Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Deutéronome 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῎Ακουε, Ισραηλ· σὺ διαβαίνεις σήμερον τὸν Ιορδάνην εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς, πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις ἕως τοῦ οὐρανοῦ,

῎Akoue, Israēl: sỳ diabaíneis sḗmeron tòn Iordánēn eiseltheîn klēronomē̂sai éthnē megála kaì ischyrótera mâllon ḕ hymeîs, póleis megálas kaì teichḗreis héōs toû ouranoû,

2
λαὸν μέγαν καὶ πολὺν καὶ εὐμήκη, υἱοὺς Ενακ, οὓς σὺ οἶσθα καὶ σὺ ἀκήκοας Τίς ἀντιστήσεται κατὰ πρόσωπον υἱῶν Ενακ;

laòn mégan kaì polỳn kaì eumḗkē, hyioùs Enak, hoùs sỳ oîstha kaì sỳ akḗkoas Tís antistḗsetai katà prósōpon hyiō̂n Enak?

3
καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι κύριος ὁ θεός σου, οὗτος προπορεύεται πρὸ προσώπου σου· πῦρ καταναλίσκον ἐστίν· οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτούς, καὶ οὗτος ἀποστρέψει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου, καὶ ἀπολεῖς αὐτούς, καθάπερ εἶπέν σοι κύριος.

kaì gnṓsēi sḗmeron hóti kýrios ho theós sou, hoûtos proporeúetai prò prosṓpou sou: pŷr katanalískon estín: hoûtos exolethreúsei autoús, kaì hoûtos apostrépsei autoùs apò prosṓpou sou, kaì apoleîs autoús, katháper eîpén soi kýrios.

4
μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐν τῷ ἐξαναλῶσαι κύριον τὸν θεόν σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου λέγων Διὰ τὰς δικαιοσύνας μου εἰσήγαγέν με κύριος κληρονομῆσαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην· ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς πρὸ προσώπου σου.

mḕ eípēis en tē̂i kardíāi sou en tō̂i exanalō̂sai kýrion tòn theón sou tà éthnē taûta apò prosṓpou sou légōn Dià tàs dikaiosýnas mou eisḗgagén me kýrios klēronomē̂sai tḕn gē̂n tḕn agathḕn taútēn: allà dià tḕn asébeian tō̂n ethnō̂n toútōn kýrios exolethreúsei autoùs prò prosṓpou sou.

5
οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σου οὐδὲ διὰ τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σου σὺ εἰσπορεύῃ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων κύριος ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ.

ouchì dià tḕn dikaiosýnēn sou oudè dià tḕn hosiótēta tē̂s kardías sou sỳ eisporeúēi klēronomē̂sai tḕn gē̂n autō̂n, allà dià tḕn asébeian tō̂n ethnō̂n toútōn kýrios exolethreúsei autoùs apò prosṓpou sou kaì hína stḗsēi tḕn diathḗkēn autoû, hḕn ṓmosen toîs patrásin hymō̂n, tō̂i Abraam kaì tō̂i Isaak kaì tō̂i Iakōb.

6
καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι οὐχὶ διὰ τὰς δικαιοσύνας σου κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην κληρονομῆσαι, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλος εἶ.

kaì gnṓsēi sḗmeron hóti ouchì dià tàs dikaiosýnas sou kýrios ho theós sou dídōsín soi tḕn gē̂n tḕn agathḕn taútēn klēronomē̂sai, hóti laòs sklērotráchēlos eî.

7
μνήσθητι μὴ ἐπιλάθῃ ὅσα παρώξυνας κύριον τὸν θεόν σου ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ἀπειθοῦντες διετελεῖτε τὰ πρὸς κύριον.

mnḗsthēti mḕ epiláthēi hósa parṓxynas kýrion tòn theón sou en tē̂i erḗmōi: aph’ hē̂s hēméras exḗlthete ex Aigýptou héōs ḗlthete eis tòn tópon toûton, apeithoûntes dieteleîte tà pròs kýrion.

8
καὶ ἐν Χωρηβ παρωξύνατε κύριον, καὶ ἐθυμώθη κύριος ἐϕ’ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς

kaì en Chōrēb parōxýnate kýrion, kaì ethymṓthē kýrios eph’ hymîn exolethreûsai hymâs

9
ἀναβαίνοντός μου εἰς τὸ ὄρος λαβεῖν τὰς πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης, ἃς διέθετο κύριος πρὸς ὑμᾶς. καὶ κατεγινόμην ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔϕαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον.

anabaínontós mou eis tò óros labeîn tàs plákas tàs lithínas, plákas diathḗkēs, hàs diétheto kýrios pròs hymâs. kaì kateginómēn en tō̂i órei tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas: árton ouk éphagon kaì hýdōr ouk épion.

10
καὶ ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας γεγραμμένας ἐν τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπ’ αὐταῖς ἐγέγραπτο πάντες οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἡμέρᾳ ἐκκλησίας·

kaì édōken kýrios emoì tàs dýo plákas tàs lithínas gegramménas en tō̂i daktýlōi toû theoû, kaì ep’ autaîs egégrapto pántes hoi lógoi, hoùs elálēsen kýrios pròs hymâs en tō̂i órei hēmérāi ekklēsías:

11
καὶ ἐγένετο διὰ τεσσαράκοντα ἡμερῶν καὶ τεσσαράκοντα νυκτῶν ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης.

kaì egéneto dià tessarákonta hēmerō̂n kaì tessarákonta nyktō̂n édōken kýrios emoì tàs dýo plákas tàs lithínas, plákas diathḗkēs.

12
καὶ εἶπεν κύριος πρός με ’Ανάστηθι κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν, ὅτι ἠνόμησεν ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου· παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα.

kaì eîpen kýrios prós me ’Anástēthi katábēthi tò táchos enteûthen, hóti ēnómēsen ho laós sou, hoùs exḗgages ek gē̂s Aigýptou: parébēsan tachỳ ek tē̂s hodoû, hē̂s eneteílō autoîs: epoíēsan heautoîs chṓneuma.

13
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δὶς λέγων ‘Εώρακα τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἰδοὺ λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν·

kaì eîpen kýrios prós me Lelálēka pròs sè hápax kaì dìs légōn ‘Eṓraka tòn laòn toûton, kaì idoù laòs sklērotráchēlós estin:

14
ἔασόν με ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς, καὶ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα καὶ ἰσχυρὸν καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο.

éasón me exolethreûsai autoús, kaì exaleípsō tò ónoma autō̂n hypokátōthen toû ouranoû kaì poiḗsō sè eis éthnos méga kaì ischyròn kaì polỳ mâllon ḕ toûto.

15
καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς δυσὶ χερσίν μου.

kaì epistrépsas katébēn ek toû órous, kaì tò óros ekaíeto pyrí, kaì hai dýo plákes epì taîs dysì chersín mou.

16
καὶ ἰδὼν ὅτι ἡμάρτετε ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ ἐποιήσατε ὑμῖν ἑαυτοῖς χωνευτὸν καὶ παρέβητε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλατο ὑμῖν κύριος,

kaì idṑn hóti hēmártete enantíon kyríou toû theoû hymō̂n kaì epoiḗsate hymîn heautoîs chōneutòn kaì parébēte apò tē̂s hodoû, hē̂s eneteílato hymîn kýrios,

17
καὶ ἐπιλαβόμενος τῶν δύο πλακῶν ἔρριψα αὐτὰς ἀπὸ τῶν δύο χειρῶν μου καὶ συνέτριψα ἐναντίον ὑμῶν.

kaì epilabómenos tō̂n dýo plakō̂n érripsa autàs apò tō̂n dýo cheirō̂n mou kaì synétripsa enantíon hymō̂n.

18
καὶ ἐδεήθην ἐναντίον κυρίου δεύτερον καθάπερ καὶ τὸ πρότερον τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκταςἄρτον οὐκ ἔϕαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον – περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, ὧν ἡμάρτετε ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροξῦναι αὐτόν.

kaì edeḗthēn enantíon kyríou deúteron katháper kaì tò próteron tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas̱árton ouk éphagon kaì hýdōr ouk épion – perì pasō̂n tō̂n hamartiō̂n hymō̂n, hō̂n hēmártete poiē̂sai tò ponēròn enantíon kyríou toû theoû hymō̂n paroxŷnai autón.

19
καὶ ἔκϕοβός εἰμι διὰ τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμόν, ὅτι παρωξύνθη κύριος ἐϕ’ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς· καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ.

kaì ékphobós eimi dià tḕn orgḕn kaì tòn thymón, hóti parōxýnthē kýrios eph’ hymîn exolethreûsai hymâs: kaì eisḗkousen kýrios emoû kaì en tō̂i kairō̂i toútōi.

20
καὶ ἐπὶ Ααρων ἐθυμώθη κύριος σϕόδρα ἐξολεθρεῦσαι αὐτόν, καὶ ηὐξάμην καὶ περὶ Ααρων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.

kaì epì Aarōn ethymṓthē kýrios sphódra exolethreûsai autón, kaì ēyxámēn kaì perì Aarōn en tō̂i kairō̂i ekeínōi.

21
καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ἣν ἐποιήσατε, τὸν μόσχον, ἔλαβον αὐτὸν καὶ κατέκαυσα αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ συνέκοψα αὐτὸν καταλέσας σϕόδρα, ἕως οὗ ἐγένετο λεπτόν· καὶ ἐγενήθη ὡσεὶ κονιορτός, καὶ ἔρριψα τὸν κονιορτὸν εἰς τὸν χειμάρρουν τὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους.

kaì tḕn hamartían hymō̂n, hḕn epoiḗsate, tòn móschon, élabon autòn kaì katékausa autòn en pyrì kaì synékopsa autòn katalésas sphódra, héōs hoû egéneto leptón: kaì egenḗthē hōseì koniortós, kaì érripsa tòn koniortòn eis tòn cheimárroun tòn katabaínonta ek toû órous.

22
καὶ ἐν τῷ ’Εμπυρισμῷ καὶ ἐν τῷ Πειρασμῷ καὶ ἐν τοῖς Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας παροξύνοντες ἦτε κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν.

kaì en tō̂i ’Empyrismō̂i kaì en tō̂i Peirasmō̂i kaì en toîs Mnḗmasin tē̂s epithymías paroxýnontes ē̂te kýrion tòn theòn hymō̂n.

23
καὶ ὅτε ἐξαπέστειλεν κύριος ὑμᾶς ἐκ Καδης Βαρνη λέγων ’Ανάβητε καὶ κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν δίδωμι ὑμῖν, καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ.

kaì hóte exapésteilen kýrios hymâs ek Kadēs Barnē légōn ’Anábēte kaì klēronomḗsate tḕn gē̂n, hḕn dídōmi hymîn, kaì ēpeithḗsate tō̂i rhḗmati kyríou toû theoû hymō̂n kaì ouk episteúsate autō̂i kaì ouk eisēkoúsate tē̂s phōnē̂s autoû.

24
ἀπειθοῦντες ἦτε τὰ πρὸς κύριον ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐγνώσθη ὑμῖν.

apeithoûntes ē̂te tà pròs kýrion apò tē̂s hēméras, hē̂s egnṓsthē hymîn.

25
καὶ ἐδεήθην ἐναντίον κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, ὅσας ἐδεήθην – εἶπεν γὰρ κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς –

kaì edeḗthēn enantíon kyríou tessarákonta hēméras kaì tessarákonta nýktas, hósas edeḗthēn – eîpen gàr kýrios exolethreûsai hymâs –

26
καὶ εὐξάμην πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπα Κύριε κύριε βασιλεῦ τῶν θεῶν, μὴ ἐξολεθρεύσῃς τὸν λαόν σου καὶ τὴν μερίδα σου, ἣν ἐλυτρώσω ἐν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ·

kaì euxámēn pròs tòn theòn kaì eîpa Kýrie kýrie basileû tō̂n theō̂n, mḕ exolethreúsēis tòn laón sou kaì tḕn merída sou, hḕn elytrṓsō en tē̂i ischýi sou tē̂i megálēi, hoùs exḗgages ek gē̂s Aigýptou en tē̂i ischýi sou tē̂i megálēi kaì en tē̂i cheirí sou tē̂i krataiā̂i kaì en tō̂i brachíoní sou tō̂i hypsēlō̂i:

27
μνήσθητι Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν θεραπόντων σου, οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ· μὴ ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν σκληρότητα τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τὰ ἀσεβήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν,

mnḗsthēti Abraam kaì Isaak kaì Iakōb tō̂n therapóntōn sou, hoîs ṓmosas katà seautoû: mḕ epiblépsēis epì tḕn sklērótēta toû laoû toútou kaì tà asebḗmata kaì tà hamartḗmata autō̂n,

28
μὴ εἴπωσιν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, ὅθεν ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκεῖθεν, λέγοντες Παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι κύριον εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν εἶπεν αὐτοῖς, καὶ παρὰ τὸ μισῆσαι αὐτοὺς ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τῇ ἐρήμῳ.

mḕ eípōsin hoi katoikoûntes tḕn gē̂n, hóthen exḗgages hēmâs ekeîthen, légontes Parà tò mḕ dýnasthai kýrion eisagageîn autoùs eis tḕn gē̂n, hḕn eîpen autoîs, kaì parà tò misē̂sai autoùs exḗgagen autoùs apokteînai en tē̂i erḗmōi.

29
καὶ οὗτοι λαός σου καὶ κλῆρός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ.

kaì hoûtoi laós sou kaì klē̂rós sou, hoùs exḗgages ek gē̂s Aigýptou en tē̂i ischýi sou tē̂i megálēi kaì en tō̂i brachíoní sou tō̂i hypsēlō̂i.