Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Υἱοί ἐστε κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν· οὐ ϕοιβήσετε, οὐκ ἐπιθήσετε ϕαλάκρωμα ἀνὰ μέσον τῶν ὀϕθαλμῶν ὑμῶν ἐπὶ νεκρῷ·

Hyioí este kyríou toû theoû hymō̂n: ou phoibḗsete, ouk epithḗsete phalákrōma anà méson tō̂n ophthalmō̂n hymō̂n epì nekrō̂i:

2
ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καὶ σὲ ἐξελέξατο κύριος ὁ θεός σου γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.

hóti laòs hágios eî kyríōi tō̂i theō̂i sou, kaì sè exeléxato kýrios ho theós sou genésthai se autō̂i laòn perioúsion apò pántōn tō̂n ethnō̂n tō̂n epì prosṓpou tē̂s gē̂s.

3
Οὐ ϕάγεσθε πᾶν βδέλυγμα.

Ou phágesthe pân bdélygma.

4
ταῦτα τὰ κτήνη, ἃ ϕάγεσθε· μόσχον ἐκ βοῶν καὶ ἀμνὸν ἐκ προβάτων καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν,

taûta tà ktḗnē, hà phágesthe: móschon ek boō̂n kaì amnòn ek probátōn kaì chímaron ex aigō̂n,

5
ἔλαϕον καὶ δορκάδα καὶ βούβαλον καὶ τραγέλαϕον καὶ πύγαργον, ὄρυγα καὶ καμηλοπάρδαλιν·

élaphon kaì dorkáda kaì boúbalon kaì tragélaphon kaì pýgargon, óryga kaì kamēlopárdalin:

6
πᾶν κτῆνος διχηλοῦν ὁπλὴν καὶ ὀνυχιστῆρας ὀνυχίζον δύο χηλῶν καὶ ἀνάγον μηρυκισμὸν ἐν τοῖς κτήνεσιν, ταῦτα ϕάγεσθε.

pân ktē̂nos dichēloûn hoplḕn kaì onychistē̂ras onychízon dýo chēlō̂n kaì anágon mērykismòn en toîs ktḗnesin, taûta phágesthe.

7
καὶ ταῦτα οὐ ϕάγεσθε ἀπὸ τῶν ἀναγόντων μηρυκισμὸν καὶ ἀπὸ τῶν διχηλούντων τὰς ὁπλὰς καὶ ὀνυχιζόντων ὀνυχιστῆρας· τὸν κάμηλον καὶ δασύποδα καὶ χοιρογρύλλιον, ὅτι ἀνάγουσιν μηρυκισμὸν καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλοῦσιν, ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν ἐστιν·

kaì taûta ou phágesthe apò tō̂n anagóntōn mērykismòn kaì apò tō̂n dichēloúntōn tàs hoplàs kaì onychizóntōn onychistē̂ras: tòn kámēlon kaì dasýpoda kaì choirogrýllion, hóti anágousin mērykismòn kaì hoplḕn ou dichēloûsin, akátharta taûta hymîn estin:

8
καὶ τὸν ὗν, ὅτι διχηλεῖ ὁπλὴν τοῦτο καὶ ὀνυχίζει ὄνυχας ὁπλῆς καὶ τοῦτο μηρυκισμὸν οὐ μαρυκᾶται, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν· ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτῶν οὐ ϕάγεσθε καὶ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν οὐχ ἅψεσθε.

kaì tòn hŷn, hóti dichēleî hoplḕn toûto kaì onychízei ónychas hoplē̂s kaì toûto mērykismòn ou marykâtai, akátharton toûto hymîn: apò tō̂n kreō̂n autō̂n ou phágesthe kaì tō̂n thnēsimaíōn autō̂n ouch hápsesthe.

9
καὶ ταῦτα ϕάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν· πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτοῖς πτερύγια καὶ λεπίδες, ϕάγεσθε.

kaì taûta phágesthe apò pántōn tō̂n en toîs hýdasin: pánta, hósa estìn en autoîs pterýgia kaì lepídes, phágesthe.

10
καὶ πάντα, ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖς πτερύγια καὶ λεπίδες, οὐ ϕάγεσθε, ἀκάθαρτα ὑμῖν ἐστιν.

kaì pánta, hósa ouk éstin autoîs pterýgia kaì lepídes, ou phágesthe, akátharta hymîn estin.

11
πᾶν ὄρνεον καθαρὸν ϕάγεσθε.

pân órneon katharòn phágesthe.

12
καὶ ταῦτα οὐ ϕάγεσθε ἀπ’ αὐτῶν· τὸν ἀετὸν καὶ τὸν γρύπα καὶ τὸν ἁλιαίετον

kaì taûta ou phágesthe ap’ autō̂n: tòn aetòn kaì tòn grýpa kaì tòn haliaíeton

13
καὶ τὸν γύπα καὶ τὸν ἰκτῖνα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ

kaì tòn gýpa kaì tòn iktîna kaì tà hómoia autō̂i

14
καὶ πάντα κόρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ

kaì pánta kóraka kaì tà hómoia autō̂i

15
καὶ στρουθὸν καὶ γλαῦκα καὶ λάρον

kaì strouthòn kaì glaûka kaì láron

16
καὶ ἐρωδιὸν καὶ κύκνον καὶ ἶβιν

kaì erōdiòn kaì kýknon kaì îbin

17
καὶ καταράκτην καὶ ἱέρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ἔποπα καὶ νυκτικόρακα

kaì kataráktēn kaì hiéraka kaì tà hómoia autō̂i kaì épopa kaì nyktikóraka

18
καὶ πελεκᾶνα καὶ χαραδριὸν καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ πορϕυρίωνα καὶ νυκτερίδα.

kaì pelekâna kaì charadriòn kaì tà hómoia autō̂i kaì porphyríōna kaì nykterída.

19
πάντα τὰ ἑρπετὰ τῶν πετεινῶν ἀκάθαρτα ταῦτά ἐστιν ὑμῖν, οὐ ϕάγεσθε ἀπ’ αὐτῶν.

pánta tà herpetà tō̂n peteinō̂n akátharta taûtá estin hymîn, ou phágesthe ap’ autō̂n.

20
πᾶν πετεινὸν καθαρὸν ϕάγεσθε.

pân peteinòn katharòn phágesthe.

21
πᾶν θνησιμαῖον οὐ ϕάγεσθε· τῷ παροίκῳ τῷ ἐν ταῖς πόλεσίν σου δοθήσεται, καὶ ϕάγεται, ἢ ἀποδώσῃ τῷ ἀλλοτρίῳ· ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου.οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.

pân thnēsimaîon ou phágesthe: tō̂i paroíkōi tō̂i en taîs pólesín sou dothḗsetai, kaì phágetai, ḕ apodṓsēi tō̂i allotríōi: hóti laòs hágios eî kyríōi tō̂i theō̂i sou.ouch hepsḗseis árna en gálakti mētròs autoû.

22
Δεκάτην ἀποδεκατώσεις παντὸς γενήματος τοῦ σπέρματός σου, τὸ γένημα τοῦ ἀγροῦ σου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν,

Dekátēn apodekatṓseis pantòs genḗmatos toû spérmatós sou, tò génēma toû agroû sou eniautòn kat’ eniautón,

23
καὶ ϕάγῃ αὐτὸ ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ· οἴσετε τὰ ἐπιδέκατα τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου, τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου, ἵνα μάθῃς ϕοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì phágēi autò énanti kyríou toû theoû sou en tō̂i tópōi, hō̂i àn ekléxētai kýrios ho theós sou epiklēthē̂nai tò ónoma autoû ekeî: oísete tà epidékata toû sítou sou kaì toû oínou sou kaì toû elaíou sou, tà prōtótoka tō̂n boō̂n sou kaì tō̂n probátōn sou, hína máthēis phobeîsthai kýrion tòn theón sou pásas tàs hēméras.

24
ἐὰν δὲ μακρὰν γένηται ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδὸς καὶ μὴ δύνῃ ἀναϕέρειν αὐτά, ὅτι μακρὰν ἀπὸ σοῦ ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, ὅτι εὐλογήσει σε κύριος ὁ θεός σου,

eàn dè makràn génētai apò soû hē hodòs kaì mḕ dýnēi anaphérein autá, hóti makràn apò soû ho tópos, hòn àn ekléxētai kýrios ho theós sou epiklēthē̂nai tò ónoma autoû ekeî, hóti eulogḗsei se kýrios ho theós sou,

25
καὶ ἀποδώσῃ αὐτὰ ἀργυρίου καὶ λήμψῃ τὸ ἀργύριον ἐν ταῖς χερσίν σου καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτόν,

kaì apodṓsēi autà argyríou kaì lḗmpsēi tò argýrion en taîs chersín sou kaì poreúsēi eis tòn tópon, hòn àn ekléxētai kýrios ho theós sou autón,

26
καὶ δώσεις τὸ ἀργύριον ἐπὶ παντός, οὗ ἐὰν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, ἐπὶ βουσὶ ἢ ἐπὶ προβάτοις, ἐπὶ οἴνῳ ἢ ἐπὶ σικερα ἢ ἐπὶ παντός, οὗ ἐὰν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, καὶ ϕάγῃ ἐκεῖ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ εὐϕρανθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου

kaì dṓseis tò argýrion epì pantós, hoû eàn epithymē̂i hē psychḗ sou, epì bousì ḕ epì probátois, epì oínōi ḕ epì sikera ḕ epì pantós, hoû eàn epithymē̂i hē psychḗ sou, kaì phágēi ekeî enantíon kyríou toû theoû sou kaì euphranthḗsēi sỳ kaì ho oîkós sou

27
καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐν ταῖς πόλεσίν σου, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ σοῦ.

kaì ho Leuítēs ho en taîs pólesín sou, hóti ouk éstin autō̂i merìs oudè klē̂ros metà soû.

28
μετὰ τρία ἔτη ἐξοίσεις πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων σου· ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ θήσεις αὐτὸ ἐν ταῖς πόλεσίν σου,

metà tría étē exoíseis pân tò epidékaton tō̂n genēmátōn sou: en tō̂i eniautō̂i ekeínōi thḗseis autò en taîs pólesín sou,

29
καὶ ἐλεύσεται ὁ Λευίτης, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ σοῦ, καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρϕανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ϕάγονται καὶ ἐμπλησθήσονται, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις, οἷς ἐὰν ποιῇς.

kaì eleúsetai ho Leuítēs, hóti ouk éstin autō̂i merìs oudè klē̂ros metà soû, kaì ho prosḗlytos kaì ho orphanòs kaì hē chḗra hē en taîs pólesín sou kaì phágontai kaì emplēsthḗsontai, hína eulogḗsēi se kýrios ho theós sou en pâsin toîs érgois, hoîs eàn poiē̂is.