Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel (Th) 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν.

’En étei trítōi tē̂s basileías Iōakim basiléōs Iouda ē̂lthen Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos eis Ierousalēm kaì epoliórkei autḗn.

2
καὶ ἔδωκεν κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Ιωακιμ βασιλέα Ιουδα καὶ ἀπὸ μέρους τῶν σκευῶν οἴκου τοῦ θεοῦ, καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ εἰς γῆν Σεννααρ οἶκον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ· καὶ τὰ σκεύη εἰσήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον θησαυροῦ τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.

kaì édōken kýrios en cheirì autoû tòn Iōakim basiléa Iouda kaì apò mérous tō̂n skeuō̂n oíkou toû theoû, kaì ḗnenken autà eis gē̂n Sennaar oîkon toû theoû autoû: kaì tà skeúē eisḗnenken eis tòn oîkon thēsauroû toû theoû autoû.

3
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Ασϕανεζ τῷ ἀρχιευνούχῳ αὐτοῦ εἰσαγαγεῖν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας Ισραηλ καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας καὶ ἀπὸ τῶν ϕορθομμιν

kaì eîpen ho basileùs tō̂i Asphanez tō̂i archieunoúchōi autoû eisagageîn apò tō̂n hyiō̂n tē̂s aichmalōsías Israēl kaì apò toû spérmatos tē̂s basileías kaì apò tō̂n phorthommin

4
νεανίσκους οἷς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς μῶμος καὶ καλοὺς τῇ ὄψει καὶ συνιέντας ἐν πάσῃ σοϕίᾳ καὶ γιγνώσκοντας γνῶσιν καὶ διανοουμένους ϕρόνησιν καὶ οἷς ἐστιν ἰσχὺς ἐν αὐτοῖς ἑστάναι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα καὶ γλῶσσαν Χαλδαίων.

neanískous hoîs ouk éstin en autoîs mō̂mos kaì kaloùs tē̂i ópsei kaì syniéntas en pásēi sophíāi kaì gignṓskontas gnō̂sin kaì dianoouménous phrónēsin kaì hoîs estin ischỳs en autoîs hestánai en tō̂i oíkōi toû basiléōs, kaì didáxai autoùs grámmata kaì glō̂ssan Chaldaíōn.

5
καὶ διέταξεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τὸ τῆς ἡμέρας καθ’ ἡμέραν ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως καὶ ἀπὸ τοῦ οἴνου τοῦ πότου αὐτοῦ καὶ θρέψαι αὐτοὺς ἔτη τρία καὶ μετὰ ταῦτα στῆναι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.

kaì diétaxen autoîs ho basileùs tò tē̂s hēméras kath’ hēméran apò tē̂s trapézēs toû basiléōs kaì apò toû oínou toû pótou autoû kaì thrépsai autoùs étē tría kaì metà taûta stē̂nai enṓpion toû basiléōs.

6
καὶ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἐκ τῶν υἱῶν Ιουδα Δανιηλ καὶ Ανανιας καὶ Μισαηλ καὶ Αζαριας.

kaì egéneto en autoîs ek tō̂n hyiō̂n Iouda Daniēl kaì Ananias kaì Misaēl kaì Azarias.

7
καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὁ ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα, τῷ Δανιηλ Βαλτασαρ καὶ τῷ Ανανια Σεδραχ καὶ τῷ Μισαηλ Μισαχ καὶ τῷ Αζαρια Αβδεναγω.

kaì epéthēken autoîs ho archieunoûchos onómata, tō̂i Daniēl Baltasar kaì tō̂i Anania Sedrach kaì tō̂i Misaēl Misach kaì tō̂i Azaria Abdenagō.

8
καὶ ἔθετο Δανιηλ ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ βασιλέως καὶ ἐν τῷ οἴνῳ τοῦ πότου αὐτοῦ, καὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦχον ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ.

kaì étheto Daniēl epì tḕn kardían autoû hōs ou mḕ alisgēthē̂i en tē̂i trapézēi toû basiléōs kaì en tō̂i oínōi toû pótou autoû, kaì ēxíōse tòn archieunoûchon hōs ou mḕ alisgēthē̂i.

9
καὶ ἔδωκεν ὁ θεὸς τὸν Δανιηλ εἰς ἔλεον καὶ εἰς οἰκτιρμὸν ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευνούχου.

kaì édōken ho theòs tòn Daniēl eis éleon kaì eis oiktirmòn enṓpion toû archieunoúchou.

10
καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιηλ Φοβοῦμαι ἐγὼ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα τὸν ἐκτάξαντα τὴν βρῶσιν ὑμῶν καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν μήποτε ἴδῃ τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συνήλικα ὑμῶν καὶ καταδικάσητε τὴν κεϕαλήν μου τῷ βασιλεῖ.

kaì eîpen ho archieunoûchos tō̂i Daniēl Phoboûmai egṑ tòn kýrión mou tòn basiléa tòn ektáxanta tḕn brō̂sin hymō̂n kaì tḕn pósin hymō̂n mḗpote ídēi tà prósōpa hymō̂n skythrōpà parà tà paidária tà synḗlika hymō̂n kaì katadikásēte tḕn kephalḗn mou tō̂i basileî.

11
καὶ εἶπεν Δανιηλ πρὸς Αμελσαδ, ὃν κατέστησεν ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐπὶ Δανιηλ, Ανανιαν, Μισαηλ, Αζαριαν

kaì eîpen Daniēl pròs Amelsad, hòn katéstēsen ho archieunoûchos epì Daniēl, Ananian, Misaēl, Azarian

12
Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἡμέρας δέκα, καὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν σπερμάτων, καὶ ϕαγόμεθα καὶ ὕδωρ πιόμεθα·

Peírason dḕ toùs paîdás sou hēméras déka, kaì dótōsan hēmîn apò tō̂n spermátōn, kaì phagómetha kaì hýdōr piómetha:

13
καὶ ὀϕθήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ ἰδέαι ἡμῶν καὶ αἱ ἰδέαι τῶν παιδαρίων τῶν ἐσθιόντων τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως, καὶ καθὼς ἂν ἴδῃς ποίησον μετὰ τῶν παίδων σου.

kaì ophthḗtōsan enṓpión sou hai idéai hēmō̂n kaì hai idéai tō̂n paidaríōn tō̂n esthióntōn tḕn trápezan toû basiléōs, kaì kathṑs àn ídēis poíēson metà tō̂n paídōn sou.

14
καὶ εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς ἡμέρας δέκα.

kaì eisḗkousen autō̂n kaì epeírasen autoùs hēméras déka.

15
καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡμερῶν ὡράθησαν αἱ ἰδέαι αὐτῶν ἀγαθαὶ καὶ ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ παιδάρια τὰ ἐσθίοντα τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως.

kaì metà tò télos tō̂n déka hēmerō̂n hōráthēsan hai idéai autō̂n agathaì kaì ischyraì taîs sarxìn hypèr tà paidária tà esthíonta tḕn trápezan toû basiléōs.

16
καὶ ἐγένετο Αμελσαδ ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν καὶ τὸν οἶνον τοῦ πόματος αὐτῶν καὶ ἐδίδου αὐτοῖς σπέρματα.

kaì egéneto Amelsad anairoúmenos tò deîpnon autō̂n kaì tòn oînon toû pómatos autō̂n kaì edídou autoîs spérmata.

17
καὶ τὰ παιδάρια ταῦτα, οἱ τέσσαρες αὐτοί, ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς σύνεσιν καὶ ϕρόνησιν ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοϕίᾳ· καὶ Δανιηλ συνῆκεν ἐν πάσῃ ὁράσει καὶ ἐνυπνίοις.

kaì tà paidária taûta, hoi téssares autoí, édōken autoîs ho theòs sýnesin kaì phrónēsin en pásēi grammatikē̂i kaì sophíāi: kaì Daniēl synē̂ken en pásēi horásei kaì enypníois.

18
καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν, ὧν εἶπεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτούς, καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιευνοῦχος ἐναντίον Ναβουχοδονοσορ.

kaì metà tò télos tō̂n hēmerō̂n, hō̂n eîpen ho basileùs eisagageîn autoús, kaì eisḗgagen autoùs ho archieunoûchos enantíon Nabouchodonosor.

19
καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν ὁ βασιλεύς, καὶ οὐχ εὑρέθησαν ἐκ πάντων αὐτῶν ὅμοιοι Δανιηλ καὶ Ανανια καὶ Μισαηλ καὶ Αζαρια· καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.

kaì elálēsen met’ autō̂n ho basileús, kaì ouch heuréthēsan ek pántōn autō̂n hómoioi Daniēl kaì Anania kaì Misaēl kaì Azaria: kaì éstēsan enṓpion toû basiléōs.

20
καὶ ἐν παντὶ ῥήματι σοϕίας καὶ ἐπιστήμης, ὧν ἐζήτησεν παρ’ αὐτῶν ὁ βασιλεύς, εὗρεν αὐτοὺς δεκαπλασίονας παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ τοὺς μάγους τοὺς ὄντας ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

kaì en pantì rhḗmati sophías kaì epistḗmēs, hō̂n ezḗtēsen par’ autō̂n ho basileús, heûren autoùs dekaplasíonas parà pántas toùs epaoidoùs kaì toùs mágous toùs óntas en pásēi tē̂i basileíāi autoû.

21
καὶ ἐγένετο Δανιηλ ἕως ἔτους ἑνὸς Κύρου τοῦ βασιλέως.

kaì egéneto Daniēl héōs étous henòs Kýrou toû basiléōs.