Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οὐκ ἔσται τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς Λευίταις, ὅλῃ ϕυλῇ Λευι, μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ Ισραηλ· καρπώματα κυρίου ὁ κλῆρος αὐτῶν, ϕάγονται αὐτά.

Ouk éstai toîs hiereûsin toîs Leuítais, hólēi phylē̂i Leui, merìs oudè klē̂ros metà Israēl: karpṓmata kyríou ho klē̂ros autō̂n, phágontai autá.

2
κλῆρος δὲ οὐκ ἔσται αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθότι εἶπεν αὐτῷ.

klē̂ros dè ouk éstai autoîs en toîs adelphoîs autō̂n: kýrios autòs klē̂ros autoû, kathóti eîpen autō̂i.

3
καὶ αὕτη ἡ κρίσις τῶν ἱερέων, τὰ παρὰ τοῦ λαοῦ, παρὰ τῶν θυόντων τὰ θύματα, ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον· καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸν βραχίονα καὶ τὰ σιαγόνια καὶ τὸ ἔνυστρον.

kaì haútē hē krísis tō̂n hieréōn, tà parà toû laoû, parà tō̂n thyóntōn tà thýmata, eán te móschon eán te próbaton: kaì dṓsei tō̂i hiereî tòn brachíona kaì tà siagónia kaì tò énystron.

4
καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου καὶ τὴν ἀπαρχὴν τῶν κουρῶν τῶν προβάτων σου δώσεις αὐτῷ·

kaì tàs aparchàs toû sítou sou kaì toû oínou sou kaì toû elaíou sou kaì tḕn aparchḕn tō̂n kourō̂n tō̂n probátōn sou dṓseis autō̂i:

5
ὅτι αὐτὸν ἐξελέξατο κύριος ὁ θεός σου ἐκ πασῶν τῶν ϕυλῶν σου παρεστάναι ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου λειτουργεῖν καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.

hóti autòn exeléxato kýrios ho theós sou ek pasō̂n tō̂n phylō̂n sou parestánai énanti kyríou toû theoû sou leitourgeîn kaì eulogeîn epì tō̂i onómati autoû, autòs kaì hoi hyioì autoû en toîs hyioîs Israēl.

6
ἐὰν δὲ παραγένηται ὁ Λευίτης ἐκ μιᾶς τῶν πόλεων ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ, οὗ αὐτὸς παροικεῖ, καθότι ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος,

eàn dè paragénētai ho Leuítēs ek miâs tō̂n póleōn hymō̂n ek pántōn tō̂n hyiō̂n Israēl, hoû autòs paroikeî, kathóti epithymeî hē psychḕ autoû, eis tòn tópon, hòn àn ekléxētai kýrios,

7
καὶ λειτουργήσει τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ὥσπερ πάντες οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ οἱ Λευῖται οἱ παρεστηκότες ἐκεῖ ἔναντι κυρίου·

kaì leitourgḗsei tō̂i onómati kyríou toû theoû autoû hṓsper pántes hoi adelphoì autoû hoi Leuîtai hoi parestēkótes ekeî énanti kyríou:

8
μερίδα μεμερισμένην ϕάγεται πλὴν τῆς πράσεως τῆς κατὰ πατριάν.

merída memerisménēn phágetai plḕn tē̂s práseōs tē̂s katà patrián.

9
’Εὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, οὐ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων.

’Eàn dè eisélthēis eis tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theós sou dídōsín soi, ou mathḗsēi poieîn katà tà bdelýgmata tō̂n ethnō̂n ekeínōn.

10
οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, ϕαρμακός,

ouch heurethḗsetai en soì perikathaírōn tòn hyiòn autoû ḕ tḕn thygatéra autoû en pyrí, manteuómenos manteían, klēdonizómenos kaì oiōnizómenos, pharmakós,

11
ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς.

epaeídōn epaoidḗn, engastrímythos kaì teratoskópos, eperōtō̂n toùs nekroús.

12
ἔστιν γὰρ βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα· ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ.

éstin gàr bdélygma kyríōi tō̂i theō̂i sou pâs poiō̂n taûta: héneken gàr tō̂n bdelygmátōn toútōn kýrios exolethreúsei autoùs apò soû.

13
τέλειος ἔσῃ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου·

téleios ésēi enantíon kyríou toû theoû sou:

14
τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, οὓς σὺ κατακληρονομεῖς αὐτούς, οὗτοι κληδόνων καὶ μαντειῶν ἀκούσονται, σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔδωκεν κύριος ὁ θεός σου.

tà gàr éthnē taûta, hoùs sỳ kataklēronomeîs autoús, hoûtoi klēdónōn kaì manteiō̂n akoúsontai, soì dè ouch hoútōs édōken kýrios ho theós sou.

15
προϕήτην ἐκ τῶν ἀδελϕῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι κύριος ὁ θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε

prophḗtēn ek tō̂n adelphō̂n sou hōs emè anastḗsei soi kýrios ho theós sou, autoû akoúsesthe

16
κατὰ πάντα, ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντες Οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι τὴν ϕωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸ πῦρ τὸ μέγα τοῦτο οὐκ ὀψόμεθα ἔτι οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν,

katà pánta, hósa ēitḗsō parà kyríou toû theoû sou en Chōrēb tē̂i hēmérāi tē̂s ekklēsías légontes Ou prosthḗsomen akoûsai tḕn phōnḕn kyríou toû theoû hēmō̂n kaì tò pŷr tò méga toûto ouk opsómetha éti oudè mḕ apothánōmen,

17
καὶ εἶπεν κύριος πρός με ’Ορθῶς πάντα, ὅσα ἐλάλησαν·

kaì eîpen kýrios prós me ’Orthō̂s pánta, hósa elálēsan:

18
προϕήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν ὥσπερ σὲ καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθότι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ·

prophḗtēn anastḗsō autoîs ek tō̂n adelphō̂n autō̂n hṓsper sè kaì dṓsō tò rhē̂má mou en tō̂i stómati autoû, kaì lalḗsei autoîs kathóti àn enteílōmai autō̂i:

19
καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προϕήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ.

kaì ho ánthrōpos, hòs eàn mḕ akoúsēi hósa eàn lalḗsēi ho prophḗtēs epì tō̂i onómatí mou, egṑ ekdikḗsō ex autoû.

20
πλὴν ὁ προϕήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐπ’ ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προϕήτης ἐκεῖνος.

plḕn ho prophḗtēs, hòs àn asebḗsēi lalē̂sai epì tō̂i onómatí mou rhē̂ma, hò ou prosétaxa lalē̂sai, kaì hòs àn lalḗsēi ep’ onómati theō̂n hetérōn, apothaneîtai ho prophḗtēs ekeînos.

21
ἐὰν δὲ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Πῶς γνωσόμεθα τὸ ῥῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησεν κύριος;

eàn dè eípēis en tē̂i kardíāi sou Pō̂s gnōsómetha tò rhē̂ma, hò ouk elálēsen kýrios?

22
ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προϕήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου, καὶ μὴ γένηται τὸ ῥῆμα καὶ μὴ συμβῇ, τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησεν κύριος· ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησεν ὁ προϕήτης ἐκεῖνος, οὐκ ἀϕέξεσθε αὐτοῦ.

hósa eàn lalḗsēi ho prophḗtēs epì tō̂i onómati kyríou, kaì mḕ génētai tò rhē̂ma kaì mḕ symbē̂i, toûto tò rhē̂ma, hò ouk elálēsen kýrios: en asebeíāi elálēsen ho prophḗtēs ekeînos, ouk aphéxesthe autoû.