Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν Μωυσῆς παντὶ Ισραηλ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν τῇ ἐρήμῳ πρὸς δυσμαῖς πλησίον τῆς ἐρυθρᾶς ἀνὰ μέσον Φαραν, Τοϕολ καὶ Λοβον καὶ Αυλων καὶ Καταχρύσεα·

Hoûtoi hoi lógoi, hoùs elálēsen Mōysē̂s pantì Israēl péran toû Iordánou en tē̂i erḗmōi pròs dysmaîs plēsíon tē̂s erythrâs anà méson Pharan, Tophol kaì Lobon kaì Aulōn kaì Katachrýsea:

2
ἕνδεκα ἡμερῶν ἐν Χωρηβ ὁδὸς ἐπ’ ὄρος Σηιρ ἕως Καδης Βαρνη.

héndeka hēmerō̂n en Chōrēb hodòs ep’ óros Sēir héōs Kadēs Barnē.

3
καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ ἔτει ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ μιᾷ τοῦ μηνὸς ἐλάλησεν Μωυσῆς πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτῷ πρὸς αὐτούς.

kaì egenḗthē en tō̂i tessarakostō̂i étei en tō̂i hendekátōi mēnì miā̂i toû mēnòs elálēsen Mōysē̂s pròs pántas hyioùs Israēl katà pánta, hósa eneteílato kýrios autō̂i pròs autoús.

4
μετὰ τὸ πατάξαι Σηων βασιλέα Αμορραίων τὸν κατοικήσαντα ἐν Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν τὸν κατοικήσαντα ἐν Ασταρωθ καὶ ἐν Εδραϊν

metà tò patáxai Sēōn basiléa Amorraíōn tòn katoikḗsanta en Esebōn kaì Ōg basiléa tē̂s Basan tòn katoikḗsanta en Astarōth kaì en Edraïn

5
ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν γῇ Μωαβ ἤρξατο Μωυσῆς διασαϕῆσαι τὸν νόμον τοῦτον λέγων

en tō̂i péran toû Iordánou en gē̂i Mōab ḗrxato Mōysē̂s diasaphē̂sai tòn nómon toûton légōn

6
Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Χωρηβ λέγων ‘Ικανούσθω ὑμῖν κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ·

Kýrios ho theòs hēmō̂n elálēsen hēmîn en Chōrēb légōn ‘Ikanoústhō hymîn katoikeîn en tō̂i órei toútōi:

7
ἐπιστράϕητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς ὄρος Αμορραίων καὶ πρὸς πάντας τοὺς περιοίκους Αραβα εἰς ὄρος καὶ πεδίον καὶ πρὸς λίβα καὶ παραλίαν, γῆν Χαναναίων καὶ ’Αντιλίβανον ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου Εὐϕράτου.

epistráphēte kaì apárate hymeîs kaì eisporeúesthe eis óros Amorraíōn kaì pròs pántas toùs perioíkous Araba eis óros kaì pedíon kaì pròs líba kaì paralían, gē̂n Chananaíōn kaì ’Antilíbanon héōs toû potamoû toû megálou Euphrátou.

8
ἴδετε παραδέδωκα ἐνώπιον ὑμῶν τὴν γῆν· εἰσπορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ’ αὐτούς.

ídete paradédōka enṓpion hymō̂n tḕn gē̂n: eisporeuthéntes klēronomḗsate tḕn gē̂n, hḕn ṓmosa toîs patrásin hymō̂n tō̂i Abraam kaì Isaak kaì Iakōb doûnai autoîs kaì tō̂i spérmati autō̂n met’ autoús.

9
καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Οὐ δυνήσομαι μόνος ϕέρειν ὑμᾶς·

kaì eîpa pròs hymâs en tō̂i kairō̂i ekeínōi légōn Ou dynḗsomai mónos phérein hymâs:

10
κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπλήθυνεν ὑμᾶς, καὶ ἰδού ἐστε σήμερον ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει·

kýrios ho theòs hymō̂n eplḗthynen hymâs, kaì idoú este sḗmeron hōseì tà ástra toû ouranoû tō̂i plḗthei:

11
κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν προσθείη ὑμῖν ὡς ἐστὲ χιλιοπλασίως καὶ εὐλογήσαι ὑμᾶς, καθότι ἐλάλησεν ὑμῖν.

kýrios ho theòs tō̂n patérōn hymō̂n prostheíē hymîn hōs estè chilioplasíōs kaì eulogḗsai hymâs, kathóti elálēsen hymîn.

12
πῶς δυνήσομαι μόνος ϕέρειν τὸν κόπον ὑμῶν καὶ τὴν ὑπόστασιν ὑμῶν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμῶν;

pō̂s dynḗsomai mónos phérein tòn kópon hymō̂n kaì tḕn hypóstasin hymō̂n kaì tàs antilogías hymō̂n?

13
δότε ἑαυτοῖς ἄνδρας σοϕοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς εἰς τὰς ϕυλὰς ὑμῶν, καὶ καταστήσω ἐϕ’ ὑμῶν ἡγουμένους ὑμῶν.

dóte heautoîs ándras sophoùs kaì epistḗmonas kaì synetoùs eis tàs phylàs hymō̂n, kaì katastḗsō eph’ hymō̂n hēgouménous hymō̂n.

14
καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε Καλὸν τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησας ποιῆσαι.

kaì apekríthēté moi kaì eípate Kalòn tò rhē̂ma, hò elálēsas poiē̂sai.

15
καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν ἄνδρας σοϕοὺς καὶ ἐπιστήμονας καὶ συνετοὺς καὶ κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐϕ’ ὑμῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους καὶ γραμματοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς ὑμῶν.

kaì élabon ex hymō̂n ándras sophoùs kaì epistḗmonas kaì synetoùs kaì katéstēsa autoùs hēgeîsthai eph’ hymō̂n chiliárchous kaì hekatontárchous kaì pentēkontárchous kaì dekadárchous kaì grammatoeisagōgeîs toîs kritaîs hymō̂n.

16
καὶ ἐνετειλάμην τοῖς κριταῖς ὑμῶν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Διακούετε ἀνὰ μέσον τῶν ἀδελϕῶν ὑμῶν καὶ κρίνατε δικαίως ἀνὰ μέσον ἀνδρὸς καὶ ἀνὰ μέσον ἀδελϕοῦ καὶ ἀνὰ μέσον προσηλύτου αὐτοῦ.

kaì eneteilámēn toîs kritaîs hymō̂n en tō̂i kairō̂i ekeínōi légōn Diakoúete anà méson tō̂n adelphō̂n hymō̂n kaì krínate dikaíōs anà méson andròs kaì anà méson adelphoû kaì anà méson prosēlýtou autoû.

17
οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον ἐν κρίσει, κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς, οὐ μὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, ὅτι ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ ἐστιν· καὶ τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν σκληρὸν ᾖ ἀϕ’ ὑμῶν, ἀνοίσετε αὐτὸ ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἀκούσομαι αὐτό.

ouk epignṓsēi prósōpon en krísei, katà tòn mikròn kaì katà tòn mégan krineîs, ou mḕ hyposteílēi prósōpon anthrṓpou, hóti hē krísis toû theoû estin: kaì tò rhē̂ma, hò eàn sklēròn ē̂i aph’ hymō̂n, anoísete autò ep’ emé, kaì akoúsomai autó.

18
καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ποιήσετε.

kaì eneteilámēn hymîn en tō̂i kairō̂i ekeínōi pántas toùs lógous, hoùs poiḗsete.

19
Καὶ ἀπάραντες ἐκ Χωρηβ ἐπορεύθημεν πᾶσαν τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν ϕοβερὰν ἐκείνην, ἣν εἴδετε, ὁδὸν ὄρους τοῦ Αμορραίου, καθότι ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν, καὶ ἤλθομεν ἕως Καδης Βαρνη.

Kaì apárantes ek Chōrēb eporeúthēmen pâsan tḕn érēmon tḕn megálēn kaì tḕn phoberàn ekeínēn, hḕn eídete, hodòn órous toû Amorraíou, kathóti eneteílato kýrios ho theòs hēmō̂n hēmîn, kaì ḗlthomen héōs Kadēs Barnē.

20
καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς ῎Ηλθατε ἕως τοῦ ὄρους τοῦ Αμορραίου, ὃ ὁ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ὑμῖν.

kaì eîpa pròs hymâs ῎Ēlthate héōs toû órous toû Amorraíou, hò ho kýrios ho theòs hēmō̂n dídōsin hymîn.

21
ἴδετε παραδέδωκεν ὑμῖν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν πρὸ προσώπου ὑμῶν τὴν γῆν· ἀναβάντες κληρονομήσατε, ὃν τρόπον εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμῖν· μὴ ϕοβεῖσθε μηδὲ δειλιάσητε.

ídete paradédōken hymîn kýrios ho theòs hymō̂n prò prosṓpou hymō̂n tḕn gē̂n: anabántes klēronomḗsate, hòn trópon eîpen kýrios ho theòs tō̂n patérōn hymō̂n hymîn: mḕ phobeîsthe mēdè deiliásēte.

22
καὶ προσήλθατέ μοι πάντες καὶ εἴπατε ’Αποστείλωμεν ἄνδρας προτέρους ἡμῶν, καὶ ἐϕοδευσάτωσαν ἡμῖν τὴν γῆν καὶ ἀναγγειλάτωσαν ἡμῖν ἀπόκρισιν τὴν ὁδόν, δι’ ἧς ἀναβησόμεθα ἐν αὐτῇ, καὶ τὰς πόλεις, εἰς ἃς εἰσπορευσόμεθα εἰς αὐτάς.

kaì prosḗlthaté moi pántes kaì eípate ’Aposteílōmen ándras protérous hēmō̂n, kaì ephodeusátōsan hēmîn tḕn gē̂n kaì anangeilátōsan hēmîn apókrisin tḕn hodón, di’ hē̂s anabēsómetha en autē̂i, kaì tàs póleis, eis hàs eisporeusómetha eis autás.

23
καὶ ἤρεσεν ἐναντίον μου τὸ ῥῆμα, καὶ ἔλαβον ἐξ ὑμῶν δώδεκα ἄνδρας, ἄνδρα ἕνα κατὰ ϕυλήν.

kaì ḗresen enantíon mou tò rhē̂ma, kaì élabon ex hymō̂n dṓdeka ándras, ándra héna katà phylḗn.

24
καὶ ἐπιστραϕέντες ἀνέβησαν εἰς τὸ ὄρος καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκόπευσαν αὐτήν.

kaì epistraphéntes anébēsan eis tò óros kaì ḗlthosan héōs Phárangos bótryos kaì kateskópeusan autḗn.

25
καὶ ἐλάβοσαν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ καρποῦ τῆς γῆς καὶ κατήνεγκαν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἔλεγον ’Αγαθὴ ἡ γῆ, ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν.

kaì elábosan en taîs chersìn autō̂n apò toû karpoû tē̂s gē̂s kaì katḗnenkan pròs hēmâs kaì élegon ’Agathḕ hē gē̂, hḕn kýrios ho theòs hēmō̂n dídōsin hēmîn.

26
καὶ οὐκ ἠθελήσατε ἀναβῆναι καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν

kaì ouk ēthelḗsate anabē̂nai kaì ēpeithḗsate tō̂i rhḗmati kyríou toû theoû hymō̂n

27
καὶ διεγογγύζετε ἐν ταῖς σκηναῖς ὑμῶν καὶ εἴπατε Διὰ τὸ μισεῖν κύριον ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου παραδοῦναι ἡμᾶς εἰς χεῖρας Αμορραίων ἐξολεθρεῦσαι ἡμᾶς.

kaì diegongýzete en taîs skēnaîs hymō̂n kaì eípate Dià tò miseîn kýrion hēmâs exḗgagen hēmâs ek gē̂s Aigýptou paradoûnai hēmâs eis cheîras Amorraíōn exolethreûsai hēmâs.

28
ποῦ ἡμεῖς ἀναβαίνομεν; οἱ ἀδελϕοὶ ὑμῶν ἀπέστησαν ὑμῶν τὴν καρδίαν λέγοντες ῎Εθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ἡμῶν καὶ πόλεις μεγάλαι καὶ τετειχισμέναι ἕως τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ καὶ υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ.

poû hēmeîs anabaínomen? hoi adelphoì hymō̂n apéstēsan hymō̂n tḕn kardían légontes ῎Ethnos méga kaì polỳ kaì dynatṓteron hēmō̂n kaì póleis megálai kaì teteichisménai héōs toû ouranoû, allà kaì hyioùs gigántōn heōrákamen ekeî.

29
καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς Μὴ πτήξητε μηδὲ ϕοβηθῆτε ἀπ’ αὐτῶν·

kaì eîpa pròs hymâs Mḕ ptḗxēte mēdè phobēthē̂te ap’ autō̂n:

30
κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου ὑμῶν αὐτὸς συνεκπολεμήσει αὐτοὺς μεθ’ ὑμῶν κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ

kýrios ho theòs hymō̂n ho proporeuómenos prò prosṓpou hymō̂n autòs synekpolemḗsei autoùs meth’ hymō̂n katà pánta, hósa epoíēsen hymîn en gē̂i Aigýptōi

31
καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, ἣν εἴδετε, ὡς ἐτροϕοϕόρησέν σε κύριος ὁ θεός σου, ὡς εἴ τις τροϕοϕορήσει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἣν ἐπορεύθητε, ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον.

kaì en tē̂i erḗmōi taútēi, hḕn eídete, hōs etrophophórēsén se kýrios ho theós sou, hōs eí tis trophophorḗsei ánthrōpos tòn hyiòn autoû, katà pâsan tḕn hodón, hḕn eporeúthēte, héōs ḗlthete eis tòn tópon toûton.

32
καὶ ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ οὐκ ἐνεπιστεύσατε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν,

kaì en tō̂i lógōi toútōi ouk enepisteúsate kyríōi tō̂i theō̂i hymō̂n,

33
ὃς προπορεύεται πρότερος ὑμῶν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκλέγεσθαι ὑμῖν τόπον ὁδηγῶν ὑμᾶς ἐν πυρὶ νυκτὸς δεικνύων ὑμῖν τὴν ὁδόν, καθ’ ἣν πορεύεσθε ἐπ’ αὐτῆς, καὶ ἐν νεϕέλῃ ἡμέρας.

hòs proporeúetai próteros hymō̂n en tē̂i hodō̂i eklégesthai hymîn tópon hodēgō̂n hymâs en pyrì nyktòs deiknýōn hymîn tḕn hodón, kath’ hḕn poreúesthe ep’ autē̂s, kaì en nephélēi hēméras.

34
καὶ ἤκουσεν κύριος τὴν ϕωνὴν τῶν λόγων ὑμῶν καὶ παροξυνθεὶς ὤμοσεν λέγων

kaì ḗkousen kýrios tḕn phōnḕn tō̂n lógōn hymō̂n kaì paroxyntheìs ṓmosen légōn

35
Εἰ ὄψεταί τις τῶν ἀνδρῶν τούτων τὴν ἀγαθὴν ταύτην γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν,

Ei ópsetaí tis tō̂n andrō̂n toútōn tḕn agathḕn taútēn gē̂n, hḕn ṓmosa toîs patrásin autō̂n,

36
πλὴν Χαλεβ υἱὸς Ιεϕοννη, οὗτος ὄψεται αὐτήν, καὶ τούτῳ δώσω τὴν γῆν, ἐϕ’ ἣν ἐπέβη, καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διὰ τὸ προσκεῖσθαι αὐτὸν τὰ πρὸς κύριον.

plḕn Chaleb hyiòs Iephonnē, hoûtos ópsetai autḗn, kaì toútōi dṓsō tḕn gē̂n, eph’ hḕn epébē, kaì toîs hyioîs autoû dià tò proskeîsthai autòn tà pròs kýrion.

37
καὶ ἐμοὶ ἐθυμώθη κύριος δι’ ὑμᾶς λέγων Οὐδὲ σὺ οὐ μὴ εἰσέλθῃς ἐκεῖ·

kaì emoì ethymṓthē kýrios di’ hymâs légōn Oudè sỳ ou mḕ eisélthēis ekeî:

38
’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη ὁ παρεστηκώς σοι, οὗτος εἰσελεύσεται ἐκεῖ· αὐτὸν κατίσχυσον, ὅτι αὐτὸς κατακληρονομήσει αὐτὴν τῷ Ισραηλ.

’Iēsoûs hyiòs Nauē ho parestēkṓs soi, hoûtos eiseleúsetai ekeî: autòn katíschyson, hóti autòs kataklēronomḗsei autḕn tō̂i Israēl.

39
καὶ πᾶν παιδίον νέον, ὅστις οὐκ οἶδεν σήμερον ἀγαθὸν ἢ κακόν, οὗτοι εἰσελεύσονται ἐκεῖ, καὶ τούτοις δώσω αὐτήν, καὶ αὐτοὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν.

kaì pân paidíon néon, hóstis ouk oîden sḗmeron agathòn ḕ kakón, hoûtoi eiseleúsontai ekeî, kaì toútois dṓsō autḗn, kaì autoì klēronomḗsousin autḗn.

40
καὶ ὑμεῖς ἐπιστραϕέντες ἐστρατοπεδεύσατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν τὴν ἐπὶ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης.

kaì hymeîs epistraphéntes estratopedeúsate eis tḕn érēmon hodòn tḕn epì tē̂s erythrâs thalássēs.

41
καὶ ἀπεκρίθητέ μοι καὶ εἴπατε ‘Ημάρτομεν ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν· ἡμεῖς ἀναβάντες πολεμήσομεν κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν. καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ συναθροισθέντες ἀνεβαίνετε εἰς τὸ ὄρος.

kaì apekríthēté moi kaì eípate ‘Ēmártomen énanti kyríou toû theoû hēmō̂n: hēmeîs anabántes polemḗsomen katà pánta, hósa eneteílato kýrios ho theòs hēmō̂n hēmîn. kaì analabóntes hékastos tà skeúē tà polemikà autoû kaì synathroisthéntes anebaínete eis tò óros.

42
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Εἰπὸν αὐτοῖς Οὐκ ἀναβήσεσθε οὐδὲ μὴ πολεμήσετε, οὐ γάρ εἰμι μεθ’ ὑμῶν· καὶ οὐ μὴ συντριβῆτε ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν.

kaì eîpen kýrios prós me Eipòn autoîs Ouk anabḗsesthe oudè mḕ polemḗsete, ou gár eimi meth’ hymō̂n: kaì ou mḕ syntribē̂te enṓpion tō̂n echthrō̂n hymō̂n.

43
καὶ ἐλάλησα ὑμῖν, καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου καὶ παρέβητε τὸ ῥῆμα κυρίου καὶ παραβιασάμενοι ἀνέβητε εἰς τὸ ὄρος.

kaì elálēsa hymîn, kaì ouk eisēkoúsaté mou kaì parébēte tò rhē̂ma kyríou kaì parabiasámenoi anébēte eis tò óros.

44
καὶ ἐξῆλθεν ὁ Αμορραῖος ὁ κατοικῶν ἐν τῷ ὄρει ἐκείνῳ εἰς συνάντησιν ὑμῖν καὶ κατεδίωξαν ὑμᾶς, ὡς εἰ ποιήσαισαν αἱ μέλισσαι, καὶ ἐτίτρωσκον ὑμᾶς ἀπὸ Σηιρ ἕως Ερμα.

kaì exē̂lthen ho Amorraîos ho katoikō̂n en tō̂i órei ekeínōi eis synántēsin hymîn kaì katedíōxan hymâs, hōs ei poiḗsaisan hai mélissai, kaì etítrōskon hymâs apò Sēir héōs Erma.

45
καὶ καθίσαντες ἐκλαίετε ἔναντι κυρίου, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν κύριος τῆς ϕωνῆς ὑμῶν οὐδὲ προσέσχεν ὑμῖν.

kaì kathísantes eklaíete énanti kyríou, kaì ouk eisḗkousen kýrios tē̂s phōnē̂s hymō̂n oudè proséschen hymîn.

46
καὶ ἐνεκάθησθε ἐν Καδης ἡμέρας πολλάς, ὅσας ποτὲ ἡμέρας ἐνεκάθησθε.

kaì enekáthēsthe en Kadēs hēméras pollás, hósas potè hēméras enekáthēsthe.