Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel (Th) 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτασαρ τοῦ βασιλέως ὅρασις ὤϕθη πρός με, ἐγὼ Δανιηλ, μετὰ τὴν ὀϕθεῖσάν μοι τὴν ἀρχήν.

’En étei trítōi tē̂s basileías Baltasar toû basiléōs hórasis ṓphthē prós me, egṑ Daniēl, metà tḕn ophtheîsán moi tḕn archḗn.

2
καὶ ἤμην ἐν Σούσοις τῇ βάρει, ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ Αιλαμ, καὶ εἶδον ἐν ὁράματι καὶ ἤμην ἐπὶ τοῦ Ουβαλ

kaì ḗmēn en Soúsois tē̂i bárei, hḗ estin en chṓrāi Ailam, kaì eîdon en horámati kaì ḗmēn epì toû Oubal

3
καὶ ἦρα τοὺς ὀϕθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ κριὸς εἷς ἑστηκὼς πρὸ τοῦ Ουβαλ, καὶ αὐτῷ κέρατα, καὶ τὰ κέρατα ὑψηλά, καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, καὶ τὸ ὑψηλὸν ἀνέβαινεν ἐπ’ ἐσχάτων.

kaì ē̂ra toùs ophthalmoús mou kaì eîdon kaì idoù kriòs heîs hestēkṑs prò toû Oubal, kaì autō̂i kérata, kaì tà kérata hypsēlá, kaì tò hèn hypsēlóteron toû hetérou, kaì tò hypsēlòn anébainen ep’ eschátōn.

4
εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ νότον, καὶ πάντα τὰ θηρία οὐ στήσονται ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἐμεγαλύνθη.

eîdon tòn kriòn keratízonta katà thálassan kaì borrân kaì nóton, kaì pánta tà thēría ou stḗsontai enṓpion autoû, kaì ouk ē̂n ho exairoúmenos ek cheiròs autoû, kaì epoíēsen katà tò thélēma autoû kaì emegalýnthē.

5
καὶ ἐγὼ ἤμην συνίων καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ οὐκ ἦν ἁπτόμενος τῆς γῆς, καὶ τῷ τράγῳ κέρας θεωρητὸν ἀνὰ μέσον τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ.

kaì egṑ ḗmēn syníōn kaì idoù trágos aigō̂n ḗrcheto apò libòs epì prósōpon pásēs tē̂s gē̂s kaì ouk ē̂n haptómenos tē̂s gē̂s, kaì tō̂i trágōi kéras theōrētòn anà méson tō̂n ophthalmō̂n autoû.

6
καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ κριοῦ τοῦ τὰ κέρατα ἔχοντος, οὗ εἶδον, ἑστῶτος ἐνώπιον τοῦ Ουβαλ καὶ ἔδραμεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁρμῇ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

kaì ē̂lthen héōs toû krioû toû tà kérata échontos, hoû eîdon, hestō̂tos enṓpion toû Oubal kaì édramen pròs autòn en hormē̂i tē̂s ischýos autoû.

7
καὶ εἶδον αὐτὸν ϕθάνοντα ἕως τοῦ κριοῦ, καὶ ἐξηγριάνθη πρὸς αὐτὸν καὶ ἔπαισεν τὸν κριὸν καὶ συνέτριψεν ἀμϕότερα τὰ κέρατα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἰσχὺς τῷ κριῷ τοῦ στῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ· καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνεπάτησεν αὐτόν, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος τὸν κριὸν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ.

kaì eîdon autòn phthánonta héōs toû krioû, kaì exēgriánthē pròs autòn kaì épaisen tòn kriòn kaì synétripsen amphótera tà kérata autoû, kaì ouk ē̂n ischỳs tō̂i kriō̂i toû stē̂nai enṓpion autoû: kaì érripsen autòn epì tḕn gē̂n kaì synepátēsen autón, kaì ouk ē̂n ho exairoúmenos tòn kriòn ek cheiròs autoû.

8
καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν ἐμεγαλύνθη ἕως σϕόδρα, καὶ ἐν τῷ ἰσχῦσαι αὐτὸν συνετρίβη τὸ κέρας αὐτοῦ τὸ μέγα, καὶ ἀνέβη κέρατα τέσσαρα ὑποκάτω αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ.

kaì ho trágos tō̂n aigō̂n emegalýnthē héōs sphódra, kaì en tō̂i ischŷsai autòn synetríbē tò kéras autoû tò méga, kaì anébē kérata téssara hypokátō autoû eis toùs téssaras anémous toû ouranoû.

9
καὶ ἐκ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐξῆλθεν κέρας ἓν ἰσχυρὸν καὶ ἐμεγαλύνθη περισσῶς πρὸς τὸν νότον καὶ πρὸς ἀνατολὴν καὶ πρὸς τὴν δύναμιν·

kaì ek toû henòs autō̂n exē̂lthen kéras hèn ischyròn kaì emegalýnthē perissō̂s pròs tòn nóton kaì pròs anatolḕn kaì pròs tḕn dýnamin:

10
ἐμεγαλύνθη ἕως τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἄστρων, καὶ συνεπάτησεν αὐτά,

emegalýnthē héōs tē̂s dynámeōs toû ouranoû, kaì épesen epì tḕn gē̂n apò tē̂s dynámeōs toû ouranoû kaì apò tō̂n ástrōn, kaì synepátēsen autá,

11
καὶ ἕως οὗ ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν αἰχμαλωσίαν, καὶ δι’ αὐτὸν θυσία ἐρράχθη, καὶ ἐγενήθη καὶ κατευοδώθη αὐτῷ, καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται·

kaì héōs hoû ho archistrátēgos rhýsētai tḕn aichmalōsían, kaì di’ autòn thysía erráchthē, kaì egenḗthē kaì kateuodṓthē autō̂i, kaì tò hágion erēmōthḗsetai:

12
καὶ ἐδόθη ἐπὶ τὴν θυσίαν ἁμαρτία, καὶ ἐρρίϕη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη.

kaì edóthē epì tḕn thysían hamartía, kaì erríphē chamaì hē dikaiosýnē, kaì epoíēsen kaì euodṓthē.

13
καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν εἷς ἅγιος τῷ ϕελμουνι τῷ λαλοῦντι ῞Εως πότε ἡ ὅρασις στήσεται, ἡ θυσία ἡ ἀρθεῖσα καὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ δοθεῖσα, καὶ τὸ ἅγιον καὶ ἡ δύναμις συμπατηθήσεται;

kaì ḗkousa henòs hagíou laloûntos, kaì eîpen heîs hágios tō̂i phelmouni tō̂i laloûnti ῞Eōs póte hē hórasis stḗsetai, hē thysía hē artheîsa kaì hē hamartía erēmṓseōs hē dotheîsa, kaì tò hágion kaì hē dýnamis sympatēthḗsetai?

14
καὶ εἶπεν αὐτῷ ῞Εως ἑσπέρας καὶ πρωὶ ἡμέραι δισχίλιαι καὶ τριακόσιαι, καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιον.

kaì eîpen autō̂i ῞Eōs hespéras kaì prōì hēmérai dischíliai kaì triakósiai, kaì katharisthḗsetai tò hágion.

15
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ Δανιηλ, τὴν ὅρασιν καὶ ἐζήτουν σύνεσιν, καὶ ἰδοὺ ἔστη ἐνώπιον ἐμοῦ ὡς ὅρασις ἀνδρός.

kaì egéneto en tō̂i ideîn me, egṑ Daniēl, tḕn hórasin kaì ezḗtoun sýnesin, kaì idoù éstē enṓpion emoû hōs hórasis andrós.

16
καὶ ἤκουσα ϕωνὴν ἀνδρὸς ἀνὰ μέσον τοῦ Ουβαλ, καὶ ἐκάλεσεν καὶ εἶπεν Γαβριηλ, συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν.

kaì ḗkousa phōnḕn andròs anà méson toû Oubal, kaì ekálesen kaì eîpen Gabriēl, synétison ekeînon tḕn hórasin.

17
καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἐχόμενος τῆς στάσεώς μου, καὶ ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν ἐθαμβήθην καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου, καὶ εἶπεν πρός με Σύνες, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις.

kaì ē̂lthen kaì éstē echómenos tē̂s stáseṓs mou, kaì en tō̂i eltheîn autòn ethambḗthēn kaì píptō epì prósōpón mou, kaì eîpen prós me Sýnes, hyiè anthrṓpou, éti gàr eis kairoû péras hē hórasis.

18
καὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ’ ἐμοῦ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἥψατό μου καὶ ἔστησέν με ἐπὶ πόδας

kaì en tō̂i laleîn autòn met’ emoû píptō epì prósōpón mou epì tḕn gē̂n, kaì hḗpsató mou kaì éstēsén me epì pódas

19
καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ’ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς· ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις.

kaì eîpen ’Idoù egṑ gnōrízō soi tà esómena ep’ eschátōn tē̂s orgē̂s: éti gàr eis kairoû péras hē hórasis.

20
ὁ κριός, ὃν εἶδες, ὁ ἔχων τὰ κέρατα βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν.

ho kriós, hòn eîdes, ho échōn tà kérata basileùs Mḗdōn kaì Persō̂n.

21
καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς ‘Ελλήνων· καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα, ὃ ἦν ἀνὰ μέσον τῶν ὀϕθαλμῶν αὐτοῦ, αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος.

kaì ho trágos tō̂n aigō̂n basileùs ‘Ellḗnōn: kaì tò kéras tò méga, hò ē̂n anà méson tō̂n ophthalmō̂n autoû, autós estin ho basileùs ho prō̂tos.

22
καὶ τοῦ συντριβέντος, οὗ ἔστησαν τέσσαρα ὑποκάτω κέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ.

kaì toû syntribéntos, hoû éstēsan téssara hypokátō kérata, téssares basileîs ek toû éthnous autoû anastḗsontai kaì ouk en tē̂i ischýi autoû.

23
καὶ ἐπ’ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτῶν πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ καὶ συνίων προβλήματα.

kaì ep’ eschátōn tē̂s basileías autō̂n plērouménōn tō̂n hamartiō̂n autō̂n anastḗsetai basileùs anaidḕs prosṓpōi kaì syníōn problḗmata.

24
καὶ κραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, καὶ θαυμαστὰ διαϕθερεῖ καὶ κατευθυνεῖ καὶ ποιήσει καὶ διαϕθερεῖ ἰσχυροὺς καὶ λαὸν ἅγιον.

kaì krataià hē ischỳs autoû kaì ouk en tē̂i ischýi autoû, kaì thaumastà diaphthereî kaì kateuthyneî kaì poiḗsei kaì diaphthereî ischyroùs kaì laòn hágion.

25
καὶ ὁ ζυγὸς τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ κατευθυνεῖ· δόλος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ μεγαλυνθήσεται καὶ δόλῳ διαϕθερεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας πολλῶν στήσεται καὶ ὡς ᾠὰ χειρὶ συντρίψει.

kaì ho zygòs toû kloioû autoû kateuthyneî: dólos en tē̂i cheirì autoû, kaì en kardíāi autoû megalynthḗsetai kaì dólōi diaphthereî polloùs kaì epì apōleías pollō̂n stḗsetai kaì hōs ōià cheirì syntrípsei.

26
καὶ ἡ ὅρασις τῆς ἑσπέρας καὶ τῆς πρωίας τῆς ῥηθείσης ἀληθής ἐστιν· καὶ σὺ σϕράγισον τὴν ὅρασιν, ὅτι εἰς ἡμέρας πολλάς.

kaì hē hórasis tē̂s hespéras kaì tē̂s prōías tē̂s rhētheísēs alēthḗs estin: kaì sỳ sphrágison tḕn hórasin, hóti eis hēméras pollás.

27
καὶ ἐγὼ Δανιηλ ἐκοιμήθην καὶ ἐμαλακίσθην ἡμέρας καὶ ἀνέστην καὶ ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως· καὶ ἐθαύμαζον τὴν ὅρασιν, καὶ οὐκ ἦν ὁ συνίων.

kaì egṑ Daniēl ekoimḗthēn kaì emalakísthēn hēméras kaì anéstēn kaì epoíoun tà érga toû basiléōs: kaì ethaúmazon tḕn hórasin, kaì ouk ē̂n ho syníōn.