Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Deuteronomy 34

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνέβη Μωυσῆς ἀπὸ Αραβωθ Μωαβ ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ ἐπὶ κορυϕὴν Φασγα, ἥ ἐστιν ἐπὶ προσώπου Ιεριχω, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ ἕως Δαν

Kaì anébē Mōysē̂s apò Arabōth Mōab epì tò óros Nabau epì koryphḕn Phasga, hḗ estin epì prosṓpou Ierichō, kaì édeixen autō̂i kýrios pâsan tḕn gē̂n Galaad héōs Dan

2
καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Νεϕθαλι καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Εϕραιμ καὶ Μανασση καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ιουδα ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης

kaì pâsan tḕn gē̂n Nephthali kaì pâsan tḕn gē̂n Ephraim kaì Manassē kaì pâsan tḕn gē̂n Iouda héōs tē̂s thalássēs tē̂s eschátēs

3
καὶ τὴν ἔρημον καὶ τὰ περίχωρα Ιεριχω, πόλιν ϕοινίκων, ἕως Σηγωρ.

kaì tḕn érēmon kaì tà períchōra Ierichō, pólin phoiníkōn, héōs Sēgōr.

4
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Αὕτη ἡ γῆ, ἣν ὤμοσα Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν· καὶ ἔδειξα αὐτὴν τοῖς ὀϕθαλμοῖς σου, καὶ ἐκεῖ οὐκ εἰσελεύσῃ.

kaì eîpen kýrios pròs Mōysē̂n Haútē hē gē̂, hḕn ṓmosa Abraam kaì Isaak kaì Iakōb légōn Tō̂i spérmati hymō̂n dṓsō autḗn: kaì édeixa autḕn toîs ophthalmoîs sou, kaì ekeî ouk eiseleúsēi.

5
καὶ ἐτελεύτησεν Μωυσῆς οἰκέτης κυρίου ἐν γῇ Μωαβ διὰ ῥήματος κυρίου.

kaì eteleútēsen Mōysē̂s oikétēs kyríou en gē̂i Mōab dià rhḗmatos kyríou.

6
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Γαι ἐν γῇ Μωαβ ἐγγὺς οἴκου Φογωρ· καὶ οὐκ οἶδεν οὐδεὶς τὴν ταϕὴν αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì éthapsan autòn en Gai en gē̂i Mōab engỳs oíkou Phogōr: kaì ouk oîden oudeìs tḕn taphḕn autoû héōs tē̂s hēméras taútēs.

7
Μωυσῆς δὲ ἦν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν· οὐκ ἠμαυρώθησαν οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐϕθάρησαν τὰ χελύνια αὐτοῦ.

Mōysē̂s dè ē̂n hekatòn kaì eíkosi etō̂n en tō̂i teleutân autón: ouk ēmaurṓthēsan hoi ophthalmoì autoû, oudè ephthárēsan tà chelýnia autoû.

8
καὶ ἔκλαυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Μωυσῆν ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω τριάκοντα ἡμέρας· καὶ συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι πένθους κλαυθμοῦ Μωυσῆ.

kaì éklausan hoi hyioì Israēl tòn Mōysē̂n en Arabōth Mōab epì toû Iordánou katà Ierichō triákonta hēméras: kaì synetelésthēsan hai hēmérai pénthous klauthmoû Mōysē̂.

9
καὶ ’Ιησοῦς υἱὸς Ναυη ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως, ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν· καὶ εἰσήκουσαν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐποίησαν καθότι ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ.

kaì ’Iēsoûs hyiòs Nauē eneplḗsthē pneúmatos synéseōs, epéthēken gàr Mōysē̂s tàs cheîras autoû ep’ autón: kaì eisḗkousan autoû hoi hyioì Israēl kaì epoíēsan kathóti eneteílato kýrios tō̂i Mōysē̂i.

10
καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προϕήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωυσῆς, ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον,

kaì ouk anéstē éti prophḗtēs en Israēl hōs Mōysē̂s, hòn égnō kýrios autòn prósōpon katà prósōpon,

11
ἐν πᾶσι τοῖς σημείοις καὶ τέρασιν, ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ποιῆσαι αὐτὰ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ Φαραω καὶ τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,

en pâsi toîs sēmeíois kaì térasin, hòn apésteilen autòn kýrios poiē̂sai autà en gē̂i Aigýptōi Pharaō kaì toîs therápousin autoû kaì pásēi tē̂i gē̂i autoû,

12
τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν, ἃ ἐποίησεν Μωυσῆς ἔναντι παντὸς Ισραηλ.

tà thaumásia tà megála kaì tḕn cheîra tḕn krataián, hà epoíēsen Mōysē̂s énanti pantòs Israēl.