Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπιστραϕέντες ἀπήραμεν εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν θάλασσαν ἐρυθράν, ὃν τρόπον ἐλάλησεν κύριος πρός με, καὶ ἐκυκλώσαμεν τὸ ὄρος τὸ Σηιρ ἡμέρας πολλάς.

Kaì epistraphéntes apḗramen eis tḕn érēmon hodòn thálassan erythrán, hòn trópon elálēsen kýrios prós me, kaì ekyklṓsamen tò óros tò Sēir hēméras pollás.

2
καὶ εἶπεν κύριος πρός με

kaì eîpen kýrios prós me

3
‘Ικανούσθω ὑμῖν κυκλοῦν τὸ ὄρος τοῦτο, ἐπιστράϕητε οὖν ἐπὶ βορρᾶν·

‘Ikanoústhō hymîn kykloûn tò óros toûto, epistráphēte oûn epì borrân:

4
καὶ τῷ λαῷ ἔντειλαι λέγων ‘Υμεῖς παραπορεύεσθε διὰ τῶν ὁρίων τῶν ἀδελϕῶν ὑμῶν υἱῶν Ησαυ, οἳ κατοικοῦσιν ἐν Σηιρ, καὶ ϕοβηθήσονται ὑμᾶς καὶ εὐλαβηθήσονται ὑμᾶς σϕόδρα.

kaì tō̂i laō̂i énteilai légōn ‘Ymeîs paraporeúesthe dià tō̂n horíōn tō̂n adelphō̂n hymō̂n hyiō̂n Ēsau, hoì katoikoûsin en Sēir, kaì phobēthḗsontai hymâs kaì eulabēthḗsontai hymâs sphódra.

5
μὴ συνάψητε πρὸς αὐτοὺς πόλεμον· οὐ γὰρ μὴ δῶ ὑμῖν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν οὐδὲ βῆμα ποδός, ὅτι ἐν κλήρῳ δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ησαυ τὸ ὄρος τὸ Σηιρ.

mḕ synápsēte pròs autoùs pólemon: ou gàr mḕ dō̂ hymîn apò tē̂s gē̂s autō̂n oudè bē̂ma podós, hóti en klḗrōi dédōka toîs hyioîs Ēsau tò óros tò Sēir.

6
βρώματα ἀργυρίου ἀγοράσατε παρ’ αὐτῶν καὶ ϕάγεσθε καὶ ὕδωρ μέτρῳ λήμψεσθε παρ’ αὐτῶν ἀργυρίου καὶ πίεσθε.

brṓmata argyríou agorásate par’ autō̂n kaì phágesthe kaì hýdōr métrōi lḗmpsesthe par’ autō̂n argyríou kaì píesthe.

7
ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εὐλόγησέν σε ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου· διάγνωθι πῶς διῆλθες τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν ϕοβερὰν ἐκείνην· ἰδοὺ τεσσαράκοντα ἔτη κύριος ὁ θεός σου μετὰ σοῦ, οὐκ ἐπεδεήθης ῥήματος.

ho gàr kýrios ho theòs hēmō̂n eulógēsén se en pantì érgōi tō̂n cheirō̂n sou: diágnōthi pō̂s diē̂lthes tḕn érēmon tḕn megálēn kaì tḕn phoberàn ekeínēn: idoù tessarákonta étē kýrios ho theós sou metà soû, ouk epedeḗthēs rhḗmatos.

8
καὶ παρήλθομεν τοὺς ἀδελϕοὺς ἡμῶν υἱοὺς Ησαυ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Σηιρ παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν Αραβα ἀπὸ Αιλων καὶ ἀπὸ Γασιωνγαβερ καὶ ἐπιστρέψαντες παρήλθομεν ὁδὸν ἔρημον Μωαβ.

kaì parḗlthomen toùs adelphoùs hēmō̂n hyioùs Ēsau toùs katoikoûntas en Sēir parà tḕn hodòn tḕn Araba apò Ailōn kaì apò Gasiōn'gaber kaì epistrépsantes parḗlthomen hodòn érēmon Mōab.

9
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ ἐχθραίνετε τοῖς Μωαβίταις καὶ μὴ συνάψητε πρὸς αὐτοὺς πόλεμον· οὐ γὰρ μὴ δῶ ὑμῖν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν κλήρῳ, τοῖς γὰρ υἱοῖς Λωτ δέδωκα τὴν Σηιρ κληρονομεῖν.

kaì eîpen kýrios prós me Mḕ echthraínete toîs Mōabítais kaì mḕ synápsēte pròs autoùs pólemon: ou gàr mḕ dō̂ hymîn apò tē̂s gē̂s autō̂n en klḗrōi, toîs gàr hyioîs Lōt dédōka tḕn Sēir klēronomeîn.

10
(οἱ Ομμιν πρότεροι ἐνεκάθηντο ἐπ’ αὐτῆς, ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ ἰσχύοντες ὥσπερ οἱ Ενακιμ·

(hoi Ommin próteroi enekáthēnto ep’ autē̂s, éthnos méga kaì polỳ kaì ischýontes hṓsper hoi Enakim:

11
Ραϕαϊν λογισθήσονται καὶ οὗτοι ὥσπερ οἱ Ενακιμ, καὶ οἱ Μωαβῖται ἐπονομάζουσιν αὐτοὺς Ομμιν.

Raphaïn logisthḗsontai kaì hoûtoi hṓsper hoi Enakim, kaì hoi Mōabîtai eponomázousin autoùs Ommin.

12
καὶ ἐν Σηιρ ἐνεκάθητο ὁ Χορραῖος πρότερον, καὶ υἱοὶ Ησαυ ἀπώλεσαν αὐτοὺς καὶ ἐξέτριψαν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ’ αὐτῶν, ὃν τρόπον ἐποίησεν Ισραηλ τὴν γῆν τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, ἣν δέδωκεν κύριος αὐτοῖς.)

kaì en Sēir enekáthēto ho Chorraîos próteron, kaì hyioì Ēsau apṓlesan autoùs kaì exétripsan autoùs apò prosṓpou autō̂n kaì katōikísthēsan ant’ autō̂n, hòn trópon epoíēsen Israēl tḕn gē̂n tē̂s klēronomías autoû, hḕn dédōken kýrios autoîs.)

13
νῦν οὖν ἀνάστητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ παραπορεύεσθε τὴν ϕάραγγα Ζαρετ. καὶ παρήλθομεν τὴν ϕάραγγα Ζαρετ.

nŷn oûn anástēte kaì apárate hymeîs kaì paraporeúesthe tḕn pháranga Zaret. kaì parḗlthomen tḕn pháranga Zaret.

14
καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς παρεπορεύθημεν ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως οὗ παρήλθομεν τὴν ϕάραγγα Ζαρετ, τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη, ἕως οὗ διέπεσεν πᾶσα γενεὰ ἀνδρῶν πολεμιστῶν ἀποθνῄσκοντες ἐκ τῆς παρεμβολῆς, καθότι ὤμοσεν αὐτοῖς ὁ θεός·

kaì hai hēmérai, hàs pareporeúthēmen apò Kadēs Barnē héōs hoû parḗlthomen tḕn pháranga Zaret, triákonta kaì oktṑ étē, héōs hoû diépesen pâsa geneà andrō̂n polemistō̂n apothnḗiskontes ek tē̂s parembolē̂s, kathóti ṓmosen autoîs ho theós:

15
καὶ ἡ χεὶρ τοῦ θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτοῖς ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἐκ τῆς παρεμβολῆς, ἕως οὗ διέπεσαν.

kaì hē cheìr toû theoû ē̂n ep’ autoîs exanalō̂sai autoùs ek tē̂s parembolē̂s, héōs hoû diépesan.

16
καὶ ἐγενήθη ἐπεὶ διέπεσαν πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἀποθνῄσκοντες ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ,

kaì egenḗthē epeì diépesan pántes hoi ándres hoi polemistaì apothnḗiskontes ek mésou toû laoû,

17
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρός με λέγων

kaì elálēsen kýrios prós me légōn

18
Σὺ παραπορεύσῃ σήμερον τὰ ὅρια Μωαβ τὴν Σηιρ

Sỳ paraporeúsēi sḗmeron tà hória Mōab tḕn Sēir

19
καὶ προσάξετε ἐγγὺς υἱῶν Αμμαν· μὴ ἐχθραίνετε αὐτοῖς καὶ μὴ συνάψητε αὐτοῖς εἰς πόλεμον· οὐ γὰρ μὴ δῶ ἀπὸ τῆς γῆς υἱῶν Αμμαν σοὶ ἐν κλήρῳ, ὅτι τοῖς υἱοῖς Λωτ δέδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ.

kaì prosáxete engỳs hyiō̂n Amman: mḕ echthraínete autoîs kaì mḕ synápsēte autoîs eis pólemon: ou gàr mḕ dō̂ apò tē̂s gē̂s hyiō̂n Amman soì en klḗrōi, hóti toîs hyioîs Lōt dédōka autḕn en klḗrōi.

20
(γῆ Ραϕαϊν λογισθήσεται· καὶ γὰρ ἐπ’ αὐτῆς κατῴκουν οἱ Ραϕαϊν τὸ πρότερον, καὶ οἱ Αμμανῖται ὀνομάζουσιν αὐτοὺς Ζομζομμιν,

(gē̂ Raphaïn logisthḗsetai: kaì gàr ep’ autē̂s katṓikoun hoi Raphaïn tò próteron, kaì hoi Ammanîtai onomázousin autoùs Zomzommin,

21
ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ὑμῶν ὥσπερ οἱ Ενακιμ, καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς κύριος πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ κατεκληρονόμησαν καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ’ αὐτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·

éthnos méga kaì polỳ kaì dynatṓteron hymō̂n hṓsper hoi Enakim, kaì apṓlesen autoùs kýrios prò prosṓpou autō̂n, kaì kateklēronómēsan kaì katōikísthēsan ant’ autō̂n héōs tē̂s hēméras taútēs:

22
ὥσπερ ἐποίησαν τοῖς υἱοῖς Ησαυ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Σηιρ, ὃν τρόπον ἐξέτριψαν τὸν Χορραῖον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ κατεκληρονόμησαν καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ’ αὐτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·

hṓsper epoíēsan toîs hyioîs Ēsau toîs katoikoûsin en Sēir, hòn trópon exétripsan tòn Chorraîon apò prosṓpou autō̂n kaì kateklēronómēsan kaì katōikísthēsan ant’ autō̂n héōs tē̂s hēméras taútēs:

23
καὶ οἱ Ευαῖοι οἱ κατοικοῦντες ἐν ασηρωθ ἕως Γάζης, καὶ οἱ Καππάδοκες οἱ ἐξελθόντες ἐκ Καππαδοκίας ἐξέτριψαν αὐτοὺς καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ’ αὐτῶν.)

kaì hoi Euaîoi hoi katoikoûntes en asērōth héōs Gázēs, kaì hoi Kappádokes hoi exelthóntes ek Kappadokías exétripsan autoùs kaì katōikísthēsan ant’ autō̂n.)

24
νῦν οὖν ἀνάστητε καὶ ἀπάρατε καὶ παρέλθατε ὑμεῖς τὴν ϕάραγγα Αρνων· ἰδοὺ παραδέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων τὸν Αμορραῖον καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· ἐνάρχου κληρονομεῖν, σύναπτε πρὸς αὐτὸν πόλεμον.

nŷn oûn anástēte kaì apárate kaì parélthate hymeîs tḕn pháranga Arnōn: idoù paradédōka eis tàs cheîrás sou tòn Sēōn basiléa Esebōn tòn Amorraîon kaì tḕn gē̂n autoû: enárchou klēronomeîn, sýnapte pròs autòn pólemon.

25
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐνάρχου δοῦναι τὸν τρόμον σου καὶ τὸν ϕόβον σου ἐπὶ πρόσωπον πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται καὶ ὠδῖνας ἕξουσιν ἀπὸ προσώπου σου.

en tē̂i hēmérāi taútēi enárchou doûnai tòn trómon sou kaì tòn phóbon sou epì prósōpon pántōn tō̂n ethnō̂n tō̂n hypokátō toû ouranoû, hoítines akoúsantes tò ónomá sou tarachthḗsontai kaì ōdînas héxousin apò prosṓpou sou.

26
Καὶ ἀπέστειλα πρέσβεις ἐκ τῆς ἐρήμου Κεδαμωθ πρὸς Σηων βασιλέα Εσεβων λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων

Kaì apésteila présbeis ek tē̂s erḗmou Kedamōth pròs Sēōn basiléa Esebōn lógois eirēnikoîs légōn

27
Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σου· ἐν τῇ ὁδῷ παρελεύσομαι, οὐχὶ ἐκκλινῶ δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά·

Pareleúsomai dià tē̂s gē̂s sou: en tē̂i hodō̂i pareleúsomai, ouchì ekklinō̂ dexià oudè aristerá:

28
βρώματα ἀργυρίου ἀποδώσῃ μοι, καὶ ϕάγομαι, καὶ ὕδωρ ἀργυρίου ἀποδώσῃ μοι, καὶ πίομαι· πλὴν ὅτι παρελεύσομαι τοῖς ποσίν,

brṓmata argyríou apodṓsēi moi, kaì phágomai, kaì hýdōr argyríou apodṓsēi moi, kaì píomai: plḕn hóti pareleúsomai toîs posín,

29
καθὼς ἐποίησάν μοι οἱ υἱοὶ Ησαυ οἱ κατοικοῦντες ἐν Σηιρ καὶ οἱ Μωαβῖται οἱ κατοικοῦντες ἐν Αροηρ, ἕως παρέλθω τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν.

kathṑs epoíēsán moi hoi hyioì Ēsau hoi katoikoûntes en Sēir kaì hoi Mōabîtai hoi katoikoûntes en Aroēr, héōs parélthō tòn Iordánēn eis tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theòs hēmō̂n dídōsin hēmîn.

30
καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων παρελθεῖν ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ, ὅτι ἐσκλήρυνεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ κατίσχυσεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἵνα παραδοθῇ εἰς τὰς χεῖράς σου ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

kaì ouk ēthélēsen Sēōn basileùs Esebōn pareltheîn hēmâs di’ autoû, hóti esklḗrynen kýrios ho theòs hēmō̂n tò pneûma autoû kaì katíschysen tḕn kardían autoû, hína paradothē̂i eis tàs cheîrás sou hōs en tē̂i hēmérāi taútēi.

31
καὶ εἶπεν κύριος πρός με ’Ιδοὺ ἦργμαι παραδοῦναι πρὸ προσώπου σου τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων τὸν Αμορραῖον καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· ἔναρξαι κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτοῦ.

kaì eîpen kýrios prós me ’Idoù ē̂rgmai paradoûnai prò prosṓpou sou tòn Sēōn basiléa Esebōn tòn Amorraîon kaì tḕn gē̂n autoû: énarxai klēronomē̂sai tḕn gē̂n autoû.

32
καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων εἰς συνάντησιν ἡμῖν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, εἰς πόλεμον Ιασσα.

kaì exē̂lthen Sēōn basileùs Esebōn eis synántēsin hēmîn, autòs kaì pâs ho laòs autoû, eis pólemon Iassa.

33
καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πρὸ προσώπου ἡμῶν, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ

kaì parédōken autòn kýrios ho theòs hēmō̂n prò prosṓpou hēmō̂n, kaì epatáxamen autòn kaì toùs hyioùs autoû kaì pánta tòn laòn autoû

34
καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλεθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, οὐ κατελίπομεν ζωγρείαν·

kaì ekratḗsamen pasō̂n tō̂n póleōn autoû en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì exōlethreúsamen pâsan pólin hexē̂s kaì tàs gynaîkas autō̂n kaì tà tékna autō̂n, ou katelípomen zōgreían:

35
πλὴν τὰ κτήνη ἐπρονομεύσαμεν καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐλάβομεν.

plḕn tà ktḗnē epronomeúsamen kaì tà skŷla tō̂n póleōn elábomen.

36
ἐξ Αροηρ, ἥ ἐστιν παρὰ τὸ χεῖλος χειμάρρου Αρνων, καὶ τὴν πόλιν τὴν οὖσαν ἐν τῇ ϕάραγγι καὶ ἕως ὄρους τοῦ Γαλααδ οὐκ ἐγενήθη πόλις, ἥτις διέϕυγεν ἡμᾶς, τὰς πάσας παρέδωκεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν·

ex Aroēr, hḗ estin parà tò cheîlos cheimárrou Arnōn, kaì tḕn pólin tḕn oûsan en tē̂i phárangi kaì héōs órous toû Galaad ouk egenḗthē pólis, hḗtis diéphygen hēmâs, tàs pásas parédōken kýrios ho theòs hēmō̂n eis tàs cheîras hēmō̂n:

37
πλὴν εἰς γῆν υἱῶν Αμμων οὐ προσήλθομεν, πάντα τὰ συγκυροῦντα χειμάρρου Ιαβοκ καὶ τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ ὀρεινῇ, καθότι ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.

plḕn eis gē̂n hyiō̂n Ammōn ou prosḗlthomen, pánta tà synkyroûnta cheimárrou Iabok kaì tàs póleis tàs en tē̂i oreinē̂i, kathóti eneteílato hēmîn kýrios ho theòs hēmō̂n.