Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel (Th) 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Δαρεῖος ὁ Μῆδος παρέλαβεν τὴν βασιλείαν ὢν ἐτῶν ἑξήκοντα δύο.

Kaì Dareîos ho Mē̂dos parélaben tḕn basileían ṑn etō̂n hexḗkonta dýo.

2
καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Δαρείου καὶ κατέστησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας σατράπας ἑκατὸν εἴκοσι τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ὅλῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ

kaì ḗresen enṓpion Dareíou kaì katéstēsen epì tē̂s basileías satrápas hekatòn eíkosi toû eînai autoùs en hólēi tē̂i basileíāi autoû

3
καὶ ἐπάνω αὐτῶν τακτικοὺς τρεῖς, ὧν ἦν Δανιηλ εἷς ἐξ αὐτῶν, τοῦ ἀποδιδόναι αὐτοῖς τοὺς σατράπας λόγον, ὅπως ὁ βασιλεὺς μὴ ἐνοχλῆται·

kaì epánō autō̂n taktikoùs treîs, hō̂n ē̂n Daniēl heîs ex autō̂n, toû apodidónai autoîs toùs satrápas lógon, hópōs ho basileùs mḕ enochlē̂tai:

4
καὶ ἦν Δανιηλ ὑπὲρ αὐτούς, ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ βασιλεὺς κατέστησεν αὐτὸν ἐϕ’ ὅλης τῆς βασιλείας αὐτοῦ.

kaì ē̂n Daniēl hypèr autoús, hóti pneûma perissòn en autō̂i, kaì ho basileùs katéstēsen autòn eph’ hólēs tē̂s basileías autoû.

5
καὶ οἱ τακτικοὶ καὶ οἱ σατράπαι ἐζήτουν πρόϕασιν εὑρεῖν κατὰ Δανιηλ· καὶ πᾶσαν πρόϕασιν καὶ παράπτωμα καὶ ἀμβλάκημα οὐχ εὗρον κατ’ αὐτοῦ, ὅτι πιστὸς ἦν.

kaì hoi taktikoì kaì hoi satrápai ezḗtoun próphasin heureîn katà Daniēl: kaì pâsan próphasin kaì paráptōma kaì amblákēma ouch heûron kat’ autoû, hóti pistòs ē̂n.

6
καὶ εἶπον οἱ τακτικοί Οὐχ εὑρήσομεν κατὰ Δανιηλ πρόϕασιν εἰ μὴ ἐν νομίμοις θεοῦ αὐτοῦ.

kaì eîpon hoi taktikoí Ouch heurḗsomen katà Daniēl próphasin ei mḕ en nomímois theoû autoû.

7
τότε οἱ τακτικοὶ καὶ οἱ σατράπαι παρέστησαν τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπαν αὐτῷ Δαρεῖε βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι·

tóte hoi taktikoì kaì hoi satrápai paréstēsan tō̂i basileî kaì eîpan autō̂i Dareîe basileû, eis toùs aiō̂nas zē̂thi:

8
συνεβουλεύσαντο πάντες οἱ ἐπὶ τῆς βασιλείας σου στρατηγοὶ καὶ σατράπαι, ὕπατοι καὶ τοπάρχαι τοῦ στῆσαι στάσει βασιλικῇ καὶ ἐνισχῦσαι ὁρισμόν, ὅπως ὃς ἂν αἰτήσῃ αἴτημα παρὰ παντὸς θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλ’ ἢ παρὰ σοῦ, βασιλεῦ, ἐμβληθήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων·

synebouleúsanto pántes hoi epì tē̂s basileías sou stratēgoì kaì satrápai, hýpatoi kaì topárchai toû stē̂sai stásei basilikē̂i kaì enischŷsai horismón, hópōs hòs àn aitḗsēi aítēma parà pantòs theoû kaì anthrṓpou héōs hēmerō̂n triákonta all’ ḕ parà soû, basileû, emblēthḗsetai eis tòn lákkon tō̂n leóntōn:

9
νῦν οὖν, βασιλεῦ, στῆσον τὸν ὁρισμὸν καὶ ἔκθες γραϕήν, ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ τὸ δόγμα Μήδων καὶ Περσῶν.

nŷn oûn, basileû, stē̂son tòn horismòn kaì ékthes graphḗn, hópōs mḕ alloiōthē̂i tò dógma Mḗdōn kaì Persō̂n.

10
τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐπέταξεν γραϕῆναι τὸ δόγμα.

tóte ho basileùs Dareîos epétaxen graphē̂nai tò dógma.

11
καὶ Δανιηλ, ἡνίκα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη τὸ δόγμα, εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ αἱ θυρίδες ἀνεῳγμέναι αὐτῷ ἐν τοῖς ὑπερῴοις αὐτοῦ κατέναντι Ιερουσαλημ, καὶ καιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν κάμπτων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ καὶ προσευχόμενος καὶ ἐξομολογούμενος ἐναντίον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, καθὼς ἦν ποιῶν ἔμπροσθεν.

kaì Daniēl, hēníka égnō hóti enetágē tò dógma, eisē̂lthen eis tòn oîkon autoû, kaì hai thyrídes aneōigménai autō̂i en toîs hyperṓiois autoû katénanti Ierousalēm, kaì kairoùs treîs tē̂s hēméras ē̂n kámptōn epì tà gónata autoû kaì proseuchómenos kaì exomologoúmenos enantíon toû theoû autoû, kathṑs ē̂n poiō̂n émprosthen.

12
τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι παρετήρησαν καὶ εὗρον τὸν Δανιηλ ἀξιοῦντα καὶ δεόμενον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ.

tóte hoi ándres ekeînoi paretḗrēsan kaì heûron tòn Daniēl axioûnta kaì deómenon toû theoû autoû.

13
καὶ προσελθόντες λέγουσιν τῷ βασιλεῖ Βασιλεῦ, οὐχ ὁρισμὸν ἔταξας ὅπως πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν αἰτήσῃ παρὰ παντὸς θεοῦ καὶ ἀνθρώπου αἴτημα ἕως ἡμερῶν τριάκοντα ἀλλ’ ἢ παρὰ σοῦ, βασιλεῦ, ἐμβληθήσεται εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων; καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ’Αληθινὸς ὁ λόγος, καὶ τὸ δόγμα Μήδων καὶ Περσῶν οὐ παρελεύσεται.

kaì proselthóntes légousin tō̂i basileî Basileû, ouch horismòn étaxas hópōs pâs ánthrōpos, hòs àn aitḗsēi parà pantòs theoû kaì anthrṓpou aítēma héōs hēmerō̂n triákonta all’ ḕ parà soû, basileû, emblēthḗsetai eis tòn lákkon tō̂n leóntōn? kaì eîpen ho basileús ’Alēthinòs ho lógos, kaì tò dógma Mḗdōn kaì Persō̂n ou pareleúsetai.

14
τότε ἀπεκρίθησαν καὶ λέγουσιν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Δανιηλ ὁ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας οὐχ ὑπετάγη τῷ δόγματί σου περὶ τοῦ ὁρισμοῦ, οὗ ἔταξας, καὶ καιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας αἰτεῖ παρὰ τοῦ θεοῦ αὐτοῦ τὰ αἰτήματα αὐτοῦ.

tóte apekríthēsan kaì légousin enṓpion toû basiléōs Daniēl ho apò tō̂n hyiō̂n tē̂s aichmalōsías tē̂s Ioudaías ouch hypetágē tō̂i dógmatí sou perì toû horismoû, hoû étaxas, kaì kairoùs treîs tē̂s hēméras aiteî parà toû theoû autoû tà aitḗmata autoû.

15
τότε ὁ βασιλεύς, ὡς τὸ ῥῆμα ἤκουσεν, πολὺ ἐλυπήθη ἐπ’ αὐτῷ καὶ περὶ τοῦ Δανιηλ ἠγωνίσατο τοῦ ἐξελέσθαι αὐτὸν καὶ ἕως ἑσπέρας ἦν ἀγωνιζόμενος τοῦ ἐξελέσθαι αὐτόν.

tóte ho basileús, hōs tò rhē̂ma ḗkousen, polỳ elypḗthē ep’ autō̂i kaì perì toû Daniēl ēgōnísato toû exelésthai autòn kaì héōs hespéras ē̂n agōnizómenos toû exelésthai autón.

16
τότε οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι λέγουσιν τῷ βασιλεῖ Γνῶθι, βασιλεῦ, ὅτι δόγμα Μήδοις καὶ Πέρσαις τοῦ πᾶν ὁρισμὸν καὶ στάσιν, ἣν ἂν ὁ βασιλεὺς στήσῃ, οὐ δεῖ παραλλάξαι.

tóte hoi ándres ekeînoi légousin tō̂i basileî Gnō̂thi, basileû, hóti dógma Mḗdois kaì Pérsais toû pân horismòn kaì stásin, hḕn àn ho basileùs stḗsēi, ou deî paralláxai.

17
τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν καὶ ἤγαγον τὸν Δανιηλ καὶ ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ ‘Ο θεός σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε.

tóte ho basileùs eîpen kaì ḗgagon tòn Daniēl kaì enébalon autòn eis tòn lákkon tō̂n leóntōn: kaì eîpen ho basileùs tō̂i Daniēl ‘O theós sou, hō̂i sỳ latreúeis endelechō̂s, autòs exeleîtaí se.

18
καὶ ἤνεγκαν λίθον καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ λάκκου, καὶ ἐσϕραγίσατο ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ δακτυλίῳ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ πρᾶγμα ἐν τῷ Δανιηλ.

kaì ḗnenkan líthon kaì epéthēkan epì tò stóma toû lákkou, kaì esphragísato ho basileùs en tō̂i daktylíōi autoû kaì en tō̂i daktylíōi tō̂n megistánōn autoû, hópōs mḕ alloiōthē̂i prâgma en tō̂i Daniēl.

19
καὶ ἀπῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἄδειπνος, καὶ ἐδέσματα οὐκ εἰσήνεγκαν αὐτῷ, καὶ ὁ ὕπνος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ. καὶ ἀπέκλεισεν ὁ θεὸς τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐ παρηνώχλησαν τῷ Δανιηλ.

kaì apē̂lthen ho basileùs eis tòn oîkon autoû kaì ekoimḗthē ádeipnos, kaì edésmata ouk eisḗnenkan autō̂i, kaì ho hýpnos apéstē ap’ autoû. kaì apékleisen ho theòs tà stómata tō̂n leóntōn, kaì ou parēnṓchlēsan tō̂i Daniēl.

20
τότε ὁ βασιλεὺς ἀνέστη τὸ πρωὶ ἐν τῷ ϕωτὶ καὶ ἐν σπουδῇ ἦλθεν ἐπὶ τὸν λάκκον τῶν λεόντων·

tóte ho basileùs anéstē tò prōì en tō̂i phōtì kaì en spoudē̂i ē̂lthen epì tòn lákkon tō̂n leóntōn:

21
καὶ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν τῷ λάκκῳ ἐβόησεν ϕωνῇ ἰσχυρᾷ Δανιηλ ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ θεός σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, εἰ ἠδυνήθη ἐξελέσθαι σε ἐκ στόματος τῶν λεόντων;

kaì en tō̂i engízein autòn tō̂i lákkōi ebóēsen phōnē̂i ischyrā̂i Daniēl ho doûlos toû theoû toû zō̂ntos, ho theós sou, hō̂i sỳ latreúeis endelechō̂s, ei ēdynḗthē exelésthai se ek stómatos tō̂n leóntōn?

22
καὶ εἶπεν Δανιηλ τῷ βασιλεῖ Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι·

kaì eîpen Daniēl tō̂i basileî Basileû, eis toùs aiō̂nas zē̂thi:

23
ὁ θεός μου ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ ἐνέϕραξεν τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐκ ἐλυμήναντό με, ὅτι κατέναντι αὐτοῦ εὐθύτης ηὑρέθη μοι· καὶ ἐνώπιον δὲ σοῦ, βασιλεῦ, παράπτωμα οὐκ ἐποίησα.

ho theós mou apésteilen tòn ángelon autoû, kaì enéphraxen tà stómata tō̂n leóntōn, kaì ouk elymḗnantó me, hóti katénanti autoû euthýtēs hēyréthē moi: kaì enṓpion dè soû, basileû, paráptōma ouk epoíēsa.

24
τότε ὁ βασιλεὺς πολὺ ἠγαθύνθη ἐπ’ αὐτῷ καὶ τὸν Δανιηλ εἶπεν ἀνενέγκαι ἐκ τοῦ λάκκου· καὶ ἀνηνέχθη Δανιηλ ἐκ τοῦ λάκκου, καὶ πᾶσα διαϕθορὰ οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐπίστευσεν ἐν τῷ θεῷ αὐτοῦ.

tóte ho basileùs polỳ ēgathýnthē ep’ autō̂i kaì tòn Daniēl eîpen anenénkai ek toû lákkou: kaì anēnéchthē Daniēl ek toû lákkou, kaì pâsa diaphthorà ouch heuréthē en autō̂i, hóti epísteusen en tō̂i theō̂i autoû.

25
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἠγάγοσαν τοὺς ἄνδρας τοὺς διαβαλόντας τὸν Δανιηλ, καὶ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων ἐνεβλήθησαν, αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν· καὶ οὐκ ἔϕθασαν εἰς τὸ ἔδαϕος τοῦ λάκκου ἕως οὗ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ λέοντες καὶ πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐλέπτυναν.

kaì eîpen ho basileús, kaì ēgágosan toùs ándras toùs diabalóntas tòn Daniēl, kaì eis tòn lákkon tō̂n leóntōn eneblḗthēsan, autoì kaì hoi hyioì autō̂n kaì hai gynaîkes autō̂n: kaì ouk éphthasan eis tò édaphos toû lákkou héōs hoû ekyríeusan autō̂n hoi léontes kaì pánta tà ostâ autō̂n eléptynan.

26
τότε Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔγραψεν πᾶσι τοῖς λαοῖς, ϕυλαῖς, γλώσσαις, τοῖς οἰκοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ Εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη·

tóte Dareîos ho basileùs égrapsen pâsi toîs laoîs, phylaîs, glṓssais, toîs oikoûsin en pásēi tē̂i gē̂i Eirḗnē hymîn plēthyntheíē:

27
ἐκ προσώπου μου ἐτέθη δόγμα τοῦ ἐν πάσῃ ἀρχῇ τῆς βασιλείας μου εἶναι τρέμοντας καὶ ϕοβουμένους ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ Δανιηλ, ὅτι αὐτός ἐστιν θεὸς ζῶν καὶ μένων εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαϕθαρήσεται, καὶ ἡ κυριεία αὐτοῦ ἕως τέλους·

ek prosṓpou mou etéthē dógma toû en pásēi archē̂i tē̂s basileías mou eînai trémontas kaì phobouménous apò prosṓpou toû theoû Daniēl, hóti autós estin theòs zō̂n kaì ménōn eis toùs aiō̂nas, kaì hē basileía autoû ou diaphtharḗsetai, kaì hē kyrieía autoû héōs télous:

28
ἀντιλαμβάνεται καὶ ῥύεται καὶ ποιεῖ σημεῖα καὶ τέρατα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅστις ἐξείλατο τὸν Δανιηλ ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων.

antilambánetai kaì rhýetai kaì poieî sēmeîa kaì térata en ouranō̂i kaì epì tē̂s gē̂s, hóstis exeílato tòn Daniēl ek cheiròs tō̂n leóntōn.

29
καὶ Δανιηλ κατεύθυνεν ἐν τῇ βασιλείᾳ Δαρείου καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ Κύρου τοῦ Πέρσου.

kaì Daniēl kateúthynen en tē̂i basileíāi Dareíou kaì en tē̂i basileíāi Kýrou toû Pérsou.