Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Φύλαξαι τὸν μῆνα τῶν νέων καὶ ποιήσεις τὸ πασχα κυρίῳ τῷ θεῷ σου, ὅτι ἐν τῷ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου νυκτός.

Phýlaxai tòn mē̂na tō̂n néōn kaì poiḗseis tò pascha kyríōi tō̂i theō̂i sou, hóti en tō̂i mēnì tō̂n néōn exē̂lthes ex Aigýptou nyktós.

2
καὶ θύσεις τὸ πασχα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πρόβατα καὶ βόας ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ.

kaì thýseis tò pascha kyríōi tō̂i theō̂i sou próbata kaì bóas en tō̂i tópōi, hō̂i eàn ekléxētai kýrios ho theós sou autòn epiklēthē̂nai tò ónoma autoû ekeî.

3
οὐ ϕάγῃ ἐπ’ αὐτοῦ ζύμην· ἑπτὰ ἡμέρας ϕάγῃ ἐπ’ αὐτοῦ ἄζυμα, ἄρτον κακώσεως, ὅτι ἐν σπουδῇ ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου· ἵνα μνησθῆτε τὴν ἡμέραν τῆς ἐξοδίας ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν.

ou phágēi ep’ autoû zýmēn: heptà hēméras phágēi ep’ autoû ázyma, árton kakṓseōs, hóti en spoudē̂i exḗlthete ex Aigýptou: hína mnēsthē̂te tḕn hēméran tē̂s exodías hymō̂n ek gē̂s Aigýptou pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s hymō̂n.

4
οὐκ ὀϕθήσεταί σοι ζύμη ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ οὐ κοιμηθήσεται ἀπὸ τῶν κρεῶν, ὧν ἐὰν θύσῃς τὸ ἑσπέρας τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, εἰς τὸ πρωί.

ouk ophthḗsetaí soi zýmē en pâsi toîs horíois sou heptà hēméras, kaì ou koimēthḗsetai apò tō̂n kreō̂n, hō̂n eàn thýsēis tò hespéras tē̂i hēmérāi tē̂i prṓtēi, eis tò prōí.

5
οὐ δυνήσῃ θῦσαι τὸ πασχα ἐν οὐδεμιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι,

ou dynḗsēi thŷsai tò pascha en oudemiā̂i tō̂n póleṓn sou, hō̂n kýrios ho theós sou dídōsín soi,

6
ἀλλ’ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, θύσεις τὸ πασχα ἑσπέρας πρὸς δυσμὰς ἡλίου ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου,

all’ ḕ eis tòn tópon, hòn eàn ekléxētai kýrios ho theós sou epiklēthē̂nai tò ónoma autoû ekeî, thýseis tò pascha hespéras pròs dysmàs hēlíou en tō̂i kairō̂i, hō̂i exē̂lthes ex Aigýptou,

7
καὶ ἑψήσεις καὶ ὀπτήσεις καὶ ϕάγῃ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτόν, καὶ ἀποστραϕήσῃ τὸ πρωὶ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τοὺς οἴκους σου.

kaì hepsḗseis kaì optḗseis kaì phágēi en tō̂i tópōi, hō̂i eàn ekléxētai kýrios ho theós sou autón, kaì apostraphḗsēi tò prōì kaì apeleúsēi eis toùs oíkous sou.

8
ἓξ ἡμέρας ϕάγῃ ἄζυμα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξόδιον, ἑορτὴ κυρίῳ τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον πλὴν ὅσα ποιηθήσεται ψυχῇ.

hèx hēméras phágēi ázyma, kaì tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi exódion, heortḕ kyríōi tō̂i theō̂i sou: ou poiḗseis en autē̂i pân érgon plḕn hósa poiēthḗsetai psychē̂i.

9
ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ· ἀρξαμένου σου δρέπανον ἐπ’ ἀμητὸν ἄρξῃ ἐξαριθμῆσαι ἑπτὰ ἑβδομάδας.

heptà hebdomádas holoklḗrous exarithmḗseis seautō̂i: arxaménou sou drépanon ep’ amētòn árxēi exarithmē̂sai heptà hebdomádas.

10
καὶ ποιήσεις ἑορτὴν ἑβδομάδων κυρίῳ τῷ θεῷ σου καθότι ἡ χείρ σου ἰσχύει, ὅσα ἂν δῷ σοι, καθότι ηὐλόγησέν σε κύριος ὁ θεός σου·

kaì poiḗseis heortḕn hebdomádōn kyríōi tō̂i theō̂i sou kathóti hē cheír sou ischýei, hósa àn dō̂i soi, kathóti ēylógēsén se kýrios ho theós sou:

11
καὶ εὐϕρανθήσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρϕανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ ἐν ὑμῖν, ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,

kaì euphranthḗsēi enantíon kyríou toû theoû sou, sỳ kaì ho hyiós sou kaì hē thygátēr sou, ho paîs sou kaì hē paidískē sou kaì ho Leuítēs ho en taîs pólesín sou kaì ho prosḗlytos kaì ho orphanòs kaì hē chḗra hē en hymîn, en tō̂i tópōi, hō̂i eàn ekléxētai kýrios ho theós sou epiklēthē̂nai tò ónoma autoû ekeî,

12
καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ϕυλάξῃ καὶ ποιήσεις τὰς ἐντολὰς ταύτας.

kaì mnēsthḗsēi hóti oikétēs ē̂stha en gē̂i Aigýptōi, kaì phyláxēi kaì poiḗseis tàs entolàs taútas.

13
ἑορτὴν σκηνῶν ποιήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἡμέρας ἐν τῷ συναγαγεῖν σε ἐκ τοῦ ἅλωνός σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου·

heortḕn skēnō̂n poiḗseis seautō̂i heptà hēméras en tō̂i synagageîn se ek toû hálōnós sou kaì apò tē̂s lēnoû sou:

14
καὶ εὐϕρανθήσῃ ἐν τῇ ἑορτῇ σου, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρϕανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ οὖσα ἐν ταῖς πόλεσίν σου.

kaì euphranthḗsēi en tē̂i heortē̂i sou, sỳ kaì ho hyiós sou kaì hē thygátēr sou, ho paîs sou kaì hē paidískē sou kaì ho Leuítēs kaì ho prosḗlytos kaì ho orphanòs kaì hē chḗra hē oûsa en taîs pólesín sou.

15
ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτάσεις κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτῷ· ἐὰν δὲ εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς γενήμασίν σου καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἔσῃ εὐϕραινόμενος.

heptà hēméras heortáseis kyríōi tō̂i theō̂i sou en tō̂i tópōi, hō̂i eàn ekléxētai kýrios ho theós sou autō̂i: eàn dè eulogḗsēi se kýrios ho theós sou en pâsin toîs genḗmasín sou kaì en pantì érgōi tō̂n cheirō̂n sou, kaì ésēi euphrainómenos.

16
τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀϕθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται αὐτὸν κύριος, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας. οὐκ ὀϕθήσῃ ἐνώπιον κυρίου τοῦ θεοῦ σου κενός·

treîs kairoùs toû eniautoû ophthḗsetai pân arsenikón sou enantíon kyríou toû theoû sou en tō̂i tópōi, hō̂i eàn ekléxētai autòn kýrios, en tē̂i heortē̂i tō̂n azýmōn kaì en tē̂i heortē̂i tō̂n hebdomádōn kaì en tē̂i heortē̂i tē̂s skēnopēgías. ouk ophthḗsēi enṓpion kyríou toû theoû sou kenós:

17
ἕκαστος κατὰ δύναμιν τῶν χειρῶν ὑμῶν κατὰ τὴν εὐλογίαν κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι.

hékastos katà dýnamin tō̂n cheirō̂n hymō̂n katà tḕn eulogían kyríou toû theoû sou, hḕn édōkén soi.

18
Κριτὰς καὶ γραμματοεισαγωγεῖς καταστήσεις σεαυτῷ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου, αἷς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, κατὰ ϕυλάς, καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν κρίσιν δικαίαν.

Kritàs kaì grammatoeisagōgeîs katastḗseis seautō̂i en pásais taîs pólesín sou, haîs kýrios ho theós sou dídōsín soi, katà phylás, kaì krinoûsin tòn laòn krísin dikaían.

19
οὐκ ἐκκλινοῦσιν κρίσιν, οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον οὐδὲ λήμψονται δῶρον· τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυϕλοῖ ὀϕθαλμοὺς σοϕῶν καὶ ἐξαίρει λόγους δικαίων.

ouk ekklinoûsin krísin, ouk epignṓsontai prósōpon oudè lḗmpsontai dō̂ron: tà gàr dō̂ra ektyphloî ophthalmoùs sophō̂n kaì exaírei lógous dikaíōn.

20
δικαίως τὸ δίκαιον διώξῃ, ἵνα ζῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.

dikaíōs tò díkaion diṓxēi, hína zē̂te kaì eiselthóntes klēronomḗsēte tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theós sou dídōsín soi.

21
Οὐ ϕυτεύσεις σεαυτῷ ἄλσος, πᾶν ξύλον, παρὰ τὸ θυσιαστήριον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὃ ποιήσεις σεαυτῷ.

Ou phyteúseis seautō̂i álsos, pân xýlon, parà tò thysiastḗrion kyríou toû theoû sou, hò poiḗseis seautō̂i.

22
οὐ στήσεις σεαυτῷ στήλην, ἃ ἐμίσησεν κύριος ὁ θεός σου.

ou stḗseis seautō̂i stḗlēn, hà emísēsen kýrios ho theós sou.