Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esther 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἰσῆλθεν δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ Αμαν συμπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ.

Eisē̂lthen dè ho basileùs kaì Aman sympieîn tē̂i basilíssēi.

2
εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς Εσθηρ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν τῷ πότῳ Τί ἐστιν, Εσθηρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἴτημά σου καὶ τί τὸ ἀξίωμά σου; καὶ ἔστω σοι ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.

eîpen dè ho basileùs Esthēr tē̂i deutérāi hēmérāi en tō̂i pótōi Tí estin, Esthēr basílissa, kaì tí tò aítēmá sou kaì tí tò axíōmá sou? kaì éstō soi héōs toû hēmísous tē̂s basileías mou.

3
καὶ ἀποκριθεῖσα εἶπεν Εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, δοθήτω ἡ ψυχή μου τῷ αἰτήματί μου καὶ ὁ λαός μου τῷ ἀξιώματί μου·

kaì apokritheîsa eîpen Ei heûron chárin enṓpion toû basiléōs, dothḗtō hē psychḗ mou tō̂i aitḗmatí mou kaì ho laós mou tō̂i axiṓmatí mou:

4
ἐπράθημεν γὰρ ἐγώ τε καὶ ὁ λαός μου εἰς ἀπώλειαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλείαν, ἡμεῖς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας, καὶ παρήκουσα· οὐ γὰρ ἄξιος ὁ διάβολος τῆς αὐλῆς τοῦ βασιλέως.

epráthēmen gàr egṓ te kaì ho laós mou eis apṓleian kaì diarpagḕn kaì douleían, hēmeîs kaì tà tékna hēmō̂n eis paîdas kaì paidískas, kaì parḗkousa: ou gàr áxios ho diábolos tē̂s aulē̂s toû basiléōs.

5
εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Τίς οὗτος, ὅστις ἐτόλμησεν ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο;

eîpen dè ho basileús Tís hoûtos, hóstis etólmēsen poiē̂sai tò prâgma toûto?

6
εἶπεν δὲ Εσθηρ ῎Ανθρωπος ἐχθρὸς Αμαν ὁ πονηρὸς οὗτος. Αμαν δὲ ἐταράχθη ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης.

eîpen dè Esthēr ῎Anthrōpos echthròs Aman ho ponēròs hoûtos. Aman dè etaráchthē apò toû basiléōs kaì tē̂s basilíssēs.

7
ὁ δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἐκ τοῦ συμποσίου εἰς τὸν κῆπον· ὁ δὲ Αμαν παρῃτεῖτο τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ ἑαυτὸν ἐν κακοῖς ὄντα.

ho dè basileùs exanéstē ek toû symposíou eis tòn kē̂pon: ho dè Aman parēiteîto tḕn basílissan, heṓra gàr heautòn en kakoîs ónta.

8
ἐπέστρεψεν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ κήπου, Αμαν δὲ ἐπιπεπτώκει ἐπὶ τὴν κλίνην ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν· εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς ῞Ωστε καὶ τὴν γυναῖκα βιάζῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μου; Αμαν δὲ ἀκούσας διετράπη τῷ προσώπῳ.

epéstrepsen dè ho basileùs ek toû kḗpou, Aman dè epipeptṓkei epì tḕn klínēn axiō̂n tḕn basílissan: eîpen dè ho basileús ῞Ōste kaì tḕn gynaîka biázēi en tē̂i oikíāi mou? Aman dè akoúsas dietrápē tō̂i prosṓpōi.

9
εἶπεν δὲ Βουγαθαν εἷς τῶν εὐνούχων πρὸς τὸν βασιλέα ’Ιδοὺ καὶ ξύλον ἡτοίμασεν Αμαν Μαρδοχαίῳ τῷ λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ὤρθωται ἐν τοῖς Αμαν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Σταυρωθήτω ἐπ’ αὐτοῦ.

eîpen dè Bougathan heîs tō̂n eunoúchōn pròs tòn basiléa ’Idoù kaì xýlon hētoímasen Aman Mardochaíōi tō̂i lalḗsanti perì toû basiléōs, kaì ṓrthōtai en toîs Aman xýlon pēchō̂n pentḗkonta. eîpen dè ho basileús Staurōthḗtō ep’ autoû.

10
καὶ ἐκρεμάσθη Αμαν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὃ ἡτοίμασεν Μαρδοχαίῳ. καὶ τότε ὁ βασιλεὺς ἐκόπασεν τοῦ θυμοῦ.

kaì ekremásthē Aman epì toû xýlou, hò hētoímasen Mardochaíōi. kaì tóte ho basileùs ekópasen toû thymoû.