Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ νῦν, Ισραηλ, ἄκουε τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν κριμάτων, ὅσα ἐγὼ διδάσκω ὑμᾶς σήμερον ποιεῖν, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.

Kaì nŷn, Israēl, ákoue tō̂n dikaiōmátōn kaì tō̂n krimátōn, hósa egṑ didáskō hymâs sḗmeron poieîn, hína zē̂te kaì polyplasiasthē̂te kaì eiselthóntes klēronomḗsēte tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theòs tō̂n patérōn hymō̂n dídōsin hymîn.

2
οὐ προσθήσετε πρὸς τὸ ῥῆμα, ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν, καὶ οὐκ ἀϕελεῖτε ἀπ’ αὐτοῦ· ϕυλάσσεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον.

ou prosthḗsete pròs tò rhē̂ma, hò egṑ entéllomai hymîn, kaì ouk apheleîte ap’ autoû: phylássesthe tàs entolàs kyríou toû theoû hymō̂n, hósa egṑ entéllomai hymîn sḗmeron.

3
οἱ ὀϕθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τῷ Βεελϕεγωρ, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ὅστις ἐπορεύθη ὀπίσω Βεελϕεγωρ, ἐξέτριψεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐξ ὑμῶν·

hoi ophthalmoì hymō̂n heōrákasin pánta, hósa epoíēsen kýrios ho theòs hēmō̂n tō̂i Beelphegōr, hóti pâs ánthrōpos, hóstis eporeúthē opísō Beelphegōr, exétripsen autòn kýrios ho theòs hymō̂n ex hymō̂n:

4
ὑμεῖς δὲ οἱ προσκείμενοι κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν ζῆτε πάντες ἐν τῇ σήμερον.

hymeîs dè hoi proskeímenoi kyríōi tō̂i theō̂i hymō̂n zē̂te pántes en tē̂i sḗmeron.

5
ἴδετε δέδειχα ὑμῖν δικαιώματα καὶ κρίσεις, καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος, ποιῆσαι οὕτως ἐν τῇ γῇ, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομεῖν αὐτήν·

ídete dédeicha hymîn dikaiṓmata kaì kríseis, kathà eneteílató moi kýrios, poiē̂sai hoútōs en tē̂i gē̂i, eis hḕn hymeîs eisporeúesthe ekeî klēronomeîn autḗn:

6
καὶ ϕυλάξεσθε καὶ ποιήσετε, ὅτι αὕτη ἡ σοϕία ὑμῶν καὶ ἡ σύνεσις ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ ἐροῦσιν ’Ιδοὺ λαὸς σοϕὸς καὶ ἐπιστήμων τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο.

kaì phyláxesthe kaì poiḗsete, hóti haútē hē sophía hymō̂n kaì hē sýnesis enantíon pántōn tō̂n ethnō̂n, hósoi eàn akoúsōsin pánta tà dikaiṓmata taûta kaì eroûsin ’Idoù laòs sophòs kaì epistḗmōn tò éthnos tò méga toûto.

7
ὅτι ποῖον ἔθνος μέγα, ᾧ ἐστιν αὐτῷ θεὸς ἐγγίζων αὐτοῖς ὡς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν αὐτὸν ἐπικαλεσώμεθα;

hóti poîon éthnos méga, hō̂i estin autō̂i theòs engízōn autoîs hōs kýrios ho theòs hēmō̂n en pâsin, hoîs eàn autòn epikalesṓmetha?

8
καὶ ποῖον ἔθνος μέγα, ᾧ ἐστιν αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίματα δίκαια κατὰ πάντα τὸν νόμον τοῦτον, ὃν ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον;

kaì poîon éthnos méga, hō̂i estin autō̂i dikaiṓmata kaì krímata díkaia katà pánta tòn nómon toûton, hòn egṑ dídōmi enṓpion hymō̂n sḗmeron?

9
πρόσεχε σεαυτῷ καὶ ϕύλαξον τὴν ψυχήν σου σϕόδρα, μὴ ἐπιλάθῃ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀϕθαλμοί σου· καὶ μὴ ἀποστήτωσαν ἀπὸ τῆς καρδίας σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱούς σου καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου

próseche seautō̂i kaì phýlaxon tḕn psychḗn sou sphódra, mḕ epiláthēi pántas toùs lógous, hoùs heōrákasin hoi ophthalmoí sou: kaì mḕ apostḗtōsan apò tē̂s kardías sou pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s sou, kaì symbibáseis toùs hyioús sou kaì toùs hyioùs tō̂n hyiō̂n sou

10
ἡμέραν, ἣν ἔστητε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας, ὅτε εἶπεν κύριος πρός με ’Εκκλησίασον πρός με τὸν λαόν, καὶ ἀκουσάτωσαν τὰ ῥήματά μου, ὅπως μάθωσιν ϕοβεῖσθαί με πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν διδάξωσιν.

hēméran, hḕn éstēte enantíon kyríou toû theoû hymō̂n en Chōrēb tē̂i hēmérāi tē̂s ekklēsías, hóte eîpen kýrios prós me ’Ekklēsíason prós me tòn laón, kaì akousátōsan tà rhḗmatá mou, hópōs máthōsin phobeîsthaí me pásas tàs hēméras, hàs autoì zō̂sin epì tē̂s gē̂s, kaì toùs hyioùs autō̂n didáxōsin.

11
καὶ προσήλθετε καὶ ἔστητε ὑπὸ τὸ ὄρος, καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρὶ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, σκότος, γνόϕος, θύελλα, ϕωνὴ μεγάλη.

kaì prosḗlthete kaì éstēte hypò tò óros, kaì tò óros ekaíeto pyrì héōs toû ouranoû, skótos, gnóphos, thýella, phōnḕ megálē.

12
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐκ μέσου τοῦ πυρός· ϕωνὴν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκούσατε καὶ ὁμοίωμα οὐκ εἴδετε, ἀλλ’ ἢ ϕωνήν·

kaì elálēsen kýrios pròs hymâs ek mésou toû pyrós: phōnḕn rhēmátōn hymeîs ēkoúsate kaì homoíōma ouk eídete, all’ ḕ phōnḗn:

13
καὶ ἀνήγγειλεν ὑμῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν ποιεῖν, τὰ δέκα ῥήματα, καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας.

kaì anḗngeilen hymîn tḕn diathḗkēn autoû, hḕn eneteílato hymîn poieîn, tà déka rhḗmata, kaì égrapsen autà epì dýo plákas lithínas.

14
καὶ ἐμοὶ ἐνετείλατο κύριος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ διδάξαι ὑμᾶς δικαιώματα καὶ κρίσεις ποιεῖν αὐτὰ ὑμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομεῖν αὐτήν.

kaì emoì eneteílato kýrios en tō̂i kairō̂i ekeínōi didáxai hymâs dikaiṓmata kaì kríseis poieîn autà hymâs epì tē̂s gē̂s, eis hḕn hymeîs eisporeúesthe ekeî klēronomeîn autḗn.

15
καὶ ϕυλάξεσθε σϕόδρα τὰς ψυχὰς ὑμῶν, ὅτι οὐκ εἴδετε ὁμοίωμα ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν Χωρηβ ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός.

kaì phyláxesthe sphódra tàs psychàs hymō̂n, hóti ouk eídete homoíōma en tē̂i hēmérāi, hē̂i elálēsen kýrios pròs hymâs en Chōrēb en tō̂i órei ek mésou toû pyrós.

16
μὴ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα, πᾶσαν εἰκόνα, ὁμοίωμα ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ,

mḕ anomḗsēte kaì poiḗsēte hymîn heautoîs glyptòn homoíōma, pâsan eikóna, homoíōma arsenikoû ḕ thēlykoû,

17
ὁμοίωμα παντὸς κτήνους τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς γῆς, ὁμοίωμα παντὸς ὀρνέου πτερωτοῦ, ὃ πέταται ὑπὸ τὸν οὐρανόν,

homoíōma pantòs ktḗnous tō̂n óntōn epì tē̂s gē̂s, homoíōma pantòs ornéou pterōtoû, hò pétatai hypò tòn ouranón,

18
ὁμοίωμα παντὸς ἑρπετοῦ, ὃ ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς, ὁμοίωμα παντὸς ἰχθύος, ὅσα ἐστὶν ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.

homoíōma pantòs herpetoû, hò hérpei epì tē̂s gē̂s, homoíōma pantòs ichthýos, hósa estìn en toîs hýdasin hypokátō tē̂s gē̂s.

19
καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἃ ἀπένειμεν κύριος ὁ θεός σου αὐτὰ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ.

kaì mḕ anablépsas eis tòn ouranòn kaì idṑn tòn hḗlion kaì tḕn selḗnēn kaì toùs astéras kaì pánta tòn kósmon toû ouranoû planētheìs proskynḗsēis autoîs kaì latreúsēis autoîs, hà apéneimen kýrios ho theós sou autà pâsin toîs éthnesin toîs hypokátō toû ouranoû.

20
ὑμᾶς δὲ ἔλαβεν ὁ θεὸς καὶ ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τῆς σιδηρᾶς ἐξ Αἰγύπτου εἶναι αὐτῷ λαὸν ἔγκληρον ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

hymâs dè élaben ho theòs kaì exḗgagen hymâs ek tē̂s kamínou tē̂s sidērâs ex Aigýptou eînai autō̂i laòn énklēron hōs en tē̂i hēmérāi taútēi.

21
καὶ κύριος ἐθυμώθη μοι περὶ τῶν λεγομένων ὑϕ’ ὑμῶν καὶ ὤμοσεν ἵνα μὴ διαβῶ τὸν Ιορδάνην τοῦτον καὶ ἵνα μὴ εἰσέλθω εἰς τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ·

kaì kýrios ethymṓthē moi perì tō̂n legoménōn hyph’ hymō̂n kaì ṓmosen hína mḕ diabō̂ tòn Iordánēn toûton kaì hína mḕ eisélthō eis tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theòs dídōsín soi en klḗrōi:

22
ἐγὼ γὰρ ἀποθνῄσκω ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ οὐ διαβαίνω τὸν Ιορδάνην τοῦτον, ὑμεῖς δὲ διαβαίνετε καὶ κληρονομήσετε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην.

egṑ gàr apothnḗiskō en tē̂i gē̂i taútēi kaì ou diabaínō tòn Iordánēn toûton, hymeîs dè diabaínete kaì klēronomḗsete tḕn gē̂n tḕn agathḕn taútēn.

23
προσέχετε ὑμεῖς, μὴ ἐπιλάθησθε τὴν διαθήκην κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἣν διέθετο πρὸς ὑμᾶς, καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα πάντων, ὧν συνέταξεν κύριος ὁ θεός σου·

proséchete hymeîs, mḕ epiláthēsthe tḕn diathḗkēn kyríou toû theoû hymō̂n, hḕn diétheto pròs hymâs, kaì poiḗsēte hymîn heautoîs glyptòn homoíōma pántōn, hō̂n synétaxen kýrios ho theós sou:

24
ὅτι κύριος ὁ θεός σου πῦρ καταναλίσκον ἐστίν, θεὸς ζηλωτής.

hóti kýrios ho theós sou pŷr katanalískon estín, theòs zēlōtḗs.

25
’Εὰν δὲ γεννήσῃς υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν σου καὶ χρονίσητε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε γλυπτὸν ὁμοίωμα παντὸς καὶ ποιήσητε τὰ πονηρὰ ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροργίσαι αὐτόν,

’Eàn dè gennḗsēis hyioùs kaì hyioùs tō̂n hyiō̂n sou kaì chronísēte epì tē̂s gē̂s kaì anomḗsēte kaì poiḗsēte glyptòn homoíōma pantòs kaì poiḗsēte tà ponērà enantíon kyríou toû theoû hymō̂n parorgísai autón,

26
διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε ἀπὸ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν· οὐχὶ πολυχρονιεῖτε ἡμέρας ἐπ’ αὐτῆς, ἀλλ’ ἢ ἐκτριβῇ ἐκτριβήσεσθε.

diamartýromai hymîn sḗmeron tón te ouranòn kaì tḕn gē̂n hóti apōleíāi apoleîsthe apò tē̂s gē̂s, eis hḕn hymeîs diabaínete tòn Iordánēn ekeî klēronomē̂sai autḗn: ouchì polychronieîte hēméras ep’ autē̂s, all’ ḕ ektribē̂i ektribḗsesthe.

27
καὶ διασπερεῖ κύριος ὑμᾶς ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ καταλειϕθήσεσθε ὀλίγοι ἀριθμῷ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εἰς οὓς εἰσάξει κύριος ὑμᾶς ἐκεῖ.

kaì diaspereî kýrios hymâs en pâsin toîs éthnesin kaì kataleiphthḗsesthe olígoi arithmō̂i en toîs éthnesin, eis hoùs eisáxei kýrios hymâs ekeî.

28
καὶ λατρεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, ἔργοις χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλοις καὶ λίθοις, οἳ οὐκ ὄψονται οὐδὲ μὴ ἀκούσωσιν οὔτε μὴ ϕάγωσιν οὔτε μὴ ὀσϕρανθῶσιν.

kaì latreúsete ekeî theoîs hetérois, érgois cheirō̂n anthrṓpōn, xýlois kaì líthois, hoì ouk ópsontai oudè mḕ akoúsōsin oúte mḕ phágōsin oúte mḕ osphranthō̂sin.

29
καὶ ζητήσετε ἐκεῖ κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν καὶ εὑρήσετε, ὅταν ἐκζητήσητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου ἐν τῇ θλίψει σου·

kaì zētḗsete ekeî kýrion tòn theòn hymō̂n kaì heurḗsete, hótan ekzētḗsēte autòn ex hólēs tē̂s kardías sou kaì ex hólēs tē̂s psychē̂s sou en tē̂i thlípsei sou:

30
καὶ εὑρήσουσίν σε πάντες οἱ λόγοι οὗτοι ἐπ’ ἐσχάτῳ τῶν ἡμερῶν, καὶ ἐπιστραϕήσῃ πρὸς κύριον τὸν θεόν σου καὶ εἰσακούσῃ τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ·

kaì heurḗsousín se pántes hoi lógoi hoûtoi ep’ eschátōi tō̂n hēmerō̂n, kaì epistraphḗsēi pròs kýrion tòn theón sou kaì eisakoúsēi tē̂s phōnē̂s autoû:

31
ὅτι θεὸς οἰκτίρμων κύριος ὁ θεός σου, οὐκ ἐγκαταλείψει σε οὐδὲ μὴ ἐκτρίψει σε, οὐκ ἐπιλήσεται τὴν διαθήκην τῶν πατέρων σου, ἣν ὤμοσεν αὐτοῖς.

hóti theòs oiktírmōn kýrios ho theós sou, ouk enkataleípsei se oudè mḕ ektrípsei se, ouk epilḗsetai tḕn diathḗkēn tō̂n patérōn sou, hḕn ṓmosen autoîs.

32
ἐπερωτήσατε ἡμέρας προτέρας τὰς γενομένας προτέρας σου ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἔκτισεν ὁ θεὸς ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, εἰ γέγονεν κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, εἰ ἤκουσται τοιοῦτο·

eperōtḗsate hēméras protéras tàs genoménas protéras sou apò tē̂s hēméras, hē̂s éktisen ho theòs ánthrōpon epì tē̂s gē̂s, kaì epì tò ákron toû ouranoû héōs ákrou toû ouranoû, ei gégonen katà tò rhē̂ma tò méga toûto, ei ḗkoustai toioûto:

33
εἰ ἀκήκοεν ἔθνος ϕωνὴν θεοῦ ζῶντος λαλοῦντος ἐκ μέσου τοῦ πυρός, ὃν τρόπον ἀκήκοας σὺ καὶ ἔζησας·

ei akḗkoen éthnos phōnḕn theoû zō̂ntos laloûntos ek mésou toû pyrós, hòn trópon akḗkoas sỳ kaì ézēsas:

34
εἰ ἐπείρασεν ὁ θεὸς εἰσελθὼν λαβεῖν ἑαυτῷ ἔθνος ἐκ μέσου ἔθνους ἐν πειρασμῷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐνώπιόν σου βλέποντος·

ei epeírasen ho theòs eiselthṑn labeîn heautō̂i éthnos ek mésou éthnous en peirasmō̂i kaì en sēmeíois kaì en térasin kaì en polémōi kaì en cheirì krataiā̂i kaì en brachíoni hypsēlō̂i kaì en horámasin megálois katà pánta, hósa epoíēsen kýrios ho theòs hēmō̂n en Aigýptōi enṓpión sou blépontos:

35
ὥστε εἰδῆσαί σε ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος θεός ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ.

hṓste eidē̂saí se hóti kýrios ho theós sou, hoûtos theós estin, kaì ouk éstin éti plḕn autoû.

36
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀκουστὴ ἐγένετο ἡ ϕωνὴ αὐτοῦ παιδεῦσαί σε, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἔδειξέν σοι τὸ πῦρ αὐτοῦ τὸ μέγα, καὶ τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἤκουσας ἐκ μέσου τοῦ πυρός.

ek toû ouranoû akoustḕ egéneto hē phōnḕ autoû paideûsaí se, kaì epì tē̂s gē̂s édeixén soi tò pŷr autoû tò méga, kaì tà rhḗmata autoû ḗkousas ek mésou toû pyrós.

37
διὰ τὸ ἀγαπῆσαι αὐτὸν τοὺς πατέρας σου καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ’ αὐτοὺς ὑμᾶς καὶ ἐξήγαγέν σε αὐτὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ ἐξ Αἰγύπτου

dià tò agapē̂sai autòn toùs patéras sou kaì exeléxato tò spérma autō̂n met’ autoùs hymâs kaì exḗgagén se autòs en tē̂i ischýi autoû tē̂i megálēi ex Aigýptou

38
ἐξολεθρεῦσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερά σου πρὸ προσώπου σου εἰσαγαγεῖν σε δοῦναί σοι τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομεῖν, καθὼς ἔχεις σήμερον.

exolethreûsai éthnē megála kaì ischyróterá sou prò prosṓpou sou eisagageîn se doûnaí soi tḕn gē̂n autō̂n klēronomeîn, kathṑs écheis sḗmeron.

39
καὶ γνώσῃ σήμερον καὶ ἐπιστραϕήσῃ τῇ διανοίᾳ ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ·

kaì gnṓsēi sḗmeron kaì epistraphḗsēi tē̂i dianoíāi hóti kýrios ho theós sou, hoûtos theòs en tō̂i ouranō̂i ánō kaì epì tē̂s gē̂s kátō, kaì ouk éstin éti plḕn autoû:

40
καὶ ϕυλάξῃ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, ὅπως μακροήμεροι γένησθε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì phyláxēi tà dikaiṓmata autoû kaì tàs entolàs autoû, hósas egṑ entéllomaí soi sḗmeron, hína eû soi génētai kaì toîs hyioîs sou metà sé, hópōs makroḗmeroi génēsthe epì tē̂s gē̂s, hē̂s kýrios ho theós sou dídōsín soi pásas tàs hēméras.

41
Τότε ἀϕώρισεν Μωυσῆς τρεῖς πόλεις πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου

Tóte aphṓrisen Mōysē̂s treîs póleis péran toû Iordánou apò anatolō̂n hēlíou

42
ϕυγεῖν ἐκεῖ τὸν ϕονευτήν, ὃς ἂν ϕονεύσῃ τὸν πλησίον οὐκ εἰδὼς καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ τρίτης, καὶ καταϕεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ζήσεται·

phygeîn ekeî tòn phoneutḗn, hòs àn phoneúsēi tòn plēsíon ouk eidṑs kaì hoûtos ou misō̂n autòn prò tē̂s echthès kaì trítēs, kaì katapheúxetai eis mían tō̂n póleōn toútōn kaì zḗsetai:

43
τὴν Βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ γῇ τῇ πεδινῇ τῷ Ρουβην καὶ τὴν Ραμωθ ἐν Γαλααδ τῷ Γαδδι καὶ τὴν Γαυλων ἐν Βασαν τῷ Μανασση.

tḕn Bosor en tē̂i erḗmōi en tē̂i gē̂i tē̂i pedinē̂i tō̂i Roubēn kaì tḕn Ramōth en Galaad tō̂i Gaddi kaì tḕn Gaulōn en Basan tō̂i Manassē.

44
Οὗτος ὁ νόμος, ὃν παρέθετο Μωυσῆς ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ·

Hoûtos ho nómos, hòn parétheto Mōysē̂s enṓpion hyiō̂n Israēl:

45
ταῦτα τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου

taûta tà martýria kaì tà dikaiṓmata kaì tà krímata, hósa elálēsen Mōysē̂s toîs hyioîs Israēl en tē̂i erḗmōi exelthóntōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou

46
ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν ϕάραγγι ἐγγὺς οἴκου Φογωρ ἐν γῇ Σηων βασιλέως τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων, οὓς ἐπάταξεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου

en tō̂i péran toû Iordánou en phárangi engỳs oíkou Phogōr en gē̂i Sēōn basiléōs tō̂n Amorraíōn, hòs katṓikei en Esebōn, hoùs epátaxen Mōysē̂s kaì hoi hyioì Israēl exelthóntōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou

47
καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν Ωγ βασιλέως τῆς Βασαν, δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου,

kaì eklēronómēsan tḕn gē̂n autoû kaì tḕn gē̂n Ōg basiléōs tē̂s Basan, dýo basiléōn tō̂n Amorraíōn, hoì ē̂san péran toû Iordánou kat’ anatolàs hēlíou,

48
ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Σηων, ὅ ἐστιν Αερμων,

apò Aroēr, hḗ estin epì toû cheílous cheimárrou Arnōn, kaì epì toû órous toû Sēōn, hó estin Aermōn,

49
πᾶσαν τὴν Αραβα πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου ὑπὸ Ασηδωθ τὴν λαξευτήν.

pâsan tḕn Araba péran toû Iordánou kat’ anatolàs hēlíou hypò Asēdōth tḕn laxeutḗn.