Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Esther 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν γὰρ τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ μηνός, ὅς ἐστιν Αδαρ, παρῆν τὰ γράμματα τὰ γραϕέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέως.

’En gàr tō̂i dōdekátōi mēnì triskaidekátēi toû mēnós, hós estin Adar, parē̂n tà grámmata tà graphénta hypò toû basiléōs.

2
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖς Ιουδαίοις· οὐδεὶς γὰρ ἀντέστη ϕοβούμενος αὐτούς.

en autē̂i tē̂i hēmérāi apṓlonto hoi antikeímenoi toîs Ioudaíois: oudeìs gàr antéstē phoboúmenos autoús.

3
οἱ γὰρ ἄρχοντες τῶν σατραπῶν καὶ οἱ τύραννοι καὶ οἱ βασιλικοὶ γραμματεῖς ἐτίμων τοὺς Ιουδαίους· ὁ γὰρ ϕόβος Μαρδοχαίου ἐνέκειτο αὐτοῖς.

hoi gàr árchontes tō̂n satrapō̂n kaì hoi týrannoi kaì hoi basilikoì grammateîs etímōn toùs Ioudaíous: ho gàr phóbos Mardochaíou enékeito autoîs.

4
προσέπεσεν γὰρ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ὀνομασθῆναι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ.

prosépesen gàr tò próstagma toû basiléōs onomasthē̂nai en pásēi tē̂i basileíāi.

6
καὶ ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἀπέκτειναν οἱ Ιουδαῖοι ἄνδρας πεντακοσίους

kaì en Soúsois tē̂i pólei apékteinan hoi Ioudaîoi ándras pentakosíous

7
τόν τε Φαρσαννεσταιν καὶ Δελϕων καὶ Φασγα

tón te Pharsannestain kaì Delphōn kaì Phasga

8
καὶ Φαρδαθα καὶ Βαρεα καὶ Σαρβαχα

kaì Phardatha kaì Barea kaì Sarbacha

9
καὶ Μαρμασιμα καὶ Αρουϕαιον καὶ Αρσαιον καὶ Ζαβουθαιθαν,

kaì Marmasima kaì Arouphaion kaì Arsaion kaì Zabouthaithan,

10
τοὺς δέκα υἱοὺς Αμαν Αμαδαθου Βουγαίου τοῦ ἐχθροῦ τῶν Ιουδαίων, καὶ διήρπασαν.

toùs déka hyioùs Aman Amadathou Bougaíou toû echthroû tō̂n Ioudaíōn, kaì diḗrpasan.

11
ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐπεδόθη ὁ ἀριθμὸς τῷ βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων ἐν Σούσοις.

en autē̂i tē̂i hēmérāi epedóthē ho arithmòs tō̂i basileî tō̂n apolōlótōn en Soúsois.

12
εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς πρὸς Εσθηρ ’Απώλεσαν οἱ Ιουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἄνδρας πεντακοσίους· ἐν δὲ τῇ περιχώρῳ πῶς οἴει ἐχρήσαντο; τί οὖν ἀξιοῖς ἔτι καὶ ἔσται σοι;

eîpen dè ho basileùs pròs Esthēr ’Apṓlesan hoi Ioudaîoi en Soúsois tē̂i pólei ándras pentakosíous: en dè tē̂i perichṓrōi pō̂s oíei echrḗsanto? tí oûn axioîs éti kaì éstai soi?

13
καὶ εἶπεν Εσθηρ τῷ βασιλεῖ Δοθήτω τοῖς Ιουδαίοις χρῆσθαι ὡσαύτως τὴν αὔριον ὥστε τοὺς δέκα υἱοὺς κρεμάσαι Αμαν.

kaì eîpen Esthēr tō̂i basileî Dothḗtō toîs Ioudaíois chrē̂sthai hōsaútōs tḕn aúrion hṓste toùs déka hyioùs kremásai Aman.

14
καὶ ἐπέτρεψεν οὕτως γενέσθαι καὶ ἐξέθηκε τοῖς Ιουδαίοις τῆς πόλεως τὰ σώματα τῶν υἱῶν Αμαν κρεμάσαι.

kaì epétrepsen hoútōs genésthai kaì exéthēke toîs Ioudaíois tē̂s póleōs tà sṓmata tō̂n hyiō̂n Aman kremásai.

15
καὶ συνήχθησαν οἱ Ιουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ Αδαρ καὶ ἀπέκτειναν ἄνδρας τριακοσίους καὶ οὐδὲν διήρπασαν.

kaì synḗchthēsan hoi Ioudaîoi en Soúsois tē̂i tessareskaidekátēi toû Adar kaì apékteinan ándras triakosíous kaì oudèn diḗrpasan.

16
οἱ δὲ λοιποὶ τῶν Ιουδαίων οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ συνήχθησαν καὶ ἑαυτοῖς ἐβοήθουν καὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν πολεμίων· ἀπώλεσαν γὰρ αὐτῶν μυρίους πεντακισχιλίους τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ Αδαρ καὶ οὐδὲν διήρπασαν.

hoi dè loipoì tō̂n Ioudaíōn hoi en tē̂i basileíāi synḗchthēsan kaì heautoîs eboḗthoun kaì anepaúsanto apò tō̂n polemíōn: apṓlesan gàr autō̂n myríous pentakischilíous tē̂i triskaidekátēi toû Adar kaì oudèn diḗrpasan.

17
καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς καὶ ἦγον αὐτὴν ἡμέραν ἀναπαύσεως μετὰ χαρᾶς καὶ εὐϕροσύνης.

kaì anepaúsanto tē̂i tessareskaidekátēi toû autoû mēnòs kaì ē̂gon autḕn hēméran anapaúseōs metà charâs kaì euphrosýnēs.

18
οἱ δὲ Ιουδαῖοι οἱ ἐν Σούσοις τῇ πόλει συνήχθησαν καὶ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ οὐκ ἀνεπαύσαντο· ἦγον δὲ καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην μετὰ χαρᾶς καὶ εὐϕροσύνης.

hoi dè Ioudaîoi hoi en Soúsois tē̂i pólei synḗchthēsan kaì tē̂i tessareskaidekátēi kaì ouk anepaúsanto: ē̂gon dè kaì tḕn pentekaidekátēn metà charâs kaì euphrosýnēs.

19
διὰ τοῦτο οὖν οἱ Ιουδαῖοι οἱ διεσπαρμένοι ἐν πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω ἄγουσιν τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ Αδαρ ἡμέραν ἀγαθὴν μετ’ εὐϕροσύνης ἀποστέλλοντες μερίδας ἕκαστος τῷ πλησίον, οἱ δὲ κατοικοῦντες ἐν ταῖς μητροπόλεσιν καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ Αδαρ ἡμέραν εὐϕροσύνην ἀγαθὴν ἄγουσιν ἐξαποστέλλοντες μερίδας τοῖς πλησίον.

dià toûto oûn hoi Ioudaîoi hoi diesparménoi en pásēi chṓrāi tē̂i éxō ágousin tḕn tessareskaidekátēn toû Adar hēméran agathḕn met’ euphrosýnēs apostéllontes merídas hékastos tō̂i plēsíon, hoi dè katoikoûntes en taîs mētropólesin kaì tḕn pentekaidekátēn toû Adar hēméran euphrosýnēn agathḕn ágousin exapostéllontes merídas toîs plēsíon.

20
῎Εγραψεν δὲ Μαρδοχαῖος τοὺς λόγους τούτους εἰς βιβλίον καὶ ἐξαπέστειλεν τοῖς Ιουδαίοις, ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ ’Αρταξέρξου βασιλείᾳ, τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακράν,

῎Egrapsen dè Mardochaîos toùs lógous toútous eis biblíon kaì exapésteilen toîs Ioudaíois, hósoi ē̂san en tē̂i ’Artaxérxou basileíāi, toîs engỳs kaì toîs makrán,

21
στῆσαι τὰς ἡμέρας ταύτας ἀγαθὰς ἄγειν τε τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ Αδαρ –

stē̂sai tàs hēméras taútas agathàs ágein te tḕn tessareskaidekátēn kaì tḕn pentekaidekátēn toû Adar –

22
ἐν γὰρ ταύταις ταῖς ἡμέραις ἀνεπαύσαντο οἱ Ιουδαῖοι ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν – καὶ τὸν μῆνα, ἐν ᾧ ἐστράϕη αὐτοῖς (ὃς ἦν Αδαρ) ἀπὸ πένθους εἰς χαρὰν καὶ ἀπὸ ὀδύνης εἰς ἀγαθὴν ἡμέραν, ἄγειν ὅλον ἀγαθὰς ἡμέρας γάμων καὶ εὐϕροσύνης ἐξαποστέλλοντας μερίδας τοῖς ϕίλοις καὶ τοῖς πτωχοῖς.

en gàr taútais taîs hēmérais anepaúsanto hoi Ioudaîoi apò tō̂n echthrō̂n autō̂n – kaì tòn mē̂na, en hō̂i estráphē autoîs (hòs ē̂n Adar) apò pénthous eis charàn kaì apò odýnēs eis agathḕn hēméran, ágein hólon agathàs hēméras gámōn kaì euphrosýnēs exapostéllontas merídas toîs phílois kaì toîs ptōchoîs.

23
καὶ προσεδέξαντο οἱ Ιουδαῖοι, καθὼς ἔγραψεν αὐτοῖς ὁ Μαρδοχαῖος,

kaì prosedéxanto hoi Ioudaîoi, kathṑs égrapsen autoîs ho Mardochaîos,

24
πῶς Αμαν Αμαδαθου ὁ Μακεδὼν ἐπολέμει αὐτούς, καθὼς ἔθετο ψήϕισμα καὶ κλῆρον ἀϕανίσαι αὐτούς,

pō̂s Aman Amadathou ho Makedṑn epolémei autoús, kathṑs étheto psḗphisma kaì klē̂ron aphanísai autoús,

25
καὶ ὡς εἰσῆλθεν πρὸς τὸν βασιλέα λέγων κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον· ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν ἐπάξαι ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους κακά, ἐπ’ αὐτὸν ἐγένοντο, καὶ ἐκρεμάσθη αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ.

kaì hōs eisē̂lthen pròs tòn basiléa légōn kremásai tòn Mardochaîon: hósa dè epecheírēsen epáxai epì toùs Ioudaíous kaká, ep’ autòn egénonto, kaì ekremásthē autòs kaì tà tékna autoû.

26
διὰ τοῦτο ἐπεκλήθησαν αἱ ἡμέραι αὗται Φρουραι διὰ τοὺς κλήρους, ὅτι τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν καλοῦνται Φρουραι, διὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιστολῆς ταύτης καὶ ὅσα πεπόνθασιν διὰ ταῦτα καὶ ὅσα αὐτοῖς ἐγένετο·

dià toûto epeklḗthēsan hai hēmérai haûtai Phrourai dià toùs klḗrous, hóti tē̂i dialéktōi autō̂n kaloûntai Phrourai, dià toùs lógous tē̂s epistolē̂s taútēs kaì hósa pepónthasin dià taûta kaì hósa autoîs egéneto:

27
καὶ ἔστησεν καὶ προσεδέχοντο οἱ Ιουδαῖοι ἐϕ’ ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς προστεθειμένοις ἐπ’ αὐτῶν οὐδὲ μὴν ἄλλως χρήσονται· αἱ δὲ ἡμέραι αὗται μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ γενεὰν καὶ γενεὰν καὶ πόλιν καὶ πατριὰν καὶ χώραν·

kaì éstēsen kaì prosedéchonto hoi Ioudaîoi eph’ heautoîs kaì epì tō̂i spérmati autō̂n kaì epì toîs prostetheiménois ep’ autō̂n oudè mḕn állōs chrḗsontai: hai dè hēmérai haûtai mnēmósynon epiteloúmenon katà geneàn kaì geneàn kaì pólin kaì patriàn kaì chṓran:

28
αἱ δὲ ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραι ἀχθήσονται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τῶν γενεῶν.

hai dè hēmérai haûtai tō̂n Phrourai achthḗsontai eis tòn hápanta chrónon, kaì tò mnēmósynon autō̂n ou mḕ eklípēi ek tō̂n geneō̂n.

29
καὶ ἔγραψεν Εσθηρ ἡ βασίλισσα θυγάτηρ Αμιναδαβ καὶ Μαρδοχαῖος ὁ Ιουδαῖος ὅσα ἐποίησαν τό τε στερέωμα τῆς ἐπιστολῆς τῶν Φρουραι.

kaì égrapsen Esthēr hē basílissa thygátēr Aminadab kaì Mardochaîos ho Ioudaîos hósa epoíēsan tó te steréōma tē̂s epistolē̂s tō̂n Phrourai.

31
καὶ Μαρδοχαῖος καὶ Εσθηρ ἡ βασίλισσα ἔστησαν ἑαυτοῖς καθ’ ἑαυτῶν καὶ τότε στήσαντες κατὰ τῆς ὑγιείας αὐτῶν καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν·

kaì Mardochaîos kaì Esthēr hē basílissa éstēsan heautoîs kath’ heautō̂n kaì tóte stḗsantes katà tē̂s hygieías autō̂n kaì tḕn boulḕn autō̂n:

32
καὶ Εσθηρ λόγῳ ἔστησεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐγράϕη εἰς μνημόσυνον.

kaì Esthēr lógōi éstēsen eis tòn aiō̂na, kaì egráphē eis mnēmósynon.