Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ τῶν εἰσπεπορευμένων εἰς Αἴγυπτον ἅμα Ιακωβ τῷ πατρὶ αὐτῶν – ἕκαστος πανοικίᾳ αὐτῶν εἰσήλθοσαν – ·

Taûta tà onómata tō̂n hyiō̂n Israēl tō̂n eispeporeuménōn eis Aígypton háma Iakōb tō̂i patrì autō̂n – hékastos panoikíāi autō̂n eisḗlthosan – :

2
Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδας,

Roubēn, Symeōn, Leui, Ioudas,

3
Ισσαχαρ, Ζαβουλων καὶ Βενιαμιν,

Issachar, Zaboulōn kaì Beniamin,

4
Δαν καὶ Νεϕθαλι, Γαδ καὶ Ασηρ.

Dan kaì Nephthali, Gad kaì Asēr.

5
Ιωσηϕ δὲ ἦν ἐν Αἰγύπτῳ. ἦσαν δὲ πᾶσαι ψυχαὶ ἐξ Ιακωβ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα.

Iōsēph dè ē̂n en Aigýptōi. ē̂san dè pâsai psychaì ex Iakōb pénte kaì hebdomḗkonta.

6
ἐτελεύτησεν δὲ Ιωσηϕ καὶ πάντες οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη.

eteleútēsen dè Iōsēph kaì pántes hoi adelphoì autoû kaì pâsa hē geneà ekeínē.

7
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν καὶ χυδαῖοι ἐγένοντο καὶ κατίσχυον σϕόδρα σϕόδρα, ἐπλήθυνεν δὲ ἡ γῆ αὐτούς.

hoi dè hyioì Israēl ēyxḗthēsan kaì eplēthýnthēsan kaì chydaîoi egénonto kaì katíschyon sphódra sphódra, eplḗthynen dè hē gē̂ autoús.

8
’Ανέστη δὲ βασιλεὺς ἕτερος ἐπ’ Αἴγυπτον, ὃς οὐκ ᾔδει τὸν Ιωσηϕ.

’Anéstē dè basileùs héteros ep’ Aígypton, hòs ouk ḗidei tòn Iōsēph.

9
εἶπεν δὲ τῷ ἔθνει αὐτοῦ ’Ιδοὺ τὸ γένος τῶν υἱῶν Ισραηλ μέγα πλῆθος καὶ ἰσχύει ὑπὲρ ἡμᾶς·

eîpen dè tō̂i éthnei autoû ’Idoù tò génos tō̂n hyiō̂n Israēl méga plē̂thos kaì ischýei hypèr hēmâs:

10
δεῦτε οὖν κατασοϕισώμεθα αὐτούς, μήποτε πληθυνθῇ καί, ἡνίκα ἂν συμβῇ ἡμῖν πόλεμος, προστεθήσονται καὶ οὗτοι πρὸς τοὺς ὑπεναντίους καὶ ἐκπολεμήσαντες ἡμᾶς ἐξελεύσονται ἐκ τῆς γῆς.

deûte oûn katasophisṓmetha autoús, mḗpote plēthynthē̂i kaí, hēníka àn symbē̂i hēmîn pólemos, prostethḗsontai kaì hoûtoi pròs toùs hypenantíous kaì ekpolemḗsantes hēmâs exeleúsontai ek tē̂s gē̂s.

11
καὶ ἐπέστησεν αὐτοῖς ἐπιστάτας τῶν ἔργων, ἵνα κακώσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔργοις· καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς τῷ Φαραω, τήν τε Πιθωμ καὶ Ραμεσση καὶ Ων, ἥ ἐστιν ‘Ηλίου πόλις.

kaì epéstēsen autoîs epistátas tō̂n érgōn, hína kakṓsōsin autoùs en toîs érgois: kaì ōikodómēsan póleis ochyràs tō̂i Pharaō, tḗn te Pithōm kaì Ramessē kaì Ōn, hḗ estin ‘Ēlíou pólis.

12
καθότι δὲ αὐτοὺς ἐταπείνουν, τοσούτῳ πλείους ἐγίνοντο καὶ ἴσχυον σϕόδρα σϕόδρα· καὶ ἐβδελύσσοντο οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kathóti dè autoùs etapeínoun, tosoútōi pleíous egínonto kaì íschyon sphódra sphódra: kaì ebdelýssonto hoi Aigýptioi apò tō̂n hyiō̂n Israēl.

13
καὶ κατεδυνάστευον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ βίᾳ

kaì katedynásteuon hoi Aigýptioi toùs hyioùs Israēl bíāi

14
καὶ κατωδύνων αὐτῶν τὴν ζωὴν ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σκληροῖς, τῷ πηλῷ καὶ τῇ πλινθείᾳ καὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις, κατὰ πάντα τὰ ἔργα, ὧν κατεδουλοῦντο αὐτοὺς μετὰ βίας.

kaì katōdýnōn autō̂n tḕn zōḕn en toîs érgois toîs sklēroîs, tō̂i pēlō̂i kaì tē̂i plintheíāi kaì pâsi toîs érgois toîs en toîs pedíois, katà pánta tà érga, hō̂n katedouloûnto autoùs metà bías.

15
Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν Εβραίων, τῇ μιᾷ αὐτῶν, ᾗ ὄνομα Σεπϕωρα, καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουα,

Kaì eîpen ho basileùs tō̂n Aigyptíōn taîs maíais tō̂n Ebraíōn, tē̂i miā̂i autō̂n, hē̂i ónoma Sepphōra, kaì tò ónoma tē̂s deutéras Phoua,

16
καὶ εἶπεν ῞Οταν μαιοῦσθε τὰς Εβραίας καὶ ὦσιν πρὸς τῷ τίκτειν, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἀποκτείνατε αὐτό, ἐὰν δὲ θῆλυ, περιποιεῖσθε αὐτό.

kaì eîpen ῞Otan maioûsthe tàs Ebraías kaì ō̂sin pròs tō̂i tíktein, eàn mèn ársen ē̂i, apokteínate autó, eàn dè thē̂ly, peripoieîsthe autó.

17
ἐϕοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα.

ephobḗthēsan dè hai maîai tòn theòn kaì ouk epoíēsan kathóti synétaxen autaîs ho basileùs Aigýptou, kaì ezōogónoun tà ársena.

18
ἐκάλεσεν δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς Τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα;

ekálesen dè ho basileùs Aigýptou tàs maías kaì eîpen autaîs Tí hóti epoiḗsate tò prâgma toûto kaì ezōogoneîte tà ársena?

19
εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραω Οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ Εβραῖαι, τίκτουσιν γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς μαίας· καὶ ἔτικτον.

eîpan dè hai maîai tō̂i Pharaō Ouch hōs gynaîkes Aigýptou hai Ebraîai, tíktousin gàr prìn ḕ eiseltheîn pròs autàs tàs maías: kaì étikton.

20
εὖ δὲ ἐποίει ὁ θεὸς ταῖς μαίαις, καὶ ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυεν σϕόδρα.

eû dè epoíei ho theòs taîs maíais, kaì eplḗthynen ho laòs kaì íschyen sphódra.

21
ἐπειδὴ ἐϕοβοῦντο αἱ μαῖαι τὸν θεόν, ἐποίησαν ἑαυταῖς οἰκίας.

epeidḕ ephoboûnto hai maîai tòn theón, epoíēsan heautaîs oikías.

22
συνέταξεν δὲ Φαραω παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶν ἄρσεν, ὃ ἐὰν τεχθῇ τοῖς Εβραίοις, εἰς τὸν ποταμὸν ῥίψατε· καὶ πᾶν θῆλυ, ζωογονεῖτε αὐτό.

synétaxen dè Pharaō pantì tō̂i laō̂i autoû légōn Pân ársen, hò eàn techthē̂i toîs Ebraíois, eis tòn potamòn rhípsate: kaì pân thē̂ly, zōogoneîte autó.