Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ετους πρώτου ἐπὶ Δαρείου τοῦ Ξέρξου ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς Μηδικῆς, οἳ ἐβασίλευσαν ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν Χαλδαίων,

῎Etous prṓtou epì Dareíou toû Xérxou apò tē̂s geneâs tē̂s Mēdikē̂s, hoì ebasíleusan epì tḕn basileían tō̂n Chaldaíōn,

2
τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐγὼ Δανιηλ διενοήθην ἐν ταῖς βίβλοις τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐτῶν, ὅτε ἐγένετο πρόσταγμα τῇ γῇ ἐπὶ Ιερεμιαν τὸν προϕήτην ἐγεῖραι εἰς ἀναπλήρωσιν ὀνειδισμοῦ Ιερουσαλημ, ἑβδομήκοντα ἔτη.

tō̂i prṓtōi étei tē̂s basileías autoû egṑ Daniēl dienoḗthēn en taîs bíblois tòn arithmòn tō̂n etō̂n, hóte egéneto próstagma tē̂i gē̂i epì Ieremian tòn prophḗtēn egeîrai eis anaplḗrōsin oneidismoû Ierousalēm, hebdomḗkonta étē.

3
καὶ ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν εὑρεῖν προσευχὴν καὶ ἔλεος ἐν νηστείαις καὶ σάκκῳ καὶ σποδῷ.

kaì édōka tò prósōpón mou epì kýrion tòn theòn heureîn proseuchḕn kaì éleos en nēsteíais kaì sákkōi kaì spodō̂i.

4
καὶ προσηυξάμην πρὸς κύριον τὸν θεὸν καὶ ἐξωμολογησάμην καὶ εἶπα ’Ιδού, κύριε, σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ὁ ἰσχυρὸς καὶ ὁ ϕοβερὸς τηρῶν τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσί σε καὶ τοῖς ϕυλάσσουσι τὰ προστάγματά σου,

kaì prosēyxámēn pròs kýrion tòn theòn kaì exōmologēsámēn kaì eîpa ’Idoú, kýrie, sỳ eî ho theòs ho mégas kaì ho ischyròs kaì ho phoberòs tērō̂n tḕn diathḗkēn kaì tò éleos toîs agapō̂sí se kaì toîs phylássousi tà prostágmatá sou,

5
ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠσεβήσαμεν καὶ ἀπέστημεν καὶ παρέβημεν τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ κρίματά σου

hēmártomen, ēdikḗsamen, ēsebḗsamen kaì apéstēmen kaì parébēmen tàs entolás sou kaì tà krímatá sou

6
καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῶν παίδων σου τῶν προϕητῶν, ἃ ἐλάλησαν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ δυνάστας ἡμῶν καὶ πατέρας ἡμῶν καὶ παντὶ ἔθνει ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì ouk ēkoúsamen tō̂n paídōn sou tō̂n prophētō̂n, hà elálēsan epì tō̂i onómatí sou epì toùs basileîs hēmō̂n kaì dynástas hēmō̂n kaì patéras hēmō̂n kaì pantì éthnei epì tē̂s gē̂s.

7
σοί, κύριε, ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνθρώποις Ιουδα καὶ καθημένοις ἐν Ιερουσαλημ καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ισραηλ τῷ ἔγγιστα καὶ τῷ ἀπωτέρω ἐν πάσαις ταῖς χώραις, εἰς ἃς διεσκόρπισας αὐτοὺς ἐκεῖ ἐν τῇ πλημμελείᾳ, ᾗ ἐπλημμέλησαν ἐναντίον σου.

soí, kýrie, hē dikaiosýnē, kaì hēmîn hē aischýnē toû prosṓpou katà tḕn hēméran taútēn, anthrṓpois Iouda kaì kathēménois en Ierousalēm kaì pantì tō̂i laō̂i Israēl tō̂i éngista kaì tō̂i apōtérō en pásais taîs chṓrais, eis hàs dieskórpisas autoùs ekeî en tē̂i plēmmeleíāi, hē̂i eplēmmélēsan enantíon sou.

8
δέσποτα, ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου καὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ δυνάσταις καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομέν σοι.

déspota, hēmîn hē aischýnē toû prosṓpou kaì toîs basileûsin hēmō̂n kaì dynástais kaì toîs patrásin hēmō̂n, hóti hēmártomén soi.

9
τῷ κυρίῳ ἡ δικαιοσύνη καὶ τὸ ἔλεος, ὅτι ἀπέστημεν ἀπὸ σοῦ

tō̂i kyríōi hē dikaiosýnē kaì tò éleos, hóti apéstēmen apò soû

10
καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς ϕωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν κατακολουθῆσαι τῷ νόμῳ σου, ᾧ ἔδωκας ἐνώπιον Μωσῆ καὶ ἡμῶν διὰ τῶν παίδων σου τῶν προϕητῶν.

kaì ouk ēkoúsamen tē̂s phōnē̂s kyríou toû theoû hēmō̂n katakolouthē̂sai tō̂i nómōi sou, hō̂i édōkas enṓpion Mōsē̂ kaì hēmō̂n dià tō̂n paídōn sou tō̂n prophētō̂n.

11
καὶ πᾶς Ισραηλ ἐγκατέλιπε τὸν νόμον σου καὶ ἀπέστησαν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι τῆς ϕωνῆς σου, καὶ ἐπῆλθεν ἐϕ’ ἡμᾶς ἡ κατάρα καὶ ὁ ὅρκος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ Μωσῆ παιδὸς τοῦ θεοῦ, ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ.

kaì pâs Israēl enkatélipe tòn nómon sou kaì apéstēsan toû mḕ akoûsai tē̂s phōnē̂s sou, kaì epē̂lthen eph’ hēmâs hē katára kaì ho hórkos ho gegramménos en tō̂i nómōi Mōsē̂ paidòs toû theoû, hóti hēmártomen autō̂i.

12
καὶ ἔστησεν ἡμῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ, ὅσα ἐλάλησεν ἐϕ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς κριτὰς ἡμῶν, ὅσα ἔκρινας ἡμῖν, ἐπαγαγεῖν ἐϕ’ ἡμᾶς κακὰ μεγάλα, οἷα οὐκ ἐγενήθη ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καθότι ἐγενήθη ἐν Ιερουσαλημ.

kaì éstēsen hēmîn tà prostágmata autoû, hósa elálēsen eph’ hēmâs kaì epì toùs kritàs hēmō̂n, hósa ékrinas hēmîn, epagageîn eph’ hēmâs kakà megála, hoîa ouk egenḗthē hypò tòn ouranòn kathóti egenḗthē en Ierousalēm.

13
κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν διαθήκῃ Μωσῆ πάντα τὰ κακὰ ἐπῆλθεν ἡμῖν, καὶ οὐκ ἐξεζητήσαμεν τὸ πρόσωπον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἀποστῆναι ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καὶ διανοηθῆναι τὴν δικαιοσύνην σου, κύριε.

katà tà gegramména en diathḗkēi Mōsē̂ pánta tà kakà epē̂lthen hēmîn, kaì ouk exezētḗsamen tò prósōpon kyríou theoû hēmō̂n apostē̂nai apò tō̂n hamartiō̂n hēmō̂n kaì dianoēthē̂nai tḕn dikaiosýnēn sou, kýrie.

14
καὶ ἠγρύπνησε κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ κακὰ καὶ ἐπήγαγεν ἐϕ’ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐπὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιήσῃ, καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ.

kaì ēgrýpnēse kýrios ho theòs epì tà kakà kaì epḗgagen eph’ hēmâs, hóti díkaios kýrios ho theòs hēmō̂n epì pánta, hósa àn poiḗsēi, kaì ouk ēkoúsamen tē̂s phōnē̂s autoû.

15
καὶ νῦν, δέσποτα κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐξαγαγὼν τὸν λαόν σου ἐξ Αἰγύπτου τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην, ἡμάρτομεν, ἠγνοήκαμεν.

kaì nŷn, déspota kýrie ho theòs hēmō̂n ho exagagṑn tòn laón sou ex Aigýptou tō̂i brachíoní sou tō̂i hypsēlō̂i kaì epoíēsas seautō̂i ónoma katà tḕn hēméran taútēn, hēmártomen, ēgnoḗkamen.

16
δέσποτα, κατὰ τὴν δικαιοσύνην σου ἀποστραϕήτω ὁ θυμός σου καὶ ἡ ὀργή σου ἀπὸ τῆς πόλεώς σου Ιερουσαλημ ὄρους τοῦ ἁγίου σου, ὅτι ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐν ταῖς ἀγνοίαις τῶν πατέρων ἡμῶν Ιερουσαλημ καὶ ὁ δῆμός σου, κύριε, εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσι τοῖς περικύκλῳ ἡμῶν.

déspota, katà tḕn dikaiosýnēn sou apostraphḗtō ho thymós sou kaì hē orgḗ sou apò tē̂s póleṓs sou Ierousalēm órous toû hagíou sou, hóti en taîs hamartíais hēmō̂n kaì en taîs agnoíais tō̂n patérōn hēmō̂n Ierousalēm kaì ho dē̂mós sou, kýrie, eis oneidismòn en pâsi toîs perikýklōi hēmō̂n.

17
καὶ νῦν ἐπάκουσον, δέσποτα, τῆς προσευχῆς τοῦ παιδός σου καὶ ἐπὶ τὰς δεήσεις μου, καὶ ἐπιβλεψάτω τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν σου τὸ ἔρημον ἕνεκεν τῶν δούλων σου, δέσποτα.

kaì nŷn epákouson, déspota, tē̂s proseuchē̂s toû paidós sou kaì epì tàs deḗseis mou, kaì epiblepsátō tò prósōpón sou epì tò óros tò hágión sou tò érēmon héneken tō̂n doúlōn sou, déspota.

18
πρόσχες, κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου· ἄνοιξον τοὺς ὀϕθαλμούς σου καὶ ἰδὲ τὴν ἐρήμωσιν ἡμῶν καὶ τῆς πόλεώς σου, ἐϕ’ ἧς ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐπ’ αὐτῆς· οὐ γὰρ ἐπὶ ταῖς δικαιοσύναις ἡμῶν ἡμεῖς δεόμεθα ἐν ταῖς προσευχαῖς ἡμῶν ἐνώπιόν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ σὸν ἔλεος,

prósches, kýrie, tò oûs sou kaì epákousón mou: ánoixon toùs ophthalmoús sou kaì idè tḕn erḗmōsin hēmō̂n kaì tē̂s póleṓs sou, eph’ hē̂s epeklḗthē tò ónomá sou ep’ autē̂s: ou gàr epì taîs dikaiosýnais hēmō̂n hēmeîs deómetha en taîs proseuchaîs hēmō̂n enṓpión sou, allà dià tò sòn éleos,

19
κύριε, σὺ ἱλάτευσον. κύριε, ἐπάκουσον καὶ ποίησον καὶ μὴ χρονίσῃς ἕνεκα σεαυτοῦ, δέσποτα, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεκλήθη ἐπὶ τὴν πόλιν σου Σιων καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου Ισραηλ.

kýrie, sỳ hiláteuson. kýrie, epákouson kaì poíēson kaì mḕ chronísēis héneka seautoû, déspota, hóti tò ónomá sou epeklḗthē epì tḕn pólin sou Siōn kaì epì tòn laón sou Israēl.

20
καὶ ἕως ἐγὼ ἐλάλουν προσευχόμενος καὶ ἐξομολογούμενος τὰς ἁμαρτίας μου καὶ τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ μου Ισραηλ καὶ δεόμενος ἐν ταῖς προσευχαῖς ἐναντίον κυρίου θεοῦ μου καὶ ὑπὲρ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν,

kaì héōs egṑ eláloun proseuchómenos kaì exomologoúmenos tàs hamartías mou kaì tàs hamartías toû laoû mou Israēl kaì deómenos en taîs proseuchaîs enantíon kyríou theoû mou kaì hypèr toû órous toû hagíou toû theoû hēmō̂n,

21
καὶ ἔτι λαλοῦντός μου ἐν τῇ προσευχῇ μου καὶ ἰδοὺ ὁ ἀνήρ, ὃν εἶδον ἐν τῷ ὕπνῳ μου τὴν ἀρχήν, Γαβριηλ, τάχει ϕερόμενος προσήγγισέ μοι ἐν ὥρᾳ θυσίας ἑσπερινῆς.

kaì éti laloûntós mou en tē̂i proseuchē̂i mou kaì idoù ho anḗr, hòn eîdon en tō̂i hýpnōi mou tḕn archḗn, Gabriēl, táchei pherómenos prosḗngisé moi en hṓrāi thysías hesperinē̂s.

22
καὶ προσῆλθε καὶ ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ καὶ εἶπεν Δανιηλ, ἄρτι ἐξῆλθον ὑποδεῖξαί σοι διάνοιαν.

kaì prosē̂lthe kaì elálēse met’ emoû kaì eîpen Daniēl, árti exē̂lthon hypodeîxaí soi diánoian.

23
ἐν ἀρχῇ τῆς δεήσεώς σου ἐξῆλθε πρόσταγμα παρὰ κυρίου, καὶ ἐγὼ ἦλθον ὑποδεῖξαί σοι, ὅτι ἐλεεινὸς εἶ· καὶ διανοήθητι τὸ πρόσταγμα.

en archē̂i tē̂s deḗseṓs sou exē̂lthe próstagma parà kyríou, kaì egṑ ē̂lthon hypodeîxaí soi, hóti eleeinòs eî: kaì dianoḗthēti tò próstagma.

24
ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες ἐκρίθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν Σιων συντελεσθῆναι τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὰς ἀδικίας σπανίσαι καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας καὶ διανοηθῆναι τὸ ὅραμα καὶ δοθῆναι δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ συντελεσθῆναι τὸ ὅραμα καὶ εὐϕρᾶναι ἅγιον ἁγίων.

hebdomḗkonta hebdomádes ekríthēsan epì tòn laón sou kaì epì tḕn pólin Siōn syntelesthē̂nai tḕn hamartían kaì tàs adikías spanísai kaì apaleîpsai tàs adikías kaì dianoēthē̂nai tò hórama kaì dothē̂nai dikaiosýnēn aiṓnion kaì syntelesthē̂nai tò hórama kaì euphrânai hágion hagíōn.

25
καὶ γνώσῃ καὶ διανοηθήσῃ καὶ εὐϕρανθήσῃ καὶ εὑρήσεις προστάγματα ἀποκριθῆναι καὶ οἰκοδομήσεις Ιερουσαλημ πόλιν κυρίῳ.

kaì gnṓsēi kaì dianoēthḗsēi kaì euphranthḗsēi kaì heurḗseis prostágmata apokrithē̂nai kaì oikodomḗseis Ierousalēm pólin kyríōi.

26
καὶ μετὰ ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἑξήκοντα δύο ἀποσταθήσεται χρῖσμα καὶ οὐκ ἔσται, καὶ βασιλεία ἐθνῶν ϕθερεῖ τὴν πόλιν καὶ τὸ ἅγιον μετὰ τοῦ χριστοῦ, καὶ ἥξει ἡ συντέλεια αὐτοῦ μετ’ ὀργῆς καὶ ἕως καιροῦ συντελείας· ἀπὸ πολέμου πολεμηθήσεται.

kaì metà heptà kaì hebdomḗkonta kaì hexḗkonta dýo apostathḗsetai chrîsma kaì ouk éstai, kaì basileía ethnō̂n phthereî tḕn pólin kaì tò hágion metà toû christoû, kaì hḗxei hē syntéleia autoû met’ orgē̂s kaì héōs kairoû synteleías: apò polémou polemēthḗsetai.

27
καὶ δυναστεύσει ἡ διαθήκη εἰς πολλούς, καὶ πάλιν ἐπιστρέψει καὶ ἀνοικοδομηθήσεται εἰς πλάτος καὶ μῆκος· καὶ κατὰ συντέλειαν καιρῶν καὶ μετὰ ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα καιροὺς καὶ ἑξήκοντα δύο ἔτη ἕως καιροῦ συντελείας πολέμου καὶ ἀϕαιρεθήσεται ἡ ἐρήμωσις ἐν τῷ κατισχῦσαι τὴν διαθήκην ἐπὶ πολλὰς ἑβδομάδας· καὶ ἐν τῷ τέλει τῆς ἑβδομάδος ἀρθήσεται ἡ θυσία καὶ ἡ σπονδή, καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων ἔσται ἕως συντελείας, καὶ συντέλεια δοθήσεται ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν.

kaì dynasteúsei hē diathḗkē eis polloús, kaì pálin epistrépsei kaì anoikodomēthḗsetai eis plátos kaì mē̂kos: kaì katà syntéleian kairō̂n kaì metà heptà kaì hebdomḗkonta kairoùs kaì hexḗkonta dýo étē héōs kairoû synteleías polémou kaì aphairethḗsetai hē erḗmōsis en tō̂i katischŷsai tḕn diathḗkēn epì pollàs hebdomádas: kaì en tō̂i télei tē̂s hebdomádos arthḗsetai hē thysía kaì hē spondḗ, kaì epì tò hieròn bdélygma tō̂n erēmṓseōn éstai héōs synteleías, kaì syntéleia dothḗsetai epì tḕn erḗmōsin.