Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ αὗται αἱ ἐντολαὶ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν διδάξαι ὑμᾶς ποιεῖν οὕτως ἐν τῇ γῇ, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν,

Kaì haûtai hai entolaì kaì tà dikaiṓmata kaì tà krímata, hósa eneteílato kýrios ho theòs hēmō̂n didáxai hymâs poieîn hoútōs en tē̂i gē̂i, eis hḕn hymeîs eisporeúesthe ekeî klēronomē̂sai autḗn,

2
ἵνα ϕοβῆσθε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν ϕυλάσσεσθαι πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα μακροημερεύσητε.

hína phobē̂sthe kýrion tòn theòn hymō̂n phylássesthai pánta tà dikaiṓmata autoû kaì tàs entolàs autoû, hósas egṑ entéllomaí soi sḗmeron, sỳ kaì hoi hyioí sou kaì hoi hyioì tō̂n hyiō̂n sou pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s sou, hína makroēmereúsēte.

3
καὶ ἄκουσον, Ισραηλ, καὶ ϕύλαξαι ποιεῖν, ὅπως εὖ σοι ᾖ καὶ ἵνα πληθυνθῆτε σϕόδρα, καθάπερ ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου δοῦναί σοι γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.

kaì ákouson, Israēl, kaì phýlaxai poieîn, hópōs eû soi ē̂i kaì hína plēthynthē̂te sphódra, katháper elálēsen kýrios ho theòs tō̂n patérōn sou doûnaí soi gē̂n rhéousan gála kaì méli.

4
Καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ῎Ακουε, Ισραηλ· κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν·

Kaì taûta tà dikaiṓmata kaì tà krímata, hósa eneteílato kýrios toîs hyioîs Israēl en tē̂i erḗmōi exelthóntōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou ῎Akoue, Israēl: kýrios ho theòs hēmō̂n kýrios heîs estin:

5
καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου.

kaì agapḗseis kýrion tòn theón sou ex hólēs tē̂s kardías sou kaì ex hólēs tē̂s psychē̂s sou kaì ex hólēs tē̂s dynámeṓs sou.

6
καὶ ἔσται τὰ ῥήματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου·

kaì éstai tà rhḗmata taûta, hósa egṑ entéllomaí soi sḗmeron, en tē̂i kardíāi sou kaì en tē̂i psychē̂i sou:

7
καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος·

kaì probibáseis autà toùs hyioús sou kaì lalḗseis en autoîs kathḗmenos en oíkōi kaì poreuómenos en hodō̂i kaì koitazómenos kaì dianistámenos:

8
καὶ ἀϕάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀϕθαλμῶν σου·

kaì aphápseis autà eis sēmeîon epì tē̂s cheirós sou, kaì éstai asáleuton prò ophthalmō̂n sou:

9
καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς ϕλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν.

kaì grápsete autà epì tàs phliàs tō̂n oikiō̂n hymō̂n kaì tō̂n pylō̂n hymō̂n.

10
Καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναί σοι, πόλεις μεγάλας καὶ καλάς, ἃς οὐκ ᾠκοδόμησας,

Kaì éstai hótan eisagágēi se kýrios ho theós sou eis tḕn gē̂n, hḕn ṓmosen toîs patrásin sou tō̂i Abraam kaì Isaak kaì Iakōb doûnaí soi, póleis megálas kaì kalás, hàs ouk ōikodómēsas,

11
οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν, ἃς οὐκ ἐνέπλησας, λάκκους λελατομημένους, οὓς οὐκ ἐξελατόμησας, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐ κατεϕύτευσας, καὶ ϕαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς

oikías plḗreis pántōn agathō̂n, hàs ouk enéplēsas, lákkous lelatomēménous, hoùs ouk exelatómēsas, ampelō̂nas kaì elaiō̂nas, hoùs ou katephýteusas, kaì phagṑn kaì emplēstheìs

12
πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθῃ κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.

próseche seautō̂i, mḕ epiláthēi kyríou toû theoû sou toû exagagóntos se ek gē̂s Aigýptou ex oíkou douleías.

13
κύριον τὸν θεόν σου ϕοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ.

kýrion tòn theón sou phobēthḗsēi kaì autō̂i latreúseis kaì pròs autòn kollēthḗsēi kaì tō̂i onómati autoû omē̂i.

14
οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ ὑμῶν,

ou poreúsesthe opísō theō̂n hetérōn apò tō̂n theō̂n tō̂n ethnō̂n tō̂n perikýklōi hymō̂n,

15
ὅτι θεὸς ζηλωτὴς κύριος ὁ θεός σου ἐν σοί, μὴ ὀργισθεὶς θυμωθῇ κύριος ὁ θεός σου ἐν σοὶ καὶ ἐξολεθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

hóti theòs zēlōtḕs kýrios ho theós sou en soí, mḕ orgistheìs thymōthē̂i kýrios ho theós sou en soì kaì exolethreúsēi se apò prosṓpou tē̂s gē̂s.

16
Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου, ὃν τρόπον ἐξεπειράσασθε ἐν τῷ Πειρασμῷ.

Ouk ekpeiráseis kýrion tòn theón sou, hòn trópon exepeirásasthe en tō̂i Peirasmō̂i.

17
ϕυλάσσων ϕυλάξῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου, τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα, ὅσα ἐνετείλατό σοι·

phylássōn phyláxēi tàs entolàs kyríou toû theoû sou, tà martýria kaì tà dikaiṓmata, hósa eneteílató soi:

18
καὶ ποιήσεις τὸ ἀρεστὸν καὶ τὸ καλὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ εἰσέλθῃς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν ὑμῶν

kaì poiḗseis tò arestòn kaì tò kalòn enantíon kyríou toû theoû hymō̂n, hína eû soi génētai kaì eisélthēis kaì klēronomḗsēis tḕn gē̂n tḕn agathḗn, hḕn ṓmosen kýrios toîs patrásin hymō̂n

19
ἐκδιῶξαι πάντας τοὺς ἐχθρούς σου πρὸ προσώπου σου, καθὰ ἐλάλησεν.

ekdiō̂xai pántas toùs echthroús sou prò prosṓpou sou, kathà elálēsen.

20
Καὶ ἔσται ὅταν ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου αὔριον λέγων Τί ἐστιν τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν;

Kaì éstai hótan erōtḗsēi se ho hyiós sou aúrion légōn Tí estin tà martýria kaì tà dikaiṓmata kaì tà krímata, hósa eneteílato kýrios ho theòs hēmō̂n hēmîn?

21
καὶ ἐρεῖς τῷ υἱῷ σου Οἰκέται ἦμεν τῷ Φαραω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς κύριος ἐκεῖθεν ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ.

kaì ereîs tō̂i hyiō̂i sou Oikétai ē̂men tō̂i Pharaō en gē̂i Aigýptōi, kaì exḗgagen hēmâs kýrios ekeîthen en cheirì krataiā̂i kaì en brachíoni hypsēlō̂i.

22
καὶ ἔδωκεν κύριος σημεῖα καὶ τέρατα μεγάλα καὶ πονηρὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραω καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐνώπιον ἡμῶν·

kaì édōken kýrios sēmeîa kaì térata megála kaì ponērà en Aigýptōi en Pharaō kaì en tō̂i oíkōi autoû enṓpion hēmō̂n:

23
καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἐκεῖθεν, ἵνα εἰσαγάγῃ ἡμᾶς δοῦναι ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, ἣν ὤμοσεν δοῦναι τοῖς πατράσιν ἡμῶν.

kaì hēmâs exḗgagen ekeîthen, hína eisagágēi hēmâs doûnai hēmîn tḕn gē̂n taútēn, hḕn ṓmosen doûnai toîs patrásin hēmō̂n.

24
καὶ ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος ποιεῖν πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα ϕοβεῖσθαι κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν, ἵνα εὖ ᾖ ἡμῖν πάσας τὰς ἡμέρας, ἵνα ζῶμεν ὥσπερ καὶ σήμερον.

kaì eneteílato hēmîn kýrios poieîn pánta tà dikaiṓmata taûta phobeîsthai kýrion tòn theòn hēmō̂n, hína eû ē̂i hēmîn pásas tàs hēméras, hína zō̂men hṓsper kaì sḗmeron.

25
καὶ ἐλεημοσύνη ἔσται ἡμῖν, ἐὰν ϕυλασσώμεθα ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καθὰ ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος.

kaì eleēmosýnē éstai hēmîn, eàn phylassṓmetha poieîn pásas tàs entolàs taútas enantíon kyríou toû theoû hēmō̂n, kathà eneteílato hēmîn kýrios.