Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 24

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εὕρῃ χάριν ἐναντίον αὐτοῦ, ὅτι εὗρεν ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα, καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

’Eàn dé tis lábēi gynaîka kaì synoikḗsēi autē̂i, kaì éstai eàn mḕ heúrēi chárin enantíon autoû, hóti heûren en autē̂i áschēmon prâgma, kaì grápsei autē̂i biblíon apostasíou kaì dṓsei eis tàs cheîras autē̂s kaì exaposteleî autḕn ek tē̂s oikías autoû,

2
καὶ ἀπελθοῦσα γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ,

kaì apelthoûsa génētai andrì hetérōi,

3
καὶ μισήσῃ αὐτὴν ὁ ἀνὴρ ὁ ἔσχατος καὶ γράψει αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ἢ ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ ὁ ἔσχατος, ὃς ἔλαβεν αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα,

kaì misḗsēi autḕn ho anḕr ho éschatos kaì grápsei autē̂i biblíon apostasíou kaì dṓsei eis tàs cheîras autē̂s kaì exaposteleî autḕn ek tē̂s oikías autoû, ḕ apothánēi ho anḕr ho éschatos, hòs élaben autḕn heautō̂i gynaîka,

4
οὐ δυνήσεται ὁ ἀνὴρ ὁ πρότερος ὁ ἐξαποστείλας αὐτὴν ἐπαναστρέψας λαβεῖν αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα μετὰ τὸ μιανθῆναι αὐτήν, ὅτι βδέλυγμά ἐστιν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου· καὶ οὐ μιανεῖτε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ.

ou dynḗsetai ho anḕr ho próteros ho exaposteílas autḕn epanastrépsas labeîn autḕn heautō̂i gynaîka metà tò mianthē̂nai autḗn, hóti bdélygmá estin enantíon kyríou toû theoû sou: kaì ou mianeîte tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theòs hymō̂n dídōsin hymîn en klḗrōi.

5
’Εὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα προσϕάτως, οὐκ ἐξελεύσεται εἰς τὸν πόλεμον, καὶ οὐκ ἐπιβληθήσεται αὐτῷ οὐδὲν πρᾶγμα· ἀθῷος ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐνιαυτὸν ἕνα, εὐϕρανεῖ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἣν ἔλαβεν.

’Eàn dé tis lábēi gynaîka prosphátōs, ouk exeleúsetai eis tòn pólemon, kaì ouk epiblēthḗsetai autō̂i oudèn prâgma: athō̂ios éstai en tē̂i oikíāi autoû eniautòn héna, euphraneî tḕn gynaîka autoû, hḕn élaben.

6
Οὐκ ἐνεχυράσεις μύλον οὐδὲ ἐπιμύλιον, ὅτι ψυχὴν οὗτος ἐνεχυράζει.

Ouk enechyráseis mýlon oudè epimýlion, hóti psychḕn hoûtos enechyrázei.

7
’Εὰν δὲ ἁλῷ ἄνθρωπος κλέπτων ψυχὴν τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ καταδυναστεύσας αὐτὸν ἀποδῶται, ἀποθανεῖται ὁ κλέπτης ἐκεῖνος· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.

’Eàn dè halō̂i ánthrōpos kléptōn psychḕn tō̂n adelphō̂n autoû tō̂n hyiō̂n Israēl kaì katadynasteúsas autòn apodō̂tai, apothaneîtai ho kléptēs ekeînos: kaì exareîs tòn ponēròn ex hymō̂n autō̂n.

8
Πρόσεχε σεαυτῷ ἐν τῇ ἁϕῇ τῆς λέπρας· ϕυλάξῃ σϕόδρα ποιεῖν κατὰ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐὰν ἀναγγείλωσιν ὑμῖν οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται· ὃν τρόπον ἐνετειλάμην ὑμῖν, ϕυλάξασθε ποιεῖν.

Próseche seautō̂i en tē̂i haphē̂i tē̂s lépras: phyláxēi sphódra poieîn katà pánta tòn nómon, hòn eàn anangeílōsin hymîn hoi hiereîs hoi Leuîtai: hòn trópon eneteilámēn hymîn, phyláxasthe poieîn.

9
μνήσθητι ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεός σου τῇ Μαριαμ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένων ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου.

mnḗsthēti hósa epoíēsen kýrios ho theós sou tē̂i Mariam en tē̂i hodō̂i ekporeuoménōn hymō̂n ex Aigýptou.

10
’Εὰν ὀϕείλημα ᾖ ἐν τῷ πλησίον σου, ὀϕείλημα ὁτιοῦν, οὐκ εἰσελεύσῃ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐνεχυράσαι τὸ ἐνέχυρον·

’Eàn opheílēma ē̂i en tō̂i plēsíon sou, opheílēma hotioûn, ouk eiseleúsēi eis tḕn oikían autoû enechyrásai tò enéchyron:

11
ἔξω στήσῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος, οὗ τὸ δάνειόν σού ἐστιν ἐν αὐτῷ, ἐξοίσει σοι τὸ ἐνέχυρον ἔξω.

éxō stḗsēi, kaì ho ánthrōpos, hoû tò dáneión soú estin en autō̂i, exoísei soi tò enéchyron éxō.

12
ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος πένηται, οὐ κοιμηθήσῃ ἐν τῷ ἐνεχύρῳ αὐτοῦ·

eàn dè ho ánthrōpos pénētai, ou koimēthḗsēi en tō̂i enechýrōi autoû:

13
ἀποδόσει ἀποδώσεις τὸ ἐνέχυρον αὐτοῦ περὶ δυσμὰς ἡλίου, καὶ κοιμηθήσεται ἐν τῷ ἱματίῳ αὐτοῦ καὶ εὐλογήσει σε, καὶ ἔσται σοι ἐλεημοσύνη ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου.

apodósei apodṓseis tò enéchyron autoû perì dysmàs hēlíou, kaì koimēthḗsetai en tō̂i himatíōi autoû kaì eulogḗsei se, kaì éstai soi eleēmosýnē enantíon kyríou toû theoû sou.

14
Οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένητος καὶ ἐνδεοῦς ἐκ τῶν ἀδελϕῶν σου ἢ ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν ἐν ταῖς πόλεσίν σου·

Ouk apadikḗseis misthòn pénētos kaì endeoûs ek tō̂n adelphō̂n sou ḕ ek tō̂n prosēlýtōn tō̂n en taîs pólesín sou:

15
αὐθημερὸν ἀποδώσεις τὸν μισθὸν αὐτοῦ, οὐκ ἐπιδύσεται ὁ ἥλιος ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι πένης ἐστὶν καὶ ἐν αὐτῷ ἔχει τὴν ἐλπίδα· καὶ οὐ καταβοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία.

authēmeròn apodṓseis tòn misthòn autoû, ouk epidýsetai ho hḗlios ep’ autō̂i, hóti pénēs estìn kaì en autō̂i échei tḕn elpída: kaì ou kataboḗsetai katà soû pròs kýrion, kaì éstai en soì hamartía.

16
Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων· ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται.

Ouk apothanoûntai patéres hypèr téknōn, kaì hyioì ouk apothanoûntai hypèr patérōn: hékastos tē̂i heautoû hamartíāi apothaneîtai.

17
Οὐκ ἐκκλινεῖς κρίσιν προσηλύτου καὶ ὀρϕανοῦ καὶ χήρας καὶ οὐκ ἐνεχυράσεις ἱμάτιον χήρας·

Ouk ekklineîs krísin prosēlýtou kaì orphanoû kaì chḗras kaì ouk enechyráseis himátion chḗras:

18
καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐλυτρώσατό σε κύριος ὁ θεός σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.

kaì mnēsthḗsēi hóti oikétēs ē̂stha en gē̂i Aigýptōi kaì elytrṓsató se kýrios ho theós sou ekeîthen: dià toûto egṓ soi entéllomai poieîn tò rhē̂ma toûto.

19
’Εὰν δὲ ἀμήσῃς ἀμητὸν ἐν τῷ ἀγρῷ σου καὶ ἐπιλάθῃ δράγμα ἐν τῷ ἀγρῷ σου, οὐκ ἐπαναστραϕήσῃ λαβεῖν αὐτό· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρϕανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται, ἵνα εὐλογήσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου.

’Eàn dè amḗsēis amētòn en tō̂i agrō̂i sou kaì epiláthēi drágma en tō̂i agrō̂i sou, ouk epanastraphḗsēi labeîn autó: tō̂i ptōchō̂i kaì tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i orphanō̂i kaì tē̂i chḗrāi éstai, hína eulogḗsēi se kýrios ho theós sou en pâsi toîs érgois tō̂n cheirō̂n sou.

20
ἐὰν δὲ ἐλαιαλογήσῃς, οὐκ ἐπαναστρέψεις καλαμήσασθαι τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρϕανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται· καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.

eàn dè elaialogḗsēis, ouk epanastrépseis kalamḗsasthai tà opísō sou: tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i orphanō̂i kaì tē̂i chḗrāi éstai: kaì mnēsthḗsēi hóti oikétēs ē̂stha en gē̂i Aigýptōi, dià toûto egṓ soi entéllomai poieîn tò rhē̂ma toûto.

21
ἐὰν δὲ τρυγήσῃς τὸν ἀμπελῶνά σου, οὐκ ἐπανατρυγήσεις αὐτὸν τὰ ὀπίσω σου· τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρϕανῷ καὶ τῇ χήρᾳ ἔσται·

eàn dè trygḗsēis tòn ampelō̂ná sou, ouk epanatrygḗseis autòn tà opísō sou: tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i orphanō̂i kaì tē̂i chḗrāi éstai:

22
καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.

kaì mnēsthḗsēi hóti oikétēs ē̂stha en gē̂i Aigýptōi, dià toûto egṓ soi entéllomai poieîn tò rhē̂ma toûto.