Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel (Th) 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς λαοῖς, ϕυλαῖς καὶ γλώσσαις τοῖς οἰκοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ Εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη·

Nabouchodonosor ho basileùs pâsi toîs laoîs, phylaîs kaì glṓssais toîs oikoûsin en pásēi tē̂i gē̂i Eirḗnē hymîn plēthyntheíē:

2
τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησεν μετ’ ἐμοῦ ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος, ἤρεσεν ἐναντίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν

tà sēmeîa kaì tà térata, hà epoíēsen met’ emoû ho theòs ho hýpsistos, ḗresen enantíon emoû anangeîlai hymîn

3
ὡς μεγάλα καὶ ἰσχυρά· ἡ βασιλεία αὐτοῦ βασιλεία αἰώνιος, καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

hōs megála kaì ischyrá: hē basileía autoû basileía aiṓnios, kaì hē exousía autoû eis geneàn kaì geneán.

4
ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ εὐθαλῶν.

egṑ Nabouchodonosor euthēnō̂n ḗmēn en tō̂i oíkōi mou kaì euthalō̂n.

5
ἐνύπνιον εἶδον, καὶ ἐϕοβέρισέν με, καὶ ἐταράχθην ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ αἱ ὁράσεις τῆς κεϕαλῆς μου συνετάραξάν με.

enýpnion eîdon, kaì ephobérisén me, kaì etaráchthēn epì tē̂s koítēs mou, kaì hai horáseis tē̂s kephalē̂s mou synetáraxán me.

6
καὶ δι’ ἐμοῦ ἐτέθη δόγμα τοῦ εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου πάντας τοὺς σοϕοὺς Βαβυλῶνος, ὅπως τὴν σύγκρισιν τοῦ ἐνυπνίου γνωρίσωσίν μοι.

kaì di’ emoû etéthē dógma toû eisagageîn enṓpión mou pántas toùs sophoùs Babylō̂nos, hópōs tḕn sýnkrisin toû enypníou gnōrísōsín moi.

7
καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοί, μάγοι, γαζαρηνοί, Χαλδαῖοι, καὶ τὸ ἐνύπνιον εἶπα ἐγὼ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ οὐκ ἐγνώρισάν μοι,

kaì eiseporeúonto hoi epaoidoí, mágoi, gazarēnoí, Chaldaîoi, kaì tò enýpnion eîpa egṑ enṓpion autō̂n, kaì tḕn sýnkrisin autoû ouk egnṓrisán moi,

8
ἕως οὗ ἦλθεν Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ κατὰ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, ὃς πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει, καὶ τὸ ἐνύπνιον ἐνώπιον αὐτοῦ εἶπα

héōs hoû ē̂lthen Daniēl, hoû tò ónoma Baltasar katà tò ónoma toû theoû mou, hòs pneûma theoû hágion en heautō̂i échei, kaì tò enýpnion enṓpion autoû eîpa

9
Βαλτασαρ ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοὶ καὶ πᾶν μυστήριον οὐκ ἀδυνατεῖ σε, ἄκουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου, οὗ εἶδον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι.

Baltasar ho árchōn tō̂n epaoidō̂n, hòn egṑ égnōn hóti pneûma theoû hágion en soì kaì pân mystḗrion ouk adynateî se, ákouson tḕn hórasin toû enypníou, hoû eîdon, kaì tḕn sýnkrisin autoû eipón moi.

10
ἐπὶ τῆς κοίτης μου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ δένδρον ἐν μέσῳ τῆς γῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ.

epì tē̂s koítēs mou etheṓroun, kaì idoù déndron en mésōi tē̂s gē̂s, kaì tò hýpsos autoû polý.

11
ἐμεγαλύνθη τὸ δένδρον καὶ ἴσχυσεν, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἔϕθασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς τὰ πέρατα πάσης τῆς γῆς·

emegalýnthē tò déndron kaì íschysen, kaì tò hýpsos autoû éphthasen héōs toû ouranoû kaì tò kýtos autoû eis tà pérata pásēs tē̂s gē̂s:

12
τὰ ϕύλλα αὐτοῦ ὡραῖα, καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολύς, καὶ τροϕὴ πάντων ἐν αὐτῷ· καὶ ὑποκάτω αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατῴκουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐτρέϕετο πᾶσα σάρξ.

tà phýlla autoû hōraîa, kaì ho karpòs autoû polýs, kaì trophḕ pántōn en autō̂i: kaì hypokátō autoû kateskḗnoun tà thēría tà ágria, kaì en toîs kládois autoû katṓikoun tà órnea toû ouranoû, kaì ex autoû etrépheto pâsa sárx.

13
ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυκτὸς ἐπὶ τῆς κοίτης μου, καὶ ἰδοὺ ιρ καὶ ἅγιος ἀπ’ οὐρανοῦ κατέβη

etheṓroun en horámati tē̂s nyktòs epì tē̂s koítēs mou, kaì idoù ir kaì hágios ap’ ouranoû katébē

14
καὶ ἐϕώνησεν ἐν ἰσχύι καὶ οὕτως εἶπεν ’Εκκόψατε τὸ δένδρον καὶ ἐκτίλατε τοὺς κλάδους αὐτοῦ καὶ ἐκτινάξατε τὰ ϕύλλα αὐτοῦ καὶ διασκορπίσατε τὸν καρπὸν αὐτοῦ· σαλευθήτωσαν τὰ θηρία ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ τὰ ὄρνεα ἀπὸ τῶν κλάδων αὐτοῦ·

kaì ephṓnēsen en ischýi kaì hoútōs eîpen ’Ekkópsate tò déndron kaì ektílate toùs kládous autoû kaì ektináxate tà phýlla autoû kaì diaskorpísate tòn karpòn autoû: saleuthḗtōsan tà thēría hypokátōthen autoû kaì tà órnea apò tō̂n kládōn autoû:

15
πλὴν τὴν ϕυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ κοιτασθήσεται, καὶ μετὰ τῶν θηρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς.

plḕn tḕn phyḕn tō̂n rhizō̂n autoû en tē̂i gē̂i eásate kaì en desmō̂i sidērō̂i kaì chalkō̂i kaì en tē̂i chlóēi tē̂i éxō, kaì en tē̂i drósōi toû ouranoû koitasthḗsetai, kaì metà tō̂n thēríōn hē merìs autoû en tō̂i chórtōi tē̂s gē̂s.

16
ἡ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀλλοιωθήσεται, καὶ καρδία θηρίου δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπ’ αὐτόν.

hē kardía autoû apò tō̂n anthrṓpōn alloiōthḗsetai, kaì kardía thēríou dothḗsetai autō̂i, kaì heptà kairoì allagḗsontai ep’ autón.

17
διὰ συγκρίματος ιρ ὁ λόγος, καὶ ῥῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα, ἵνα γνῶσιν οἱ ζῶντες ὅτι κύριός ἐστιν ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ, δώσει αὐτὴν καὶ ἐξουδένημα ἀνθρώπων ἀναστήσει ἐπ’ αὐτήν.

dià synkrímatos ir ho lógos, kaì rhē̂ma hagíōn tò eperṓtēma, hína gnō̂sin hoi zō̂ntes hóti kýriós estin ho hýpsistos tē̂s basileías tō̂n anthrṓpōn, kaì hō̂i eàn dóxēi, dṓsei autḕn kaì exoudénēma anthrṓpōn anastḗsei ep’ autḗn.

18
τοῦτο τὸ ἐνύπνιον, ὃ εἶδον ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ ὁ βασιλεύς, καὶ σύ, Βαλτασαρ, τὸ σύγκριμα εἰπόν, ὅτι πάντες οἱ σοϕοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύνανται τὸ σύγκριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι, σὺ δέ, Δανιηλ, δύνασαι, ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἅγιον ἐν σοί.

toûto tò enýpnion, hò eîdon egṑ Nabouchodonosor ho basileús, kaì sý, Baltasar, tò sýnkrima eipón, hóti pántes hoi sophoì tē̂s basileías mou ou dýnantai tò sýnkrima autoû dēlō̂saí moi, sỳ dé, Daniēl, dýnasai, hóti pneûma theoû hágion en soí.

19
τότε Δανιηλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτασαρ, ἀπηνεώθη ὡσεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν. καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Βαλτασαρ, τὸ ἐνύπνιον καὶ ἡ σύγκρισις μὴ κατασπευσάτω σε. καὶ ἀπεκρίθη Βαλτασαρ καὶ εἶπεν Κύριε, τὸ ἐνύπνιον τοῖς μισοῦσίν σε καὶ ἡ σύγκρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου.

tóte Daniēl, hoû tò ónoma Baltasar, apēneṓthē hōseì hṓran mían, kaì hoi dialogismoì autoû synetárasson autón. kaì apekríthē ho basileùs kaì eîpen Baltasar, tò enýpnion kaì hē sýnkrisis mḕ kataspeusátō se. kaì apekríthē Baltasar kaì eîpen Kýrie, tò enýpnion toîs misoûsín se kaì hē sýnkrisis autoû toîs echthroîs sou.

20
τὸ δένδρον, ὃ εἶδες, τὸ μεγαλυνθὲν καὶ τὸ ἰσχυκός, οὗ τὸ ὕψος ἔϕθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ κύτος αὐτοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν

tò déndron, hò eîdes, tò megalynthèn kaì tò ischykós, hoû tò hýpsos éphthasen eis tòn ouranòn kaì tò kýtos autoû eis pâsan tḕn gē̂n

21
καὶ τὰ ϕύλλα αὐτοῦ εὐθαλῆ καὶ ὁ καρπὸς αὐτοῦ πολὺς καὶ τροϕὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ, ὑποκάτω αὐτοῦ κατῴκουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια καὶ ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ κατεσκήνουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ,

kaì tà phýlla autoû euthalē̂ kaì ho karpòs autoû polỳs kaì trophḕ pâsin en autō̂i, hypokátō autoû katṓikoun tà thēría tà ágria kaì en toîs kládois autoû kateskḗnoun tà órnea toû ouranoû,

22
σὺ εἶ, βασιλεῦ, ὅτι ἐμεγαλύνθης καὶ ἴσχυσας καὶ ἡ μεγαλωσύνη σου ἐμεγαλύνθη καὶ ἔϕθασεν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ κυριεία σου εἰς τὰ πέρατα τῆς γῆς.

sỳ eî, basileû, hóti emegalýnthēs kaì íschysas kaì hē megalōsýnē sou emegalýnthē kaì éphthasen eis tòn ouranòn kaì hē kyrieía sou eis tà pérata tē̂s gē̂s.

23
καὶ ὅτι εἶδεν ὁ βασιλεὺς ιρ καὶ ἅγιον καταβαίνοντα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ εἶπεν ’Εκτίλατε τὸ δένδρον καὶ διαϕθείρατε αὐτό, πλὴν τὴν ϕυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐάσατε ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἡ μερὶς αὐτοῦ, ἕως οὗ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλοιωθῶσιν ἐπ’ αὐτόν,

kaì hóti eîden ho basileùs ir kaì hágion katabaínonta apò toû ouranoû, kaì eîpen ’Ektílate tò déndron kaì diaphtheírate autó, plḕn tḕn phyḕn tō̂n rhizō̂n autoû eásate en tē̂i gē̂i kaì en desmō̂i sidērō̂i kaì chalkō̂i kaì en tē̂i chlóēi tē̂i éxō, kaì en tē̂i drósōi toû ouranoû aulisthḗsetai, kaì metà thēríōn agríōn hē merìs autoû, héōs hoû heptà kairoì alloiōthō̂sin ep’ autón,

24
τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ, βασιλεῦ, καὶ σύγκριμα ὑψίστου ἐστίν, ὃ ἔϕθασεν ἐπὶ τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα,

toûto hē sýnkrisis autoû, basileû, kaì sýnkrima hypsístou estín, hò éphthasen epì tòn kýrión mou tòn basiléa,

25
καὶ σὲ ἐκδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἔσται ἡ κατοικία σου, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσίν σε, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσῃ, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ, ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύει ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ, δώσει αὐτήν.

kaì sè ekdiṓxousin apò tō̂n anthrṓpōn, kaì metà thēríōn agríōn éstai hē katoikía sou, kaì chórton hōs boûn psōmioûsín se, kaì apò tē̂s drósou toû ouranoû aulisthḗsēi, kaì heptà kairoì allagḗsontai epì sé, héōs hoû gnō̂is hóti kyrieúei ho hýpsistos tē̂s basileías tō̂n anthrṓpōn, kaì hō̂i àn dóxēi, dṓsei autḗn.

26
καὶ ὅτι εἶπαν ’Εάσατε τὴν ϕυὴν τῶν ῥιζῶν τοῦ δένδρου, ἡ βασιλεία σού σοι μενεῖ, ἀϕ’ ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουσίαν τὴν οὐράνιον.

kaì hóti eîpan ’Eásate tḕn phyḕn tō̂n rhizō̂n toû déndrou, hē basileía soú soi meneî, aph’ hē̂s àn gnō̂is tḕn exousían tḕn ouránion.

27
διὰ τοῦτο, βασιλεῦ, ἡ βουλή μου ἀρεσάτω σοι, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι καὶ τὰς ἀδικίας σου ἐν οἰκτιρμοῖς πενήτων· ἴσως ἔσται μακρόθυμος τοῖς παραπτώμασίν σου ὁ θεός.

dià toûto, basileû, hē boulḗ mou aresátō soi, kaì tàs hamartías sou en eleēmosýnais lýtrōsai kaì tàs adikías sou en oiktirmoîs penḗtōn: ísōs éstai makróthymos toîs paraptṓmasín sou ho theós.

28
ταῦτα πάντα ἔϕθασεν ἐπὶ Ναβουχοδονοσορ τὸν βασιλέα.

taûta pánta éphthasen epì Nabouchodonosor tòn basiléa.

29
μετὰ δωδεκάμηνον ἐπὶ τῷ ναῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι περιπατῶν

metà dōdekámēnon epì tō̂i naō̂i tē̂s basileías autoû en Babylō̂ni peripatō̂n

30
ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Οὐχ αὕτη ἐστὶν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἣν ἐγὼ ᾠκοδόμησα εἰς οἶκον βασιλείας ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος μου εἰς τιμὴν τῆς δόξης μου;

apekríthē ho basileùs kaì eîpen Ouch haútē estìn Babylṑn hē megálē, hḕn egṑ ōikodómēsa eis oîkon basileías en tō̂i krátei tē̂s ischýos mou eis timḕn tē̂s dóxēs mou?

31
ἔτι τοῦ λόγου ἐν στόματι τοῦ βασιλέως ὄντος ϕωνὴ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐγένετο Σοὶ λέγουσιν, Ναβουχοδονοσορ βασιλεῦ, ἡ βασιλεία παρῆλθεν ἀπὸ σοῦ,

éti toû lógou en stómati toû basiléōs óntos phōnḕ ap’ ouranoû egéneto Soì légousin, Nabouchodonosor basileû, hē basileía parē̂lthen apò soû,

32
καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων σε ἐκδιώξουσιν, καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἡ κατοικία σου, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ψωμιοῦσίν σε, καὶ ἑπτὰ καιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σέ, ἕως οὗ γνῷς ὅτι κυριεύει ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἐὰν δόξῃ, δώσει αὐτήν.

kaì apò tō̂n anthrṓpōn se ekdiṓxousin, kaì metà thēríōn agríōn hē katoikía sou, kaì chórton hōs boûn psōmioûsín se, kaì heptà kairoì allagḗsontai epì sé, héōs hoû gnō̂is hóti kyrieúei ho hýpsistos tē̂s basileías tō̂n anthrṓpōn, kaì hō̂i eàn dóxēi, dṓsei autḗn.

33
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ λόγος συνετελέσθη ἐπὶ Ναβουχοδονοσορ, καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώχθη καὶ χόρτον ὡς βοῦς ἤσθιεν, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάϕη, ἕως οὗ αἱ τρίχες αὐτοῦ ὡς λεόντων ἐμεγαλύνθησαν καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνέων.

autē̂i tē̂i hṓrāi ho lógos synetelésthē epì Nabouchodonosor, kaì apò tō̂n anthrṓpōn exediṓchthē kaì chórton hōs boûs ḗsthien, kaì apò tē̂s drósou toû ouranoû tò sō̂ma autoû ebáphē, héōs hoû hai tríches autoû hōs leóntōn emegalýnthēsan kaì hoi ónyches autoû hōs ornéōn.

34
καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ τοὺς ὀϕθαλμούς μου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέλαβον, καὶ αἱ ϕρένες μου ἐπ’ ἐμὲ ἐπεστράϕησαν, καὶ τῷ ὑψίστῳ εὐλόγησα καὶ τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα ᾔνεσα καὶ ἐδόξασα, ὅτι ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν,

kaì metà tò télos tō̂n hēmerō̂n egṑ Nabouchodonosor toùs ophthalmoús mou eis tòn ouranòn anélabon, kaì hai phrénes mou ep’ emè epestráphēsan, kaì tō̂i hypsístōi eulógēsa kaì tō̂i zō̂nti eis tòn aiō̂na ḗinesa kaì edóxasa, hóti hē exousía autoû exousía aiṓnios kaì hē basileía autoû eis geneàn kaì geneán,

35
καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ὡς οὐδὲν ἐλογίσθησαν, καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖ ἐν τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐν τῇ κατοικίᾳ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιποιήσεται τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐρεῖ αὐτῷ Τί ἐποίησας;

kaì pántes hoi katoikoûntes tḕn gē̂n hōs oudèn elogísthēsan, kaì katà tò thélēma autoû poieî en tē̂i dynámei toû ouranoû kaì en tē̂i katoikíāi tē̂s gē̂s, kaì ouk éstin hòs antipoiḗsetai tē̂i cheirì autoû kaì ereî autō̂i Tí epoíēsas?

36
αὐτῷ τῷ καιρῷ αἱ ϕρένες μου ἐπεστράϕησαν ἐπ’ ἐμέ, καὶ εἰς τὴν τιμὴν τῆς βασιλείας μου ἦλθον, καὶ ἡ μορϕή μου ἐπέστρεψεν ἐπ’ ἐμέ, καὶ οἱ τύραννοί μου καὶ οἱ μεγιστᾶνές μου ἐζήτουν με, καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν μου ἐκραταιώθην, καὶ μεγαλωσύνη περισσοτέρα προσετέθη μοι.

autō̂i tō̂i kairō̂i hai phrénes mou epestráphēsan ep’ emé, kaì eis tḕn timḕn tē̂s basileías mou ē̂lthon, kaì hē morphḗ mou epéstrepsen ep’ emé, kaì hoi týrannoí mou kaì hoi megistânés mou ezḗtoun me, kaì epì tḕn basileían mou ekrataiṓthēn, kaì megalōsýnē perissotéra prosetéthē moi.

37
νῦν οὖν ἐγὼ Ναβουχοδονοσορ αἰνῶ καὶ ὑπερυψῶ καὶ δοξάζω τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀληθινὰ καὶ αἱ τρίβοι αὐτοῦ κρίσις, καὶ πάντας τοὺς πορευομένους ἐν ὑπερηϕανίᾳ δύναται ταπεινῶσαι.

nŷn oûn egṑ Nabouchodonosor ainō̂ kaì hyperypsō̂ kaì doxázō tòn basiléa toû ouranoû, hóti pánta tà érga autoû alēthinà kaì hai tríboi autoû krísis, kaì pántas toùs poreuoménous en hyperēphaníāi dýnatai tapeinō̂sai.