Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel (Th) 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Βαλτασαρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν δεῖπνον μέγα τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χιλίοις, καὶ κατέναντι τῶν χιλίων ὁ οἶνος. καὶ πίνων

Baltasar ho basileùs epoíēsen deîpnon méga toîs megistâsin autoû chilíois, kaì katénanti tō̂n chilíōn ho oînos. kaì pínōn

2
Βαλτασαρ εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τοῦ οἴνου τοῦ ἐνεγκεῖν τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ πιέτωσαν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ καὶ αἱ παλλακαὶ αὐτοῦ καὶ αἱ παράκοιτοι αὐτοῦ.

Baltasar eîpen en tē̂i geúsei toû oínou toû enenkeîn tà skeúē tà chrysâ kaì tà argyrâ, hà exḗnenken Nabouchodonosor ho patḕr autoû ek toû naoû toû en Ierousalēm, kaì piétōsan en autoîs ho basileùs kaì hoi megistânes autoû kaì hai pallakaì autoû kaì hai parákoitoi autoû.

3
καὶ ἠνέχθησαν τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔπινον ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ καὶ αἱ παλλακαὶ αὐτοῦ καὶ αἱ παράκοιτοι αὐτοῦ·

kaì ēnéchthēsan tà skeúē tà chrysâ kaì tà argyrâ, hà exḗnenken ek toû naoû toû theoû toû en Ierousalēm, kaì épinon en autoîs ho basileùs kaì hoi megistânes autoû kaì hai pallakaì autoû kaì hai parákoitoi autoû:

4
ἔπινον οἶνον καὶ ᾔνεσαν τοὺς θεοὺς τοὺς χρυσοῦς καὶ ἀργυροῦς καὶ χαλκοῦς καὶ σιδηροῦς καὶ ξυλίνους καὶ λιθίνους.

épinon oînon kaì ḗinesan toùs theoùs toùs chrysoûs kaì argyroûs kaì chalkoûs kaì sidēroûs kaì xylínous kaì lithínous.

5
ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξῆλθον δάκτυλοι χειρὸς ἀνθρώπου καὶ ἔγραϕον κατέναντι τῆς λαμπάδος ἐπὶ τὸ κονίαμα τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐθεώρει τοὺς ἀστραγάλους τῆς χειρὸς τῆς γραϕούσης.

en autē̂i tē̂i hṓrāi exē̂lthon dáktyloi cheiròs anthrṓpou kaì égraphon katénanti tē̂s lampádos epì tò koníama toû toíchou toû oíkou toû basiléōs, kaì ho basileùs etheṓrei toùs astragálous tē̂s cheiròs tē̂s graphoúsēs.

6
τότε τοῦ βασιλέως ἡ μορϕὴ ἠλλοιώθη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν, καὶ οἱ σύνδεσμοι τῆς ὀσϕύος αὐτοῦ διελύοντο, καὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ συνεκροτοῦντο.

tóte toû basiléōs hē morphḕ ēlloiṓthē, kaì hoi dialogismoì autoû synetárasson autón, kaì hoi sýndesmoi tē̂s osphýos autoû dielýonto, kaì tà gónata autoû synekrotoûnto.

7
καὶ ἐβόησεν ὁ βασιλεὺς ἐν ἰσχύι τοῦ εἰσαγαγεῖν μάγους, Χαλδαίους, γαζαρηνοὺς καὶ εἶπεν τοῖς σοϕοῖς Βαβυλῶνος ῝Ος ἂν ἀναγνῷ τὴν γραϕὴν ταύτην καὶ τὴν σύγκρισιν γνωρίσῃ μοι, πορϕύραν ἐνδύσεται, καὶ ὁ μανιάκης ὁ χρυσοῦς ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξει.

kaì ebóēsen ho basileùs en ischýi toû eisagageîn mágous, Chaldaíous, gazarēnoùs kaì eîpen toîs sophoîs Babylō̂nos ῝Os àn anagnō̂i tḕn graphḕn taútēn kaì tḕn sýnkrisin gnōrísēi moi, porphýran endýsetai, kaì ho maniákēs ho chrysoûs epì tòn tráchēlon autoû, kaì trítos en tē̂i basileíāi mou árxei.

8
καὶ εἰσεπορεύοντο πάντες οἱ σοϕοὶ τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἠδύναντο τὴν γραϕὴν ἀναγνῶναι οὐδὲ τὴν σύγκρισιν γνωρίσαι τῷ βασιλεῖ.

kaì eiseporeúonto pántes hoi sophoì toû basiléōs kaì ouk ēdýnanto tḕn graphḕn anagnō̂nai oudè tḕn sýnkrisin gnōrísai tō̂i basileî.

9
καὶ ὁ βασιλεὺς Βαλτασαρ πολὺ ἐταράχθη, καὶ ἡ μορϕὴ αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπ’ αὐτῷ, καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ συνεταράσσοντο.

kaì ho basileùs Baltasar polỳ etaráchthē, kaì hē morphḕ autoû ēlloiṓthē ep’ autō̂i, kaì hoi megistânes autoû synetarássonto.

10
καὶ εἰσῆλθεν ἡ βασίλισσα εἰς τὸν οἶκον τοῦ πότου καὶ εἶπεν Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι· μὴ ταρασσέτωσάν σε οἱ διαλογισμοί σου, καὶ ἡ μορϕή σου μὴ ἀλλοιούσθω·

kaì eisē̂lthen hē basílissa eis tòn oîkon toû pótou kaì eîpen Basileû, eis toùs aiō̂nas zē̂thi: mḕ tarassétōsán se hoi dialogismoí sou, kaì hē morphḗ sou mḕ alloioústhō:

11
ἔστιν ἀνὴρ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου, ἐν ᾧ πνεῦμα θεοῦ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πατρός σου γρηγόρησις καὶ σύνεσις εὑρέθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ ὁ πατήρ σου ἄρχοντα ἐπαοιδῶν, μάγων, Χαλδαίων, γαζαρηνῶν κατέστησεν αὐτόν,

éstin anḕr en tē̂i basileíāi sou, en hō̂i pneûma theoû, kaì en taîs hēmérais toû patrós sou grēgórēsis kaì sýnesis heuréthē en autō̂i, kaì ho basileùs Nabouchodonosor ho patḗr sou árchonta epaoidō̂n, mágōn, Chaldaíōn, gazarēnō̂n katéstēsen autón,

12
ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν αὐτῷ καὶ ϕρόνησις καὶ σύνεσις, συγκρίνων ἐνύπνια καὶ ἀναγγέλλων κρατούμενα καὶ λύων συνδέσμους, Δανιηλ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπέθηκεν αὐτῷ ὄνομα Βαλτασαρ· νῦν οὖν κληθήτω, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ ἀναγγελεῖ σοι.

hóti pneûma perissòn en autō̂i kaì phrónēsis kaì sýnesis, synkrínōn enýpnia kaì anangéllōn kratoúmena kaì lýōn syndésmous, Daniēl kaì ho basileùs epéthēken autō̂i ónoma Baltasar: nŷn oûn klēthḗtō, kaì tḕn sýnkrisin autoû anangeleî soi.

13
τότε Δανιηλ εἰσήχθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ Σὺ εἶ Δανιηλ ὁ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας, ἧς ἤγαγεν ὁ βασιλεὺς ὁ πατήρ μου;

tóte Daniēl eisḗchthē enṓpion toû basiléōs, kaì eîpen ho basileùs tō̂i Daniēl Sỳ eî Daniēl ho apò tō̂n hyiō̂n tē̂s aichmalōsías tē̂s Ioudaías, hē̂s ḗgagen ho basileùs ho patḗr mou?

14
ἤκουσα περὶ σοῦ ὅτι πνεῦμα θεοῦ ἐν σοί, καὶ γρηγόρησις καὶ σύνεσις καὶ σοϕία περισσὴ εὑρέθη ἐν σοί.

ḗkousa perì soû hóti pneûma theoû en soí, kaì grēgórēsis kaì sýnesis kaì sophía perissḕ heuréthē en soí.

15
καὶ νῦν εἰσῆλθον ἐνώπιόν μου οἱ σοϕοί, μάγοι, γαζαρηνοί, ἵνα τὴν γραϕὴν ταύτην ἀναγνῶσιν καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνωρίσωσίν μοι, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἀναγγεῖλαί μοι.

kaì nŷn eisē̂lthon enṓpión mou hoi sophoí, mágoi, gazarēnoí, hína tḕn graphḕn taútēn anagnō̂sin kaì tḕn sýnkrisin autē̂s gnōrísōsín moi, kaì ouk ēdynḗthēsan anangeîlaí moi.

16
καὶ ἐγὼ ἤκουσα περὶ σοῦ ὅτι δύνασαι κρίματα συγκρῖναι· νῦν οὖν ἐὰν δυνηθῇς τὴν γραϕὴν ἀναγνῶναι καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνωρίσαι μοι, πορϕύραν ἐνδύσῃ, καὶ ὁ μανιάκης ὁ χρυσοῦς ἔσται ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου, καὶ τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξεις.

kaì egṑ ḗkousa perì soû hóti dýnasai krímata synkrînai: nŷn oûn eàn dynēthē̂is tḕn graphḕn anagnō̂nai kaì tḕn sýnkrisin autē̂s gnōrísai moi, porphýran endýsēi, kaì ho maniákēs ho chrysoûs éstai epì tòn tráchēlón sou, kaì trítos en tē̂i basileíāi mou árxeis.

17
τότε ἀπεκρίθη Δανιηλ καὶ εἶπεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Τὰ δόματά σου σοὶ ἔστω, καὶ τὴν δωρεὰν τῆς οἰκίας σου ἑτέρῳ δός· ἐγὼ δὲ τὴν γραϕὴν ἀναγνώσομαι τῷ βασιλεῖ καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνωρίσω σοι.

tóte apekríthē Daniēl kaì eîpen enṓpion toû basiléōs Tà dómatá sou soì éstō, kaì tḕn dōreàn tē̂s oikías sou hetérōi dós: egṑ dè tḕn graphḕn anagnṓsomai tō̂i basileî kaì tḕn sýnkrisin autē̂s gnōrísō soi.

18
βασιλεῦ, ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος τὴν βασιλείαν καὶ τὴν μεγαλωσύνην καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δόξαν ἔδωκεν Ναβουχοδονοσορ τῷ πατρί σου,

basileû, ho theòs ho hýpsistos tḕn basileían kaì tḕn megalōsýnēn kaì tḕn timḕn kaì tḕn dóxan édōken Nabouchodonosor tō̂i patrí sou,

19
καὶ ἀπὸ τῆς μεγαλωσύνης, ἧς ἔδωκεν αὐτῷ, πάντες οἱ λαοί, ϕυλαί, γλῶσσαι ἦσαν τρέμοντες καὶ ϕοβούμενοι ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ· οὓς ἠβούλετο, αὐτὸς ἀνῄρει, καὶ οὓς ἠβούλετο, αὐτὸς ἔτυπτεν, καὶ οὓς ἠβούλετο, αὐτὸς ὕψου, καὶ οὓς ἠβούλετο, αὐτὸς ἐταπείνου.

kaì apò tē̂s megalōsýnēs, hē̂s édōken autō̂i, pántes hoi laoí, phylaí, glō̂ssai ē̂san trémontes kaì phoboúmenoi apò prosṓpou autoû: hoùs ēboúleto, autòs anḗirei, kaì hoùs ēboúleto, autòs étypten, kaì hoùs ēboúleto, autòs hýpsou, kaì hoùs ēboúleto, autòs etapeínou.

20
καὶ ὅτε ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐκραταιώθη τοῦ ὑπερηϕανεύσασθαι, κατηνέχθη ἀπὸ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἡ τιμὴ ἀϕῃρέθη ἀπ’ αὐτοῦ,

kaì hóte hypsṓthē hē kardía autoû kaì tò pneûma autoû ekrataiṓthē toû hyperēphaneúsasthai, katēnéchthē apò toû thrónou tē̂s basileías autoû, kaì hē timḕ aphēiréthē ap’ autoû,

21
καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώχθη, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ μετὰ τῶν θηρίων ἐδόθη, καὶ μετὰ ὀνάγρων ἡ κατοικία αὐτοῦ, καὶ χόρτον ὡς βοῦν ἐψώμιζον αὐτόν, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐβάϕη, ἕως οὗ ἔγνω ὅτι κυριεύει ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ, δώσει αὐτήν.

kaì apò tō̂n anthrṓpōn exediṓchthē, kaì hē kardía autoû metà tō̂n thēríōn edóthē, kaì metà onágrōn hē katoikía autoû, kaì chórton hōs boûn epsṓmizon autón, kaì apò tē̂s drósou toû ouranoû tò sō̂ma autoû ebáphē, héōs hoû égnō hóti kyrieúei ho theòs ho hýpsistos tē̂s basileías tō̂n anthrṓpōn, kaì hō̂i àn dóxēi, dṓsei autḗn.

22
καὶ σὺ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Βαλτασαρ οὐκ ἐταπείνωσας τὴν καρδίαν σου κατενώπιον οὗ πάντα ταῦτα ἔγνως,

kaì sỳ ho hyiòs autoû Baltasar ouk etapeínōsas tḕn kardían sou katenṓpion hoû pánta taûta égnōs,

23
καὶ ἐπὶ τὸν κύριον θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ὑψώθης, καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἤνεγκαν ἐνώπιόν σου, καὶ σὺ καὶ οἱ μεγιστᾶνές σου καὶ αἱ παλλακαί σου καὶ αἱ παράκοιτοί σου οἶνον ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς θεοὺς τοὺς χρυσοῦς καὶ ἀργυροῦς καὶ χαλκοῦς καὶ σιδηροῦς καὶ ξυλίνους καὶ λιθίνους, οἳ οὐ βλέπουσιν καὶ οὐκ ἀκούουσιν καὶ οὐ γινώσκουσιν, ᾔνεσας καὶ τὸν θεόν, οὗ ἡ πνοή σου ἐν χειρὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου, αὐτὸν οὐκ ἐδόξασας.

kaì epì tòn kýrion theòn toû ouranoû hypsṓthēs, kaì tà skeúē toû oíkou autoû ḗnenkan enṓpión sou, kaì sỳ kaì hoi megistânés sou kaì hai pallakaí sou kaì hai parákoitoí sou oînon epínete en autoîs, kaì toùs theoùs toùs chrysoûs kaì argyroûs kaì chalkoûs kaì sidēroûs kaì xylínous kaì lithínous, hoì ou blépousin kaì ouk akoúousin kaì ou ginṓskousin, ḗinesas kaì tòn theón, hoû hē pnoḗ sou en cheirì autoû kaì pâsai hai hodoí sou, autòn ouk edóxasas.

24
διὰ τοῦτο ἐκ προσώπου αὐτοῦ ἀπεστάλη ἀστράγαλος χειρὸς καὶ τὴν γραϕὴν ταύτην ἐνέταξεν.

dià toûto ek prosṓpou autoû apestálē astrágalos cheiròs kaì tḕn graphḕn taútēn enétaxen.

25
καὶ αὕτη ἡ γραϕὴ ἡ ἐντεταγμένη Μανη θεκελ ϕαρες.

kaì haútē hē graphḕ hē entetagménē Manē thekel phares.

26
τοῦτο τὸ σύγκριμα τοῦ ῥήματος· μανη, ἐμέτρησεν ὁ θεὸς τὴν βασιλείαν σου καὶ ἐπλήρωσεν αὐτήν·

toûto tò sýnkrima toû rhḗmatos: manē, emétrēsen ho theòs tḕn basileían sou kaì eplḗrōsen autḗn:

27
θεκελ, ἐστάθη ἐν ζυγῷ καὶ εὑρέθη ὑστεροῦσα·

thekel, estáthē en zygō̂i kaì heuréthē hysteroûsa:

28
ϕαρες, διῄρηται ἡ βασιλεία σου καὶ ἐδόθη Μήδοις καὶ Πέρσαις.

phares, diḗirētai hē basileía sou kaì edóthē Mḗdois kaì Pérsais.

29
καὶ εἶπεν Βαλτασαρ καὶ ἐνέδυσαν τὸν Δανιηλ πορϕύραν καὶ τὸν μανιάκην τὸν χρυσοῦν περιέθηκαν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἐκήρυξεν περὶ αὐτοῦ εἶναι αὐτὸν ἄρχοντα τρίτον ἐν τῇ βασιλείᾳ.

kaì eîpen Baltasar kaì enédysan tòn Daniēl porphýran kaì tòn maniákēn tòn chrysoûn periéthēkan perì tòn tráchēlon autoû, kaì ekḗryxen perì autoû eînai autòn árchonta tríton en tē̂i basileíāi.

30
ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἀναιρέθη Βαλτασαρ ὁ βασιλεὺς ὁ Χαλδαίων.

en autē̂i tē̂i nyktì anairéthē Baltasar ho basileùs ho Chaldaíōn.