Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Deuteronomy 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εὰν δὲ γένηται ἀντιλογία ἀνὰ μέσον ἀνθρώπων καὶ προσέλθωσιν εἰς κρίσιν καὶ κρίνωσιν καὶ δικαιώσωσιν τὸν δίκαιον καὶ καταγνῶσιν τοῦ ἀσεβοῦς,

’Eàn dè génētai antilogía anà méson anthrṓpōn kaì prosélthōsin eis krísin kaì krínōsin kaì dikaiṓsōsin tòn díkaion kaì katagnō̂sin toû aseboûs,

2
καὶ ἔσται ἐὰν ἄξιος ᾖ πληγῶν ὁ ἀσεβῶν, καὶ καθιεῖς αὐτὸν ἔναντι τῶν κριτῶν καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσέβειαν αὐτοῦ ἀριθμῷ.

kaì éstai eàn áxios ē̂i plēgō̂n ho asebō̂n, kaì kathieîs autòn énanti tō̂n kritō̂n kaì mastigṓsousin autòn enantíon autō̂n katà tḕn asébeian autoû arithmō̂i.

3
τεσσαράκοντα μαστιγώσουσιν αὐτόν, οὐ προσθήσουσιν· ἐὰν δὲ προσθῶσιν μαστιγῶσαι αὐτὸν ὑπὲρ ταύτας τὰς πληγὰς πλείους, ἀσχημονήσει ὁ ἀδελϕός σου ἐναντίον σου.

tessarákonta mastigṓsousin autón, ou prosthḗsousin: eàn dè prosthō̂sin mastigō̂sai autòn hypèr taútas tàs plēgàs pleíous, aschēmonḗsei ho adelphós sou enantíon sou.

4
Οὐ ϕιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.

Ou phimṓseis boûn aloō̂nta.

5
’Εὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελϕοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ᾖ αὐτῷ, οὐκ ἔσται ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ὁ ἀδελϕὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήμψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.

’Eàn dè katoikō̂sin adelphoì epì tò autò kaì apothánēi heîs ex autō̂n, spérma dè mḕ ē̂i autō̂i, ouk éstai hē gynḕ toû tethnēkótos éxō andrì mḕ engízonti: ho adelphòs toû andròs autē̂s eiseleúsetai pròs autḕn kaì lḗmpsetai autḕn heautō̂i gynaîka kaì synoikḗsei autē̂i.

6
καὶ ἔσται τὸ παιδίον, ὃ ἐὰν τέκῃ, κατασταθήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετελευτηκότος, καὶ οὐκ ἐξαλειϕθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξ Ισραηλ.

kaì éstai tò paidíon, hò eàn tékēi, katastathḗsetai ek toû onómatos toû teteleutēkótos, kaì ouk exaleiphthḗsetai tò ónoma autoû ex Israēl.

7
ἐὰν δὲ μὴ βούληται ὁ ἄνθρωπος λαβεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ἡ γυνὴ ἐπὶ τὴν πύλην ἐπὶ τὴν γερουσίαν καὶ ἐρεῖ Οὐ θέλει ὁ ἀδελϕὸς τοῦ ἀνδρός μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ, οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἀδελϕὸς τοῦ ἀνδρός μου.

eàn dè mḕ boúlētai ho ánthrōpos labeîn tḕn gynaîka toû adelphoû autoû, kaì anabḗsetai hē gynḕ epì tḕn pýlēn epì tḕn gerousían kaì ereî Ou thélei ho adelphòs toû andrós mou anastē̂sai tò ónoma toû adelphoû autoû en Israēl, ouk ēthélēsen ho adelphòs toû andrós mou.

8
καὶ καλέσουσιν αὐτὸν ἡ γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ, καὶ στὰς εἴπῃ Οὐ βούλομαι λαβεῖν αὐτήν,

kaì kalésousin autòn hē gerousía tē̂s póleōs autoû kaì eroûsin autō̂i, kaì stàs eípēi Ou boúlomai labeîn autḗn,

9
καὶ προσελθοῦσα ἡ γυνὴ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ ἔναντι τῆς γερουσίας καὶ ὑπολύσει τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἐμπτύσεται εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἀποκριθεῖσα ἐρεῖ Οὕτως ποιήσουσιν τῷ ἀνθρώπῳ, ὃς οὐκ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ·

kaì proselthoûsa hē gynḕ toû adelphoû autoû énanti tē̂s gerousías kaì hypolýsei tò hypódēma autoû tò hèn apò toû podòs autoû kaì emptýsetai eis tò prósōpon autoû kaì apokritheîsa ereî Hoútōs poiḗsousin tō̂i anthrṓpōi, hòs ouk oikodomḗsei tòn oîkon toû adelphoû autoû:

10
καὶ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν Ισραηλ Οἶκος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα.

kaì klēthḗsetai tò ónoma autoû en Israēl Oîkos toû hypolythéntos tò hypódēma.

11
’Εὰν δὲ μάχωνται ἄνθρωποι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, καὶ προσέλθῃ γυνὴ ἑνὸς αὐτῶν ἐξελέσθαι τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἐκ χειρὸς τοῦ τύπτοντος αὐτὸν καὶ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα ἐπιλάβηται τῶν διδύμων αὐτοῦ,

’Eàn dè máchōntai ánthrōpoi epì tò autó, ánthrōpos metà toû adelphoû autoû, kaì prosélthēi gynḕ henòs autō̂n exelésthai tòn ándra autē̂s ek cheiròs toû týptontos autòn kaì ekteínasa tḕn cheîra epilábētai tō̂n didýmōn autoû,

12
ἀποκόψεις τὴν χεῖρα αὐτῆς· οὐ ϕείσεται ὁ ὀϕθαλμός σου ἐπ’ αὐτῇ.

apokópseis tḕn cheîra autē̂s: ou pheísetai ho ophthalmós sou ep’ autē̂i.

13
Οὐκ ἔσται ἐν τῷ μαρσίππῳ σου στάθμιον καὶ στάθμιον, μέγα ἢ μικρόν·

Ouk éstai en tō̂i marsíppōi sou státhmion kaì státhmion, méga ḕ mikrón:

14
οὐκ ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου μέτρον καὶ μέτρον, μέγα ἢ μικρόν·

ouk éstai en tē̂i oikíāi sou métron kaì métron, méga ḕ mikrón:

15
στάθμιον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, καὶ μέτρον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ·

státhmion alēthinòn kaì díkaion éstai soi, kaì métron alēthinòn kaì díkaion éstai soi, hína polyḗmeros génēi epì tē̂s gē̂s, hē̂s kýrios ho theós sou dídōsín soi en klḗrōi:

16
ὅτι βδέλυγμα κυρίῳ τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν ἄδικον.

hóti bdélygma kyríōi tō̂i theō̂i sou pâs poiō̂n taûta, pâs poiō̂n ádikon.

17
Μνήσθητι ὅσα ἐποίησέν σοι Αμαληκ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένου σου ἐξ Αἰγύπτου,

Mnḗsthēti hósa epoíēsén soi Amalēk en tē̂i hodō̂i ekporeuoménou sou ex Aigýptou,

18
πῶς ἀντέστη σοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἔκοψέν σου τὴν οὐραγίαν, τοὺς κοπιῶντας ὀπίσω σου, σὺ δὲ ἐπείνας καὶ ἐκοπίας, καὶ οὐκ ἐϕοβήθη τὸν θεόν·

pō̂s antéstē soi en tē̂i hodō̂i kaì ékopsén sou tḕn ouragían, toùs kopiō̂ntas opísō sou, sỳ dè epeínas kaì ekopías, kaì ouk ephobḗthē tòn theón:

19
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν καταπαύσῃ σε κύριος ὁ θεός σου ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου τῶν κύκλῳ σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι, ἐξαλείψεις τὸ ὄνομα Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ οὐ μὴ ἐπιλάθῃ.

kaì éstai hēníka eàn katapaúsēi se kýrios ho theós sou apò pántōn tō̂n echthrō̂n sou tō̂n kýklōi sou en tē̂i gē̂i, hē̂i kýrios ho theós sou dídōsín soi en klḗrōi kataklēronomē̂sai, exaleípseis tò ónoma Amalēk ek tē̂s hypò tòn ouranòn kaì ou mḕ epiláthēi.