̂n megistánōn autoû ekálesen ándras dischilíous en tē̂i hēmérāi ekeínēi baltasar anypsoúmenos apò toû oínou kaì kauchṓmenos epḗinese pántas toùs theoùs tō̂n ethnō̂n toùs chōneutoùs kaì glyptoùs en tō̂i tópōi autoû kaì tō̂i theō̂i tō̂i hypsístōi ouk édōken aínesin en autē̂i tē̂i nyktì exē̂lthon dáktyloi hōseì anthrṓpou kaì epégrapsan epì toû toíchou oíkou autoû epì toû koniámatos katénanti toû lýchnous manē phares thekel ésti dè hē hermēneía autō̂n manē ēríthmētai phares exē̂rtai thekel héstatai

1
Βαλτασαρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν ἑστιατορίαν μεγάλην τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ καὶ ἔπινεν οἶνον.

Baltasar ho basileùs epoíēsen hestiatorían megálēn toîs hetaírois autoû kaì épinen oînon.

2
καὶ ἀνυψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ εἶπεν ἐνέγκαι τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ, ἃ ἤνεγκε Ναβουχοδονοσορ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀπὸ Ιερουσαλημ, καὶ οἰνοχοῆσαι ἐν αὐτοῖς τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ.

kaì anypsṓthē hē kardía autoû, kaì eîpen enénkai tà skeúē tà chrysâ kaì tà argyrâ toû oíkou toû theoû, hà ḗnenke Nabouchodonosor ho patḕr autoû apò Ierousalēm, kaì oinochoē̂sai en autoîs toîs hetaírois autoû.

3
καὶ ἠνέχθη, καὶ ἔπινον ἐν αὐτοῖς

kaì ēnéchthē, kaì épinon en autoîs

4
καὶ ηὐλόγουν τὰ εἴδωλα τὰ χειροποίητα αὐτῶν, καὶ τὸν θεὸν τοῦ αἰῶνος οὐκ εὐλόγησαν τὸν ἔχοντα τὴν ἐξουσίαν τοῦ πνεύματος αὐτῶν.

kaì ēylógoun tà eídōla tà cheiropoíēta autō̂n, kaì tòn theòn toû aiō̂nos ouk eulógēsan tòn échonta tḕn exousían toû pneúmatos autō̂n.

5
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἐξῆλθον δάκτυλοι ὡσεὶ χειρὸς ἀνθρώπου καὶ ἔγραψαν ἐπὶ τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ κονιάματος κατέναντι τοῦ ϕωτὸς ἔναντι τοῦ βασιλέως Βαλτασαρ, καὶ εἶδε χεῖρα γράϕουσαν.

en autē̂i tē̂i hṓrāi ekeínēi exē̂lthon dáktyloi hōseì cheiròs anthrṓpou kaì égrapsan epì toû toíchou toû oíkou autoû epì toû koniámatos katénanti toû phōtòs énanti toû basiléōs Baltasar, kaì eîde cheîra gráphousan.

6
καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἠλλοιώθη, καὶ ϕόβοι καὶ ὑπόνοιαι αὐτὸν κατέσπευδον. ἔσπευσεν οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐξανέστη καὶ ἑώρα τὴν γραϕὴν ἐκείνην, καὶ οἱ συνεταῖροι κύκλῳ αὐτοῦ ἐκαυχῶντο.

kaì hē hórasis autoû ēlloiṓthē, kaì phóboi kaì hypónoiai autòn katéspeudon. éspeusen oûn ho basileùs kaì exanéstē kaì heṓra tḕn graphḕn ekeínēn, kaì hoi synetaîroi kýklōi autoû ekauchō̂nto.

7
καὶ ὁ βασιλεὺς ἐϕώνησε ϕωνῇ μεγάλῃ καλέσαι τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ ϕαρμακοὺς καὶ Χαλδαίους καὶ γαζαρηνοὺς ἀπαγγεῖλαι τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς. καὶ εἰσεπορεύοντο ἐπὶ θεωρίαν ἰδεῖν τὴν γραϕήν, καὶ τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς οὐκ ἐδύναντο συγκρῖναι τῷ βασιλεῖ. τότε ὁ βασιλεὺς ἐξέθηκε πρόσταγμα λέγων Πᾶς ἀνήρ, ὃς ἂν ὑποδείξῃ τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς, στολιεῖ αὐτὸν πορϕύραν καὶ μανιάκην χρυσοῦν περιθήσει αὐτῷ, καὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐξουσία τοῦ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας.

kaì ho basileùs ephṓnēse phōnē̂i megálēi kalésai toùs epaoidoùs kaì pharmakoùs kaì Chaldaíous kaì gazarēnoùs apangeîlai tò sýnkrima tē̂s graphē̂s. kaì eiseporeúonto epì theōrían ideîn tḕn graphḗn, kaì tò sýnkrima tē̂s graphē̂s ouk edýnanto synkrînai tō̂i basileî. tóte ho basileùs exéthēke próstagma légōn Pâs anḗr, hòs àn hypodeíxēi tò sýnkrima tē̂s graphē̂s, stolieî autòn porphýran kaì maniákēn chrysoûn perithḗsei autō̂i, kaì dothḗsetai autō̂i exousía toû trítou mérous tē̂s basileías.

8
καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοὶ καὶ ϕαρμακοὶ καὶ γαζαρηνοί, καὶ οὐκ ἠδύνατο οὐδεὶς τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς ἀπαγγεῖλαι.

kaì eiseporeúonto hoi epaoidoì kaì pharmakoì kaì gazarēnoí, kaì ouk ēdýnato oudeìs tò sýnkrima tē̂s graphē̂s apangeîlai.

9
τότε ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσε τὴν βασίλισσαν περὶ τοῦ σημείου καὶ ὑπέδειξεν αὐτῇ, ὡς μέγα ἐστί, καὶ ὅτι πᾶς ἄνθρωπος οὐ δύναται ἀπαγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς.

tóte ho basileùs ekálese tḕn basílissan perì toû sēmeíou kaì hypédeixen autē̂i, hōs méga estí, kaì hóti pâs ánthrōpos ou dýnatai apangeîlai tō̂i basileî tò sýnkrima tē̂s graphē̂s.

10
τότε ἡ βασίλισσα ἐμνήσθη πρὸς αὐτὸν περὶ τοῦ Δανιηλ, ὃς ἦν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας,

tóte hē basílissa emnḗsthē pròs autòn perì toû Daniēl, hòs ē̂n ek tē̂s aichmalōsías tē̂s Ioudaías,

11
καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ ‘Ο ἄνθρωπος ἐπιστήμων ἦν καὶ σοϕὸς καὶ ὑπερέχων πάντας τοὺς σοϕοὺς Βαβυλῶνος,

kaì eîpe tō̂i basileî ‘O ánthrōpos epistḗmōn ē̂n kaì sophòs kaì hyperéchōn pántas toùs sophoùs Babylō̂nos,

12
καὶ πνεῦμα ἅγιον ἐν αὐτῷ ἐστι, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πατρός σου τοῦ βασιλέως συγκρίματα ὑπέρογκα ὑπέδειξε Ναβουχοδονοσορ τῷ πατρί σου.

kaì pneûma hágion en autō̂i esti, kaì en taîs hēmérais toû patrós sou toû basiléōs synkrímata hypéronka hypédeixe Nabouchodonosor tō̂i patrí sou.

13
τότε Δανιηλ εἰσήχθη πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτῷ

tóte Daniēl eisḗchthē pròs tòn basiléa, kaì apokritheìs ho basileùs eîpen autō̂i

16
῏Ω Δανιηλ, δύνῃ μοι ὑποδεῖξαι τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς; καὶ στολιῶ σε πορϕύραν καὶ μανιάκην χρυσοῦν περιθήσω σοι, καὶ ἕξεις ἐξουσίαν τοῦ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας μου.

᾿̂Ō Daniēl, dýnēi moi hypodeîxai tò sýnkrima tē̂s graphē̂s? kaì stoliō̂ se porphýran kaì maniákēn chrysoûn perithḗsō soi, kaì héxeis exousían toû trítou mérous tē̂s basileías mou.

17
τότε Δανιηλ ἔστη κατέναντι τῆς γραϕῆς καὶ ἀνέγνω καὶ οὕτως ἀπεκρίθη τῷ βασιλεῖ Αὕτη ἡ γραϕή ’Ηρίθμηται, κατελογίσθη, ἐξῆρται· καὶ ἔστη ἡ γράψασα χείρ. καὶ αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτῶν.

tóte Daniēl éstē katénanti tē̂s graphē̂s kaì anégnō kaì hoútōs apekríthē tō̂i basileî Haútē hē graphḗ ’Ēríthmētai, katelogísthē, exē̂rtai: kaì éstē hē grápsasa cheír. kaì haútē hē sýnkrisis autō̂n.

23
βασιλεῦ, σὺ ἐποιήσω ἑστιατορίαν τοῖς ϕίλοις σου καὶ ἔπινες οἶνον, καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἠνέχθη σοι, καὶ ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς σὺ καὶ οἱ μεγιστᾶνές σου καὶ ᾐνέσατε πάντα τὰ εἴδωλα τὰ χειροποίητα τῶν ἀνθρώπων· καὶ τῷ θεῷ τῷ ζῶντι οὐκ εὐλογήσατε, καὶ τὸ πνεῦμά σου ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ τὸ βασίλειόν σου αὐτὸς ἔδωκέ σοι, καὶ οὐκ εὐλόγησας αὐτὸν οὐδὲ ᾔνεσας αὐτῷ.

basileû, sỳ epoiḗsō hestiatorían toîs phílois sou kaì épines oînon, kaì tà skeúē toû oíkou toû theoû toû zō̂ntos ēnéchthē soi, kaì epínete en autoîs sỳ kaì hoi megistânés sou kaì ēinésate pánta tà eídōla tà cheiropoíēta tō̂n anthrṓpōn: kaì tō̂i theō̂i tō̂i zō̂nti ouk eulogḗsate, kaì tò pneûmá sou en tē̂i cheirì autoû, kaì tò basíleión sou autòs édōké soi, kaì ouk eulógēsas autòn oudè ḗinesas autō̂i.

26
τοῦτο τὸ σύγκριμα τῆς γραϕῆς·

toûto tò sýnkrima tē̂s graphē̂s:

27
ἠρίθμηται ὁ χρόνος σου τῆς βασιλείας, ἀπολήγει ἡ βασιλεία σου,

ēríthmētai ho chrónos sou tē̂s basileías, apolḗgei hē basileía sou,

28
συντέτμηται καὶ συντετέλεσται ἡ βασιλεία σου, τοῖς Μήδοις καὶ τοῖς Πέρσαις δίδοται.

syntétmētai kaì syntetélestai hē basileía sou, toîs Mḗdois kaì toîs Pérsais dídotai.

29
τότε Βαλτασαρ ὁ βασιλεὺς ἐνέδυσε τὸν Δανιηλ πορϕύραν καὶ μανιάκην χρυσοῦν περιέθηκεν αὐτῷ καὶ ἔδωκεν ἐξουσίαν αὐτῷ τοῦ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας αὐτοῦ.

tóte Baltasar ho basileùs enédyse tòn Daniēl porphýran kaì maniákēn chrysoûn periéthēken autō̂i kaì édōken exousían autō̂i toû trítou mérous tē̂s basileías autoû.

30
καὶ τὸ σύγκριμα ἐπῆλθε Βαλτασαρ τῷ βασιλεῖ, καὶ τὸ βασίλειον ἐξῆρται ἀπὸ τῶν Χαλδαίων καὶ ἐδόθη τοῖς Μήδοις καὶ τοῖς Πέρσαις.

kaì tò sýnkrima epē̂lthe Baltasar tō̂i basileî, kaì tò basíleion exē̂rtai apò tō̂n Chaldaíōn kaì edóthē toîs Mḗdois kaì toîs Pérsais.