Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Deuteronomy 26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἔσται ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ κατακληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ’ αὐτῆς,

Kaì éstai eàn eisélthēis eis tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theós sou dídōsín soi en klḗrōi, kaì kataklēronomḗsēis autḕn kaì katoikḗsēis ep’ autē̂s,

2
καὶ λήμψῃ ἀπὸ τῆς ἀπαρχῆς τῶν καρπῶν τῆς γῆς σου, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, καὶ ἐμβαλεῖς εἰς κάρταλλον καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,

kaì lḗmpsēi apò tē̂s aparchē̂s tō̂n karpō̂n tē̂s gē̂s sou, hē̂s kýrios ho theós sou dídōsín soi, kaì embaleîs eis kártallon kaì poreúsēi eis tòn tópon, hòn àn ekléxētai kýrios ho theós sou epiklēthē̂nai tò ónoma autoû ekeî,

3
καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἱερέα, ὃς ἐὰν ᾖ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν ’Αναγγέλλω σήμερον κυρίῳ τῷ θεῷ μου ὅτι εἰσελήλυθα εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν.

kaì eleúsēi pròs tòn hieréa, hòs eàn ē̂i en taîs hēmérais ekeínais, kaì ereîs pròs autón ’Anangéllō sḗmeron kyríōi tō̂i theō̂i mou hóti eiselḗlytha eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosen kýrios toîs patrásin hēmō̂n doûnai hēmîn.

4
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν κάρταλλον ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ θήσει αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου τοῦ θεοῦ σου,

kaì lḗmpsetai ho hiereùs tòn kártallon ek tō̂n cheirō̂n sou kaì thḗsei autòn apénanti toû thysiastēríou kyríou toû theoû sou,

5
καὶ ἀποκριθήσῃ καὶ ἐρεῖς ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου καὶ κατέβη εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ καὶ ἐγένετο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πλῆθος πολὺ καὶ μέγα·

kaì apokrithḗsēi kaì ereîs énanti kyríou toû theoû sou Syrían apébalen ho patḗr mou kaì katébē eis Aígypton kaì parṓikēsen ekeî en arithmō̂i bracheî kaì egéneto ekeî eis éthnos méga kaì plē̂thos polỳ kaì méga:

6
καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐταπείνωσαν ἡμᾶς καὶ ἐπέθηκαν ἡμῖν ἔργα σκληρά·

kaì ekákōsan hēmâs hoi Aigýptioi kaì etapeínōsan hēmâs kaì epéthēkan hēmîn érga sklērá:

7
καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς ϕωνῆς ἡμῶν καὶ εἶδεν τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ἡμῶν καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν·

kaì aneboḗsamen pròs kýrion tòn theòn tō̂n patérōn hēmō̂n, kaì eisḗkousen kýrios tē̂s phōnē̂s hēmō̂n kaì eîden tḕn tapeínōsin hēmō̂n kaì tòn móchthon hēmō̂n kaì tòn thlimmòn hēmō̂n:

8
καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι αὐτοῦ τῷ ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν

kaì exḗgagen hēmâs kýrios ex Aigýptou autòs en ischýi megálēi kaì en cheirì krataiā̂i kaì en brachíoni autoû tō̂i hypsēlō̂i kaì en horámasin megálois kaì en sēmeíois kaì en térasin

9
καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἔδωκεν ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·

kaì eisḗgagen hēmâs eis tòn tópon toûton kaì édōken hēmîn tḕn gē̂n taútēn, gē̂n rhéousan gála kaì méli:

10
καὶ νῦν ἰδοὺ ἐνήνοχα τὴν ἀπαρχὴν τῶν γενημάτων τῆς γῆς, ἧς ἔδωκάς μοι, κύριε, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ ἀϕήσεις αὐτὰ ἀπέναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ προσκυνήσεις ἐκεῖ ἔναντι κυρίου τοῦ θεοῦ σου·

kaì nŷn idoù enḗnocha tḕn aparchḕn tō̂n genēmátōn tē̂s gē̂s, hē̂s édōkás moi, kýrie, gē̂n rhéousan gála kaì méli. kaì aphḗseis autà apénanti kyríou toû theoû sou kaì proskynḗseis ekeî énanti kyríou toû theoû sou:

11
καὶ εὐϕρανθήσῃ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἔδωκέν σοι κύριος ὁ θεός σου καὶ τῇ οἰκίᾳ σου, σὺ καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν σοί.

kaì euphranthḗsēi en pâsin toîs agathoîs, hoîs édōkén soi kýrios ho theós sou kaì tē̂i oikíāi sou, sỳ kaì ho Leuítēs kaì ho prosḗlytos ho en soí.

12
’Εὰν δὲ συντελέσῃς ἀποδεκατῶσαι πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων τῆς γῆς σου ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρϕανῷ καὶ τῇ χήρᾳ, καὶ ϕάγονται ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ἐμπλησθήσονται.

’Eàn dè syntelésēis apodekatō̂sai pân tò epidékaton tō̂n genēmátōn tē̂s gē̂s sou en tō̂i étei tō̂i trítōi, tò deúteron epidékaton dṓseis tō̂i Leuítēi kaì tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i orphanō̂i kaì tē̂i chḗrāi, kaì phágontai en taîs pólesín sou kaì emplēsthḗsontai.

13
καὶ ἐρεῖς ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ σου ’Εξεκάθαρα τὰ ἅγια ἐκ τῆς οἰκίας μου καὶ ἔδωκα αὐτὰ τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρϕανῷ καὶ τῇ χήρᾳ κατὰ πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐνετείλω μοι· οὐ παρῆλθον τὴν ἐντολήν σου καὶ οὐκ ἐπελαθόμην·

kaì ereîs enantíon kyríou toû theoû sou ’Exekáthara tà hágia ek tē̂s oikías mou kaì édōka autà tō̂i Leuítēi kaì tō̂i prosēlýtōi kaì tō̂i orphanō̂i kaì tē̂i chḗrāi katà pásas tàs entolás, hàs eneteílō moi: ou parē̂lthon tḕn entolḗn sou kaì ouk epelathómēn:

14
καὶ οὐκ ἔϕαγον ἐν ὀδύνῃ μου ἀπ’ αὐτῶν, οὐκ ἐκάρπωσα ἀπ’ αὐτῶν εἰς ἀκάθαρτον, οὐκ ἔδωκα ἀπ’ αὐτῶν τῷ τεθνηκότι· ὑπήκουσα τῆς ϕωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ μου, ἐποίησα καθὰ ἐνετείλω μοι.

kaì ouk éphagon en odýnēi mou ap’ autō̂n, ouk ekárpōsa ap’ autō̂n eis akátharton, ouk édōka ap’ autō̂n tō̂i tethnēkóti: hypḗkousa tē̂s phōnē̂s kyríou toû theoû mou, epoíēsa kathà eneteílō moi.

15
κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εὐλόγησον τὸν λαόν σου τὸν Ισραηλ καὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκας αὐτοῖς, καθὰ ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.

kátide ek toû oíkou toû hagíou sou ek toû ouranoû kaì eulógēson tòn laón sou tòn Israēl kaì tḕn gē̂n, hḕn édōkas autoîs, kathà ṓmosas toîs patrásin hēmō̂n doûnai hēmîn gē̂n rhéousan gála kaì méli.

16
’Εν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ κύριος ὁ θεός σου ἐνετείλατό σοι ποιῆσαι πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ τὰ κρίματα, καὶ ϕυλάξεσθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν.

’En tē̂i hēmérāi taútēi kýrios ho theós sou eneteílató soi poiē̂sai pánta tà dikaiṓmata taûta kaì tà krímata, kaì phyláxesthe kaì poiḗsete autà ex hólēs tē̂s kardías hymō̂n kaì ex hólēs tē̂s psychē̂s hymō̂n.

17
τὸν θεὸν εἵλου σήμερον εἶναί σου θεὸν καὶ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ϕυλάσσεσθαι τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ὑπακούειν τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ·

tòn theòn heílou sḗmeron eînaí sou theòn kaì poreúesthai en taîs hodoîs autoû kaì phylássesthai tà dikaiṓmata kaì tà krímata autoû kaì hypakoúein tē̂s phōnē̂s autoû:

18
καὶ κύριος εἵλατό σε σήμερον γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον, καθάπερ εἶπέν σοι, ϕυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ

kaì kýrios heílató se sḗmeron genésthai se autō̂i laòn perioúsion, katháper eîpén soi, phylássein pásas tàs entolàs autoû

19
καὶ εἶναί σε ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν, ὡς ἐποίησέν σε ὀνομαστὸν καὶ καύχημα καὶ δόξαστόν, εἶναί σε λαὸν ἅγιον κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καθὼς ἐλάλησεν.

kaì eînaí se hyperánō pántōn tō̂n ethnō̂n, hōs epoíēsén se onomastòn kaì kaúchēma kaì dóxastón, eînaí se laòn hágion kyríōi tō̂i theō̂i sou, kathṑs elálēsen.