Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οὐ λήμψεται ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀποκαλύψει συγκάλυμμα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

Ou lḗmpsetai ánthrōpos tḕn gynaîka toû patròs autoû kaì ouk apokalýpsei synkálymma toû patròs autoû.

2
Οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένος εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.

Ouk eiseleúsetai thladías kaì apokekomménos eis ekklēsían kyríou.

3
οὐκ εἰσελεύσεται ἐκ πόρνης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.

ouk eiseleúsetai ek pórnēs eis ekklēsían kyríou.

4
οὐκ εἰσελεύσεται Αμμανίτης καὶ Μωαβίτης εἰς ἐκκλησίαν κυρίου· καὶ ἕως δεκάτης γενεᾶς οὐκ εἰσελεύσεται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα

ouk eiseleúsetai Ammanítēs kaì Mōabítēs eis ekklēsían kyríou: kaì héōs dekátēs geneâs ouk eiseleúsetai eis ekklēsían kyríou kaì héōs eis tòn aiō̂na

5
παρὰ τὸ μὴ συναντῆσαι αὐτοὺς ὑμῖν μετὰ ἄρτων καὶ ὕδατος ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ὅτι ἐμισθώσαντο ἐπὶ σὲ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἐκ τῆς Μεσοποταμίας καταράσασθαί σε·

parà tò mḕ synantē̂sai autoùs hymîn metà ártōn kaì hýdatos en tē̂i hodō̂i ekporeuoménōn hymō̂n ex Aigýptou, kaì hóti emisthṓsanto epì sè tòn Balaam hyiòn Beōr ek tē̂s Mesopotamías katarásasthaí se:

6
καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ὁ θεός σου εἰσακοῦσαι τοῦ Βαλααμ, καὶ μετέστρεψεν κύριος ὁ θεός σου τὰς κατάρας εἰς εὐλογίαν, ὅτι ἠγάπησέν σε κύριος ὁ θεός σου.

kaì ouk ēthélēsen kýrios ho theós sou eisakoûsai toû Balaam, kaì metéstrepsen kýrios ho theós sou tàs katáras eis eulogían, hóti ēgápēsén se kýrios ho theós sou.

7
οὐ προσαγορεύσεις εἰρηνικὰ αὐτοῖς καὶ συμϕέροντα αὐτοῖς πάσας τὰς ἡμέρας σου εἰς τὸν αἰῶνα.

ou prosagoreúseis eirēnikà autoîs kaì symphéronta autoîs pásas tàs hēméras sou eis tòn aiō̂na.

8
οὐ βδελύξῃ Ιδουμαῖον, ὅτι ἀδελϕός σού ἐστιν· οὐ βδελύξῃ Αἰγύπτιον, ὅτι πάροικος ἐγένου ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ·

ou bdelýxēi Idoumaîon, hóti adelphós soú estin: ou bdelýxēi Aigýption, hóti pároikos egénou en tē̂i gē̂i autoû:

9
υἱοὶ ἐὰν γενηθῶσιν αὐτοῖς, γενεὰ τρίτη εἰσελεύσονται εἰς ἐκκλησίαν κυρίου.

hyioì eàn genēthō̂sin autoîs, geneà trítē eiseleúsontai eis ekklēsían kyríou.

10
’Εὰν δὲ ἐξέλθῃς παρεμβαλεῖν ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ϕυλάξῃ ἀπὸ παντὸς ῥήματος πονηροῦ.

’Eàn dè exélthēis parembaleîn epì toùs echthroús sou, kaì phyláxēi apò pantòs rhḗmatos ponēroû.

11
ἐὰν ᾖ ἐν σοὶ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔσται καθαρὸς ἐκ ῥύσεως αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἐξελεύσεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν·

eàn ē̂i en soì ánthrōpos, hòs ouk éstai katharòs ek rhýseōs autoû nyktós, kaì exeleúsetai éxō tē̂s parembolē̂s kaì ouk eiseleúsetai eis tḕn parembolḗn:

12
καὶ ἔσται τὸ πρὸς ἑσπέραν λούσεται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι καὶ δεδυκότος ἡλίου εἰσελεύσεται εἰς τὴν παρεμβολήν.

kaì éstai tò pròs hespéran loúsetai tò sō̂ma autoû hýdati kaì dedykótos hēlíou eiseleúsetai eis tḕn parembolḗn.

13
καὶ τόπος ἔσται σοι ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐξελεύσῃ ἐκεῖ ἔξω·

kaì tópos éstai soi éxō tē̂s parembolē̂s, kaì exeleúsēi ekeî éxō:

14
καὶ πάσσαλος ἔσται σοι ἐπὶ τῆς ζώνης σου, καὶ ἔσται ὅταν διακαθιζάνῃς ἔξω, καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ καὶ ἐπαγαγὼν καλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐν αὐτῷ·

kaì pássalos éstai soi epì tē̂s zṓnēs sou, kaì éstai hótan diakathizánēis éxō, kaì orýxeis en autō̂i kaì epagagṑn kalýpseis tḕn aschēmosýnēn sou en autō̂i:

15
ὅτι κύριος ὁ θεός σου ἐμπεριπατεῖ ἐν τῇ παρεμβολῇ σου ἐξελέσθαι σε καὶ παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἔσται ἡ παρεμβολή σου ἁγία, καὶ οὐκ ὀϕθήσεται ἐν σοὶ ἀσχημοσύνη πράγματος καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ σοῦ.

hóti kýrios ho theós sou emperipateî en tē̂i parembolē̂i sou exelésthai se kaì paradoûnai tòn echthrón sou prò prosṓpou sou, kaì éstai hē parembolḗ sou hagía, kaì ouk ophthḗsetai en soì aschēmosýnē prágmatos kaì apostrépsei apò soû.

16
Οὐ παραδώσεις παῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ὃς προστέθειταί σοι παρὰ τοῦ κυρίου αὐτοῦ·

Ou paradṓseis paîda tō̂i kyríōi autoû hòs prostétheitaí soi parà toû kyríou autoû:

17
μετὰ σοῦ κατοικήσει, ἐν ὑμῖν κατοικήσει ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀρέσῃ αὐτῷ, οὐ θλίψεις αὐτόν.

metà soû katoikḗsei, en hymîn katoikḗsei en pantì tópōi, hoû eàn arésēi autō̂i, ou thlípseis autón.

18
Οὐκ ἔσται πόρνη ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται πορνεύων ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ· οὐκ ἔσται τελεσϕόρος ἀπὸ θυγατέρων Ισραηλ, καὶ οὐκ ἔσται τελισκόμενος ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ.

Ouk éstai pórnē apò thygatérōn Israēl, kaì ouk éstai porneúōn apò hyiō̂n Israēl: ouk éstai telesphóros apò thygatérōn Israēl, kaì ouk éstai teliskómenos apò hyiō̂n Israēl.

19
οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης οὐδὲ ἄλλαγμα κυνὸς εἰς τὸν οἶκον κυρίου τοῦ θεοῦ σου πρὸς πᾶσαν εὐχήν, ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σού ἐστιν καὶ ἀμϕότερα.

ou prosoíseis místhōma pórnēs oudè állagma kynòs eis tòn oîkon kyríou toû theoû sou pròs pâsan euchḗn, hóti bdélygma kyríōi tō̂i theō̂i soú estin kaì amphótera.

20
Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελϕῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἂν ἐκδανείσῃς·

Ouk ektokieîs tō̂i adelphō̂i sou tókon argyríou kaì tókon brōmátōn kaì tókon pantòs prágmatos, hoû àn ekdaneísēis:

21
τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς, τῷ δὲ ἀδελϕῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.

tō̂i allotríōi ektokieîs, tō̂i dè adelphō̂i sou ouk ektokieîs, hína eulogḗsēi se kýrios ho theós sou en pâsi toîs érgois sou epì tē̂s gē̂s, eis hḕn eisporeúēi ekeî klēronomē̂sai autḗn.

22
’Εὰν δὲ εὔξῃ εὐχὴν κυρίῳ τῷ θεῷ σου, οὐ χρονιεῖς ἀποδοῦναι αὐτήν, ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει κύριος ὁ θεός σου παρὰ σοῦ, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρία·

’Eàn dè eúxēi euchḕn kyríōi tō̂i theō̂i sou, ou chronieîs apodoûnai autḗn, hóti ekzētō̂n ekzētḗsei kýrios ho theós sou parà soû, kaì éstai en soì hamaría:

23
ἐὰν δὲ μὴ θέλῃς εὔξασθαι, οὐκ ἔστιν ἐν σοὶ ἁμαρτία.

eàn dè mḕ thélēis eúxasthai, ouk éstin en soì hamartía.

24
τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων σου ϕυλάξῃ καὶ ποιήσεις ὃν τρόπον εὔξω κυρίῳ τῷ θεῷ σου δόμα, ὃ ἐλάλησας τῷ στόματί σου.

tà ekporeuómena dià tō̂n cheiléōn sou phyláxēi kaì poiḗseis hòn trópon eúxō kyríōi tō̂i theō̂i sou dóma, hò elálēsas tō̂i stómatí sou.

25
’Εὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου, καὶ συλλέξεις ἐν ταῖς χερσίν σου στάχυς καὶ δρέπανον οὐ μὴ ἐπιβάλῃς ἐπὶ τὸν ἀμητὸν τοῦ πλησίον σου.

’Eàn dè eisélthēis eis amētòn toû plēsíon sou, kaì sylléxeis en taîs chersín sou stáchys kaì drépanon ou mḕ epibálēis epì tòn amētòn toû plēsíon sou.

26
ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὸν ἀμπελῶνα τοῦ πλησίον σου, ϕάγῃ σταϕυλὴν ὅσον ψυχήν σου ἐμπλησθῆναι, εἰς δὲ ἄγγος οὐκ ἐμβαλεῖς.

eàn dè eisélthēis eis tòn ampelō̂na toû plēsíon sou, phágēi staphylḕn hóson psychḗn sou emplēsthē̂nai, eis dè ángos ouk embaleîs.