Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Daniel 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ετους τρίτου βασιλεύοντος Βαλτασαρ ὅρασις, ἣν εἶδον ἐγὼ Δανιηλ μετὰ τὸ ἰδεῖν με τὴν πρώτην.

῎Etous trítou basileúontos Baltasar hórasis, hḕn eîdon egṑ Daniēl metà tò ideîn me tḕn prṓtēn.

2
καὶ εἶδον ἐν τῷ ὁράματι τοῦ ἐνυπνίου μου ἐμοῦ ὄντος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἥτις ἐστὶν ἐν ’Ελυμαΐδι χώρᾳ, ἔτι ὄντος μου πρὸς τῇ πύλῃ Αιλαμ

kaì eîdon en tō̂i horámati toû enypníou mou emoû óntos en Soúsois tē̂i pólei, hḗtis estìn en ’Elymaḯdi chṓrāi, éti óntos mou pròs tē̂i pýlēi Ailam

3
ἀναβλέψας εἶδον κριὸν ἕνα μέγαν ἑστῶτα ἀπέναντι τῆς πύλης, καὶ εἶχε κέρατα, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλότερον ἀνέβαινε.

anablépsas eîdon kriòn héna mégan hestō̂ta apénanti tē̂s pýlēs, kaì eîche kérata, kaì tò hèn hypsēlóteron toû hetérou, kaì tò hypsēlóteron anébaine.

4
μετὰ δὲ ταῦτα εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν, καὶ πάντα τὰ θηρία οὐκ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐποίει ὡς ἤθελε καὶ ὑψώθη.

metà dè taûta eîdon tòn kriòn keratízonta pròs anatolàs kaì pròs borrân kaì pròs dysmàs kaì mesēmbrían, kaì pánta tà thēría ouk éstēsan enṓpion autoû, kaì ouk ē̂n ho rhyómenos ek tō̂n cheirō̂n autoû, kaì epoíei hōs ḗthele kaì hypsṓthē.

5
καὶ ἐγὼ διενοούμην καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καὶ οὐχ ἥπτετο τῆς γῆς, καὶ ἦν τοῦ τράγου κέρας ἓν ἀνὰ μέσον τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ.

kaì egṑ dienooúmēn kaì idoù trágos aigō̂n ḗrcheto apò dysmō̂n epì prosṓpou tē̂s gē̂s kaì ouch hḗpteto tē̂s gē̂s, kaì ē̂n toû trágou kéras hèn anà méson tō̂n ophthalmō̂n autoû.

6
καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν κριὸν τὸν τὰ κέρατα ἔχοντα, ὃν εἶδον ἑστῶτα πρὸς τῇ πύλῃ, καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν θυμῷ ὀργῆς.

kaì ē̂lthen epì tòn kriòn tòn tà kérata échonta, hòn eîdon hestō̂ta pròs tē̂i pýlēi, kaì édrame pròs autòn en thymō̂i orgē̂s.

7
καὶ εἶδον αὐτὸν προσάγοντα πρὸς τὸν κριόν, καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπάταξε καὶ συνέτριψε τὰ δύο κέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκέτι ἦν ἰσχὺς ἐν τῷ κριῷ στῆναι κατέναντι τοῦ τράγου· καὶ ἐσπάραξεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνέτριψεν αὐτόν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος τὸν κριὸν ἀπὸ τοῦ τράγου.

kaì eîdon autòn proságonta pròs tòn krión, kaì ethymṓthē ep’ autòn kaì epátaxe kaì synétripse tà dýo kérata autoû, kaì oukéti ē̂n ischỳs en tō̂i kriō̂i stē̂nai katénanti toû trágou: kaì espáraxen autòn epì tḕn gē̂n kaì synétripsen autón, kaì ouk ē̂n ho rhyómenos tòn kriòn apò toû trágou.

8
καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν κατίσχυσε σϕόδρα, καὶ ὅτε κατίσχυσε, συνετρίβη αὐτοῦ τὸ κέρας τὸ μέγα, καὶ ἀνέβη ἕτερα τέσσαρα κέρατα κατόπισθεν αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ.

kaì ho trágos tō̂n aigō̂n katíschyse sphódra, kaì hóte katíschyse, synetríbē autoû tò kéras tò méga, kaì anébē hétera téssara kérata katópisthen autoû eis toùs téssaras anémous toû ouranoû.

9
καὶ ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀνεϕύη κέρας ἰσχυρὸν ἓν καὶ κατίσχυσε καὶ ἐπάταξεν ἐπὶ μεσημβρίαν καὶ ἐπ’ ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ βορρᾶν·

kaì ex henòs autō̂n anephýē kéras ischyròn hèn kaì katíschyse kaì epátaxen epì mesēmbrían kaì ep’ anatolàs kaì epì borrân:

10
καὶ ὑψώθη ἕως τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐρράχθη ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῶν ἀστέρων καὶ ἀπὸ αὐτῶν κατεπατήθη,

kaì hypsṓthē héōs tō̂n astérōn toû ouranoû, kaì erráchthē epì tḕn gē̂n apò tō̂n astérōn kaì apò autō̂n katepatḗthē,

11
ἕως ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν τὰ ὄρη τὰ ἀπ’ αἰῶνος ἐρράχθη, καὶ ἐξήρθη ὁ τόπος αὐτῶν καὶ θυσία, καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εὐωδώθη καὶ ἐγενήθη, καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται·

héōs ho archistrátēgos rhýsetai tḕn aichmalōsían, kaì di’ autòn tà órē tà ap’ aiō̂nos erráchthē, kaì exḗrthē ho tópos autō̂n kaì thysía, kaì éthēken autḕn héōs chamaì epì tḕn gē̂n kaì euōdṓthē kaì egenḗthē, kaì tò hágion erēmōthḗsetai:

12
καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι, καὶ ἐρρίϕη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἐποίησε καὶ εὐωδώθη.

kaì egenḗthēsan epì tē̂i thysíāi hai hamartíai, kaì erríphē chamaì hē dikaiosýnē, kaì epoíēse kaì euōdṓthē.

13
καὶ ἤκουον ἑτέρου ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν ὁ ἕτερος τῷ ϕελμουνι τῷ λαλοῦντι ῞Εως τίνος τὸ ὅραμα στήσεται καὶ ἡ θυσία ἡ ἀρθεῖσα καὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ δοθεῖσα, καὶ τὰ ἅγια ἐρημωθήσεται εἰς καταπάτημα;

kaì ḗkouon hetérou hagíou laloûntos, kaì eîpen ho héteros tō̂i phelmouni tō̂i laloûnti ῞Eōs tínos tò hórama stḗsetai kaì hē thysía hē artheîsa kaì hē hamartía erēmṓseōs hē dotheîsa, kaì tà hágia erēmōthḗsetai eis katapátēma?

14
καὶ εἶπεν αὐτῷ ῞Εως ἑσπέρας καὶ πρωὶ ἡμέραι δισχίλιαι τριακόσιαι, καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον.

kaì eîpen autō̂i ῞Eōs hespéras kaì prōì hēmérai dischíliai triakósiai, kaì katharisthḗsetai tò hágion.

15
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ θεωρεῖν με, ἐγὼ Δανιηλ, τὸ ὅραμα ἐζήτουν διανοηθῆναι, καὶ ἰδοὺ ἔστη κατεναντίον μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου.

kaì egéneto en tō̂i theōreîn me, egṑ Daniēl, tò hórama ezḗtoun dianoēthē̂nai, kaì idoù éstē katenantíon mou hōs hórasis anthrṓpou.

16
καὶ ἤκουσα ϕωνὴν ἀνθρώπου ἀνὰ μέσον τοῦ Ουλαι, καὶ ἐκάλεσε καὶ εἶπεν Γαβριηλ, συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν. καὶ ἀναβοήσας εἶπεν ὁ ἄνθρωπος ’Επὶ τὸ πρόσταγμα ἐκεῖνο ἡ ὅρασις.

kaì ḗkousa phōnḕn anthrṓpou anà méson toû Oulai, kaì ekálese kaì eîpen Gabriēl, synétison ekeînon tḕn hórasin. kaì anaboḗsas eîpen ho ánthrōpos ’Epì tò próstagma ekeîno hē hórasis.

17
καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἐχόμενός μου τῆς στάσεως, καὶ ἐν τῷ ἔρχεσθαι αὐτὸν ἐθορυβήθην καὶ ἔπεσα ἐπὶ πρόσωπόν μου, καὶ εἶπέν μοι Διανοήθητι, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς ὥραν καιροῦ τοῦτο τὸ ὅραμα.

kaì ē̂lthe kaì éstē echómenós mou tē̂s stáseōs, kaì en tō̂i érchesthai autòn ethorybḗthēn kaì épesa epì prósōpón mou, kaì eîpén moi Dianoḗthēti, hyiè anthrṓpou, éti gàr eis hṓran kairoû toûto tò hórama.

18
καὶ λαλοῦντος αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἐκοιμήθην ἐπὶ πρόσωπον χαμαί, καὶ ἁψάμενός μου ἤγειρέ με ἐπὶ τοῦ τόπου

kaì laloûntos autoû met’ emoû ekoimḗthēn epì prósōpon chamaí, kaì hapsámenós mou ḗgeiré me epì toû tópou

19
καὶ εἶπέ μοι ’Ιδοὺ ἐγὼ ἀπαγγέλλω σοι ἃ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου· ἔτι γὰρ εἰς ὥρας καιροῦ συντελείας μενεῖ.

kaì eîpé moi ’Idoù egṑ apangéllō soi hà éstai ep’ eschátou tē̂s orgē̂s toîs hyioîs toû laoû sou: éti gàr eis hṓras kairoû synteleías meneî.

20
τὸν κριὸν ὃν εἶδες τὸν ἔχοντα τὰ κέρατα, βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν ἐστι.

tòn kriòn hòn eîdes tòn échonta tà kérata, basileùs Mḗdōn kaì Persō̂n esti.

21
καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς τῶν ‘Ελλήνων ἐστί· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα τὸ ἀνὰ μέσον τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος.

kaì ho trágos tō̂n aigō̂n basileùs tō̂n ‘Ellḗnōn estí: kaì tò kéras tò méga tò anà méson tō̂n ophthalmō̂n autoû, autòs ho basileùs ho prō̂tos.

22
καὶ τὰ συντριβέντα καὶ ἀναβάντα ὀπίσω αὐτοῦ τέσσαρα κέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται οὐ κατὰ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ.

kaì tà syntribénta kaì anabánta opísō autoû téssara kérata, téssares basileîs toû éthnous autoû anastḗsontai ou katà tḕn ischỳn autoû.

23
καὶ ἐπ’ ἐσχάτου τῆς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ διανοούμενος αἰνίγματα.

kaì ep’ eschátou tē̂s basileías autō̂n, plērouménōn tō̂n hamartiō̂n autō̂n, anastḗsetai basileùs anaidḕs prosṓpōi dianooúmenos ainígmata.

24
καὶ στερεωθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ θαυμαστῶς ϕθερεῖ καὶ εὐοδωθήσεται καὶ ποιήσει καὶ ϕθερεῖ δυνάστας καὶ δῆμον ἁγίων.

kaì stereōthḗsetai hē ischỳs autoû kaì ouk en tē̂i ischýi autoû, kaì thaumastō̂s phthereî kaì euodōthḗsetai kaì poiḗsei kaì phthereî dynástas kaì dē̂mon hagíōn.

25
καὶ ἐπὶ τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεται τὸ ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ὑψωθήσεται, καὶ δόλῳ ἀϕανιεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀνδρῶν στήσεται καὶ ποιήσει συναγωγὴν χειρὸς καὶ ἀποδώσεται.

kaì epì toùs hagíous tò dianóēma autoû, kaì euodōthḗsetai tò pseûdos en taîs chersìn autoû, kaì hē kardía autoû hypsōthḗsetai, kaì dólōi aphanieî polloùs kaì epì apōleías andrō̂n stḗsetai kaì poiḗsei synagōgḕn cheiròs kaì apodṓsetai.

26
τὸ ὅραμα τὸ ἑσπέρας καὶ πρωὶ ηὑρέθη ἐπ’ ἀληθείας· καὶ νῦν πεϕραγμένον τὸ ὅραμα, ἔτι γὰρ εἰς ἡμέρας πολλάς.

tò hórama tò hespéras kaì prōì hēyréthē ep’ alētheías: kaì nŷn pephragménon tò hórama, éti gàr eis hēméras pollás.

27
ἐγὼ Δανιηλ ἀσθενήσας ἡμέρας πολλὰς καὶ ἀναστὰς ἐπραγματευόμην πάλιν βασιλικά. καὶ ἐξελυόμην ἐπὶ τῷ ὁράματι, καὶ οὐδεὶς ἦν ὁ διανοούμενος.

egṑ Daniēl asthenḗsas hēméras pollàs kaì anastàs epragmateuómēn pálin basiliká. kaì exelyómēn epì tō̂i horámati, kaì oudeìs ē̂n ho dianooúmenos.