Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Ετι μίαν πληγὴν ἐπάξω ἐπὶ Φαραω καὶ ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς ἐντεῦθεν· ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃ ὑμᾶς, σὺν παντὶ ἐκβαλεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇ.

Eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n ῎Eti mían plēgḕn epáxō epì Pharaō kaì ep’ Aígypton, kaì metà taûta exaposteleî hymâs enteûthen: hótan dè exapostéllēi hymâs, sỳn pantì ekbaleî hymâs ekbolē̂i.

2
λάλησον οὖν κρυϕῇ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ αἰτησάτω ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον καὶ γυνὴ παρὰ τῆς πλησίον σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν.

lálēson oûn kryphē̂i eis tà ō̂ta toû laoû, kaì aitēsátō hékastos parà toû plēsíon kaì gynḕ parà tē̂s plēsíon skeúē argyrâ kaì chrysâ kaì himatismón.

3
κύριος δὲ ἔδωκεν τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς· καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς μέγας ἐγενήθη σϕόδρα ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ.

kýrios dè édōken tḕn chárin tō̂i laō̂i autoû enantíon tō̂n Aigyptíōn, kaì échrēsan autoîs: kaì ho ánthrōpos Mōysē̂s mégas egenḗthē sphódra enantíon tō̂n Aigyptíōn kaì enantíon Pharaō kaì enantíon pántōn tō̂n therapóntōn autoû.

4
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς Τάδε λέγει κύριος Περὶ μέσας νύκτας ἐγὼ εἰσπορεύομαι εἰς μέσον Αἰγύπτου,

Kaì eîpen Mōysē̂s Táde légei kýrios Perì mésas nýktas egṑ eisporeúomai eis méson Aigýptou,

5
καὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω, ὃς κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μύλον καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους,

kaì teleutḗsei pân prōtótokon en gē̂i Aigýptōi apò prōtotókou Pharaō, hòs káthētai epì toû thrónou, kaì héōs prōtotókou tē̂s therapaínēs tē̂s parà tòn mýlon kaì héōs prōtotókou pantòs ktḗnous,

6
καὶ ἔσται κραυγὴ μεγάλη κατὰ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν καὶ τοιαύτη οὐκέτι προστεθήσεται.

kaì éstai kraugḕ megálē katà pâsan gē̂n Aigýptou, hḗtis toiaútē ou gégonen kaì toiaútē oukéti prostethḗsetai.

7
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ὅπως εἰδῇς ὅσα παραδοξάσει κύριος ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τοῦ Ισραηλ.

kaì en pâsi toîs hyioîs Israēl ou grýxei kýōn tē̂i glṓssēi autoû apò anthrṓpou héōs ktḗnous, hópōs eidē̂is hósa paradoxásei kýrios anà méson tō̂n Aigyptíōn kaì toû Israēl.

8
καὶ καταβήσονται πάντες οἱ παῖδές σου οὗτοι πρός με καὶ προκυνήσουσίν με λέγοντες ῎Εξελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ λαός σου, οὗ σὺ ἀϕηγῇ· καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσομαι. ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραω μετὰ θυμοῦ.

kaì katabḗsontai pántes hoi paîdés sou hoûtoi prós me kaì prokynḗsousín me légontes ῎Exelthe sỳ kaì pâs ho laós sou, hoû sỳ aphēgē̂i: kaì metà taûta exeleúsomai. exē̂lthen dè Mōysē̂s apò Pharaō metà thymoû.

9
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω, ἵνα πληθύνων πληθύνω μου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.

eîpen dè kýrios pròs Mōysē̂n Ouk eisakoúsetai hymō̂n Pharaō, hína plēthýnōn plēthýnō mou tà sēmeîa kaì tà térata en gē̂i Aigýptōi.

10
Μωυσῆς δὲ καὶ Ααρων ἐποίησαν πάντα τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ταῦτα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐναντίον Φαραω· ἐσκλήρυνεν δὲ κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

Mōysē̂s dè kaì Aarōn epoíēsan pánta tà sēmeîa kaì tà térata taûta en gē̂i Aigýptōi enantíon Pharaō: esklḗrynen dè kýrios tḕn kardían Pharaō, kaì ouk ēthélēsen exaposteîlai toùs hyioùs Israēl ek gē̂s Aigýptou.