Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος· καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην·

’En ekeínōi tō̂i kairō̂i eîpen kýrios prós me Láxeuson seautō̂i dýo plákas lithínas hṓsper tàs prṓtas kaì anábēthi prós me eis tò óros: kaì poiḗseis seautō̂i kibōtòn xylínēn:

2
καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, ἃς συνέτριψας, καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν.

kaì grápsō epì tàs plákas tà rhḗmata, hà ē̂n en taîs plaxìn taîs prṓtais, hàs synétripsas, kaì embaleîs autàs eis tḕn kibōtón.

3
καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται· καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου.

kaì epoíēsa kibōtòn ek xýlōn asḗptōn kaì eláxeusa tàs dýo plákas tàs lithínas hōs hai prō̂tai: kaì anébēn eis tò óros, kaì hai dýo plákes epì taîs chersín mou.

4
καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραϕὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί.

kaì égrapsen epì tàs plákas katà tḕn graphḕn tḕn prṓtēn toùs déka lógous, hoùs elálēsen kýrios pròs hymâs en tō̂i órei ek mésou toû pyrós, kaì édōken autàs kýrios emoí.

5
καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν, ἣν ἐποίησα, καὶ ἦσαν ἐκεῖ, καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος.

kaì epistrépsas katébēn ek toû órous kaì enébalon tàs plákas eis tḕn kibōtón, hḕn epoíēsa, kaì ē̂san ekeî, kathà eneteílató moi kýrios.

6
καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι· ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάϕη ἐκεῖ, καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì hoi hyioì Israēl apē̂ran ek Bērōth hyiō̂n Iakim Misadai: ekeî apéthanen Aarōn kaì etáphē ekeî, kaì hieráteusen Eleazar hyiòs autoû ant’ autoû.

7
ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα, γῆ χείμαρροι ὑδάτων.

ekeîthen apē̂ran eis Gadgad kaì apò Gadgad eis Etebatha, gē̂ cheímarroi hydátōn.

8
ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν κύριος τὴν ϕυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου παρεστάναι ἔναντι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

en ekeínōi tō̂i kairō̂i diésteilen kýrios tḕn phylḕn tḕn Leui aírein tḕn kibōtòn tē̂s diathḗkēs kyríou parestánai énanti kyríou leitourgeîn kaì epeúchesthai epì tō̂i onómati autoû héōs tē̂s hēméras taútēs.

9
διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθὰ εἶπεν αὐτῷ.

dià toûto ouk éstin toîs Leuítais merìs kaì klē̂ros en toîs adelphoîs autō̂n: kýrios autòs klē̂ros autoû, kathà eîpen autō̂i.

10
κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς.

kagṑ heistḗkein en tō̂i órei tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas, kaì eisḗkousen kýrios emoû kaì en tō̂i kairō̂i toútōi, kaì ouk ēthélēsen kýrios exolethreûsai hymâs.

11
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς.

kaì eîpen kýrios prós me Bádize áparon enantíon toû laoû toútou, kaì eisporeuésthōsan kaì klēronomeítōsan tḕn gē̂n, hḕn ṓmosa toîs patrásin autō̂n doûnai autoîs.

12
Καὶ νῦν, Ισραηλ, τί κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ ϕοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,

Kaì nŷn, Israēl, tí kýrios ho theós sou aiteîtai parà soû all’ ḕ phobeîsthai kýrion tòn theón sou poreúesthai en pásais taîs hodoîs autoû kaì agapân autòn kaì latreúein kyríōi tō̂i theō̂i sou ex hólēs tē̂s kardías sou kaì ex hólēs tē̂s psychē̂s sou,

13
ϕυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι ᾖ;

phylássesthai tàs entolàs kyríou toû theoû sou kaì tà dikaiṓmata autoû, hósa egṑ entéllomaí soi sḗmeron, hína eû soi ē̂i?

14
ἰδοὺ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γῆ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ·

idoù kyríou toû theoû sou ho ouranòs kaì ho ouranòs toû ouranoû, hē gē̂ kaì pánta, hósa estìn en autē̂i:

15
πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην.

plḕn toùs patéras hymō̂n proeílato kýrios agapân autoùs kaì exeléxato tò spérma autō̂n met’ autoùs hymâs parà pánta tà éthnē katà tḕn hēméran taútēn.

16
καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι.

kaì peritemeîsthe tḕn sklērokardían hymō̂n kaì tòn tráchēlon hymō̂n ou sklēryneîte éti.

17
ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων, ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ ϕοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ’ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον,

ho gàr kýrios ho theòs hymō̂n, hoûtos theòs tō̂n theō̂n kaì kýrios tō̂n kyríōn, ho theòs ho mégas kaì ischyròs kaì ho phoberós, hóstis ou thaumázei prósōpon oud’ ou mḕ lábēi dō̂ron,

18
ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρϕανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον.

poiō̂n krísin prosēlýtōi kaì orphanō̂i kaì chḗrāi kaì agapā̂i tòn prosḗlyton doûnai autō̂i árton kaì himátion.

19
καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον· προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.

kaì agapḗsete tòn prosḗlyton: prosḗlytoi gàr ē̂te en gē̂i Aigýptōi.

20
κύριον τὸν θεόν σου ϕοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ·

kýrion tòn theón sou phobēthḗsēi kaì autō̂i latreúseis kaì pròs autòn kollēthḗsēi kaì tō̂i onómati autoû omē̂i:

21
οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου, ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἴδοσαν οἱ ὀϕθαλμοί σου.

hoûtos kaúchēmá sou kaì hoûtos theós sou, hóstis epoíēsen en soì tà megála kaì tà éndoxa taûta, hà eídosan hoi ophthalmoí sou.

22
ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει.

en hebdomḗkonta psychaîs katébēsan hoi patéres sou eis Aígypton, nynì dè epoíēsén se kýrios ho theós sou hōseì tà ástra toû ouranoû tō̂i plḗthei.